Національна безпека в публічному управлінні

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Решота О. А.УФП-31с, УФП-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516УФП-31сдоцент Решота О. А.
УФП-32сдоцент Решота О. А.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: формування системи спеціальних знань з питань організації систем публічної безпеки з урахуванням вимог до системи національної безпеки.

Основні завдання навчальної дисципліни:
– ознайомлення із загальними основними поняттями навчальної дисципліни;
– здійснення аналізу проблем формування системи управління національною безпекою;
– ознайомлення із основними нормативно-правовими актами, що регламентують суспільні відносини в сфері національної безпеки;
– ознайомлення із стратегіями управління національною безпекою в зарубіжних країнах;
– формування загальних уявлень щодо складових елементів національної безпеки в контексті глобалізації;
– оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками у сфері ефективності управління національною безпекою.

Вимоги до знань і умінь:
знати:
– сутність понять «національної безпеки держави», «національні інтереси», «матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності Українського народу»; «загроз національній безпеці»; «правова основа національної безпеки», «об’єкти національної безпеки», «небезпека», відмінності між ними та механізми їх впливу на різні складові національної безпеки;
– види загроз національним інтересам і національній безпеці у різних сферах;
– відповідно до виду загроз знати основні напрями державної політики з питань національної безпеки у відповідних сферах;
– основні принципи забезпечення національної безпеки;
– основні функції суб’єктів забезпечення національної безпеки;
уміти:
– критично осмислювати проблемні питання розвитку глобалізованого світу та публічного управління процесами та відносинами у сфері національної безпеки;
– дотримуватись принципів, процедур та алгоритму прийняття управлінських рішень у процесі публічного управління та адміністрування у сфері забезпечення національної безпеки;
– виявляти, ставити та вирішувати прикладні проблеми і задачі у сфері вироблення публічної політики у сферах і міжнародної та європейської безпеки;
– добирати необхідну та релевантну кількісну і якісну інформацію, робити обґрунтовані та неупереджені висновки щодо процесів євроатлантичної інтеграції на основі аналізу даних;
– ідентифікувати, класифікувати та розробляти ієрархії загроз національним інтересам;
– обґрунтовувати заходи адекватного реагування на загрози національній безпеці.

Рекомендована література

Основна література
1. Закон України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року № 2469-VIII.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
2. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України № 1277 від 29.10.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME 131588.html.
3. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України: Указ Президента України від 15.03.2016 № 96/2016 URL: www.president.gov.ua/documents/962016-19836.
4. Національна безпека: світоглядні та теоретико-методологічні засади : монографія / за заг. ред. О. П. Дзьобаня. – Харків : Право, 2021. – 776 с.
5. Публічне управління та національна безпека : монографія / А. М. Михненко, Н. М. Грущинська, Ю. В. Нестеряк, Я. Ф. Жовнірчик, І. І. Дейнега, В. П. Приходько, М. Л. Ніжніков, Е. М. Макаренко, О. В. Поліщук, І. В. Чібісова ; за ред. д-ра іст. наук, проф. А. М. Михненка і д-ра екон. наук, доц. Н. М. Грущинської. — Київ : НАУ, 2019. — 340 с.
6. Світова гібридна війна: український фронт: монографія /за заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: НІСД, 2017. – 496 с.
7. Сучасний стан, проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів: аналіт. доповідь / [Дудкін О. М., Мінєв А. Н., Міцай А. О. та ін.]; за заг. ред. Г. Л. Рябцева та О. М. Суходолі. – К.: НІСД, 2018. – 160 с.
8. Ткачук Т.Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України: правовий вимір: Монографія / Т.Ю. Ткачук. – К. : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 411 с.
9. Антонов В. О. Конституційно-правові засади національної безпеки України: монографія/ В. О. Антонов; наук. ред. Ю.С. Шемшученко. Київ: ТАЛКОМ, 2017. 576 с.
10. Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні: аналіт. доповідь / [Резнікова О.О., Місюра А.О., Дрьомов С.В., Войтовський К.Є.]; за заг. ред. О.О. Резнікової. – К.: НІСД, 2017. – 60 с.
11. Варналій З.С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики: Вибр. наук. праці / За ред. З.С. Варналія . – К.: НІСД, 2016. – 528 с.
12. Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : Вибр. наук. праці / О. С. Власюк. – К. : НІСД, 2016. – 528 с.
13. Глобальна та національна безпека: підручник / авт. кол. :В..І. Абрамов, Г.П. Ситник, В.Ф. Смолянюк та ін. / за заг. ред. Г.П.Ситника. – Київ : НАДУ, 2016. – 784 с.
14. Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрямки та особливості здійснення. : монографія / Криштанович М.Ф., Пушак Я.Я., Флейчук М.І., Франчук В.І. – Львів : Сполом, 2020. – 418 с.
15. Демографічна безпека України та напрями її регулювання: монографія / І.А.Цвігун. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 400 с.
16. Екологічна безпека України: Навчальний посібник / М. І. Хилько. – К., 2017. – 266 с.
17. Економічна безпека в Україні: держави, фірми, особи: [навчальний посібник] / Н. Й. Реверчук, Я. М. Малик, І. І. Кульчицький, С. К. Реверчук. – Львів: ЛФМАУП, – 192 с.
18. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення // З.С. Варанлій, Д. Д. Буркальцева, О. С. Саєнко. – Київ: Знання України, 2011. – 299 с.
19. Економічна безпека: навч. посіб. / З. С. Варналій [та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. З. С. Варналія / З. С. Варналій . – К.: Знання, 2009. – 647 с.
20. Ліпкан В. А. Національна безпека України: [навчальний посібник] / В. А. Ліпкан. [2-ге вид.]. – К.: КНТ, 2009. – 576 с.
21. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики: Вибр. наук. праці / О. С. Власюк. – К.: НІСД, 2016. – 528 с.
22. Забезпечення безперервності процесу управління у сфері національної безпеки / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old2.niss.gov.Ua/content/articles/files/111AZ-governance-continuity-1 1 2-928b5.pdf
23. Загрози у сфері екологічної безпеки та їх вплив на стан національної безпеки (моніторинг реалізації стратегії національної безпеки) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/Monitoring-Eco-Ivaniuta-01d1c.pdf
24. Загрози у сфері екологічної та техногенної безпеки та їх вплив на стан національної безпеки (моніторинг реалізації стратегії національної безпеки) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/111Eco-Threats-Ivaniuta-2019-3040a.pdf

Інтернет-ресурси
1. Сервер Верховної Ради України: https://www.rada.gov.ua/
2. Кабінет Міністрів України –https://www.kmu.gov.ua/
3. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – http://www.niss.gov.ua/
4. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua
5. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua
6. Сайт Кабінету Міністрів України. https://www.kmu.gov.ua/control
7. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Національна безпека в публічному управлінні (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус