Науковий семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає
21Немає
3Немає
41Немає
5Немає
61Немає
71Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116професор Комарницька Г. О.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою викладання навчальної дисципліни «Науковий семінар» є вивчення аспірантами методики та організації науково-дослідної діяльності у професійно-орієнтованих напрямках (публічне управління та адміністрування), формування компетентностей та професійних навиків самостійної науково-дослідницької роботи відповідно до вимог та у зв’язку з підготовкою до написання дисертаційної роботи.
Завданням вивчення дисципліни «Науковий семінар» є розвиток загальних і фахових компетентностей щодо здійснення науково-дослідної діяльності, аналітичної роботи, вдосконалення навичок представлення власних наукових результатів, кваліфікованого веденні наукових дискусій. аспірантів напряму підготовки «Публічне управління та адміністрування». До основних завдань відноситься:
– сформувати уявлення про науку та методи наукових досліджень, про загальні правила проведення наукових досліджень;
– сформувати навички проведення наукових досліджень, зокрема, пошуку інформації, роботи з науковими першоджерелами, навички постановки наукового експерименту, документування та статистичної обробки первинних даних, наукової інтерпретації отриманих результатів наукового дослідження;
– ознайомити аспірантів з актуальними науковими проблемами в рамках обраної ними програми і напрямів навчання;
– оволодіти етапами підготовки дисертаційної роботи аспіранта від вибору теми кваліфікаційних наукових робіт до їх публічного захисту;
– освоїти системи методологічних і методичних знань про основи науково-дослідної роботи, методологічною основою наукової творчості, технологією підготовки наукових робіт, основними методами та прийомами аналізу й оцінки проблем, правилами оформлення, навичками публічного захисту результатів науково-дослідної діяльності;
– набуття вміння працювати в проектній команді, вирішуючи окремі частини загальних цілей;
– підсумкова апробація результатів наукових досліджень магістрів, яка надається в формі
наукових доповідей.
Вивчення навчальної дисципліни «Науковий семінар» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки аспіранта, з метою аналізу проблематики сфери публічного управління та адміністрування, за якого він повинен:
знати:
– основні методологічні засади та елементи структури теорії наукового пізнання;
– основні закономірності, напрями та принципи розвитку сучасного міждисциплінарного управлінського наукового знання;
– успішні моделі публічного управління та адміністрування в умовах сталого розвитку;
– методологію наукових досліджень;
– принципи організації наукової діяльності та наукових досліджень;
– категоріальний апарат методології наукових досліджень;
– основи методології емпіричних досліджень;
– основи методології дослідження складних систем;
– методи теоретичних та прикладних досліджень;
– сучасні методи дослідження з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
– технологію роботи над дисертацією;
– принципи організації наукової праці;
– технологію презентації, захисту та впровадження результатів наукових досліджень;
– методичні та організаційні основи експертної оцінки наукових проектів та програм;
– існуючі особливості методики теоретико-прикладного аналізу актуальних наукових проблем.
вміти:
– застосовувати категоріальний апарат методології наукових досліджень (розуміння системно-синергетичного підходу до розв’язання теоретико-прикладних проблем управлінської науки);
– застосовувати сучасні методи та інструменти дослідження управлінських проблем у сфері публічного управління та адміністрування;
– здійснювати експертну оцінку наукових проектів та програм (здатність до генерування нових наукових ідей та моделей розвитку);
– презентувати результати наукових досліджень на наукових семінарах, у виступах на наукових конференціях, участі у наукових дискусіях тощо;
– виявляти актуальні наукові проблеми, здійснювати їх теоретико-прикладний аналіз та окреслювати напрями вирішення;
– генерувати власні наукові ідеї, доводити їх до кола зацікавлених осіб, розширюючи межі наукового пізнання;
– оцінювати достовірність результатів наукових досліджень, впроваджуючи їх в практику;
– здійснювати власну наукову діяльність, вдосконалювати власні професійні знання, уміння, розвиток особистісних рис наукового дослідника;
– усвідомлювати соціальну відповідальність науки та освіти.

Рекомендована література

Нормативно – правові акти:
 1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2.Закон України від 10.12.2015 № № 889-VIII «Про державну службу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
3.Закон України від 07.06.2001 № 2493-III (редакція від 11.10.2017) «Про службу в органах місцевого самоврядування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
4.Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», №1977-XII, зі змінами від 19 грудня 2006 р.
5.Закон України «Про науково-технічну інформацію», № 3322-XII, зі змінами від 19 квітня 2014 р.
Нормативні документи:
6.Сайт Міністерства освіти і науки України:
Атестація кадрів вищої кваліфікації
https://mon.gov.ua/ua/tag/atestatsiya-kadriv-vishchoi-kvalifikatsii
7.Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17
8.Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx
 1. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України протокол від 29.03.2016 № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/
 2. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах): затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»
12.Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266: наказ МОН України від 06.11.2015  № 1151 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15
13.ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». URL: http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302- 2015.pdf
14.Наказ Міністерства освіти і наукиУкраїни від 23 вересня 2019 р.№ 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зі змінами від 22 липня 2022 р.
 1. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати у 2021 р.: аналітична довідка [Електронний ресурс] / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда, Т.В. Гаврис, А.Б. Осадча, О.П. Кочеткова. – К.: УкрІНТЕІ, 2022. – 53 с. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/informacijno-analitichni-materiali;http://www.uintei.kiev.ua/sites/default/files/analitych.dov.real.priorytet.napr.rozv.nauky.tekhniky.2021-08.08.2022.pdf
Наукові праці:
 1. Добронравова І. С. Методологія та організація наукових досліджень. Ч. 1. Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2018. 607 с.
 2. Стрелкова Г. Г., Федосенко М. М., Замулко А. І., Іщенко О. С. Основи наукових досліджень. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 120 с.
 3. Домбровська С. М. Технологія захисту дисертацій. Харків: Вид-во НУЦЗУ, 2017. 22 с.
 4. Бхаттачерджи А., Ситник Н. Методологія та організація наукових досліджень: дослідження в соціально-економічних науках. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2022. 173 с.
 5. Завгородня С. П., Орел М. Г., Ситник Г. П. (уклад.) Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки (системні, політичні та економічні аспекти). Словник-довідник. Київ: Видавець Кравченко Я. О., 2020. 380 с.
 6. Ситник Г. П., Зубчик О. А., Орел М. Г., Штельмашенко М. Г. (за ред. Г. П. Ситника) Політико-правове забезпечення публічного управління та адміністрування. Вінниця: ФОП Кушнір Ю. В., 2020. 504 с.
 7. Стасишин А. В., Капленко Г. В., Комарницька Г. О. та ін. (за ред. А. В. Стасишина) Публічне управління. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 460 с.
 8. Дєгтяр А. О., Дєгтяр О. А., Калашнікова Х. І., Гнатенко М. К. Публічне управління та адміністрування: навчальний посібник. Харків: НАУ “ХАІ”, 2021. 128 с.
 9. Швець Ф. Д. Методологія та організація наукових досліджень. Навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2016. 151 с.
 10. Штефан А. С. Науковий плагіат: співвідношення використання ідеї та форми вираження твору. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 4. С. 68-79.
 11. Омецінська І. Я. Конспект лекцій з курсу «Методика виконання дисертаційної роботи (PhD Thesis Prospectus)» для здобувачів ступеня доктора філософії. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 80 с.
 12. Задорожний З.-М.В., Омецінська І.Я. Методика виконання дисертаційної роботи: навч. посібник. Тернопіль: ВПЦ «Університетська думка», 2020. 130 с.
 13. Walliman, Nicholas (2018) Research methods: the basics/ 2nd edition. Abingdon. Oxon; New York, NY: Routledge
 14. Writing a Dissertation or Thesis. URL: https://www.skillsyouneed.com/learn/dissertation-writing.html
 15. Writing a scientific research article. URL: http://www.columbia.edu/cu/biology/ug/research/paper.html#authors
 16. Комарницька, Г.О. 2022. Академічна доброчесність: зв’язок з професійним становленням здобувачів вищої освіти. Круглий стіл на тему: «Академічна доброчесність: реалії та перспективи: матеріали круглого столу за участю порадників академічних груп та викладачів факультету управління фінансами та бізнесу.Львів, 2022. Львів: Національний університет ім. Івана Франка.
 17. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf
Міжнародні правила цитування та посилань у наукових роботах:
 1. Міжнародні правила цитування та посилань у наукових роботах : метод. рекомендації / О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець; редколегія: В.С. Пашкова, О.В. Воскобойнікова-Гузєва, Я.Є. Сошинська, О.М. Бруй; Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Українська бібліотечна асоціація. К.: УБА, 2016. 117 с.
 2. Правила оформлення посилань та цитувань включено в систему міжнародних стандартів ISO17 та Державних стандартів України:
ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”
ДСТУ 7152:2020 “Інформація та документація. Видання. оформлення публікацій у журналах і збірниках”.
Корисні посилання:
 1. Tuning Educational Structuresin Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/
 2. Національний глосарій вищої освіти https://www.tempus.org.ua/uk/vyshha-osvita-ta-bolonskyj-proces/informacijno-analitychni-materialy/520-nacionalnij-osvitnij-glosarij-vishha-osvita.html
 3. ESG 2015 (Стандарти та рекомендації із забезпечення якості в ЄПВО) – https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf
 4. ESG [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and
 5. Tuning Educational Structures in Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/
 6. Національний глосарій 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
 7. Національнийосвітньо-науковий глосарій (2018р.) https://osvita.kpi.ua/node/28
Національний глосарій вищої освіти https://www.tempus.org.ua/uk/vyshha-osvita-ta-bolonskyj-proces/informacijno-analitychni-materialy/520-nacionalnij-osvitnij-glosarij-vishha-osvita.html
Інтернет-ресурси
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
http://www.library.lviv.ua – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
http://uk.wikipedia.org – Вільна енциклопедія
http://elibrary.ru – Електронна бібліотека «Elibrary»
http://znanium.com – Електронно-бібліотечна система «Знаниум»
https://decentralization.gov.ua/ – Децентралізація в Україні
https://www.rada.gov.ua/news/zak – Законодавство України. Сайт Верховної Ради України
https://nazk.gov.ua – сайт Національного агентства з питань запобігання корупції
https://nads.gov.ua/ – сайт Національного агентства України з питань державної служби
https://career.gov.ua/ – Портал вакансій Нової державної служби
Окрім рекомендованих, аспіранти можуть використовувати також й інші літературні джерела, у яких висвітлені певні навчальні питання.

Матеріали

pdf_Силабус НС-281 Комарницька