Self-Branding

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Комарницька Г. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616професор Комарницька Г. О.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна «Self-Branding» має міждисциплінарний характер та інтегрує в собі знання психологічних, юридичних, філософських, політологічних, соціологічних та економічних наук. Курс має свою специфіку, обумовлену особливою ціллю – формування у студентів компетентностей щодо формування персонального бренду.
Програму навчальної дисципліни «Self-Branding» укладено згідно з вимогами організації навчання. Програма «Self-Branding» визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу з дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові й технологію оцінювання навчальних досягнень студентів
Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо формування персонального бренду з метою підвищення ефективності  взаємодії з зовнішнім середовищем та досягнення фінансової свободи і  формування системи знань щодо сучасних підходів, правил та принципів розробки власної стратегії професійного розвитку, створення особистого та корпоративного бренду, застосування методів впливу на особистість, комунікації, соціальних мереж для цілей реалізації персональної стратегії, побудови кар’єри.
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
засвоєння основних правил побудови персонального бренду;
надати базові знання щодо сутності бренду, його структури, значень та                        розуміння основних комунікативних  процесів по створенню та управлінню брендом;
 дати знання про концепцію особистого бренду та професійного самовизначення і зростання, специфіку побудови кар’єри та її управління;
навчити визначати реальні цілі професійного зростання, використовувати технології побудови успішної кар’єри;
показати сутність, форми та механізми формування брендової комунікації як інтегральної  категорії, орієнтуватися у соціологічних та комунікативних вимірах бренду;
  навчити головним підходам та особливостям плануванню  та    моделюванню розробки ідентичності бренду;
  засвоїти навики аналітичної, креативної та інноваційної діяльності як по створенню так і по управлінню брендом;
 застосування отриманих знань для створення власного іміджу та  управління ним.
Наповнення та теми:
Тема 1. Структура та складові персонального бренду з системного погляду.
Тема 2. Процес формування персонального бренду: від ідеї до втілення.
Тема 3. Вибір та оптимальне використання каналів просування персонального бренду.
Тема 4. Роль гумору у формуванні та просуванні персонального бренду.
Тема 5. Використання Facebook для побудови ефективної стратегії просування персонального бренду.
Тема 6. Аналіз та робота з цільовою аудиторією: визначення потреб та очікувань.
Тема 7. Самопрезентація фахівця: техніки та прийоми для створення враження.
Тема 8. LinkedIn як важливий інструмент побудови кар’єри та підвищення ефективності просування персонального бренду.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Олександр Остервальдер, Ів Піньє, Грег Бернарда, Алан Смит. – Розробляємо ціннісні пропозиції. Як створити продукти та послуги, яких хочуть клієнти, 2018. – 348 с.
 2. Струтинська І. В. Бренд-менеджмент: теорія і практика. Тернопіль: Прінт-офіс, 2015 Електрон. ресурс. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/7116/6/Navchalno_metodychnyj_pidru chnyk.pdf
 3. Штовба О.В. Товарний брендинг в маркетинзі та комунікативному менеджменті: навчальний посібник Вінниця: ВНТУ, 2014. Електрон. ресурс. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/280873566_Tovarnij_brending_v_marketin
 4. 4. Personal Branding Blog (https://www.personalbrandingblog.com/)
 5. Brand Yourself (https://brandyourself.com/blog/).
 6. Forbes Personal Branding (https://www.forbes.com/personal-branding/).
 7. William Arruda’s Personal Branding Blog (https://www.williamarruda.com/blog) .
 8. The Branding Muse (https://thebrandingmuse.com/).
 9. Топ-50 лучших украинских брендов по упоминанию в Интернете // Биржевой лидер. [Елекронний ресурс]. – Режим доступу: http://from-ua.com/news/263713-top-50-luchshih-ukrainskih-brendov-po-upominaniyu-v-internete.html
 10. Центр гуманітарних технологій. Офіційний сайт. [Елекронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket

 Додаткова література:

 1. Бренд-менеджмент: теорія і практика.-навч. посібник / укл.: І. В. Струтинська. – Тернопіль: Прінт-офіс, 2015. – 204 с.
 2. Григорчук Т.В. Брендинг: навчальний посібник для дистанційного навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/brendingsoccult/branding_ in_business_activities/
 3. Маркетингові комунікації [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://posibniki.com.ua/post-brending-sutnist-brenda
 4. Європейська асоціація українців [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrassociation.eu
 5. Дослідження сприйняття України. Бренд «Україна». (позиціонування української держави за кордоном) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://brandukraine.org/k/
 6. Що для Вас Україна і хто такі українці? Проведення соціологічних досліджень з метою визначення бачення іміджу України з боку вітчизняних громадян та сприйняття нашої держави іноземцями, що перебувають в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://brandukrainepoll.com/results/
 7. Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу: монографія / О. В. Мороз, О. В. Пашенко. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. — 104 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua
 8. Пономарьова Є.А. Бренд-менеджмент [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://stud.com.ua/154412/marketing/brend-menedzhment
 9. Крайнюченко О. Ф., Габор О. О. Етапи процесу створення та розвитку бренда: формування ДНК бренда. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/15238/1/
 10. Крилов А. В. Бренд і суспільство – поділ цінностей. Енциклопедія маркетингу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.marketing.spb.ru/libcomm/brand/brand_differ.htm
 11. Управління брендом як процес [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://persona.pumb.ua/ua/club/digest/detail.php?CODE=upravleniebrendom-kak-protsess
 12. Бізнес-адміністрування: магістерський курс : підручник / за заг. ред. Л.Г. Мельника, С.М. Ілляшенка, І.М. Сотник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 896 с.
 13. Біловодська О.А. Персональний брендинг як важливий інструмент успішної професійної діяльності / О.А. Біловодська, М.В. Пузікова // Економічні проблеми сталого розвитку: тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч. 4. – С. 223-227
 14. “Бренд – мандрівка до власної мети” Ігоря Сінютки, видавництво “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2019 р., 192 с.
 15. Брендинг. Секрети успіху” Анни Яремко-Рудницької, видавництво “Наш Формат”, 2020 р., 208 с.
 16. “Брендування. Як створити, захистити і розвивати бренд” Олександра Деркача, видавництво “Дух і Літера”, 2021 р., 256 с.
 17. “Brand-герої. Як створити бренд-універсум” Ірини Макогон, видавництво “КМ-Букс”, 2021 р., 288 с.
 18. “17. Продуктовий бренд. Як стати кращим” Івана Давидова, видавництво “Аспект Прес”, 2021 р., 224 с.
 19. “Основи брендингу: як створити бренд, який полюблять” Віктора Жарова, видавництво “Фактор”, 2022 р., 248 с.
 20. Богдан Ославський. 10 успішних українських брендів ISBN 978-617-7411-00-9 © Дискурсус, видання, 2017 © Богдан Ославський, текст, 2017 © Василь Карп’юк, ідея, концепція, 2017

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

силабус Self-Branding Комарницька 23-24 ДВВС

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Self-Branding

Завантажити силабус