Стратегія проведення переговорів

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Комарницька Г. О.УФПМ-51с
18професор Комарницька Г. О.УФПМ-61з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116УФПМ-51спрофесор Комарницька Г. О.
18УФП-61зпрофесор Комарницька Г. О.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни:  ознайомлення здобувачів із основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики переговорів, формування системи знань про стратегію і тактику переговорного процесу а також ознайомлення здобувачів з існуючими розробками в сфері міжнародних переговорів, сформувати практичні навички їх застосування.

Основні завдання викладання навчальної дисципліни: надання здобувачам необхідних знань і практичних навичок організаційної підготовки до переговорів та їх ведення; набуття вмінь роботи з дипломатичними, політичними та міжнародно-правовими джерелами щодо їх тлумачення і аналізу; ознайомити здобувачів з проблемами, пов’язаними з введенням переговорів; сформувати практичні навички підготовчої роботи і безпосереднього ведення переговорів.

Вимоги до знань і умінь:

За умов успішного виконання вимог щодоо панування науки здобувач набуде компетентностей:

Інтегральна компетентність:

 • Знати та уміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.
 • Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері публічного управління та адміністрування.

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

 • здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні;
 • здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність);
 • здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання;
 • здатність організовувати та розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування;
 • здатність організувати систему е-документообігу в організації;
 • здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій;
 • здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм;
 • оцінювання та аналіз стану електронного урядування;
 • застосування набутих навичок в практичній діяльності щодо інформаційної політики;
 • оцінювання стану ведення органами державної влади та місцевого самоврядування своїх електронних інформаційних ресурсів;
 • здійснювання комплексного аналізу рівня готовності органів державної влади та місцевого самоврядування до впровадження сучасних інформаційно комунікаційних технологій;
 • організація обробки документації з метою здійснення інформаційного забезпечення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи або організації засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • застосування комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень.

 Загальні компетентності:

 • здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його
 • сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
 • предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;
 • здатність бути критичним і самокритичним;
 • здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 • здатність працювати в команді;
 • здатність планувати та управляти часом;
 • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • здатність спілкуватися іноземною мовою;
 • навички міжособистісної взаємодії;
 • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).

 Фахові компетентності:

 • здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів;
 • здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів;
 • здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки;
 • знання і розуміння правової природи переговорів та здатність діяти у відповідності з нею у процедурах проведення переговорів;
 • здатність застосовувати європейські стандарти переговорів у повсякденній практиці;
 • розуміння професійної відповідальності переговорника та здатність діяти відповідно до етичних стандартів;
 • здатність передавати свої професійні знання та досвід переговорника іншим особам, що навчаються цьому фаху;
 • здатність розрізняти особливості переговорів у різних категоріях спорів та діяти у відповідності з цими особливостями;
 • здатність діяти відповідно до конфліктологічної компетентності переговорника;
 • здатність діяти відповідно до комунікативної компетентності переговорника;
 • здатність діяти відповідно до процедурної компетентності переговорника;
 • здатність діяти відповідно до правової компетентності переговорника.

Очікувані програмні результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти після опанування навчальної дисципліни «Стратегія проведення переговорів»:

 • знати та уміти визначати пріоритетні напрями проведення переговорів;
 • уміти використовувати інструменти стратегії проведення переговорів в сфері публічного управління та адміністрування;
 • знати і розуміти основні складові проведення переговорів;
 • досконало володіти усіма базовими спеціальними компетентностями переговорника;
 • показувати глибокі знання найбільш поширених моделей проведення переговорів, уміти обирати їх відповідно до конкретного конфлікту та бути спроможним пояснити це аргументовано та переконливо;
 • навчити перспективи дієвого способу вирішення конфлікту на різних стадіях його розвитку;
 • демонструвати базові навички з найбільш ефективних і поширених технік і технологій проведення переговорів;
 • самостійно готувати аналіз  за наслідками проведених переговорів.

Вимоги до знань і умінь

а) знати:

основні поняття, терміни та категорії, що складають суть теорії переговорів;

місце та роль переговорів в сучасній системі міжнародних відносин;

базові концепції переговорів;

типи та види переговорів, їх функції;

структуру переговорного процесу, особливості кожного із його етапів;

стратегії та тактичні прийоми, які використовуються при переговорах;

особливості національних та особистих стилів ведення переговорів;

специфіку переговорів на високому та найвищому рівнях, багатосторонніх переговорів;

функції, стратегії та види посередництва;

стратегію і тактику ведення переговорів;

ефективні технології ведення переговорів;

психологію невербальної поведінки; етику і культуру поведінки на  переговорах;

особливості ведення ділових переговорів з зарубіжними партнерами.

б) уміти:

ставити мету і формулювати завдання переговорів;

визначати діапазонів цілей і завдань, для підготовки переговорного процесу;

здійснювати інформаційний пошук та аналіз змісту документів та аналітико-синтетичної обробки інформації;

моделювати схему проведення двосторонніх та багатосторонніх переговорів;

аналізувати переговорну ситуацію; діагностувати інтереси сторін на переговорах;

застосовувати необхідний інструментарій для ведення переговорного процесу;

готувати підсумкові документи переговорів;

надавати посередницькі послуги в якості третьої сторони.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Искусство презентаций и ведения переговоров. Навчальний поcібник / М. Моловач Вид-во ЦНЛ. – 2020. – 248 с.
 1. Джордж Росс Переговори у стилі Трампа. Ефективні стратегії і прийоми майстерного ведення бізнес-переговорів / Д.Росс – КМ-Букс, 2019. – 240 с.
 1. Беліченко А.Г., Воронкова В.Г. , Мельник В.В Етика ділового спілкування. Навчальний посібник для ВНЗ (рекомендовано МОН України) / А.Г. Беліченко, В.Г. Воронкова, В.В. Мельник – К: вид-во Магнолія – 2019. 312 с.
 2. Навчальний посібник «Дипломатичний і діловий протокол». – Полтава: ПолтНТУ, 2018.– 117 с.
 3. В. М. Зінченко, О. К. Степаненко Формування мовленнєвої компетентності професійно-орієнтованої особистості : Посібник. – Дніпро : СПД Охотнік, 2017. – 80 с.
 4. Герасімова Н. Є., Герасимова І. В. До питання структури організаційно-педагогічної моделі формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів //Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences. – 2017. – №. 12. – 34-43.
 1. Шевчук Т. O., Чорнобаб І. Ф. Комунікативна компетентність майбутніх менеджерів //Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди” Психология”. – 2017. – №. 56. – С. 284-291.
 1. Прищак М. Д. Етика та психологія ділових відносин : навч. посіб. / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 150 с.
 2. Гевін Кеннеді Домовлятися завжди. Як досягати максимуму в будь-яких переговорах / Г.Кеннеді – Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016.- 384 с.
 1. Шлях до Так. Як вести переговори, не здаючи позицій / Роджер Фішер, Уільям Юрі, Брюс Петтон Вид-во Основи Мова Українська Рік видання 2016. – 220 с.
 1. Луцишин Г.І. Конфліктологія та теорія переговорів. Навчальний посібник / Г.І.Луцишин. –Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». – 2015. – 200 с.
 1. Ващенко І.В. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб./ І.В. Ващенко, М.І. Кляп.- К.: Знання, 2013. – 407 с.
 1. Тарапатов М.М. Теорія та практика ведення переговорів. – Навчальний посібник. – Маріуполь: МДУ, 2012. – 86с.
 1. Крупський О.П., Щипанова О. В. Організація ведення переговорів (для менеджерів ЗЄД) : Навчальний посібник. Дн-к: Видавництво ДНУ 2012. – 296 с.

Додаткова:

 1. Gitman, Lawrence J. The Best of the Future of Business USA: Thomson South-Western, 2018.– 518 p.
 2. Guffey M. E. Business Communication. Process and Product.  South-Western College Publishing, 2015. Р 532 p.
 1. Докаш В.І. Риторика та культура спілкування: навч.посібник / В.І.Докаш. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 488с.
 1. Докаш В.І. Риторика: навч.посібник / В.І.Докаш. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2016.-356с.
 1. Тренінг організації ведення переговорів: Консп. лекцій / Укл.:С.С. Яремчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 108 с.
 2. Особливості ведення ділових переговорів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_st/p5-2.html

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 1. DOAJ (Directory of Open Access Journals) http://www.doaj.org/

 1. E-LIS (E-Prints in Llibrary and Information Science) http://eprints.rclis.org/
 2. Europeana – європейська цифрова бібліотека http://www.europeana.eu/portal/
 3. CogPrints – архів з психології, неврології, біології, лінгвістики, філософії та медицини, антропології та комп’ютерних наук http://cogprints.org/
 4. Hindawi Publishing Journals http://www.hindawi.com/journals/
 5. InTech (Journals) – 5 наукових журналів відкритого доступу http://www.intechopen.com/journals/
 6. Internet Public Library – сервісний центр публічних послуг та навчальне середовище http://www.ipl.org/
 7. Journals4Free – портал журналів з понад 7000 назв академічних журналів http://www.journals4free.com/
 8. OAPEN – Open Access Publishing in European Networks – Міжнародний проект відкритого доступу до монографій в галузі гуманітарних та соціальних наук http://www.oapen.org/home?brand=oapen/
 9. ROAR (Registry of Open Access Repositories) – доступ до репозитаріїв з усього світу http://roar.eprints.org/
 10. org – забезпечує вільний доступ до наукових робіт різноманітної тематики, опублікованих та розташованих у відкритих архівах усього світу. http://de.scientificcommons.org/
 11. SPN (Social Psychology Network) – соціальна та навчальна мережа з психології. http://www.socialpsychology.org
 12. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua
 13. Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/
 14. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (магістр, денна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни (магістр, заочна ф.н.)

Плани і завдання для семінарських занять з навчальної дисципліни (магістр, денна ф.н.)

Плани і завдання для семінарських занять з навчальної дисципліни  (магістр, заочна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни  (магістр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни  (магістр, заочна ф.н.)

Конспект лекцій (магістр)

Приклад залікового модуля (магістр, денна ф.н.)

Приклад залікового модуля (магістр, заочна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус