Науковий семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116доцент Комарницька Г. О.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни «Науковий семінар» є вивчення аспірантами методики та організації науково-дослідної діяльності у професійно-орієнтованих напрямках (публічне управління та адміністрування), формування компетентностей та професійних навиків самостійної науково-дослідницької роботи відповідно до вимог та у зв’язку з підготовкою до написання дисертаційної роботи.

Завданням вивчення дисципліни «Науковий семінар» є розвиток загальних і фахових компетентностей щодо здійснення науково-дослідної діяльності, аналітичної роботи, вдосконалення навичок представлення власних наукових результатів, кваліфікованого веденні наукових дискусій. аспірантів напряму підготовки «Публічне управління та адміністрування». До основних завдань відноситься:
– сформувати уявлення про науку та методи наукових досліджень, про загальні правила проведення наукових досліджень;
– сформувати навички проведення наукових досліджень, зокрема, пошуку інформації, роботи з науковими першоджерелами, навички постановки наукового експерименту, документування та статистичної обробки первинних даних, наукової інтерпретації отриманих результатів наукового дослідження;
– ознайомити аспірантів з актуальними науковими проблемами в рамках обраної ними програми і напрямів навчання;
– оволодіти етапами підготовки дисертаційної роботи аспіранта від вибору теми кваліфікаційних наукових робіт до їх публічного захисту;
– освоїти системи методологічних і методичних знань про основи науково-дослідної роботи, методологічною основою наукової творчості, технологією підготовки наукових робіт, основними методами та прийомами аналізу й оцінки проблем, правилами оформлення, навичками публічного захисту результатів науково-дослідної діяльності;
– набуття вміння працювати в проектній команді, вирішуючи окремі частини загальних цілей;
– підсумкова апробація результатів наукових досліджень магістрів, яка надається в формі
наукових доповідей.

Вивчення навчальної дисципліни «Науковий семінар» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки аспіранта, з метою аналізу проблематики сфери публічного управління та адміністрування, за якого він повинен:
знати:
– існуючі методи досліджень, в тому числі методи збору даних і їх теоретичного осмислення;
– способи і прийоми отримання нових знань і умінь, включаючи нові галузі знань, безпосередньо не пов’язаних зі сферою діяльності;
– спеціальну термінологію, яка використовується в іноземних мовах, для професійного спілкування в сфері діяльності;
– способи подання наукових досягнень і методи презентації наукових результатів із залученням сучасних технічних засобів;
– результати новітніх досліджень, одержаних вітчизняними та зарубіжними дослідниками і опублікованих у провідних фахових журналах з теми дослідження;
– теоретичні та методологічні основи проведення наукових досліджень;
– методологію підготовки матеріалів для оцінки заходів в області державного управління та прийняття стратегічних рішень
– основні джерела інформації для проведення порівняльного аналізу;
– методологію прогнозної оцінки основних соціально-економічних показників діяльності органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування галузі та регіону, для подальшого визначення тенденцій сталого розвитку;
– сучасні способи організації управління службами та підрозділами в органах державної влади;
– способи збору і підготовки інформації, використовуваної для обґрунтування прийнятих управлінських рішень з урахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності;
– поняття, зміст, цілі та основні засади діяльності публічного управління;
уміти:
– використовувати загальнонаукові методи дослідження, проводити збір і аналіз даних;
– розширювати і використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння, включаючи нові галузі знань, безпосередньо не пов’язаних зі сферою діяльності користуватися іноземними мовами як засобом професійного спілкування;
– представляти наукові досягнення і використовувати для цих цілей сучасні технології; узагальнювати наявні результати новітніх досліджень, одержаних вітчизняними та зарубіжними дослідниками, виявляти перспективні напрямки, складати програму досліджень;
– визначати актуальність, теоретичну значущість обраної теми наукового дослідження;
– виділяти етапи проведення самостійних досліджень відповідно до розробленої програми;
– узагальнювати і представляти результати досліджень у вигляді статей або доповідей;
– застосовувати основні положення методичних рекомендацій для реалізації розроблених проектів і програм;
– оцінювати ефективність проектів з урахуванням фактору невизначеності і ризику;
– виділяти основні стратегії діяльності органів державної влади;
– групувати і аналізувати матеріали для оцінки заходів спрямованих на прийняття
стратегічних рішень з метою реформування сучасних органів публічної влади;
– використовувати різні джерела інформації для проведення дослідження;
– складати прогноз стану основних соціально-економічних показників діяльності органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування галузі та регіону, для подальшого визначення тенденцій сталого розвитку
– використовувати сучасні методи управління службами і підрозділами в органах державної і обласної влади;
– приймати грамотні, обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності;
– планувати дослідження;
– використовувати сучасні методи збору, аналізу і обробки наукової інформації; здійснювати пошук літератури та інших джерел інформації, відповідно до поставленого дослідницького завдання;
– організовувати дослідження і аналіз інформації з виходом на позитивні теоретичні і практичні результати та наукову новизну;
– формулювати наукову проблему, проводити огляд і порівняння методів її вирішення;
– сформувати доповідь про результати проведеного дослідження, підготувати презентацію (в Microsoft PowerPoint) і публічно виступати, захищати власну позицію в дискусії;
– написати статтю, оформити тези доповіді на науково-практичну конференцію, зробити презентацію наукової доповіді;.

Рекомендована література

1. Бобилєв В. П. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : підручник / Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ:
ІМА-пресс, 2014. – 643 с.
2. Волков Ю.Е. Социология: учебное пособие для магистрантов. – М.: Дашков и К., 2012 (ЭБС Издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/);
3.Джурик Н. Р. Методологія і організація наукових досліджень : кредит.-модул. система орг. навч. процесу : навч. посіб. / Н. Р. Джурик, І. М. Мельник ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. – 169 с.
4. Жоль К.К. Социология (в систематическом изложении): учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012 (ЭБС Университетская библиотека ONLINE: http://www.biblioclub.ru)
5. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / А. М. Єріна, В.Б. Захожай, Д. Л. Єрін. – К. : ЦНЛ, 2004. – 212 с.
6. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження: підручник / О. В. Клименюк. – Ніжин : Аспек-Поліграф, 2007. – 398 с.
7. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження : підручник / О. В.Клименюк. – К.-Ніжин : Аспек-Поліграф, 2006. – 308 с.
8. Кукушкіна В.В. Організація науково-дослідницької роботи студентів (магістрів): навч.посіб./В.В. Кукушкіна. – М .: ИНФРА-М, 2011. – 265 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592 9.Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В. В.Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – 5-е вид. – К. : Професіонал, 2008. – 237 с.
10. Колесников О. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – 2-ге вид. випр. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.
11. Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень : навч.-метод.посіб. з кредит.-модул. системи орг. навч. процесу для студ. освіт.-кваліфікац. рівня «магістр» для всіх екон. спец. / Н. М. Краус ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, каф. екон. теорії та регіон. економіки. – Полтава : Оріяна, 2012. – 182 с.
12. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч.
посіб.: реком. МОН України для ВНЗ / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2009. – 206 с.
13. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів: підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К. : Знання, 2006. – 334 с.
14 Лисогор В. М. Методологія та організація наукових досліджень в агропромисловому комплексі [Текст] : [монографія] / Лисогор В. М., Єленіч М. П., Паладійчук Ю. Б. ; за наук. ред. Г. М. Калетника ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Поділля, 2013. – 279 с.
15. Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів наукових та навчальних видань викладачів і студентів УДПУ / [уклад. О.О. Ярошинська]; – Умань: ПП Жовтий, 2010. – 112с.
16. Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Н. І. Коновалова, А. Г. Лісовська. – Чернівці : Рута, 2012. – 23 с.
17. Методологія та організація наукових досліджень : підручник / С. М. Головань та ін.; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011.– 330с.
18. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Ігор Вдовичин]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – 247 с.
19. Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією : Дещо про «технологію» наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів / А. Г. Наумовець; НАН України; Інститут фізики. – К. : Наукова думка, 2003. – 56 с.
20. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник /за ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
21. Остапчук М. В. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] :підручник / М. В. Остапчук, А. І. Рибак, О. С. Ванюшкін ; Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса: Фенікс, 2014. – 375 с.
12
22. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : «Видавництво Ліра-К», 2013. – 336 с.
23. Петрук В. Г. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г.Петрук, Є. Т. Володарський, В. Б. Мокін. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006. – 144 с.
24. Пєхота О. М. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. / О. М. Пєхота, І. П.Єрмакова. – Київ : Знання, 2013. – 287 с.
25. Пилипчик М. І. Основи наукових досліджень : підручник / М. І. Пилипчик, А.С. Григор’єв, В. В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 270 с.
26. Пілюшенко В. Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., реком. МОНУ / В.Л. Пілюшенко, І.В. Шкрабак, Е. І. Славенко. – К. : Лібра, 2004. – 344 с.
27. Палій В. Ф. Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності: Підручник / В.Ф. Палій. – 6-e изд., Испр. і доп. – М .: НДЦ Инфра-М, 2013. – 506 с. (Http://znanium.com).
28. Міжнародні стандарти фінансової звітності: Підручник / За ред. В.Г. Гетьмана. – 2-e изд., перераб. і доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 559 с. (http://znanium.com/bookread.php?book=236747)
29. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В. І.Романчиков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.
30. Свердан М. М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. / М. М. Свердан, М. Р. Свердан ; Буковинська держ. фінансова академія. – Чернівці :Рута, 2006. – 352 с.
31. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 4-те вид., виправ. і доп. – К. : Знання, 2008. – 310 с.
32. Шишка Р. Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт : навчальний посібник / Р. Б. Шишка. – Х. : Еспада, 2007. – 368 с.

Інтернет-ресурси
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
http://www.library.lviv.ua – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
http://uk.wikipedia.org – Вільна енциклопедія
http://elibrary.ru – Електронна бібліотека «Elibrary»
http://znanium.com – Електронно-бібліотечна система «Знаниум»
https://decentralization.gov.ua/ – Децентралізація в Україні
https://www.rada.gov.ua/news/zak – Законодавство України. Сайт Верховної Ради України
https://nazk.gov.ua – сайт Національного агентства з питань запобігання корупції
https://nads.gov.ua/ – сайт Національного агентства України з питань державної служби
https://career.gov.ua/ – Портал вакансій Нової державної служби

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (Аспiрантура)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус