Техніка проведення ділових презентацій

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
818доцент Маліновська О. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
818доцент Маліновська О. Я.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів сучасну систему знань про теоретичні засади презентації, як засіб переконання певних людей в необхідності та доцільності появи нової книги, товару, матеріалу, послуг, нової технології тощо.

Основні завдання навчальної дисципліни: 

– формування навичок комплексного підходу до проведення ділових презентацій;

– необхідність і доцільність використання проведення ділових презентацій для сучасного функціонування власного бізнесу;

– ознайомлення студентів з механізмом проведення ділових презентацій;

– формування у студентів творчого підходу до розробки окремих складових проведення ділових презентацій.

Програмні результати навчання

знати:

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.

уміти:

ПРН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.

ПРН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.

ПРН15. Уміти застосовувати інструментарій для оцінювання тенденцій та можливостей концепції розвитку партнерських взаємовідносин держави, громади, освіти та бізнесу.

Рекомендована література

Основні джерела:

 1. Актуальні проблеми формування та розвитку європейського інформаційного простору : кол. моногр. / за заг. ред. Є.Б. Тихомирової. – Луцьк : ВМА «Терен», 2012. – 354 с.
 2. Абрамович С. Мовленнєва комунікація : підручник / С. Абрамович, М. Чікарькова. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.
 3. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 346 с.
 4. Вандишев В.М. Риторика: Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посібник / В.М. Вандишев. – К. : Кондор, 2003. – 264 с.
 5. Кизилова В.В. Теорія і практика мовленнєвої комунікації [Текст] : навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Кизилова . – Луганськ : ДЗ “ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 183 с.
 6. Коробанов Ю.М. Теорія та практика комунікацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. : у 3 ч. / Ю. М. Коробанов, А. Ю. Коробанов. – Електрон. дан. (1093 кб). – Миколаїв : НУК, [2011]. – (Навчальний посібник).
 7. Макаренко Є.А. Віртуальна дипломатія : підручник / Є.А. Макаренко, Н.О. Піпченко. – К. : Центр вільної преси, 2010. – 302 с.
 8. Пелепейченко Л. М. Основи теорії мовної комунікації: навчальний посібник. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2007. – 130 с.
 9. Потелло Н. Я., Скиртач Г. Є. Українське ділове мовлення і спілкування : навч. посіб. – К. : МАУП, 2003. – 440 с.
 10. Різун, В. В. Лінгвістика впливу [Текст] : монографія / Різун В. В, Непийвода Н. Ф., Корнєєв В. М. − К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський ун-т”, 2005. – 148 с.
 11. Токарська А. С., Кочан І. М. Культура фахового мовлення правника : навч. посібник. – Львів : Світ, 2003. – 312 с.
 12. Чорненький Я. Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова / Теорія. Практика. Самостійна робота : навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.
 13. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : підручник. – К. : Літера ЛТД, 2003. – 480 с.

Додаткові:

 1. Гуць М. В., Олійник І. Г., Ющук І. П. Українська мова у професійному спілкуванні : навчальний посібник. – К. : Міжнародна агенція “BeeZone”, 2004. – 336 с.
 2. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посібник. – К. : Либідь, 2000. – 384 с.
 3. Жук Г. М. Числівник у мові професійного спілкування : навчально-методичний посібник. – Тернопіль : Greg, 2005. – 32 с.
 4. Масенко Л. Т. Мова і суспільство : постколоніальний вимір. – К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2004. – 163 с.
 5. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування. – К. : Професіонал, 2005.

Ресурси інтернету:

 1. http://rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 2. http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.
 3. http://minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 4. http://nssmc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 5. http://ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.
 6. http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index – веб-сайт Державної аудиторської служби України.
 7. http://sfs.gov.ua/– веб-сайт Державної фіскальної служби України.
 8. http:// liga.net – Ліга Бізнес Інформ
 9. http:// nau.kiev.ua – Нормативні акти України
 10. http:// library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php – Бібліотеки в Україні.
 11. http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 12. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
 13. http://www.library.lviv.ua/ – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 14. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія
 15. http://strategic-ua.com/index/consulting/strategiya-biznesu/  Стратегія бізнесу

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Техніка проведення ділових презентацій (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус