Управлінський консалтинг

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Решота О. А.УФП-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716УФП-41сдоцент Решота О. А.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета начальної дисципліни: розкрити можливості управлінського консалтингу і розробити рекомендації щодо ефективного використання його потенціалу в розвитку реального бізнесу.

Основні завдання навчальної дисципліни:
– розкрити зміст консалтингової діяльності та необхідність цієї діяльності для планування та організації успішного бізнесу;
– розглянути умови успішного консультування, усвідомити технологію надання консалтингових послуг;
– набути навичок підготовки та проведення консалтингової діяльності.

Вимоги до знань і умінь:
знати:
– теоретичні основи управлінського консультування;
– завдання та методи управлінського консультування;
– можливості й обмеження консультування як виду діяльності; – процедури пошуку і
вибору консультаційної організації;
– методи оцінки ефективності консультування.

уміти:
– використовувати отримані знання для здійснення консультаційної діяльності;
– аналізувати пропозиції консультантів; – формулювати умови консультаційних кейсів;
– встановлювати необхідні клієнтські відносини;
– використовувати на практиці пропозиції консультантів.

Рекомендована література

БАЗОВА

1. Антошкіна Л. І. Управлінське консультування : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. І. Антошкіна; М-во освіти і науки України, Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу. − Донецьк: Юго-Восток, 2008. – 155 с
2. Верба В. А. Організація консалтингової діяльності : Навч. посібник. / В. А. Верба, Т. І. Решетняк. – К. : КНЕУ, 2000. – 228 с
3. Коростельов В.А.Управлінське консультування/ В.А.Коростельов.– К. : МАУП, 2003. – 104 с.
4. Основи управлінського консультування: Опорний конспект лекцій / Уклад. А.Ю.Тривайло .–К.:КНТЕУ,2006 .–97 с.
5. Хміль Ф.І. Основи управлінського консультування : навч. посіб. / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2008. – 240 с.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни “Управлінський консалтинг” (бакалавр, денна ф.н.)

Програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

Плани для семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, заочна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, заочна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, заочна ф.н.)

Конспект лекцій (бакалавр, заочна ф.н.)

Засоби діагностики (бакалавр, заочна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус