Корпоративне управління: планування та оцінка бізнесу

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Карпінський Б. А.УФП-41с
38професор Карпінський Б. А.УФП-21з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФП-41спрофесор Карпінський Б. А.
38УФП-21зпрофесор Карпінський Б. А.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: оволодіння студентами бакалаврату теорією та практикою корпоративного управління у мінливих умовах соціально-економічного оточення; оволодіння практичними знаннями та набуття практичних навичок із планування й оцінки бізнесу за змін; формування належних практичних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації універсальних принципів корпоративного управління з метою досягнення ефективного існування та розвитку бізнес структур; формування системи знань з теорії та методології корпоративного управління; принципів побудови та функціонування сучасних систем корпоративного управління; вивчення нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо корпоративного управління.

Основні завдання: формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань у галузі корпоративного управління на всіх стадіях життєвого циклу акціонерних товариств у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем; формування професійної компетентності фахівців щодо створення цілісної системи успішного корпоративного управління; розуміння сутності організаційних змін та природи їх виникнення; формування в студентів наукового світогляду і знань із технологій та методів корпоративного управління; забезпечення науково-методичного підґрунтя опанування студентами основних інструментів корпоративного управління; формування у майбутніх фахівців належної компетентності з ефективного корпоративного управління; теоретична й практична підготовка студентів щодо планування робіт із корпоративного управління.

Вимоги до знань і умінь:
знати: предмет, завдання та функції корпоративного управління; категорії корпоративного управління; природу корпоративного управління; методи формування та функціонування механізмів корпоративного управління у процесі управління організаціями; сукупність функцій і методів управління, які зумовлюють відповідні управлінські взаємовідносини в органах корпоративного управління різних форм і сфер діяльності; організаційні форми і методи підприємництва; порядок розробки організаційних структур підприємств і компаній, положень про підрозділи, посадових інструкцій; технічні засоби управління; порядок розробки і ведення підприємницької документації; стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; вітчизняний і зарубіжний досвід корпоративного управління; основи психології менеджменту і бізнесу, мотивації праці, принципи і методи господарювання й управління підприємством в умовах ринкової економіки; порядок укладення і виконання господарських договорів.
уміти: творчо застосовувати знання теорії і практики корпоративного управління при виконанні функціональних обов’язків; використовувати методи і засоби розробки, обґрунтування, прийняття і реалізації адміністративно-управлінських рішень; організувати систему корпоративного управління; опрацьовувати місію та цілі організації; здійснювати корпоративне управління за змін; розробляти нетрадиційні підходи до мотивування працівників; розробляти системи стимулювання адміністрації; здійснювати розробку заходів щодо постійного вдосконалення системи корпоративного управління на науковій основі з метою досягнення найбільшої ефективності підприємництва і підвищення якості роботи; аналізувати стан і виявляти причини недоліків діючих систем корпоративного управління та здійснювати заходи щодо їх ліквідації і попередження.

Рекомендована література

Рекомендована література
1. Вінник О. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. – К. : Знання, 2001. – 308 с. – Режим доступу: https://lawbook.online/ukrajini-pravo-korporativne/gospodarski-tovaristva-virobnichi-kooperativi.html
2. Волик І. М. Український вибір моделі корпоративного управління [Електронний ресурс] / І.М. Волик // Економічні науки. – 2006. – Режим доступу: http://www. rusnauka.com/NIEK_2006/Economics/17511.doc.htm.
3. Гриньова В. М. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні : Монографія / В. М. Гриньова, О. С. Попов. – Харків : Вид. ХДЕУ, 2003. – 324 с.
4. Гудзь О. Є. Фінансові стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Фінансовий простір. – 2013. – №4 (12). – С. 85-94. Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua.
5. Давиденко Н. М., Буряк А. В. Корпоративне управління: навчальний посібник. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 346 с.
6. Довгань Л. Є., Пастухова В. В., Савчук Л. М. Корпоративне управління. Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2007. – 180 с. – Режим доступу: https://www.studmed.ru/view/ dovgan-lye-pastuhova-vv-savchuk-lm-korporativne-upravlnnya_5f86bcef227.html
7. Дяченко Т.О. Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства : Навчальний посібник / Т.О. Дяченко, Л.І. Скібіцька. – К. : Освіта України, 2011. – 248 с.
8. Загородній А., Вознюк Г. Акції. Акціонерні товариства: Термінологічний словник. – К. : Кондор, 2017. – 84 с.
9. Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Харків : Еспада, 2003. – 688 с.
10. Збірник ситуаційних вправ з дисциплін управлінського спрямування : навч. посіб. / за заг. ред. А. В. Вакуленко. – К. :КНЕУ, 2006. – 200 с.
11. Ігнатьєва І. А. Корпоративне управління : підручник. /І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова – К. : „Центр учбової літератури», 2013. – 600 с. – Режим доступу: https://westudents. com.ua/ knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
12. Карпінський Б. А. Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння: монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Логос, 2005. – 496 с.
13. Карпінський Б. А. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти / Б. А. Карпінський. – Львів : ЛДФА, 2014. – 12 с.
14. Карпінський Б. А. Напрями розвитку управління людськими ресурсами в органах державної податкової служби / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Україна : аспекти праці. – 2007. – № 2. – С. 46-51. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ handle/ 123456789/20058/08-Karpinckiy.pdf?sequence=1
15. Карпінський Б. А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2007. – № 4 (5). – С. 126-133.
16. Карпінський Б. А., Гасюк Р. В. Особливості методів цільового адміністрування у стратегіології новаційної управлінської доктрини домінантної взаємодії за державотворчого патріотизму нації. Сучасна парадигма публічного управління / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 517–520. – Режим доступу: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/ 2019/11/Zbirnyk_tezy_LNU _2019_ParadyhmaPU. doc.pdf
17. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. №11. С. 507–511.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/ 2019/ 11/109.pdf
18. Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти / Б.А. Карпінський // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів:
НЛТУУ, 2012. – вип. 22.3. – С. 374-383.  Режим доступу: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/ 2012/22_ 3/374_Kar.pdf
19. Карпінський Б. А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому кліматі регіонів України / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №11-12. – С. 61-64. – Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/UJRN/ecchado_2014_11-12_16
20. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Процик. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів, політех.», 2008. – 244 с.
21. Козаченко Г. В., Воронкова А. Е. Корпоративне управління: Підручник для вузів. – К. : Либра, 2004. – 368 с. – Режим доступу https://altairbook.com/books/4803022-korporativnoe-upravlenie.html
22. Козирєва О. В. Конспект лекцій з дисципліни Корпоративне управління для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). – Х. : НФаУ. – 2018. – 295 с. – Режим доступу: https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/ 2019/11/%.pdf
23. Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навч. посібник / З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. Копитко; за заг. ред. З. Б. Живко. – Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 456 с. – Режим доступу: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/671/1/%d0%ba%d 0%be%d1%80% d0%bf%d0%be%d1%80%d0%

