Формування стратегії бізнесу (тренінг-курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Маліновська О. Я.УФП-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716УФП-41сдоцент Маліновська О. Я.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: формування системи знань та практичних навиків застосування в майбутній практичній роботі сучасних форм і методів та виявлення й оцінки можливостей успішного розвитку підприємств шляхом формування стратегій бізнесу й участі в стратегічних партнерствах різних типів і різновидів.

Основні завдання навчальної дисципліни:

– розвинення поглядів на сучасні можливості здійснення альтернативних варіантів розвитку підприємств;

– формування у слухачів уявлення про стратегії бізнесу, стратегічні партнерства як форму реалізації перспективних можливостей підприємства, що виникають в його зовнішньому середовищі з приводу формування (та/або підтримання) конкурентних переваг;

– набуття знань щодо особливостей стратегії бізнесу та формуванні навичок ідентифікації їх відмітних ознак;

– опанування методичних підходів та відповідного інструментарію ідентифікації та оцінки передумов трансформації поведінки підприємства у напрямку формування моделі прогресивних стратегій бізнесу;

– визначення суті стратегій бізнесу, розкриття його об’єкту, предмету та методів;

– розкриття основних понять і положень стратегії бізнесу;

– висвітлення організаційних форм і методів стратегій бізнесу;

– розкриття завдань, джерел та застосування стратегій бізнесу.

Програмні результати навчання

знати:

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.

уміти:

ПРН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.

ПРН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.

ПРН15. Уміти застосовувати інструментарій для оцінювання тенденцій та можливостей концепції розвитку партнерських взаємовідносин держави, громади, освіти та бізнесу.

Рекомендована література

Основні джерела:

 1. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства. Короткий курс лекцій. – К.:МАУП, 2019. – 128 с.
 2. Шершньова З.С., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2018. – 220 с.
 3. Василенко В. О. Стратегічне управління підприємством: навчальний посібник. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко – Вид. 2-ге, виправл. і доп. За ред.. Василенко В. О. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 400 с.
 4. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: навч. посібн. / В. Г. Герасимчук  – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.
 5. Клівець П. Г. Стратегія розвитку  підприємства: навч. посібн. / П. Г. Клівець – К.: Академвидав, 2007. – 320 с.
 6. Ковтун О. І. Стратегія розвитку  підприємства: навч. посібник. / О. І Ковтун – 2-ге вид., стереотип. – Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 388 с.
 7. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник / Н. В. Куденко. – Київський національний економічний ун-т. – 1998. — 151с.
 8. Назаренко О. В. Стратегія розвитку  підприємства: навч. посіб. / О.В. Назаренко – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 144 с.
 9. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. / А.П. Наливайко Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. – К.:КНЕУ, 2001. – 227 с.
 10. Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент. / В. Д Нємцов, Л.Є Довгань – К.: КПІ – 2001. – 557 с.
 11. Оберемчук В. Ф. Стратегія розвитку  підприємства: Короткий курс лекцій. / В. Ф Оберемчук – К.: МАУП, 2000. – 128 с.
 12. Саєнко М. Г. Стратегія розвитку  підприємства: Підручник. / М.Г. Саєнко – Тернопіль: «Економічна думка». – 2006. – 390 с.
 13. Сумець О. М. Стратегія розвитку  підприємства. Теорія, ситуації, приклади: Навчальний посібник. / О.М. Сумець – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 320 с.
 14. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник / З.Є. Шершньова – Київський національний економічний ун- т. — 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. — 700 с.

Ресурси інтернету:

 1. http://rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 2. http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.
 3. http://minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 4. http://nssmc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 5. http://ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.
 6. http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index – веб-сайт Державної аудиторської служби України.
 7. http://sfs.gov.ua/– веб-сайт Державної фіскальної служби України.
 8. http:// liga.net – Ліга Бізнес Інформ
 9. http:// nau.kiev.ua – Нормативні акти України
 10. http:// library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php – Бібліотеки в Україні.
 11. http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 12. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
 13. http://www.library.lviv.ua/ – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 14. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія
 15. http://strategic-ua.com/index/consulting/strategiya-biznesu/  Стратегія бізнесу

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Формування стратегії бізнесу (тренінг-курс) (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус