Організація управлінської діяльності (тренінг-курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
324доцент Решота О. А.УФП-21с, УФП-22с
28доцент Решота О. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332УФП-21сдоцент Решота О. А.
УФП-22сдоцент Решота О. А.
26доцент Решота О. А.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: формування у слухачів уявлення про теоретичні основи та практичні аспекти організації управлінської діяльності в органах публічної влади та бізнес-структурах.
Основні завдання навчальної дисципліни:
– отримати теоретичні знання та практичні навички щодо понятійно-категоріального апарату управлінської діяльності, науки управління та загальних закономірностей формування, функціонування і розвитку систем управління;
– аналіз змісту та процесів реалізації функцій управління;
– розвиток і закріплення навичок використання ефективних прийомів, способів та інструментів у сфері організації управлінської діяльності.

Вимоги до знань і умінь:
а) знати:
– понятійно-категоріальний апарат науки управління;
– рівні управління в організації;
– особливості прийняття управлінських рішень;
– основні етапи організації управлінської діяльності;
– компетенції менеджера;
– сутність та зміст комунікаційного процесу;
– сутність мотивації, процесуальні та змістовні теорії мотивації.
– інструменти управлінського контролю тощо
б) уміти:
– визначати етапи прийняття раціональних рішень та враховувати фактори впливу під час вирішення організаційних проблем;
– застосовувати аналітичні, статистичні, теоретико-ігрові методи прийняття рішень;
– застосовувати ефективні управлінські дії в організації;
– здійснювати аналіз та оцінку зовнішнього середовища в організації
– володіти методами управлінського контролю поведінки робітників;
– використовувати теорії та концепції лідерства під час здійснення управлінського впливу;
– здійснювати оцінку організаційної ефективності;
– визначати результативність та ефективність менеджменту.

Рекомендована література

Основна література
1. Основи менеджменту: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; укладачі: Т.В. Лазоренко, С.О. Пермінова.– Електронні текстові дані. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. – 166 с. – URL https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/41193/1/Managment.pdf
2. Лідерство та команда в публічному управлінні : конспект лекцій / укладачі: К. В. Таранюк, Я. В. Кобушко. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 175 с. –URL:https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77285/3/Taraniuk_Liderstvo.pdf;jsessionid=509BF71459C0980E1CB42539C49C8176
3. Адізес І. Командне лідерство. Як порозумітися з будь-яким менеджером. – К.: Наш формат, 2019, – 304 с.
4. Психологія управління : навчальний посібник / Р. А. Калениченко, О. Г. Льовкіна, Г. Ю. Мустафаєв та ін. ; за заг. ред. Р. А. Калениченка, О. Г. Льовкіної. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2019. – 256 с. –URL:http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/doc/4063/1/2886_IR.pdf
5. Управління персоналом в органах публічної влади : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, К. В. Комарова, Н. А. Липовська, Т. М. Тарасенко. – Дніпро. : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 200 с.
6. Психологія управління в організації : навчальний посібник / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. – 150 с. – URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/1lesko_psiholog_upravlin_organizaciyi/321.html
7. Пашко Л. О. Самоменеджмент лідера місцевого самоврядування (дистанційний курс): навчально-методичні матеріали / За заг .ред. Л. О. Пашко. – К., 2017 – 154 с. – URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/456/3.pdf
8. Селютін В. М. Самоменеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. М. Селютін. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2017. – Режим доступу: https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/2464/1/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf
9. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н.В. Основи лідерства: електронний посібник для самостійної роботи студентів. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 241 с. – URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
10. Романова Л.В. Управління підприємницькою діяльністю: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури. 2016. С. 240.
11. Теорія та практика побудови організаційних систем управління: Навчальний посібник / О.П. Ващенко.- Київ: ДУТ, 2017. – 112 с. – URL: https://dut.edu.ua/uploads/l_1742_16356099.pdf
12. Теорія і практика формування лідера: навчальний посібник / О.Г. Романовський, Т.В. Гура, А.Є. Книш, В.В. Бондаренко – Харків, 2017 р. – 100 с. – URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
13. Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія/ за заг. ред. К. Ф. Ковальчука – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 516 с.
14. Шкільняк М. М, Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л., Демків І. О. Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2017 р. – 252 с. – URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31710/1/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BA.pdf

Додаткова література:
1. Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 503 с. – (Вища освіта XXI століття).
2. Довгань Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, 17. Л. П. Артеменко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 440 с.
3. Організація праці менеджера. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.
4. Стадник В.В. Менеджмент: підручник. Київ. Академвидав., 2010. С. 472.
5. СтеценкоІ.Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер. Навч. посіб. Київ. А.С.К. 2015. С. 224.
6. Верба В.А. Управління розвитком компанії: навч. посіб. / В.А. Верба, О.М. Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2011. – 482 с 7. Кравченко В.О. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – Одеса: Атлант, 2012 р. – 211 с.
8. Рульєв В.А. Управління персоналом. Навчальний посібник . Київ. Кондор 2012. С. 310.
9. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. Підручник. Київ. Академвидав. 2015. С. 648.
10. Шегда А.В. Менеджмент. Підручник. Київ. Знання. 2014. С. 687.

Інтернет-ресурси:
1. Інтернет-портал для управлінців. – Режим доступу: www.management.com.ua
2. Управління підприємницькою діяльністю. – Режим доступу: http://erizo21.blogspot.com/2010/03/blog-post_6300.html
3. Управління підприємством і підприємницькою діяльністю. – Режим доступу: http://ebooktime.net/

Матеріали

Програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Засоби діагностики (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Організація управлінської діяльності (тренінг-курс) (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус

Силабус: Організація управлінської діяльності (тренінг-курс) (бакалавр, заочна ф.н.)

Завантажити силабус