Публічна комунікація і ділова мова в управлінні

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316ArrayУФПМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316УФПМ-21с

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання навчальної дисципліни «Публічна комунікації і ділова мова в управлінні» – подати науково обгрунтований погляд на основи теорії комунікації та складники комунікативного процесу, розвивати вміння аналізувати основні принципи комунікативної діяльності.

Основні завдання:
– формувати вміння аналізувати та оцінювати державну комунікативну політику в різні історичні періоди, практично застосовувати комунікативні моделі та їх технологічний
потенціал, проводити взаємозв’язок між політичними процесами, що відбуваються в суспільстві, і державотворчими, оволодіти методикою порівняльного аналізу різних типів
комунікативної діяльності;
– виробити навички аналізувати роль інформаційної влади в демократизації суспільства та використовувати мову як код з метою пошуку шляхів підвищення ефективності спілкування;
– ознайомити з практичними прийомами організації ефективного публічного мовлення та можливостями їхнього застосування;
– виховувати потребу вдосконалювати власне монологічне та діалогічне мовлення;
– удосконалювати базові знання з ділової української мови як складника комунікативної діяльності в публічному управлінні.

Вимоги до знань і умінь

знати:
– термінологічну базу комунікацій та ділової мови в управлінні;
– комунікативні моде лі та їх технологічний потенціал;
– методику порівняльного аналізу різних типів комунікативної діяльності;
– основні принципи взаємозв’язку політичних та комунікативних процесів сучасності;
– структуру, закономірності та явища мовної комунікації;
– парадигму ролей/позицій комунікантів як учасників комунікативного процесу;
– комунікативні стратегії і тактики та засоби їх реалізації в публічному управлінні;
– засоби вербального та невербального впливу на аудиторію;
– основні мовні норми в текстах офіційно-ділового стилю в публічному управлінні.

уміти:
– використовувати сучасні досягнення в галузі публічного управління;
– аналізувати роль засобів масової інформації в діяльності органів влади;
– застосовувати основні технології зв’язків із засобами масової комунікації для участі у процесі висвітлення діяльності органу публічної влади;
– знаходити оптимальні моделі мовної комунікації відповідно до комунікативних намірів;
– послуговуватися виразовими мовними засобами в промовах різних видів;
– застосовувати методи мовного та позамовного впливу на аудиторію;
– виявляти комунікативні невдачі, аналізувати їх причини з метою пошуку шляхів подолання;
– дотримуватися мовних норм під час складання документів, уникати двозначності висловів у текстах управлінських рішень, використовуючи точні словесні позначення предмета думки.

Рекомендована література

Основна література:
1.Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: навч. посіб. /Іванов; за наук. Ред. В.В. Різуна. – К . : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с. https://sociology.knu.ua/sites/default/files/library/elopen/teoriji_mas_komunikacii.pdf #page=1&zoom=auto,-169,601
2.Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3136/1/%D0%9A%D0%BE%D0 %BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0% B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0% BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%
BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96.pdf#page=1&zoom=auto,-82,842
3. Квіт С. Масові комунікації / С. Квіт: підр. – К.: Вид. дім „ Києво-Могилянська академія ”, 2008. – 206 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/593898/
4. Комунікації в органах державної влади: посібник.- К.: 2016.- 95с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611
5. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. — Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/458/2.pdf
6. Пивоваров В.М., Савченко Л.Г., Калашник Ю.І. Ділова Українська мова: навч.посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 6. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 168 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/417260/

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (магістр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Публічна комунікація і ділова мова в управлінні (магістр, денна ф.н.)

Завантажити силабус