b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d 0%b5%20%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b2%20%d1%81%d0%

b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%96%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%20%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf.pdf
24. Мальська М., Мандюк Н., Занько Ю. Корпоративне управління. Теорія і практика. – К. : Центр навчальної літератури, 2017. – 360 с. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/ file/824983/
25. Осовська Г.В. Менеджмент організацій : підручник / Г.В. Осовська, Л.Ц. Масловська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2015. – 366 с. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/ fond/ NOV/new09_2016/452852.pdf
26. Плани практичних занять і завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Корпоративне управління» для студентів другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / уклад. О. В. Овсієнко. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. – 105 с. – Режим доступу: http://nulau.edu.ua/ materials/files/ economic_theory/0122/01.pdf
27. Принципи корпоративного управління України. – К. : ДКЦПФР, 2003. – 35 с.
28. Сергійчук С. І. Корпоративне управління : навчальний посібник / С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2016. – 228 с. – Режим доступу: https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/ 3-04.pdf
29. Управління фінансами акціонерних товариств : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад „Українська академія банківської справи Національного банку України; [С. В. Леонов, Н. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. – Суми : ДВНЗ „УАБС НБУ», 2013. – 305 с.
30. Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – Львів : «Магнолія 2006», 2008. – 333 с.
31. Хомяков B.I. Менеджмент підприємства / B.I. Хомяков. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2009. – 434 с.
32. Швець Ф. Д. Корпоративне управління. Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2017. – 320 с. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%.pdf
33. Штерн Г. Ю. Ситуаційні задачі та практичні завдання для практичних занять з курсу «Корпоративне управління» для магістрів напрямку «Менеджмент». – Харків : ХНАМГ, 2005. – 89 с.
34. Штерн Г.Ю. Корпоративне управління: Навч. посібник. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 278 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/10585/1/%D0%A3%D1%87%D0%9F%D 0%BE% D1%8108.pdf
35. Karpinski B. Formation and development of tax control in Ukraine: resources aspect / B. Karpinski, N. Zalutska // Rynek kapitalowy a koniunktura gospodarcza 2010 : perspektywa makroekonomiczna / Pod redakcja Andrzeja Т. Szablewskiego, Marka Martina: monografie. – Poland, Lodz : Politechnika Lodzka, 2011. – S. 107-130.
ІНТЕРНЕТ САЙТИ
1. Офіційне представництво Президента України. – Режим доступу: www.president.gov.ua
2. Урядовий портал www.kmu.gov.ua
3. Верховна Рада України www.rada.gov.ua
4. Радник. Український юридичний портал http://radnuk.info
5. Державне управління справами http://www.dus.gov.ua
6. Журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток http://www.dy.nayka.com.ua/
7. Кредит-Рейтинг – рейтинговое агентство, Украина, Киев – Рейтинги корпоративного управления. – Режим доступу: www.credit-rating.com.ua
8. Сайт міжнародної фінансової корпорації (Принципи корпоративного управління). – Режим доступу: http://www.ifc.org/Ukraine/ucdp/materials/CorporateGovernance Principles.pdf.
9. Статистика України : науковий журнал. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
10. Статистична звітність емітентів України. – Режим доступу: www.smida.gov.ua/db/emitent.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

Плани і завдання для семінарських занять з навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Засоби діагностики

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Корпоративне управління: планування та оцінка бізнесу (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус

Силабус: Корпоративне управління: планування та оцінка бізнесу (бакалавр, заочна ф.н.)

Завантажити силабус