Управління якістю в публічному управлінні та бізнесі

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Маліновська О. Я.УФП-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516УФП-31сдоцент Маліновська О. Я.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: формування системи спеціальних знань здобувачів вищої освіти та вивчення засад теорії та методології системи якості та сертифікації; принципів побудови та функціонування системи якості в публічному управлінні та адмініструванні; вивчення нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо системи якості в публічному управлінні.

Основні завдання навчальної дисципліни: 

– визначення теоретико-методологічних засад системи якості в управлінні;

– принципів побудови та функціонування системи управління якістю;

– вивчення нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо системи якості;

– вивчити сутність системи управління якістю, дослідити необхідність її побудови в організації та визначити основні завдання забезпечення її ефективного функціонування;

– дослідити базові вимоги до побудови систем управління якістю та узагальнити критерії результативності її функціонування;

– охарактеризувати інституційне забезпечення створення та впровадження систем управління якістю в публічному управлінні;

– діагностувати проблеми функціонування діючої системи якості в організації та оцінити її на предмет відповідності міжнародним стандартам;

– проаналізувати організаційне забезпечення функціонування системи якості в публічному управлінні;

– запропонувати заходи з удосконалення організаційного забезпечення розроблення та впровадження системи управління якістю.

Програмні результати навчання

знати:

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.

уміти:

ПРН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.

ПРН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.

ПРН15. Уміти застосовувати інструментарій для оцінювання тенденцій та можливостей концепції розвитку партнерських взаємовідносин держави, громади, освіти та бізнесу.

Рекомендована література

Основні джерела:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.
 3. Господарський кодекс України  від 16.01.2003 р. № 436–IV.
 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 г. № 2755-VI. http:// www.rada.gov.ua
 5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.
 6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI.
 7. Амосов О. Ю. Теоретико-методологічні особливості розвитку менеджменту якості продукції підприємств АПК / О. Ю. Амосов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Серія «Економічні науки». Випуск 98. – Харків: ХНТУСГ, 2010. – С. 3-7.
 8. Боженко Л. І. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції: Навч. посіб. / Л. І. Боженко, О. Й.  Гутта. – Львів: Афіша, 2001. – 176 с.
 9. Вакуленко А. В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А. В. Вакуленко — К.: КНЕУ, 2004. — 167 с.
 10. Захожай         В. Б.    Статистика    якості:            Підруч.           /           В. Б. Захожай, А. Ю. Чорний.  – К.: МАУП, 2005. – 576 с.
 11. Лойко Д. П. Управління якістю: навч. посіб. / [Д. П. Лойко, О. В. Вотченнікова, О. П. Удовіченко, М. А. Котляр]. – Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 336 с.
 12. Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості / О. І. Момот: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 368 с.
 13. Царенко О. М. Управління якістю агропромислової продукції / О. М. Царенко, В. П. Руденко: навч. посібник. – Суми: ВТД «Універститетська книга», 2006. – 431 с.
 14. Шаповал М.І. Менеджмент якості: підручник / М. І. Шаповал. – К.: «Знання», 2007. – 471с. допоміжна:
 15. ДСТУ ISO 9000:2000. Система управління якістю. Основні положення та словник.
 16. ДСТУ ISO 9001:2000. Система управління якістю. Вимоги.
 17. ДСТУ ISO 9002:2000. Система управління якістю.
 18. ДСТУ ISO 9003:2000. Система управління якістю.
 19. ДСТУ ISO 9004:2000. Система управління якістю. Настанови щодо поліпшення якості.
 20. ISO 9000:2001. Система управління якістю. Основні положення та словник.
 21. ISO 9001:2001. Система управління якістю. Вимоги.
 22. ISO 9004:2001. Система управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності.
 23. Про гігієну продуктів харчування: Директива Ради 93/43 ЄЕС від 14.06.93.
 24. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінка якості. Терміни та визначення.
 25. ДСТУ ISO 10011-1-97. Настанови щодо перевірки систем якості. – Ч. 1. Перевірка.
 26. ДСТУ ISO 10011-2-97. Настанови щодо перевірки систем якості. – Ч. 2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з перевірки систем якості.
 27. ДСТУ ISO 10011-3-97. Настанови щодо перевірки систем якості. — Ч. 3 Управління програмами перевірок.
 28. ДСТУ ISO 9000-1-95. Стандарти з правління якістю та забезпечення якості. — Ч. 1. Настанови щодо вибору та застосування.
 29. ДСТУ ISO 9000-2-96. Стандарти з правління якістю та забезпечення якості. — Ч. 2. Настанови щодо застосування ДСТУ ISO 9001-95; ДСТУ ISO 9002-95; ДСТУ ISO 9003-95.
 30. ДСТУ ISO 9001-95. Системи якості. Модель забезпечення якості у процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування.
 31. ДСТУ ISO 9002-95. Системи якості. Модель забезпечення якості у процесі розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування. ДСТУ ISO 9003-95. Системи якості. Модель забезпечення якості у процесі контролю готової продукції та її випробувань.
 32. ДСТУ ISO 9004-1-95. Управління якістю та елементи системи якості. — Ч. 1. Настанови.
 33. ДСТУ ISO 9004-2-96. Управління якістю та елементи системи якості. — Ч. 1. Настанови щодо послуг.
 34. ДСТУ 2926-94. Системи якості. Комплекси керування якістю системи технологій. Основні положення.
 35. ДСТУ 2927-94. Системи якості. Комплекси керування якістю системи технологій. Загальні вимоги до інформаційно-технологічних моделей керування якістю.
 36. ДСТУ 3230-95. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення.
 37. ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення.
 38. ДСТУ 3410-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення.
 39. ДСТУ 3420-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації.
 40. ДСТУ 3498-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис.
 1. ДСТУ 3514-97. Статистичні методи контролю та регулювання якості.

Ресурси інтернету:

 1. Офіційне представництво Президента України: president.gov.ua
 2. Урядовий портал: kmu.gov.ua
 1. Верховна Рада України: www.rada.gov.ua
 2. Радник. Український юридичний портал: http://radnuk.info
 3. Державне управління справами: http://www.dus.gov.ua
 4. http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.
 5. http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 6. Офіційний сайт Асоціації міст України [Електронний ресурс].   Режим доступу: http: // www.auc.org.ua
 7. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1996 р. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua
 8. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua
 9. http:// www.nssmc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 10. http:// www.ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.
 11. http:// www.liga.net – Ліга Бізнес Інформ
 12. http:// www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України
 13. http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 14. http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 15. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
 16. http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 17. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія
 18. Стратегічне планування в регіонах Європейського Союзу: http://www.cor.eu.int/home. htm

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Засоби діагностики знань студента (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Управління якістю в публічному управлінні та бізнесі (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус