СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432ArrayУФО-21с, УФП-21с, УФП-22с, УФФ-21с, УФФ-22с, УФФ-23с, УФФ-24с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416УФО-21с
УФП-21с
УФП-22с
УФФ-21с
УФФ-22с
УФФ-23с
УФФ-24с

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності з позиції сучасних стандартів соціальної політики, соціальної звітності, етики бізнесу й прав людини в умовах інтеграції концепції стійкого розвитку і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки.

Завданням дисципліни є вивчення теоретичних положень і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства.

Вимоги до знань і умінь

а) знати:
– концептуальні основи розвитку соціальної відповідальності; сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні соціальної відповідальності;
– особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів соціального розвитку;
– місце соціальної відповідальності в управлінні організацією; -нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності;
– моделі корпоративної соціальної відповідальності і становлення різних типів корпоративної культури;
– критерії, показники та методику оцінювання соціальної відповідальності;
– особливості вияву соціальної відповідальності бізнесу в українських реаліях;
– сутність соціальних інвестицій як форми вияву корпоративної відповідальності роботодавців;
– сутність, складові та пріоритети розвитку соціально відповідальної політики управління персоналом;
– екологічні аспекти соціальної відповідальності та їх нормативно-правове регулювання;
– зміст, структуру і вимоги міжнародних стандартів звітності, особливості соціальної звітності в Україні.
– вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави;
б) уміти:
– застосовувати набуті знання з проблематики соціальної відповідальності при аналізі наявного стану соціально-економічних реалій сучасного світу й перспектив його розвитку;
– досліджувати соціальні явища, використовувати теорію та практику соціальної відповідальності, аналізувати основні процеси та явища зовнішнього та внутрішнього світу людини;
– опрацьовувати різноманітні джерела інформації, формувати власну точку зору, робити висновки, приймати рішення;
– творчо використовувати знання з проблематики соціальної відповідальності у своїй практичній та духовній життєдіяльності, грамотно формувати та формулювати власну думку з будь-яких світоглядних питань, впевнено й аргументовано захищати власну позицію;
– збирати й оцінювати інформацію з корпоративної соціальної відповідальності для прийняття рішень і формування пропозицій до програм розвитку організації;
– ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених сторін організації з позицій концепції корпоративної соціальної відповідальності;
– формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної відповідальності;
– формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на засадах корпоративної соціальної відповідальності;
– визначати напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної відповідальності;
– посилювати соціальну відповідальність суб’єктів суспільного розвитку через соціальне партнерство;
– здійснювати моніторинг та оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності;
– аналізувати соціальну звітність організації і готувати необхідну інформацію для її формування;
– узагальнювати матеріали аналізу для формування пропозицій щодо удосконалення програм корпоративної соціальної відповідальності;
– розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник підвищення конкурентоспроможності;
– застосовувати основні принципи прийняття етичних управлінських рішень.

Рекомендована література

Основна література:
1. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика [Текст] : підручник / Саприкіна М. А., Ляшенко О., Саєнсус М. А., Місько Г. А., Зінченко А. Г. ; за наук. ред. д.е.н., проф., засл. діяч науки і техніки України Редькіна О. С. – К. : ТОВ «Фарбований лист», 2011. – 480 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rinek.onu.edu.ua › article › view
2. Корпоративна соціальна відповідальність: підручник/ О. Гирик, О.Денис, О. Дубовик, І. Жеребило, А. Зінченко, Н. Реверчук, М. Саприкіна, Р. Семів, З. Скринник, К. Телюк; за заг.ред. д-ра екон.наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон.наук, проф.А.Я. Кузнєцової. — К.: УБС НБУ, 2009. 214с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: library.cibs.ubs.edu.ua › CGI-BIN › cgiirbis_64 › S21STR=Корпорат..
3. Корпоративная социальная ответственность: учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. В.Я. Горфинкеля, Н.В. Родионовой. – М.: издательство Юрайт, 2019. – 438 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://urait.ru/bcode/445022
4. Лазоренко О., Колишко Р., та ін. Посібник із КСВ. «Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності» / — К.: Видавництво «Енергія», 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: lpw.org.ua › files › content › CSRGuide_print12.05.08.pdf
5. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. посіб. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – 2015. – 180 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ied.kpi.ua › wp-content › uploads › 2015/10 › Socialna-vidpovidalnist
6. Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств в Україні: [навч. посіб.]/ Ольга Михайлівна Петроє. – К.: Центр учбової літератури, 2010. — 60 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ktpu.kpi.ua › Petroye-O.M.-Sotsialnij-dialogyak-institut-DU.pdf

ІНТЕРНЕТ САЙТИ
1. Глобальная инициатива ответственного лидерства (Global Responsible Leadership Initiative — GRLI) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://grli.org/
2. Мережа Глобального Договору в Україні https://globalcompact.org.ua/
3. Центр Розвиток корпоративної соціальної відповідальності http://csr-ua.info/csr-ukraine/
4. Центр корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента СПбГУ. https://gsom.spbu.ru/gsom/centers/csr/
5.International Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR) https://www.eldis.org/organisation/A7567
6. AccountAbility The Institute of Social and Ethical Accountability www.accountability21.net
7. Boston College Center for Corporate Citizenship — http://www.bcccc.net/
8. Business and Human Rights www.business-humanrights.org
9..Сorporate Social Responsibility Forum www.pwblf.org
10. Global Reporting Initiative www.globalreporting.org
11. Social Accountability International (SAI) http://www.sa-intl.org
12.The Center for Corporate Citizenship at Boston College www.bc.edu/cccr
13. The Global Compact www.unglobalcompact.org
14. World Business Council for Sustainable Development www.wbcsd.ch

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, заочна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, заочна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, заочна ф.н.)

Засоби діагностики (бакалавр)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ (денна ф.н.)

Завантажити силабус

Силабус: СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ (заочна ф.н.)

Завантажити силабус