Маркетинг

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1професор Комарницька Г. О.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни формування теоретичних знань і набуття практичних навичок використання конкретного маркетингового інструментарію у вирішенні актуальних управлінських завдань з орієнтацією на потреби й запити споживачів цільових ринків, опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності різних суб’єктів ринку та їх позиціювання з набуттям здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності
Основні завдання дисципліни включають наступне:
Розкриття та освоєння сутності та особливостей застосування маркетингу.
Визначення і практичне використання основних функцій маркетингу.
Розуміння ролі та місця маркетингових заходів у сучасному бізнес-середовищі та загальній ринковій економіці.
Розкриття теоретичних засад складових комплексу маркетингу.
Формування у здобувачів вищої освіти теоретичної та методологічної бази, необхідної для подальшого оволодіння практичними навичками використання інструментів маркетингу.

Рекомендована література

1. Закон України від 26.11.1993 №3659-ХІІ “Про Антимонопольний комітет України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.
2. Закон України від 07.06.1996 №236/96-ВР “Про захист від недобросовісної конкуренції” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
3. Закон України від 11.01.2001 №2210-ІІІ “Про захист економічної конкуренції” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
4. Закон України від 12.05.1991 №1023-XII “Про захист прав споживачів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua..
5. Закон України від 17.05.2001 №2408-III “Про стандартизацію” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
6. Закон України “Про рекламу” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
7. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. –
8. Закон України “Про інноваційну діяльність” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з титул. екрана.
9. Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 №46-93 “Про стандартизацію та сертифікацію” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
10. Постанова Верховної Ради України “Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. №693 “Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. №2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
13. Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В. Маркетинг підприємства. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 612 с.
14. Біловодська О. А. Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств. Монографія. – К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2018. – 462 с.
15. Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика. – Суми: Університетська книга, 2015. – 234 с.
16. Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Комарницька Г. О. Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації. – Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 1. – С. 231-241.
17. Карпенко Н. В. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст. – К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. – 252 с.
18. Корінєв В. Л., Корецький М. Х., Дацій О. І. Маркетингова цінова політика. – К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. – 200 с.
19. Котлер Ф. Маркетинг від А до Я. – К.: Альпіна Паблішер Україна, 2021. – 252 с.
20. Котлер Ф., Катарджая Г., Сетьяван Ї. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового / Ф. Котлер; під ред. В. Олександрова. – Київ: КМ-БУКС, 2019. – 224 с.
21. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 338 с..
22. Литовченко І. Л., Пилипчук В. П. Інтернет-маркетинг. – К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2017. – 184 с.
23. Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / За заг. ред. проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2017. – 1134 с.
24. Окландер М. А., Кірносова М. В. Маркетингова товарна політика. – К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2020. – 246 с.
25. Окландер М. А., Чукурна О. П. Маркетингова цінова політика: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2020. – 284 с.
26. Ромат Є. В., Алданькова Г. В., Березовик К. В. Соціально-етичний маркетинг: монографія / за заг. ред. А. А. Мазаракі, Є. В. Ромата. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 372 с.
27. Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг: навч. посібник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 347 с.
28. Старостіна А. О., Кравченко В. А., Пригара О. Ю., Ярош-Дмитренко Л. О. Маркетинг. Навчальний посібник / За заг.ред. проф. Старостіної А. О. – К.: “НВП “Інтерсервіс”, 2018. – 216 с.
29. Komarnytska, H. O. & Komarnytskyy, I. M. 2021. Ensuring innovative development in the activities of public authorities through the introduction of information technologies. – Marketing of innovations. Innovations in marketing: Materials of the International Scientific Internet Conference, Poland, Bielsko-Biala, December, 2021, Bielsko-Biala: University of Economics and Humanities.
Інформаційні ресурси
1. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/.
2. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.
3. «Маркетинг: теорія і практика» / Науковий журнал / Доступно з http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html.
4. «Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua.
5. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/.
6. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org

Силабус: Маркетинг (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус