Комунікації і ділова мова в управлінні

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит
13Немає
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232ArrayУФПМ-51с
18ArrayУФПМ-61з
26ArrayУФПМ-61з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216УФПМ-51с
26УФПМ-61з

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання навчальної дисципліни «Комунікації і ділова мова в управлінні» – подати науково обгрунтований погляд на основи теорії комунікації та складники комунікативного процесу, розвивати вміння аналізувати основні принципи комунікативної діяльності.

Основні завдання: 
– формувати вміння аналізувати та оцінювати державну комунікативну політику в різні історичні періоди, практично застосовувати комунікативні моделі та їх технологічний потенціал, проводити взаємозв’язок між політичними процесами, що відбуваються в суспільстві, і державотворчими, оволодіти методикою порівняльного аналізу різних типів комунікативної діяльності;
– виробити навички аналізувати роль інформаційної влади в демократизації суспільства та використовувати мову як код з метою пошуку шляхів підвищення ефективності спілкування;
– ознайомити з практичними прийомами організації ефективного публічного мовлення та можливостями їхнього застосування;
– виховувати потребу вдосконалювати власне монологічне та діалогічне мовлення;
– удосконалювати базові знання з ділової української мови як складника комунікативної діяльності в публічному управлінні.

Вимоги до знань і умінь

знати:
– термінологічну базу комунікацій та ділової мови в управлінні;
– комунікативні моделі та їх технологічний потенціал;
– методику порівняльного аналізу різних типів комунікативної діяльності;
– основні принципи взаємозв’язку політичних та комунікативних процесів сучасності;
– структуру, закономірності та явища мовної комунікації;
– парадигму ролей/позицій комунікантів як учасників комунікативного процесу;
– комунікативні стратегії і тактики та засоби їх реалізації в публічному управлінні;
– засоби вербального та невербального впливу на аудиторію;
– основні мовні норми в текстах офіційно-ділового стилю в публічному управлінні.
уміти:
– використовувати сучасні досягнення в галузі публічного управління;
– аналізувати роль засобів масової інформації в діяльності органів влади;
– застосовувати основні технології зв’язків із засобами масової комунікації для участі у процесі висвітлення діяльності органу публічної влади;
– знаходити оптимальні моделі мовної комунікації відповідно до комунікативних намірів;
– послуговуватися виразовими мовними засобами в промовах різних видів;
– застосовувати методи мовного та позамовного впливу на аудиторію;
– виявляти комунікативні невдачі, аналізувати їх причини з метою пошуку шляхів подолання;
– дотримуватися мовних норм під час складання документів, уникати двозначності висловів у текстах управлінських рішень, використовуючи точні словесні позначення предмета думки.

Рекомендована література

БАЗОВА

1. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: навч. посіб. /Іванов; за наук. Ред. В.В. Різуна. – К . : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.
2.Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.aup.com.ua › book011
3. Квіт С. Масові комунікації / С. Квіт: підр. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2008. [Електронний ресурс] – Режим доступу: – 206 с. https://www.twirpx.com/file/593898/
4. Комунікації в органах державної влади: посібник.- К.: 2016.- 95с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611
5. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. — Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.slg-coe.org.ua › 2016/09 › Communication_Handbook_2016_web
6. ПивоваровВ.М., Савченко Л.Г., Калашник Ю.І. Ділова Українська мова: навч.посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 6. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 168 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/417260/

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (магістр, заочна ф.н.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (магістр, заочна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (магістр, заочна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (магістр, заочна ф.н.)

Зразок екзаменаційного білету

Термінологічний словник

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус