Інноваційні методи використання харизми та лідерства в бізнесі

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Маліновська О. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348доцент Маліновська О. Я.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: оволодіння теоретичними по­ложеннями сучасної лідерської парадигми та практичного досвіду світових і вітчиз­няних лідерів, вміння виявляти лідерський потенціал, самооцінку бізнес-лідера, розвивати емоційний інтелект, харизматичні здібності.

Основні завдання навчальної дисципліни: 

– теоретичні положення сучасної лідерської парадигми та практич­ного досвіду світових та вітчизняних лідерів, характеристики емоційного, харизматичного, трансформаційного, трансакційного лідерства, стилів лідерства та індивідуально-психологічні особливості бізнес-лідерів;

– застосовувати рекомендації з розвитку когнітивних якостей біз­нес-лідера; розвивати лідерський потенціал бізнес-лідера; його автори­тет та імідж;

– прийомами та навичками розвитку харизми, емоційного інтелекту, когнітивних якостей лідера, лі­дерських управлінських умінь, комунікативних навичок та навичок крос-культурної комунікації та риторики.

Програмні результати навчання

знати:

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.

уміти:

ПРН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.

ПРН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.

ПРН15. Уміти застосовувати інструментарій для оцінювання тенденцій та можливостей концепції розвитку партнерських взаємовідносин держави, громади, освіти та бізнесу.

Рекомендована література

Основні джерела

 1. Бабаєв В. М., Романовський О. Г., Пономарьов О. С. Проблеми формування особистості лідера : навчальний посібник / В. М. Бабаєв, О. Г. Романов­ський, О. С. Пономарьов. – Х. : НТУ «ХПІ», 2000. – 290 с.
 2. Бочарова С. П. Психология и память. Теория и практика для обучения и работы / С. П. Бочарова. – Х. : Гуманитарный центр, 2007. – 384 с.
 3. Гура Т.В. Розвиток когнітивних якостей у бізнес-лідерів: навчальний по­сібник /Т.В. Гура. – К.: ДП «НВЦ»Пріоритети», 2016. – 40 с.
 4. Книш А.Є. Діагностика типу морального лідерства у сфері бізнесу: на­вчальний посібник / А.Є. Книш. – К.: ДП «НВЦ»Пріоритети», 2016. – 40 с.
 5. Книш А.Є. Емоційний інтелект лідера у сфері бізнесу: навчальний посіб­ник / А.Є. Книш. – К.: ДП «НВЦ»Пріоритети», 2016. – 40 с.
 6. Макаренко А.Б. Крос-культурні комунікації для бізнес-лідерів: навчаль­ний посібник / А.Б. Макаренко. – К.: ДП «НВЦ»Пріоритети», 2016. – 40 с.
 7. Мороз В.М. Трудовий потенціал бізнес-лідера: навчальний посібник / В.М. Мороз. – К.: ДП «НВЦ»Пріоритети», 2016. – 40 с.
 8. Нестуля О.О. Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХІХ століття- початок ХХ століття): навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – 375 с.
 9. Нестуля О.О. Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.) 6 навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – 277 с.
 10. Нестуля О.О. Основи лідерства: практикум (індивідуальні практичні та творчі завдання) / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, В.В. Крамаренко. – Вид. 4-е, переробл. та доповн. – Полтава.:ПУЕТ, 2017. – 124 с.
 11. Нестуля О.О. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок мене­джера: навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, В.В. Карманенко – К.:: Знання, 2013. – 287 с.
 12. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: навч. посібник /Ю.Ф. Пачковський. – К.: Каравела, 2007. – 416 с. Т
 13. Пинтосевич И.77 уроков лидерства. Воспитай лидера в себе и окружаю­щих / И. Пинтосевич, В. Воронов. – К.: Арт Книга, 2014. – 224 с.
 14. Психология : текст лекций для студентов всех специальностей высшего технического учебного заведения / под. ред. А. Г. Романовского, В. Е. Михайличенко, Т. В. Гуры. – Х. : НТУ «ХПИ», 2012. – 81 с.
 15. Психологія управління у бізнесі : навчальний посібник для підготовки бакалаврів усіх форм навчання / Е. Ф. Іпатов, К. М. Левківський, В. В. Павловський. – Х; К. : НМЦВО, 2002. – 320 с.
 16. Риторика: навч.-метод. посібник для студентів / Романовський О.Г., Се­реда Н.В., Квасник О.В. та інші. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. – 160 с.
 17. Романовський О.Г. Бізнес-лідерство і когнітивні якості: навчальний по­сібник / О.Г. Романовський. – К.: ДП «НВЦ»Пріоритети», 2016. – 40 с.
 18. Середа Н.В. Основи риторики для бізнес-лідерів: ефективний публічний виступі: навчальний посібник / Н.В. Середа. – К.: ДП «НВЦ»Пріоритети», 2016. – 40 с.
 19. Романовский А. Г. Психология: практикум : учебное пособие / А. Г. Ро­мановский, Т. В. Гура, О. А. Игнатюк, Н. С. Моргунова, О. А. Резван. – Х. : Точка, 2014. – 184 с.
 20. Романовский А. Г. Психология: практикум : учебное пособие / А. Г. Ро­мановский, Т. В. Гура, О. А. Игнатюк, Н. С. Моргунова, О. А. Резван. – Х. : Точка, 2014. – 184 с.
 21. Середа Н.В. Основи риторики для бізнес-лідерів: ефективний публічний виступі: навчальний посібник / Н.В. Середа. – К.: ДП «НВЦ»Пріоритети», 2016. – 40 с.

Додаткові джерела

 1. Алдер Х.. НЛП:современные психотехнологии / Х. Адлер. – СПб.: Питер, 2000. – 160 с.
 2. Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів: навчальний по­сібник / B.П. Галушко. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 226 с.
 3. Колбіна Т.В. Формування міжкультурної комунікації майбутніх економіс­тів: теоретично-методологічний аспект: монографія / Т.В. Колбіна. – Хар­ків: ІНЖЕК, 2008 – 392 с.
 4. Пасинок В.Г. Основи культури мовлення: навч. посіб. / В.Г. Пасинок. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 228 с.
 5. Психологія управління у бізнесі : навчальний посібник для підготовки бакалаврів усіх форм навчання / Е. Ф. Іпатов, К. М. Левківський, В. В. Павловський. – Х; К. : НМЦВО, 2002. – 320 с.
 6. Хеппелл М. Законы успеха. Как стать хозяином жизни / М. Хеппе­лл. – Х. : Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2015. – 352 с.

Ресурси інтернету:

 1. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org
 2. Котельников В. Эффективный лидер [Електронний ресурс] / В. Котель­ников.– Електронні дані.– Режим доступу: http://www.cecsi.ru/coach/ leadership.html. – Назва з екрану. – Дата звернення: 10.10.2015.
 3. Подготовка публичного выступления по технологи Message House [Електронний ресурс] // Человек публичный: consulting and training: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.ruimage.ru/ space/house/. – Назва з екрану. – Дата звернення: 10.10.2015.
 4. «Психодиагностическая методика «Пиктоформулы» [Электронный ре­сурс] // А. Я. Психология (azps.ru) : [web-сайт]. 21.10.2011. – Режим досту­па: http://azps.ru/tests/exsistentia/pictoformulae.html (21.10.2011).

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Інноваційні методи використання харизми та лідерства в бізнесі (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус