Результативність та ефективність публічної служби

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Маліновська О. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38доцент Маліновська О. Я.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями з питань організації публічної служби та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; формування студентами навичок щодо використання конституційних та законодавчих засад публічної служби у професійній діяльності публічних службовців; ознайомлення студентів зі статусом публічного службовця: посадовими обов’язками та правами, соціальними гарантіями, особливостями проходження публічної служби.

Основні завдання навчальної дисципліни: 

– набуття студентами компетентності і професіоналізму у сфері публічної служби, розвиток практичних навичок та вмінь щодо розв’язання завдань публічної служби;

– вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду організації і функціонування публічної служби;

– засвоєння положень державної політики у сфері публічної служби, в тому числі державної кадрової політики, формування вмінь з розробки та запровадження заходів щодо їх реалізації;

– надання системних знань щодо необхідності та сутності основних напрямів розвитку публічної служби як невід’ємної складової демократичної, правової, соціальної держави з соціально орієнтованою економікою, громадянського суспільства.

Програмні результати навчання

знати:

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.

уміти:

ПРН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.

ПРН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.

ПРН15. Уміти застосовувати інструментарій для оцінювання тенденцій та можливостей концепції розвитку партнерських взаємовідносин держави, громади, освіти та бізнесу.

Рекомендована література

Основні джерела:

 1. Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Федчишин С. А. Публічна служба: посіб. для підгот. до іспиту / за заг. ред. Н. П. Матюхіної. Харків : Право, 2018. 260 с.
 2. Біла-Тіунова Л. Р. Державна служба України. Загальна частина: навч. посіб. 2020. 511 с.
 3. Історія державної служби в Україні : у 5 томах. Ніка-Центр, 2009. Т. 1. 544 с.
 4. Організація діяльності державного службовця / М. Канавець, Ю. Лихач, А. Кукул, В. Дівак, І. Рощин, О. Бутенко. К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2018. 320 с.
 5. Публічна служба в Україні: концепція та практика регіональної кадрової політики : наук. розробка / [О. І. Сушинський, О. В. Худоба, Д. Д. Заяць та ін.]. К. : НАДУ, 2013. 64 с.
 6. Публічна служба: системна парадигма: кол. монограф. / К. О. Ващенко, С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська, Н. Г. Сорокіна ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 256 с.
 7. Стельмащук Л. С. Організаційно-правові засади відкритості державної служби: монографія. Івано-Франківськ: в-во ІФНТУНГ, 2015. 296 с.

 Додаткові:

 1. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: практичний посібник для керівників служб управління персоналом: М. Канавець, Ю. Лихач, С. Іголкін, І. Рощин, Д. Трипольський, за заг. ред. К. Ващенка. К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2017. 68 с.
 2. Звіт про базові вимірювання: принципи державного управління. SIGMA. Україна, червень 2018 р. 143 с.
 3. Круп’як Л. Б. Організація діяльності державного службовця: навч. посібник. Тернопіль: Крок. 2015. 243 с.
 4. Мосора Л. С. Відкритість як критерій оцінки якості функціонування державної служби. Молодий вчений : наук. журнал. 2018. № 1 (53). С. 468–472.
 5. Мосора Л. С. Досвід організації державної служби в Польщі : орієнтири для України. Державне управління : удосконалення та розвиток : ел. наук. фах. вид. 2018. № 3. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/36.pdf
 6. Мосора Л. С., Федорищак Х. І. Практичні аспекти організації підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління : електронне наукове видання. № 4 (10) 2020. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. С. 184-196.
 7. Онуфрієнко О. Підходи до класифікації моделей організації державної служби: порівняльний аналіз. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. 2016. Вип. 2. С. 155-160.
 8. Публічне управління в умовах інституційних змін: колективна монографія / за наук. редакції д. держ. упр. Р. В. Войтович та П.В. Ворони. К. 2018. 475 с.
 9. Публічне управління та адміністрування: навч. посібник / Скидан О. В., Якобчук В. П., Дацій Н. В., Ходаківський Є. І. [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 705 с.
 10. Стан системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад: доповідь / [К. Ващенко (кер. авт. колективу), В. Купрій, В. Чмига, Т. Токарчук, Л. Рикова, Ю. Вернигор та ін.; за заг. ред. К. Ващенка]. К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2019. 140 с.
 11. Управління персоналом в умовах децентралізації / За заг. ред. В. М. Олуйка. К., 2018. 504 с.
 12. Федоренко В. Л., Чернеженко О. М. Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні: монографія; за ред. В. Л. Федоренка. К.: Видавництво Ліра-К, 2017. 288 с.

Ресурси інтернету:

 1. http://rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 2. http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.
 3. http://minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 4. http://nssmc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 5. http://ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.
 6. http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index – веб-сайт Державної аудиторської служби України.
 7. http://sfs.gov.ua/– веб-сайт Державної фіскальної служби України.
 8. http:// liga.net – Ліга Бізнес Інформ
 9. http:// nau.kiev.ua – Нормативні акти України
 10. http:// library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php – Бібліотеки в Україні.
 11. http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 12. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
 13. http://www.library.lviv.ua/ – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 14. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія

 

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Результативність та ефективність публічної служби (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус