Ділове адміністрування

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Карпінський Б. А.УФПМ-51с
110професор Карпінський Б. А.УФПМ-61з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116УФПМ-51спрофесор Карпінський Б. А.
110УФПМ-61зпрофесор Карпінський Б. А.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни “Ділове адміністрування є: оволодіння студентами теорією та практикою результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення; інституційними оволодіння практичними знаннями та набуття практичних навичок із організації процесу управління змінами; формування належних практичних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації універсальних проектів з метою досягнення ефективного існування та розвитку організації; формування системи знань з теорії та методології управління якістю; принципів побудови та функціонування систем управління якістю; вивчення нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо управління якістю.

Завданнями вивчення дисципліни є:

 • формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем;
 • формування професійної компетентності фахівців щодо створення цілісної системи успішного управління організацією;
 • розуміння сутності організаційних змін та природи їх виникнення;
 • формування в студентів наукового світогляду і знань із технологій та методів управління змінами в організаціях;
 • забезпечення науково-методичного підґрунтя опанування студентами основних інструментів управління проектами в організації;
 • формування у майбутніх фахівців належної компетентності з ефективного управління проектами і програмами в організаціях;
 • теоретична й практична підготовка студентів щодо організації робіт із забезпечення та управляння якістю продукції.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • предмет, завдання та функції ділового адміністрування;
 • категорії ділового адміністрування; природу адміністративної влади;
 • методи формування та функціонування механізмів адміністрування у процесі управління організаціями;
 • сукупність функцій і методів управління, які зумовлюють відповідні управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм і сфер діяльності;
 • організаційні форми і методи підприємництва; порядок розробки організаційних структур підприємств і компаній, положень про підрозділи, посадових інструкцій; технічні засоби управління;
 • порядок розробки і ведення підприємницької документації;
 • стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
 • вітчизняний і зарубіжний досвід стратегічного управління бізнесом; основи психології менеджменту і бізнесу, мотивації праці, принципи і методи господарювання й управління підприємством в умовах ринкової економіки;
 • порядок укладення і виконання господарських договорів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • творчо застосовувати знання теорії і практики ділового адміністрування при виконанні функціональних обов’язків;
 • використовувати методи і засоби розробки, обґрунтування, прийняття і реалізації адміністративно-управлінських рішень;
 • організувати систему ділового адміністрування в організації;
 • опрацьовувати місію та цілі організації;
 • здійснювати стратегічне управління змінами;
 • розробляти нетрадиційні підходи до мотивування працівників;
 • розробляти системи стимулювання адміністрації;
 • здійснювати розробку заходів щодо постійного вдосконалення системи управління бізнесом на науковій основі з метою досягнення найбільшої ефективності підприємництва і підвищення якості роботи;
 • аналізувати стан і виявляти причини недоліків діючих систем управління та здійснювати заходи щодо їх ліквідації і попередження.

бути ознайомлені:

 • з існуючими підходами щодо удосконалювання систем ділового адміністрування;
 • з проблемами в галузі навчання прийняттю управлінських рішень;
 • із сучасними концепціями у сфері ділового адміністрування;
 • з методами, техніками, технологіями передових шкіл адміністративної діяльності менеджерів-керівників;
 • з проблемами розвитку теорії і практики ділового адміністрування;
 • з проблемами у сфері підготовки управлінців і навчання сучасним технологіям організації діяльності менеджера-керівника.

Рекомендована література

 1. Баринов В.А. Организационное проектирование : учебник / В.А. Баринов. – М. : Инфра- М, 2005. – 399 с.
 2. Бовыкин В. Новый менеджмент. Решение проблем управления. Повышение в десятки раз темпов роста капитала / В. Бовыкин. – М. : Экономика, 2004. – 368 с.
 3. Веснин В.Р. Менеджмент : учебник / В.Р. Веснин. – 3-є изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби ; Проспект, 2006. – 504 с.
 4. Віноградська О. М. Ділове адміністрування / О. М. Віноградська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2013. – 150 с.
 5. Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М., 2003. – 528 с.
 6. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації : навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К . : КОНДОР, 2007. – 598 с.
 7. Герберт А., Саймон Г. Адміністративна поведінка: Дослідження пpoцeciв прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції: Пер. з англ. — 2-ге вид., переробл. i допов. — К. : АртЕк, 2001. — 392 с.
 8. Гірняк О.М. Менеджмент : підручник для студ. вищ. закл. освіти / О.М. Гірняк, П.П. Лазановський. – Львів : „Магнолія 2006», 2008. – 352 с.
 9. Дяченко Т.О. Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства : Навчальний посібник / Т.О. Дяченко, Л.І. Скібіцька. – К. : Освіта України, 2011. – 248 с.
 10. Збірник ситуаційних вправ з дисциплін управлінського спрямування : навч. посіб. / за заг. ред. А.В. Вакуленко. – К. :КНЕУ, 2006. – 200 с.
 11. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти / Б.А. Карпінський // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2012. – вип. 22.3. – С. 374-383.
 12. Карпінський Б.А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому кліматі регіонів України Економічний часопис-ХХІ / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №11-12. – С. 61-64.
 13. Karpinski B. Formation and development of tax control in Ukraine: resources aspect / Karpinski, n. zalutska // Rynek kapitalowy a koniunktura gospodarcza 2010 : perspektywa makroekonomiczna / Pod redakcja Andrzeja Т. Szablewskiego, Marka Martina: monografie. – Poland, Lodz : Politechnika Lodzka, 2011. – S. 107-130.
 14. Карпінський Б. А. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти / Б. А. Карпінський. – Львів : ЛДФА, 2014. – 12 с.
 15. Карпінський Б. А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2007. – № 4 (5). – С. 126-133.
 16. Карпінський Б. А. Напрями розвитку управління людськими ресурсами в органах державної податкової служби / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Україна : аспекти праці. – 2007. – № 2. – С. 46-51.
 17. Карпінський Б. А. Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння: монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Логос, 2005. – 496 с.
 18. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Процик. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політех.», 2008. – 244 с.
 19. Колесніков Г.О. Менеджерський словник: навчально-довідкове видання / Укладач Г.О. Колесніков. – К. : «ВД «Професіонал»«, 2007. – 288 с.
 20. Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : Ун. книга, 2009. – Т. 1. – 605 с.
 21. Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : Ун. книга, 2009. – Т. 2. – 592 с.
 22. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / A. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. – К. : Атіка, 2007. – 564 с.
 23. Мошек Г.Є. Менеджмент : навч. посіб. / Г.Є. Мошек, Ю.В. Поканєвич, А.С. Соломко, А.В. Семенчук. – К. : Кондор, 2009. – 392 с.
 24. Новак В.О. Основи теорії управління : Навч. посібник. – К. : НАУ, 2001. – 236 с.
 25. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Б.В. Новікова Г.Ф. Сініок, П.В. Круш. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 560 с.
 26. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. І. Тимцуник, О. В. Червякова; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 148 с.
 27. Осовська Г.В. Менеджмент організацій : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, – 680 с.
 28. Петрова І.Л. Управління змінами. Посібник для слухача / І. Л. Петрова, В. І. Поліщук, В. П. Печенізький. – Київ : Міжнародна громадська організація «Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ», 2007. – 116 с.
 29. Райченко B. Административный менеджмент : учебник / A.B. Райченко. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 416 с.
 30. Райченко B. Общий менеджмент / A.B. Райченко. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 384 с.
 31. Слиньков В.Н. Свод документов в административном делопроизводстве менеджмента и бизнеса / В.Н. Слиньков. – СПб. : Алерта, 2002. – 886 с.
 32. Стадник В.В. Менеджмент : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – 2-ге вид., випр., допов . – К. : Академвидав, 2007. – 472 с. – (Сер. «Альма-матер»).
 33. Сучасні концепції менеджменту : навч. посібник / за. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.
 34. Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М.В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 304 с.
 35. Фомичев А.Н. Административный менеджмент / А.Н. Фомичев. – М. : Издат. дом Дашков и К°, 2006. – 228 с.
 36. Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф.І. Хміль. – 2-ге вид., випр., допов. – К. : Академвидав, 2007. – 576 с. – (Сер. «Альма-матер»).
 37. Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – Львів : «Магнолія 2006», 2008. – 333 с.
 38. Хомяков B.I. Менеджмент підприємства / B.I. Хомяков. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2009. – 434 с.
 39. Черваньов Д. Менеджмент : терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси), проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Д. Черваньов. – К., 2007. – 853 с.
 40. Шестопалов К.Р. Проблеми формування комунікацій в сучасній організації / К.Р. Шестопалов // Управління персоналом. – 2006. – №7. – С. 12.
 41. Шарапов В.М. Универсальные технологии управления / В.М. Шарапов. – М. : Техносфера, 2006. – 496 с.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни “Ділове адміністрування”, 2021-2022 н.р. (магістр, денна ф.н.)

Програма навчальної дисципліни “Ділове адміністрування” (магістр, заочна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни “Ділове адміністрування” (магістр, заочна ф.н.)

Програма навчальної дисципліни “Ділове адміністрування”, 2020-2021 н.р. (магістр, денна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни “Ділове адміністрування”, 2020-2021 н.р. (магістр, денна ф.н.)

Плани і завдання для семінарських занять з навчальної дисципліни “Ділове адміністрування” (магістр, денна ф.н.)

Ділове Адміністрування Семінари (Заоч ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Ділове адміністрування” (магістр, денна ф.н.)

Ділове Адміністрування СРС (Заоч ф.н.)

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни “Ділове адміністрування” (магістр, денна ф.н.)

Ділове Адміністрування НДР_(Заоч ф.н.)

Силабус навчальної дисципліни “Ділове адміністрування” (магістр, заочна ф.н.)

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус