Технології управлінських комунікацій взаємодії

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Решота О. А.УФП-31с, УФП-32с
512доцент Решота О. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532УФП-31сдоцент Решота О. А.
УФП-32сдоцент Решота О. А.
512доцент Решота О. А.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета начальної дисципліни: подати науково обґрунтований погляд на основи теорії комунікації та складники комунікативного процесу, розвивати вміння аналізувати основні принципи комунікативної діяльності.
Основні завдання навчальної дисципліни:
– формувати вміння аналізувати та оцінювати державну комунікативну політику в різні історичні періоди, практично застосовувати комунікативні моделі та їх технологічний потенціал, проводити взаємозв’язок між політичними процесами, що відбуваються в суспільстві, і державотворчими, оволодіти методикою порівняльного аналізу різних типів комунікативної діяльності;
– виробити навички аналізувати роль інформаційної влади в демократизації суспільства та використовувати мову як код з метою пошуку шляхів підвищення ефективності спілкування;
– ознайомити з практичними прийомами організації ефективного публічного мовлення та можливостями їхнього застосування;
– виховувати потребу вдосконалювати власне монологічне та діалогічне мовлення;
– удосконалювати базові знання з ділової української мови як складника комунікативної діяльності в публічному управлінні.

Вимоги до знань і умінь:
а) знати:
– термінологічну базу комунікацій та ділової мови в управлінні;
– комунікативні моделі та їх технологічний потенціал
– методику порівняльного аналізу різних типів комунікативної діяльності;
– основні принципи взаємозв’язку політичних та комунікативних процесів сучасності;
– структуру, закономірності та явища мовної комунікації;
– парадигму ролей/позицій комунікантів як учасників комунікативного процесу;
– комунікативні стратегії і тактики та засоби їх реалізації в публічному управлінні;
– засоби вербального та невербального впливу на аудиторію;
– основні мовні норми в текстах офіційно-ділового стилю в публічному управлінні
б) уміти:
– використовувати сучасні досягнення в галузі публічного управління;
– аналізувати роль засобів масової інформації в діяльності органів влади;
– застосовувати основні технології зв’язків із засобами масової комунікації для участі у процесі висвітлення діяльності органу публічної влади;
– знаходити оптимальні моделі мовної комунікації відповідно до комунікативних намірів;
– послуговуватися виразовими мовними засобами в промовах різних видів;
– застосовувати методи мовного та позамовного впливу на аудиторію;
– виявляти комунікативні невдачі, аналізувати їх причини з метою пошуку шляхів подолання;
– дотримуватися мовних норм під час складання документів, уникати двозначності висловів у
– текстах управлінських рішень, використовуючи точні словесні позначення предмета думки.

Рекомендована література

Основна література
1. Методичні рекомендації для підготовки магістрів спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування» з курсу «Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні»/ уклад. Васиньова Н. С. Кравченко О. І.; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2020. – 79 с.
2. Бурмака Т. М. Комунікативний менеджмент : конспект лекцій (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Т. М. Бурмака, К. О. Великих ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 69 с.
3. Публічна комунікація та ділова мова в публічному управлінні: метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти “Магістр” / уклад. : Шмагун А.В. – К. : УкрСІЧ, 2019. – 28 с.
4. Комунікації в публічному адмініструванні : конспект лекцій / [О. В. Шебаніна, В. П. Клочан, С. І. Тищенко та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http:// dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
5. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. – Київ : К.І.С., 2016. – 130 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.slg-coe.org.ua › 2016/09 › Communication_Handbook_2016_web
6. Комунікації в органах державної влади: посібник.- К.: 2016.- 95с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611
7. Практичний посібник для працівників комунікаційних структур в органах влади [Електронний ресурс] / упоряд. З. Казанжи. – Київ, 2016. – 112 с. – Режим доступу : http://imi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/posibnyk.pdf.
8. Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.aup.com.ua › book011
9. Інформаційно-комунікаційна демократія : Монографія / В. В. Лісничий, О. В. Радченко, О. Є. Бухтатий та ін. – К. : Видавець СВС Панасенко, 2015. – 400 с.

Додаткова література:
1. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи / Баровська А. В. – К. : НІСД, 2014. – 72 с.
2. Холод О. М. Комунікаційні технології [підруч.] / О. М. Холод – К.: «Центр учбової літератури». – 2013. – 211 с.
3. Державна інформаційна політика : навч. посіб. / В. Б. Дзюндзюк, О. І. Крюков, О. В. Радченко – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. − 344 с.
4. Комунікації у державному управлінні: навч. посіб. / О.Б. Коротич. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. 260 с.
5. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 168 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/417260/
6. Химиця М. О. Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління: [навч. посіб.] / Н. О. Химиця. – Львів : Видавництво Львівська політехніка, 2014. – 148 с.
7. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: навч. посіб. /Іванов; за наук. Ред. В.В. Різуна. – К . : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.
8. Дуда А. В. Опорний конспект лекцій з курсу «Зв’язки з громадськістю в державному управлінні» / А. В. Дуда, О. В. Загвойська. – К. : НАДУ, 2008. – 72 с.
9. Квіт С. Масові комунікації / С. Квіт: підр. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – 206 с. https://www.twirpx.com/file/593898/
10. Пивоваров В.М., Савченко Л.Г., Калашник Ю.І. Ділова Українська мова: навч.посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с. [Електронний ресурс].
11. Етика ділового спілкування : навчальний посібник для вузів / за ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. – Режим доступу : http:// www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf
12. Ковалевська Т. Ю. Основи ефективної комунікації : навч. посіб. (порадник управлінцеві на щодень) / Т. Ю. Ковалевська, С. А. Бронікова. – Одеса : Фенікс, 2008. – 140 с.
13. Комунікація: демократичні стандарти в роботі органів державної влади / Н.К. Дніпренко, Окша Н.В., Андрійчук Т.С. та ін. – К.:ТОВ «Вістка», 2008. – 164 с. 20. Макаренко Є. А. Європейські комунікації: політичні, економічні, правові, безпекові, дипломатичні, суспільні та культурні аспекти : [кол. моногр.] / Є. А. Макаренко, М. А. Ожеван, М. М. Рижков, В. М. Бебик, Н. І. Білан. – К. : Центр вільної преси, 2007. – 535 с.

ІНТЕРНЕТ САЙТИ
1. Сервер Верховної Ради України: https://www.rada.gov.ua/
2. Кабінет Міністрів України –https://www.kmu.gov.ua/
3. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua
4. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – http://www.niss.gov.ua/
5. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua
6. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua
7. Сайт Національного агенства України з питань державної служби http://www.nads.gov.ua/control/uk/index
8. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/
9. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-soc.com.ua/institute/

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Технології управлінських комунікацій взаємодії (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус

Силабус: Технології управлінських комунікацій взаємодії (бакалавр, заочна ф.н.)

Завантажити силабус