Національна безпека в публічному управлінні

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Маліновська О. Я.УФП-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516УФП-31сдоцент Маліновська О. Я.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із основними теоретичними положеннями політики національної безпеки та нормативно-правовими актами, що регламентують суспільні відносини в цій сфері; сформування повного й системного уявлення про національну безпеку та її структуру; формування глибоких знань і практичних умінь щодо розробки та управління системою національної безпеки України; ознайомлення з особливостями, принципами, задачами та методами публічного управління у сфері національної безпеки.

Завданнями вивчення дисципліни є: оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування в сфері національної безпеки; формування у студентів комплексного уявлення про основні цілі, завдання та ключові напрямки державної політики України в сфері національної безпеки, вмінь і навичок самостійного пошуку шляхів її реалізації з метою забезпечення національних інтересів і безпеки держави, суспільства та окремих громадян.

Рекомендована література

 1. Богуцький П. П. Концептуальні засади права національної безпеки України : монографія. Київ-Одеса : Фенікс, 2020. – 376 с.
 2. Бондаренко К. В. Публічне адміністрування національно-безпековою сферою в Україні: теоретико-правові та організаційні засади : монографія. Київ : Фенікс, 2019. – 406 с.
 3. Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки: (системні, політичні та економічні аспекти): словник-довідник / С.П.Завгородня, М.Г.Орел, Г.П.Ситник [уклад.] /за заг.ред. Д.В.Неліпи, Є.О.Романенка, Г.П.Ситника, Київ: Видавець Кравченко Я.О., 2020, 380 с.
 4. Ситник Г. П., Орел М. Г. Публічне управління у сфері національної безпеки: підручник /за заг. ред. Г. П. Ситника, Київ : Видавець Кравченко Я. О. – 2020. – 360 с.
 5. Міжнародні відносини та зовнішня політика України : підручник / [Ю. В. Пунда, І. П. Козинець, Клименко В. С. та ін.]. – Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. – 328 с.

Додаткові:

 1. Антонов В. О. Конституційно-правові засади національної безпеки України : монографія / В. О. Антонов; наук. ред. Ю. С. Шемшученко. Київ : Талком, 2019. – 576 с.
 2. Бондаренко В. О. Інформаційна безпека сучасної держави: концептуальні роздуми / В. О. Бондаренко, О. В. Литвиненко. Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 5. – С. 95-101. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2021/17.pdf.
 3. Гаврильців М. Т. Інформаційна безпека держави в системі національної безпеки України. Юридичний науковий електронний журнал. – 2020. – № 2. – С. 200-203. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lsej.org.ua/2_2020/54.pdf.
 4. Грабар Н. С. Інформаційна безпека в умовах становлення глобального інформаційного суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2019. – № 7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/7_2019/23.pdf.
 5. Дaнiльян O. Г. Нaцioнaльнa безпека Укpaїни: cтpуктуpa тa нaпpямки peaлiзaцiї: монографія / O. Г. Дaнiльян, O. П. Дзьoбaнь, М. I. Пaнoв. – Xapкiв : Фoлio, 2020. – 285 c.
 6. Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрямки та особливості здійснення : монографія / Криштанович М. Ф., Пушак Я. Я., Флейчук М. І., Франчук В. І. – Львів : Сполом, 2020. – 418 с.
 7. Державний механізм забезпечення національної безпеки: інституціонально-правова та технологічна парадигми : монографія / Сухонос В., Сухонос В. – Суми : ПФ «Видавництво “Університетська книгаˮ», 2019. – 288 с.
 8. Доронін І. М. Національна безпека України в інформаційну епоху: правові аспекти : монографія. Київ : Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 434 с
 9. Екологічна безпека та економіка : монографія / М. І. Сокур, В. М. Шмандій, Є. К. Бабець, В. С. Білецький, І. Є. Мельнікова, О. В. Харламова, Л. С. Шелудченко. – Кременчук, ПП Щербатих О. В., 2020. – 240 с.
 10. Публічне управління та національна безпека : монографія / А. М. Михненко, Н. М. Грущинська, Ю. В. Нестеряк, Я. Ф. Жовнірчик, І. І. Дейнега, В. П. Приходько, М. Л. Ніжніков, Е. М. Макаренко, О. В. Поліщук, І. В. Чібісова ; за ред. д-ра іст. наук, проф. А. М. Михненка і д-ра екон. наук, доц. Н. М. Грущинської. – Київ : НАУ, 2019. – 340 с.
 11. Пучков О. О. Правопорядок у сфері національної безпеки сучасної України : монографія. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 208 с.
 12. Public Administration and Management: modern scientific discussions : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. – 293 р.

Ресурси інтернету:

 1. http://rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 2. http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.
 3. http://minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 4. http://ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.
 5. http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index – веб-сайт Державної аудиторської служби України.
 6. http://sfs.gov.ua/– веб-сайт Державної фіскальної служби України.
 7. http:// liga.net – Ліга Бізнес Інформ
 8. http:// nau.kiev.ua – Нормативні акти України
 9. http:// library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php – Бібліотеки в Україні.
 10. http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 11. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
 12. http://www.library.lviv.ua/ – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 13. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Національна безпека в публічному управлінні (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус