Стратегічне управління в діяльності органів влади та бізнес структур

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Карпінський Б. А.УФПМ-11с, УФПМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
214УФПМ-11спрофесор Карпінський Б. А.
УФПМ-12спрофесор Карпінський Б. А.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни – сформувати здатність досліджувати та розв’язувати складні проблеми стратегічного управління в діяльності органів влади та бізнес структур, його інституційного та організаційного забезпечення в системі публічного управління та адміністрування.

Завданнями вивчення дисципліни є:
– формування навичок з прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах суспільного розвитку, що потребує застосування стратегічних підходів для цілей управління у діяльності органів влади та бізнес структур;
– надання відомостей про застосування різних концепцій стратегії для цілей управління у діяльності органів влади та бізнес структур;
– ознайомлення з різноманітними методами стратегічного управління у діяльності органів влади та бізнес структур;
– формування навичок із зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, знань та пояснень щодо прийняття необхідних управлінських рішень у діяльності органів влади та бізнес структур, забезпечення ефективної взаємодії (комунікації) між різними групами суб’єктів публічного управління;
– формування навичок із результативної та ефективної інформаційно-комунікативної взаємодії суб’єкту та об’єкту управління із зовнішнім і внутрішнім середовищем, створення та супроводження сприятливого зовнішнього та внутрішнього клімату щодо забезпечення реалізації стратегії розвитку публічної сфери (або її складової);
– формування навичок із консультування та надання роз’яснень і рекомендацій фізичним і юридичним особам з питань функціонування суб’єктів і об’єктів публічної сфери, цінностей, цілей, стратегій, шляхів їх реалізацій, діяльності органів публічного управління тощо;
– формування навичок із оцінювання організаційного та управлінського контекстів в різних секторах діяльності органів влади та бізнес структур;
– формування навичок із застосування методів координації в умовах багаторівневого управління;
– формування навичок із застосування при вирішенні проблем публічного й бізнесового секторів, ціннісних та історичних контекстів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
– механізми, методи та інструменти стратегічного управління в діяльності органів влади та бізнес структур;
– сутність стратегічного управління в діяльності органів влади та бізнес структур, особливості застосування стратегічного планування, моделі та методи стратегічного прогнозування розвитку, системного підходу до формування стратегій у публічній сфері;
– сучасні філософські та теоретичні засади публічного управління;
– теоретичні положення, методології публічного управління та як мультидисциплінарної теорії й дотичних до неї предметних галузей і дисциплін;
– сутність соціальних, політичних і економічних подій, проблем і складних задач публічної сфери, а також впливи та ризики зовнішнього (у тому числі глобалізаційних процесів і забезпечення національної безпеки) та внутрішнього середовищ;
– механізми взаємодії та розподілу повноважень між різними рівнями управління;
– сутність багаторівневого управління та мережевих структур;
– теорії та моделі прийняття управлінських рішень та можливості їх застосування у публічній сфері;
– загальні вимоги при формулюванні рішень у публічній сфері;
– сутність територіальних впливів при прийнятті управлінських рішень в системі стратегічного управління в діяльності органів влади та бізнес структур;
– основи методології досліджень у публічному управлінні;
– особливості емпіричних та теоретичних методів дослідження;
– методи кількісного аналізу щодо стратегічного управління в діяльності органів влади та бізнес структур.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти:
– розробляти стратегічні плани у публічній сфері, визначати стратегічні цілі, формулювати стратегічне бачення вирішення суспільних проблем розвитку;
– критично осмислювати проблемні питання стратегічного управління в діяльності органів влади та бізнес структур;
– усвідомлювати систему динамічного стратегічного менеджменту та основні напрями формування стратегічної держави;
– аналізувати розвиток управлінських процесів у публічній сфері, ідентифікувати проблеми та обґрунтовувати необхідність їх вирішення, добирати для цього необхідну та релевантну кількісну і якісну інформацію, робити обґрунтовані та неупереджені висновки;
– застосовувати теоретичні положення, методології публічного управління;
– виконувати управлінські функції, у тому числі керівника, у суб’єктах публічної сфери;
– адаптувати міжнародно визнані стандарти публічного управління;
– організовувати та забезпечувати ефективну діяльність адміністрації суб’єкта публічної сфери;
– виробляти, легітимізувати та реалізовувати публічну політику (з урахуванням питань національної безпеки), а також проводити оцінювання та аудит;
– створювати та / або модернізовувати систему управління публічною сферою (або її складовою чи об’єктом управління);
– застосовувати ефективні форми і результативні методи публічного управління;
– використовувати різноманітні моделі прийняття рішень у публічній сфері;
– управляти різноманітними проектами, організовувати публічно-приватне партнерство при вирішенні проблем у публічній сфері;
– застосовувати методологію врахування територіальних впливів при прийнятті управлінських рішень;
– самостійно проводити прикладні дослідження з вирішення складних задач і проблем публічного управління;
– володіти методологією та методами наукового дослідження, наукового обґрунтування стратегій розвитку публічної сфери (або її складової), відповідних програм і проектів та забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єкту управління;
– використовувати дослідницькі методи та технології;
– аналізувати та тестувати різноманітними методами рішення, що приймаються у стратегічному управлінні в діяльності органів влади та бізнес структур.

Рекомендована література

Основні джерела:
1. Берданова О. В. Стратегічне планування місцевого розвитку: Навч. посібник / О.В. Берданова, В.М. Вакуленко. – К. : ТОВ «София-А». – 2012. – 88 с. – Режим доступу: https://despro. org.ua/media/articles/ 04_book_berdanova_vakulenko_ctrateg_chne_planuvann
2. Вакуленко В. М., Мамонова В. В., Шаров Ю. П. Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях: Навч. посібник. – Ужгород : Патент, 2014. – 198 с.
3. Василенко В. А., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2014. – 400 с.  Режим доступу: https://galsite.at.ua/load/7-1-0-254
4. Головко Т. В., Сагова С. В. Стратегічний аналіз: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисципліни / За ред. проф. М. В. Кужельного. –К. : КНЕУ, 2012. –198 с.
5. Дробенко Г.О., Брусак Р.Л., Свірський Ю.І. Стратегічне планування розвитку територіальних громад. – Львів : Сполом, 2011. – 118 с.
6. European Agency for Safety and Health at Work [Elektronic resource] // Access mode: http://www.hsepeople.com/forum/topic/1127
7. Запровадження стратегічного планування в Україні : зб. документів і матеріалів / укл. Валерій Тертичка. – К. : К.І.С., 2014.
8. Карпінський Б. А. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти / Б. А. Карпінський. – Львів : ЛДФА, 2014. – 12 с.
9. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. №11. С. 507–511.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/ 2019/ 11/109.pdf
10. Карпінський Б. А., Гасюк Р. В. Особливості методів цільового адміністрування у стратегіології новаційної управлінської доктрини домінантної взаємодії за державотворчого патріотизму нації. Сучасна парадигма публічного управління / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 517–520. – Режим доступу: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zbirnyk_tezy_LNU _2019_ParadyhmaPU. doc.pdf
11. Карпінський Б. А. Напрями розвитку управління людськими ресурсами в органах державної податкової служби / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Україна : аспекти праці. – 2007. – № 2. – С. 46-51.
12. Карпінський Б. А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2007. – № 4 (5). – С. 126-133.
13. Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти / Б. А. Карпінський // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2012. – вип. 22.3. – С. 374-383.
14. Карпінський Б. А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому кліматі регіонів України / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №11-12. – С. 61-64.
15. Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта. Монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2016. – 534 с. – (Серія «Держава і стратегіологія»).
16. Карпінський Б. А. Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння. Монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Логос, 2005. – 496 с. – (Серія «Економіка території»).
17. Карпінський Б. А. Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території. Монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2017. – 116 с. – (Серія «Держава і стратегіологія»).
18. Карпінський Б. А. Синергетика: еволюція поглядів та прояв управлінських рішень у фінансово-економічному просторі. Частина І / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 366-375.
19. Класифікація загальнонаукових методів досліджень / Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Національна академія державного управління при Президентові України.  К. : НАДУ, 2011. Т. 2.  С. 320321.
20. Куйбіда В. С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний досвід / В. С. Куйбіда, Ю. М. Білоконь. – К.: Логос, 2009. – 108 с.
21. Лендьел М. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні / М. Лендьел, Б. Винницький, Ю. Ратейчак. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2007. – 120 с.
22. Максімова В. Ф. Сутність державного аудиту / В. Ф. Максімова, Ю. Б. Слободяник // Бізнес-інформ. – № 11. – 2013. – С. 319-323.
23. Мартиненко В. Демократичне врядування: проблеми теорії і практики / В. М. Мартиненко // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціація докторів наук з державного управління.  № 1.  Х. : ДокНаукДержУпр., 2010.
24. Методи наукових досліджень в державному управлінні / Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Національна академія державного управління при Президентові України.  К. : НАДУ, 2011. Т. 2.  С. 320321.
25. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс]  Режим доступу: http://www.galsite.at.ua
26. Методологія системного підходу та наукових досліджень : опорний конспект лекцій / І. М. Грищенко // навч.-методичн. видання.  К. : ВІКТ ВП НУБіП України “БАТІ”, 2015.  123 с.
27. Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. – К. : МАУП, 2000. – 128 с.
28. Оболенський О. Ю. Публічний аудит: цілі та економічний зміст / О. Ю. Оболенський, Н. І. Обушна // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Харків : Магістр, 2015. – Вип. 1 (48). – С. 84-92.
29. Осовська Г. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2003.  Режим доступу : http://books.zntu.edu.ua/book_info.pl?id=35103
30. Пахаренко-Андерсон А. Промисловий зразок Європейського Союзу / А. Пахаренко-Андерсон // Інтелектуальна власність [Електронний ресурс].  2012.  № 6.  Режим доступу : http://www.intelvlas.com.ua/2011-01/12201- antonina-pakharenkoanderson-promislovi-zrazok.
31. Питерс Б. Г. Глобализация, управление и его институты [Электронный ресурс] / Б. Г. Питерс.  Режим доступа: http://www.stranaoz.ru/2004/2/globalizaciya-upravleniei-ego-instituty.
32. Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: Навч. посібник / [за заг. ред. В. А. Рач]. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2007. – 156 с.
33. Прокопчук Л. О. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Л. О. Прокопчук. – СПб : Изд-во Михайлова В. А., 2004. – 511 с.
34. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: Монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; відп. редактор І. А. Грицяк.  К. : “К.І.С.”, 2009.  240 с.
35. Ставицький О. В. Особливості розвитку стратегічного управління в Україні / О. В. Ставицький // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index. php?operation=1&iid=646
36. Стратегический менеджмент: учебник / пер. с англ. Н. И. Алмазовой. – М.: ООО «Издательство Проспект», 2003. – 336 с.
37. Стратегічне планування: Навч. посібник / О. Берданова, В. Вакуленко, В. Тертичка. – Л.: ЗУКЦ, 2008. – 138 с. – Режим доступу : https://regionet.org.ua/files/Strategic_planning_PAUCI_ 2008_ua.pdf
38. Стратегічне програмно-цільове планування процесів соціально-економічного розвитку України :наук.-метод. посіб. / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006.
39. Сурмін Ю. П. Методологія аналізу ситуацій (Case study) / Ю. П. Сурмін.– К. : Центр інновації і розв., 1999.  53 с.
40. Сурмін Ю. П. Теорія систем і системний аналіз : навч. посібник / Ю. П. Сурмін.  К. : МАУП, 2003.  243 с.
41. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: учебник / Р. А. Фатхутдинов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2001. – 448 с.
42. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальні аспекти : монографія / Ю. П. Шаров.– К. : Вид-во УАДУ, 2001.
43. Шаров Ю. П. Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному та місцевому рівнях: Навч. посібник / Ю. П. Шаров. – К. : Центр навчальної літератури, 2014. – 56 с.
44. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2014. – 699с.
45. Karpinski B. Formation and development of tax control in Ukraine: resources aspect / B. Karpinski, N. Zalutska // Rynek kapitalowy a koniunktura gospodarcza 2010 : perspektywa makroekonomiczna / Pod redakcja Andrzeja Т. Szablewskiego, Marka Martina: monografie. – Poland, Lodz : Politechnika Lodzka, 2011. – S. 107-130.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни “Стратегічне управління в діяльності органів влади та бізнес структур” (магістр, заочна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни “Стратегічне управління в діяльності органів влади та бізнес структур” (магістр, денна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни “Стратегічне управління в діяльності органів влади та бізнес структур” (магістр, заочна ф.н.)

Силабус навчальної дисципліни “Стратегічне управління в діяльності органів влади та бізнес структур” (магістр, заочна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус