Електронне врядування та електронна демократія

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Комарницька Г. О.УФП-31с, УФП-32с, УФП-33с
68професор Комарницька Г. О.УФП-31з

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648УФП-31сПатеруха Н. Г.
УФП-32сПатеруха Н. Г.
УФП-33сПатеруха Н. Г.
614УФП-31зПатеруха Н. Г.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання навчальної дисципліни «Електронне врядування та електронна демократія» – сформувати у здобувачів вищої освіти сучасну систему знань про сутність та теоретичні засади електронного врядування, виробити уміння застосовувати технології e-government у практиці публічного адміністрування, у тому числі при наданні державно-управлінських послуг.

Основне завдання навчальної дисципліни «Електронне врядування та електронна демократія» полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у державному управлінні та розвитку електронної демократії. Це завдання реалізується через:
1. Надання здобувачам вищої освіти теоретичних знань про концепції, принципи, моделі та етапи розвитку е-врядування та е-демократії, а також про інструменти, технології та механізми їх реалізації.
2. Формування практичних умінь та навичок використання ІКТ для підвищення ефективності, прозорості та відкритості публічного управління, надання електронних послуг, залучення громадян до прийняття рішень та демократичних процесів.
3. Розвиток аналітичних та дослідницьких здібностей здобувачів вищої освіти для оцінки стану, проблем та перспектив впровадження е-врядування та е-демократії, вивчення кращих практик та інновацій у цій сфері.
4. Сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти професійних компетентностей, необхідних для роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування, впровадження проектів е-врядування, управління змінами та навчання персоналу.
5. Виховання у здобувачів вищої освіти розуміння важливості використання ІКТ для підвищення якості публічного управління, розвитку демократії та громадянського суспільства, забезпечення прав і свобод громадян в інформаційному суспільстві.

Рекомендована література

Основна література:
1. Про інформацію: Закон України від 13.01.2011 р. № 2938-17. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 19.03.2024).
2. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (дата звернення: 19.03.2024).
3. Чернов С., Воронкова В., Банах В., Соснін О., Жукаускас П., Ввайнхардт Й., Андрюкайтене Р. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 606 с. URL: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/monografii/

%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%

D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2017.pdf

(дата звернення: 19.03.2024).
4. Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 р. № 3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF#Text (дата звернення: 19.03.2024).
5. Клімушин П.С., Серенок А.О. Електронне урядування в інформаційному суспільстві: монографія. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. 312 с.
6. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. № 1280-IV, зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15#Text (дата звернення: 19.03.2024).
7. Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова Кабінету міністрів України від 17.01.2018 р. № 55. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 19.03.2024).
8. Кукарін О.Б. Електронний документообіг та захист інформації: навч. посіб. Київ: НАДУ, 2015. 84 с.
9. Дубова С.В. Електронне урядування: навч.-метод. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 144 с. URL: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/dubova.pdf (дата звернення: 19.03.2024).
10. Абраменко Ю.Ю., Чикаренко І.А. Зарубіжний досвід е-врядування та проблеми його імплементації в Україні. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09ayypiu.pdf (дата звернення: 19.03.2024).
11. Грицяк Н.В., Литвинова Л.В. Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства: навч. посіб. Київ: К.І.С., 2015. 108 с. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/42b15310-a571-47cc-aeaa-cfd07b9fa6f0.pdf (дата звернення: 19.03.2024).
12. Кандзюба С.П. та ін. Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. Київ, 2017. Ч. 9. 64 с. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/3691?show=full (дата звернення: 19.03.2024).
13. Малиновський В.Я., Грицяк Н.В., Семенченко А.І. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. Київ: ФОП Москаленко О.М., 2017. Ч. 1. 70 с. URL: https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_001_Feb_2018.pdf (дата звернення: 19.03.2024).
14. Дзюба С.В. та ін. Електронне урядування. Опорний конспект лекцій / за ред. А.І. Семенченка. Київ, 2012. URL: http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/25b2e244-abac-4811-a0e5-4e420559b51d.pdf (дата звернення: 19.03.2024).
15. Машкаров Ю.Г. та ін. Електронне врядування. Інформатизація державного управління: навч. посіб. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. 292 с. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/73ee0a3d-5403-4736-a57a-084e0ade26ae.pdf (дата звернення: 19.03.2024).
16. Публічне управління: навч. посібник / А. В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г. О. Комарницька та ін. [за заг. ред. А. В. Стасишина]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 460 с.
17. Voronina Y., Bashtannyk O., Komarnytska H., Saevich R., Paterukha N., Parubchak P. Change Management and Implementation of Changes in the Field of Public Administration // Economic Affairs. – 2023. – Vol. 68, No. 04. – P. 2207-2220. – DOI: 10.46852/0424-2513.4.2023.29.
18. Kuzyk, O., Kabanova, O., Chirva, G., Vlasenko, D., & Komarnytska, Н. (2023). Іmpact of digital technologies on the efficiency of marketing communication: trends and perspectives. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 6 (53), 471–486. https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.53.2023.4259.
19. Oleh Kuzmin Modelling of management decisions in the process of system integration at enterprises / Oleh Kuzmin, Yevhen Tsikalo, Hanna Komarnytska, Victoria Terlecka // International Journal of Services, Economics and Management. – 2023. – Том 14 . – P. Open Access at Inderscience. – https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijsem 20. Komarnytskyy, I., & Komarnytska, H. (2023). Assessing the effectiveness of digital technologies implementation in public authorities in Ukraine. Mind Journal, 15. https://doi.org/10.36228/MJ.15/2023.8
21. Комарницька, Г.О. 2022. Інформаційні технології в публічному управлінні. Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка за 2021 рік: зб. тез звітної наук. конф. Львівського нац. у-у ім. І. Франка, Львів, 1-8 лютого 2022, Львів: ЛНУ ім. І. Франка.
22. Komarnуtska, H.O. & Komarnytskyy, I.M. 2022. Digital transformation and digitalization in Ukraine. Marketing of innovations. Innovations in marketing: Materials of the International Scientific Internet Conference, Poland, Bielsko-Biala, December, 2022, Bielsko-Biala: University of Economics and Humanities.
23. Комарницька, Г. О. та Станасюк О.А. 2022. Цифрова трансформація публічного управління. В: Сучасна парадигма публічного управління: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, Україна, 8-11 листопада 2022. Львів: ЛНУ ім. І.Франка.
Допоміжна література:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 No208 “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний уряд. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-%D0%BF#Text.
2. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах:Закон України від 05.07.1994 р. No 80/94-ВР, зі змінами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text
3. Концепція реформування публічної адміністрації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=177524088
4. Концепція формування та функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stc.gov.ua.
5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України»: Указ Президента України від 27.01.2016 р. No 96/2016. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016#Text
6. Глосарій термінів Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europa.dovidka.com.ua/p.html#Enterprise_policy.
Ресурси мережі Інтернет:
1. Кабінет Міністрів України https://www.kmu.gov.ua/
2. Законодавство України https://www.rada.gov.ua/news/zak
3. Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/
4.Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника http://www.lsl.lviv.ua/index.php/en/main2/
5.Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка http://old.library.lnu.edu.ua/bibl/
6. Методичні матеріали кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом ЛНУ імені І. Франка https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/SYLABUS_Komunikatsii.pdf

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни

 

Силабус: Електронне врядування та електронна демократія (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус