Self-Branding

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Комарницька Г. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Комарницька Г. О.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна «Self-Branding» має міждисциплінарний характер та інтегрує в собі знання психологічних, юридичних, філософських, політологічних, соціологічних та економічних наук. Курс має свою специфіку, обумовлену особливою ціллю – формування у студентів компетентностей щодо формування персонального бренду.
Програму навчальної дисципліни «Self-Branding» укладено згідно з вимогами організації навчання. Програма «Self-Branding» визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу з дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові й технологію оцінювання навчальних досягнень студентів
Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо формування персонального бренду з метою підвищення ефективності  взаємодії з зовнішнім середовищем та досягнення фінансової свободи і  формування системи знань щодо сучасних підходів, правил та принципів розробки власної стратегії професійного розвитку, створення особистого та корпоративного бренду, застосування методів впливу на особистість, комунікації, соціальних мереж для цілей реалізації персональної стратегії, побудови кар’єри.
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 
засвоєння основних правил побудови персонального бренду;
надати базові знання щодо сутності бренду, його структури, значень та                        розуміння основних комунікативних  процесів по створенню та управлінню брендом;
 дати знання про концепцію особистого бренду та професійного самовизначення і зростання, специфіку побудови кар’єри та її управління;
навчити визначати реальні цілі професійного зростання, використовувати технології побудови успішної кар’єри;
показати сутність, форми та механізми формування брендової комунікації як інтегральної  категорії, орієнтуватися у соціологічних та комунікативних вимірах бренду;
  навчити головним підходам та особливостям плануванню  та    моделюванню розробки ідентичності бренду;
  засвоїти навики аналітичної, креативної та інноваційної діяльності як по створенню так і по управлінню брендом;
 застосування отриманих знань для створення власного іміджу та  управління ним.

Рекомендована література

Основна література:
1.Аакер Д. Создание сильных брендов. – М.: Гребенников, 2008. – 440 с.
 1. Анхольт С., Д.Хильдрет Бренд Америка. Как культурные ценности одной нации завоевывают сердца и умы миллионов людей в других странах благодаря правильно построенным маркетинговым стратегиям. – М.: Добрая книга. – 2010. – 232с.
 2. Олександр Остервальдер, Ів Піньє, Грег Бернарда, Алан Смит. – Розробляємо ціннісні пропозиції. Як створити продукти та послуги, яких хочуть клієнти, 2018. – 348 с.
 3. Струтинська І. В. Бренд-менеджмент: теорія і практика. Тернопіль: Прінт-офіс, 2015 Електрон. ресурс. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/7116/6/Navchalno_metodychnyj_pidru chnyk.pdf
 4. Штовба О.В. Товарний брендинг в маркетинзі та комунікативному менеджменті: навчальний посібник Вінниця: ВНТУ, 2014. Електрон. ресурс. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/280873566_Tovarnij_brending_v_marketin
 5. Данилюк А. Бренд в Интернете, или Особенности коммуникативной среды / А. Данилюк // Управление компанией. – 2011. – № 12. − С. 9–12.
 6. Самые дорогие бренды мира по версии Millward Brown // Энциклопедия брендов. [Елекронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.brandreport.ru/ samye-dorogie-brendy-mira-po-versii-millward-brown
 7. Создайте личный бренд: как находить возможности, развиваться и выделяться/ Юрген Саленбахер; пер.с.англ.Анастасии Семиной.— М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. —240 с.
 8. Топ-50 лучших украинских брендов по упоминанию в Интернете // Биржевой лидер. [Елекронний ресурс]. – Режим доступу: http://from-ua.com/news/263713-top-50-luchshih-ukrainskih-brendov-po-upominaniyu-v-internete.html
 9. Центр гуманітарних технологій. Офіційний сайт. [Елекронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket
 10. Персональный брендинг / Ф. Котлер, И. Рейн, М. Хэмлин и др. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2008. – 400 с.
 11. Дейвис, Филлипа Ваш абсолютный имидж. Книга для политиков и бизнесменов, мужчин и женщин / Филлипа Дейвис. – Москва: Машиностроение, 1997. – 320 c.
 12. Іваницька, С. Б. Впровадження європейських методик тайм -менеджменту в Україні [Текст] / С. Б. Іваницька, Т. О. Галайда, Р. М. Толочій // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 288 -292.
 13. Майсюра, О. М. Про ефективність використання особистого часу (до питання тайм -менеджменту) [Текст] / О. М. Майсюра // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – N 2. – С. 196 -201.
 Додаткова література:
 1. Бренд-менеджмент: теорія і практика.-навч. посібник / укл.: І. В. Струтинська. – Тернопіль: Прінт-офіс, 2015. – 204 с.
 2. Григорчук Т.В. Брендинг: навчальний посібник для дистанційного навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/brendingsoccult/branding_ in_business_activities/
 3. Маркетингові комунікації [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://posibniki.com.ua/post-brending-sutnist-brenda
 4. Європейська асоціація українців [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrassociation.eu
 5. Дослідження сприйняття України. Бренд «Україна». (позиціонування української держави за кордоном) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://brandukraine.org/k/
 6. Що для Вас Україна і хто такі українці? Проведення соціологічних досліджень з метою визначення бачення іміджу України з боку вітчизняних громадян та сприйняття нашої держави іноземцями, що перебувають в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://brandukrainepoll.com/results/
 7. Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу: монографія / О. В. Мороз, О. В. Пашенко. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. — 104 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua
 8. Пономарьова Є.А. Бренд-менеджмент [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://stud.com.ua/154412/marketing/brend-menedzhment
 9. Крайнюченко О. Ф., Габор О. О. Етапи процесу створення та розвитку бренда: формування ДНК бренда. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/15238/1/
 10. Крилов А. В. Бренд і суспільство – поділ цінностей. Енциклопедія маркетингу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.marketing.spb.ru/libcomm/brand/brand_differ.htm
 11. Управління брендом як процес [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://persona.pumb.ua/ua/club/digest/detail.php?CODE=upravleniebrendom-kak-protsess
 12. Бізнес-адміністрування: магістерський курс : підручник / за заг. ред. Л.Г. Мельника, С.М. Ілляшенка, І.М. Сотник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 896 с.
 13. Біловодська О.А. Персональний брендинг як важливий інструмент успішної професійної діяльності / О.А. Біловодська, М.В. Пузікова // Економічні проблеми сталого розвитку: тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч. 4. – С. 223-224.
 14. Бурдюгова Е. Персональный брендинг [Електронний ресурс] / Е. Бурдюгова. – Режим доступу: http://burdyugova.ru/archives/brending
 15. Казакова Е. Маркетинг личности / Е. Казакова // Маркетинг и реклама. – 2010. – №2. – С. 54-56.
 16. Котлер Ф. Персональный брендинг. Технология достижения личной популярности / Ф.Котлер, И. Рейн, М. Хэмлин, М. Столлер; [пер. с англ. Е. Симдяшкиной, Н. Коцюбо]. – М. : Grebennikov, 2008. – 396 с.
 17. Макнелли Д. Как выделиться из толпы или формула персонального брендинга / Д. Макнелли, К. Спик; пер. с англ. К. Ткаченко. – М. : ГРАНД : ФАКР-ПРЕСС, 2004. – 190 с.
 18. Рамперсад Х. Аутентичный персональный брендинг как способ саморазвития личности / Х. Рамперсад, Л. Мартиросян // Управление развитием персонала. – 2010. – №1. – С. 62-66.
 19. Брендинг Интернет-магазина [Елекронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.webinvite.ru/about/our_articles/brending_onl ay n_magazinov
20. Харук, К. Б. Діагностика тайм -менеджменту підприємств на засадах бізнес -індикаторів: ефективність та продуктивність [Текст] / К. Б. Харук, Р. М. Скриньковський, Н. М. Крукевич // Економіка та держава. – 2015. – № 1. – С. 56 -59.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

силабус Self-Branding Комарницька 21-22 ДВВС

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Self-Branding

Завантажити силабус