Прийняття рішень в публічному управлінні та корпоративному секторі

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Карпінський Б. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116професор Карпінський Б. А.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення нормативної дисципліни «Прийняття рішень в публічному управлінні та корпоративному секторі» є: формування навичок з основ прийняття рішень в публічному управлінні та корпоративному секторі у складних і непередбачуваних умовах суспільного розвитку, що потребує застосування цілеспрямованих й сучасних підходів в системі публічного адміністрування та управління бізнесом; надання відомостей про застосування різних концепцій формування підходів щодо прийняття рішень для цілей управління; ознайомлення з різноманітними методами прийняття рішень у діяльності як органів влади, так і корпоративного сектору; формування навичок із зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, знань та пояснень щодо прийняття необхідних управлінських рішень у діяльності органів влади, корпоративному сектору економіки, громадянського суспільства щодо забезпечення ефективної взаємодії (комунікації) між різними групами суб’єктів публічного управління та адміністрування; формування навичок із результативної та ефективної інформаційно-комунікативної взаємодії суб’єкту та об’єкту управління із зовнішнім і внутрішнім середовищем, створення та супроводження сприятливого зовнішнього та внутрішнього клімату щодо забезпечення реалізації засад розвитку публічної сфери (або її складової);
формування навичок із консультування та надання роз’яснень і рекомендацій фізичним і юридичним особам з питань вироблення рішень в публічному управлінні та корпоративному секторі, функціонування суб’єктів і об’єктів публічної сфери, цінностей, цілей, стратегій, шляхів їх реалізацій, діяльності органів публічного управління та адміністрування; формування навичок із оцінювання організаційного та управлінського контекстів в різних секторах діяльності при прийнятті рішень в публічному управлінні та корпоративному секторі; формування навичок із застосування методів координації в умовах багаторівневого управління; формування навичок із застосування при вирішенні проблем публічного й корпоративного секторів, ціннісних та історичних контекстів розвитку.

Рекомендована література

1. Бакуменко В Д. Формування державно-управлінських рішень. Проблеми теорії, методології, практики. Монографія. – К. :Вид-во УАДУ, 2020. – 328 с.
2. Берданова О. В. Стратегічне планування місцевого розвитку: Навч. посібник / О.В. Берданова, В.М. Вакуленко. – К. : ТОВ «Софія-А». – 2012. – 88 с. – Режим доступу: https://despro. org.ua/media/articles/04_book_berdanova_vakulenko_ctrateg_chne_ planuvann
3. Вакуленко В. М., Мамонова В. В., Шаров Ю. П. Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях: Навч. посібник. – Ужгород : Патент, 2014. – 198 с.
4. Василенко В. А., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2014. – 400 с.  Режим доступу: https://galsite.at.ua/load/7-1-0-254
5. Василенко В.А. Теорія і практика: розробки управлінських рішень: Навчальний посібник. − Київ: ЦУЛ, 2003. − 420 с.
6. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: підручник. – К: Кондор, 2009. – 187 с.
7. Давиденко Н. М., Буряк А. В. Корпоративне управління: навчальний посібник. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 346 с.
8. Довгань Л. Є., Пастухова В. В., Савчук Л.М. Корпоративне управління. Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2007. – 180 с.
9. Дробенко Г.О., Брусак Р.Л., Свірський Ю.І. Стратегічне планування розвитку територіальних громад. – Львів : Сполом, 2011. – 118 с.
10. Дяченко Т.О. Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства : Навчальний посібник / Т.О. Дяченко, Л.І. Скібіцька. – К. : Освіта України, 2011. – 248 с.
11. Загородній А., Вознюк Г. Акції. Акціонерні товариства: Термінологічний словник. – К. : Кондор, 2017. – 84 с.
12. Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Харків : Еспада, 2003. – 688 с.
13. Збірник ситуаційних вправ з дисциплін управлінського спрямування : навч. посіб. / за заг. ред. А.В. Вакуленко. – К. :КНЕУ, 2006. – 200 с.
14. Ігнатьєва І. А. Корпоративне управління : підручник. /І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова – К. : „Центр учбової літератури», 2013. – 600 с. – Режим доступу:https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
15. Інформаційно-аналітична діяльність в державному управлінні: навчально-методичні матеріали / Авт.: С. О. Телешун, І. В. Рейтерович. – К. : Вид-во НАДУ, 2013. – 44 с.
16. Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти / Б. А. Карпінський // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2012. – вип. 22.3. – С. 374-383.
17. Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта. Монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2016. – 534 с. – (Серія «Держава і стратегіологія»).
18. Карпінський Б. А. Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння. Монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Логос, 2005. – 496 с. – (Серія «Економіка території»).
19. Карпінський Б. А. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти / Б. А. Карпінський. – Львів : ЛДФА, 2014. – 12 с.
20. Карпінський Б. А. Напрями розвитку управління людськими ресурсами в органах державної податкової служби / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Україна : аспекти праці. – 2007. – № 2. – С. 46-51.
21. Карпінський Б. А. Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території. Монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2017. – 116 с. – (Серія «Держава і стратегіологія»).
22. Карпінський Б. А. Синергетика: еволюція поглядів та прояв управлінських рішень у фінансово-економічному просторі. Частина І / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 366-375.
23. Карпінський Б. А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2007. – № 4 (5). – С. 126-133.
24. Карпінський Б. А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому кліматі регіонів України / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №11-12. – С. 61-64.
25. Карпінський Б. А., Гасюк Р. В. Особливості методів цільового адміністрування у стратегіології новаційної управлінської доктрини домінантної взаємодії за державотворчого патріотизму нації. Сучасна парадигма публічного управління / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 517–520. – Режим доступу: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zbirnyk_tezy_LNU _2019_ParadyhmaPU. doc.pdf
26. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. №11. С. 507–511.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/ 2019/ 11/109.pdf
27. Карпінський Б.А., Гасюк Р.В., Карпінська О.Б. Ділове адміністрування : навчальний посібник / За ред. проф. Б.А. Карпінського. – Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. – 412 с. (Серія «Держава і управління»).
28. Класифікація загальнонаукових методів досліджень / Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.-ред.
кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Національна академія державного управління при Президентові України.  К. : НАДУ, 2011. Т. 2.  С. 320321.
29. Козирєва О. В. Конспект лекцій з дисципліни Корпоративне управління для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). – Х. : НФаУ. – 2018. – 295 с. – Режим доступу:https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/%.pdf
30. Концепція реформування публічної адміністрації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravo.org.ua/files /administr.doc.
31. Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навч. посібник / З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. Копитко; за заг. ред. З. Б. Живко. – Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 456 с.
32. Куйбіда В. С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний досвід / В. С. Куйбіда, Ю. М. Білоконь. – К.: Логос, 2009. – 108 с.
33. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів: Підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 334 с.
34. Лахижа М. І. Модернізація публічної адміністрації: теоретичні та практичні аспекти / М. І. Лахижа. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 289 с.
35. Лендьел М. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні / М. Лендьел, Б. Винницький, Ю. Ратейчак. – К. : Вид-во «К.І.С.», 2007. – 120 с.
36. Мальська М., Мандюк Н., Занько Ю. Корпоративне управління. Теорія і практика. – К. : Центр навчальної літератури, 2017. – 360 с Сергійчук С. І. Корпоративне управління : навчальний посібник / С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2016. – 228 с. – Режим доступу:https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
37. Мартиненко В. Демократичне врядування: проблеми теорії і практики / В. М. Мартиненко // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціація докторів наук з державного управління.  № 1.  Х. : ДокНаукДержУпр., 2010.
38. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. – M. : Дело, 2000. – 704 с.
39. Методи наукових досліджень в державному управлінні / Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Національна академія державного управління при Президентові України.  К. : НАДУ, 2011. Т. 2.  С. 320321.
40. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс]  Режим доступу: http://www.galsite.at.ua
41. Орлів М. С. Підготовка і прийняття управлінських рішень : навч.-метод. матеріали / М. С. Орлів ; упоряд. Г. І. Бондаренко. – К. : НАДУ, 2013. – 40 с.
42. Осовська Г. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2003.  Режим доступу : http://books.zntu.edu.ua/book_ info.pl?id=35103
43. Пахаренко-Андерсон А. Промисловий зразок Європейського Союзу / А. Пахаренко-Андерсон // Інтелектуальна власність
[Електронний ресурс].  2012.  № 6.  Режим доступу : http://www.intelvlas.com.ua/2011-01/12201- antonina-pakharenkoanderson-promislovi-zrazok.
44. Петруня Ю. Є. Прийняття управлінських рішень [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Є. Петруня [та ін.] ; ред. Ю. Є. Петруня. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 214 с.
45. Питерс Б. Г. Глобализация, управление и его институты [Электронный ресурс] / Б. Г. Питерс.  Режим доступа: http://www.stranaoz.ru/2004/2/globalizaciya-upravleniei-ego-instituty.
46. Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: Навч. посібник / [за заг. ред. В. А. Рач]. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2007. – 156 с.
47. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2016. – 606 с.
48. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: Монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; відп. редактор І. А. Грицяк.  К. : “К.І.С.”, 2009.  240 с.
49. Ставицький О. В. Особливості розвитку стратегічного управління в Україні / О. В. Ставицький // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka. com.ua/index. php?operation= 1&iid=646
50. Стратегічне планування: Навч. посібник / О. Берданова, В. Вакуленко, В. Тертичка. – Л.: ЗУКЦ, 2008. – 138 с. – Режим доступу : https://regionet.org.ua/files/Strategic planning_ PAUCI_ 2008_ua.pdf
51. Стратегічне програмно-цільове планування процесів соціально-економічного розвитку України :наук.-метод. посіб. / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006.
52. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Державне та регіональне управління» С.І. Чернов, М.М. Новікова, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 140 с.
53. Шаров Ю. П. Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному та місцевому рівнях: Навч. посібник / Ю. П. Шаров. – К. : Центр навчальної літератури, 2014. – 56 с.
54. Швець Ф. Д. Корпоративне управління. Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2017. – 320 с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%.pdf
55. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2014. – 699 с.
56. Штерн Г.Ю. Корпоративне управління: Навч. посібник. –Харків : ХНАМГ, 2008. – 273 с.
57. European Agency for Safety and Health at Work [Elektronic resource] // Access mode: http://www.hsepeople.com/forum/topic/1127
58. Karpinski B. Formation and development of tax control in Ukraine: resources aspect / B. Karpinski, N. Zalutska // Rynek kapitalowy a koniunktura gospodarcza 2010 : perspektywa makroekonomiczna / Pod redakcja Andrzeja Т. Szablewskiego, Marka Martina: monografie. – Poland, Lodz : Politechnika Lodzka, 2011. – S. 107-130.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни “Прийняття рішень в публічному управлінні та корпоративному секторі” (магістр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус