ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Array
68Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648
614

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів сучасну систему знань про сутність та теоретичні засади електронного врядування, виробити уміння застосовувати технології e-government у практиці публічного адміністрування, у тому числі при наданні державно-управлінських послуг.
Основне завдання: курсу полягає у формуванні в студентської молоді міцних теоретичних та практичних знань, умінь та навичок з електронного урядування для налагодження ефективних комунікацій взаємодії в інформаційному просторі.

а) знати:
– категорійно-понятійний апарат проблематики інформаційного суспільства та електронного врядування;
– загальні принципи, методи та моделі електронного врядування;
– нормативно-правові засади забезпечення розвитку інформаційного суспільства та електронного врядування;
– сутність, значення та основні етапи формування електронного уряду в Україні;
– основні принципи, напрями і механізми трансформації системи публічного управління в Україні у відповідності з вимогами інформаційного суспільства;
– організаційну систему управління впровадженням електронного врядування в Україні;
– кращий зарубіжний та вітчизняний досвід у цій сфері;
б) уміти:
– оцінювати та аналізувати стан електронного врядування;
– застосовувати набуті навички в практичній діяльності щодо інформаційної політики;

– оцінювати стан ведення органами державної влади та місцевого самоврядування своїх електронних інформаційних ресурсів;
– здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів державної влади та місцевого самоврядування до впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
– користуватися системою електронного документообігу;
– ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

Рекомендована література

Основна література:
1.Про інформацію [Електронний ресурс]: Закон України від 13.01.2011 р. No 2938-17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
2. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс]: Закон України [від 13.01.2011 р. No 2939-VI]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
3. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – 606с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/monografii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0

%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2017.pdf
4.Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січ. 2002 р. No3. –
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF#Text
5.Клімушин П. С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві: [монографія] / П. С. Клімушин, А. О. Серенок. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. –312с.
6. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. No 1280-IV, зі змінами. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15#Text
7.Деякі питання документування управлінської діяльності. Постанова Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 р. No 55. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text
8.Електронний документообіг та захист інформації: навч. посіб./ О.Б. Кукарін / За заг. ред. д.держ.унр., професора Н.В. Грицяк-К.: НАДУ, 2015.-84 с.
9.Дубова С. В. Електронне урядування:Навчально-методичний посібник./с.40 С. В. Дубова –К.: «Центр учбової літератури».2017. – 144 с. Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/dubova.pdf
10. Абраменко Ю. Ю., Чикаренко І. А. Зарубіжний досвід е-врядування та проблеми його імплементації в Україні / Ю. Ю Абраменко, І. А. Чикаренко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09ayypiu.pdf
11. Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства : навч. посіб. / Н.В. Грицяк, Л.В. Литвинова. – За заг. ред. д.держ.упр., професора Н. В. Грицяк. – К. : Вид-во К.І.С., 2015. – 108 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/42b15310-a571-47cc-aeaacfd07b9fa6f0.pdf
12. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 9: Електронний документообіг.
Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади / [С.П. Кандзюба, Р.М. Матвійчук, Я.М. Сидорович, П.М. Мусієнко]. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 64 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/3691?show=full
13.Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред.А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. [В.Я. Малиновський, Н.В. Грицяк, А.І. Семенченко]. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 70 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_001_Feb_2018.pdf
14. Електронне урядування. Опорний конспект лекцій. Дзюба С.В., Жиляєв І.Б., Полумієнко С.К, Рубан І.А., Семенченко А.І. За ред. А.І. Семенченка. – Київ, 2012. (ОБСЄ 10
2012). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/25b2e244-abac-4811-a0e5-4e420559b51d.pdf
15. Машкаров Ю.Г. Електронне врядування. Інформатизація державного управління, Навчальний посібник./ Ю.Г. Машкаров, О.В. Орлов, П.С. Клімушин, І.В. Кобзев, М.В Мордвинцев – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – 292 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/73ee0a3d-5403-4736-a57a-084e0ade26ae.pdf
Допоміжна література:
1. Георгиев И. Центральная Европа на пути к электронному правительству // Государственное управление в переходных экономиках. Интернет на службе граждан. – К.: Международный центр перспективных исследований, 2003. – С. 11 – 14.
2. Демпси Дж. Электронное правительство и его выгоды для широких масс // Государственное управление в переходных экономиках. Интернет на службе граждан. – К.: Международный центр перспективных исследований, 2003. – С. 24 – 27.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 No208 “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний уряд. [Електронний ресурс].
– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-%D0%BF#Text
4. Марченко В.В. Електронне урядування в органах виконавчої влади: адміністративно-правові засади : монографія. Харків : Панов, 2016. 444 с.
5. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 р. No 80/94-ВР, зі змінами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text
6. Остапов С. Е. Технології захисту інформації: навчальний посібник / С. Е. Остапов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король. – Х.: ХНЕУ, 2013. – 476 с.
7. Електронна демократія : навч. посіб. / Н. В. Грицяк, С. Г. Соловйов; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Н. В. Грицяк. – К. : НАДУ, 2015 – 66 с. [Електронний ресурс].
– Режим доступу:http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/6b6901a9-7d53-4a54-90a8-c894e3fbd91b.pdf
8. Концепція реформування публічної адміністрації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=177524088
9. Концепція формування та функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stc.gov.ua.
10. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України»: Указ Президента України від 27.01.2016 р. No 96/2016. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016#Text
11. Клімушин П. С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві: [монографія] / П. С. Клімушин, А. О. Серенок. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 312
с.[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4756
12. Глосарій термінів Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europa.dovidka.com.ua/p.html#Enterprise_policy.
13. Хорошко В. О. Основи інформаційної безпеки: підручник / В. О. Хорошко, B. C. Чередниченко, М. Є. Шелест; за ред. В. О. Хорошка. – К.: ДУІКТ, 2008. – 186 с.
14. Концепція формування та функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stc.gov.ua.
15. Вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження електронного урядування / С. А. Чукут, О. В. Загвойська; за заг. ред. С. А. Чукут. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 136 с.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ktpu.kpi.ua/wpcontent/uploads/2016/02/Vitchiznyanij-i-zarubizhnij-dosvid-vprovadzhennya-elektronnogouryaduvannya.
pdf

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Електронне врядування (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус