Публічна комунікація і ділова мова в управлінні

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Дзяна Г. О.УФП-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316УФП-21сдоцент Дзяна Г. О.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни «Публічна комунікація і ділова мова в управлінні» є формування у студентів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок, які складають комунікативну компетентність, необхідну для здійснення цілеспрямованого конструктивного управлінського впливу в органах державної влади, налагодження комунікації між організацією і громадськістю для виконання управлінських завдань з реалізації державної політики в різних сферах діяльності, опанування практичних основ, принципів, механізмів, умінь в організації зв’язків з громадськістю, налагодження кризових комунікацій та володіння навичками усного й писемного спілкування професійно орієнтованого характеру.

Основними завданнями вивчення дисципліни «публічна комунікація і ділова мова в управлінні» є:

– формувати вміння аналізувати та оцінювати державну комунікативну політику в різні історичні періоди, практично застосовувати комунікативні моделі та їх технологічний потенціал, оволодіти методикою порівняльного аналізу різних типів комунікативної діяльності;

– налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти в організації;

– виробити навички аналізувати роль інформаційної політики в демократизації суспільства та використовувати мову як код з метою пошуку шляхів підвищення ефективності спілкування;

– виробити навички представляти органи публічного управління у відносинах з іншими органами публічної влади;

– ознайомити з практичними прийомами організації ефективного публічного мовлення та можливостями їхнього застосування;

– удосконалювати базові знання з ділової української мови як складника комунікативної діяльності в публічному управлінні.

Рекомендована література

 1. Методичні рекомендації для підготовки магістрів спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування» з курсу «Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні»/ уклад. Васиньова Н. С. Кравченко О. І.; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2020. – 79 с.
 2. Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.aup.com.ua › book011
 3. Комунікації в публічному адмініструванні : конспект лекцій / [О. В. Шебаніна, В. П. Клочан, С. І. Тищенко та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 200 с. – Режим доступу : http:// dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
 4. Комунікації в органах державної влади: посібник.- К.: 2016.- 95с. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611
 5. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. — Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/458/2.pdf
 6. Ділова українська мова в державному управлінні : навч. посіб. / І.М. Плотницька ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 3-тє вид., переробл. й доповн. К. : НАДУ, 2014. 184 с. Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/417260/
 7. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. Львів : Каравела, 2019. 352 с.
 8. Публічна комунікація та ділова мова в публічному управлінні: метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти “Магістр” / уклад. : Шмагун А.В. – К. : УкрСІЧ, 2019. – 28 с.
 9. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. 2-ге вид., стер. К. : Академія, 2012. 214 с.
 10. Сучасна мовна комунікація : навч.-метод. посіб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; уклад.: С. А. Бронікова, Р. І. Ленда. К. : НАДУ, 2014. 152 с.
 11. Климанська Л. Д. Зв’язки з громадськістю: технології прагматичної комунікації : навч. посіб. / Л. Д. Климанська. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 161 с.
 12. Бурмака Т. М. Комунікативний менеджмент : конспект лекцій (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Т. М. Бурмака, К. О. Великих ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 69 с.

Ресурси мережі Інтернет:

 1. Кабінет Міністрів України https://www.kmu.gov.ua/
 2. Законодавство України https://www.rada.gov.ua/news/zak
 3. Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/

4. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника http://www.lsl.lviv.ua/index.php/en/main2/

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка http://old.library.lnu.edu.ua/bibl/

 1. Лінгвістичний портал MOVA. info http://www.mova.info/
 2. Офіційний сайт української мови http://ukrainskamova.com/
 3. Лайфаки з української мови https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/
 4. Методичні матеріали кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом ЛНУ імені І. Франка https://financial.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/10/SYLABUS_Komunikatsii.pdf

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (магістр)

Силабус: Публічна комунікація і ділова мова в управлінні (магістр, денна ф.н.)

Завантажити силабус