Руденко Ольга Мстиславівна

Посада: професор кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: професор

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у ResearchGate: www.webofscience.com

Наукові інтереси

Теорія та методологія державного управління. Публічне управління та адміністрування, ефективність публічного управління. Публічна політика. Управління змінами. Національна безпека, безпека людини, суспільства, держави, критичні комунікації. Екологічний менеджмент.

Публікації

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз Web of Science, Scopus:

 • O.Rudenko, V.Koltun, N.Shcherbak, I.Kononenko, Y.Konoplia. (2022). The Impact of Digital Technologies on Environmental Management in the Public Administration System of the Regions. IJCSNS. International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22 No. 8 pp. 235-241. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.8.29. Web of Science.
 • Rudenko, O., Mykhailovska, O., Koziura, I., Kolosovska, I., & Kononenko, I. (2022) The latest tools of public administration in the process of solving socioenvironmental problems at the level of local government. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 12(1), XXVII, 181-187. Web of Science. 12/01-XXVII.
  – Magnanimitas.
 • Guzonova V.,Jakúbek P., Rudenko O., Shestakovska T., Ovramets V. (2022) An analytical look at the management of public universities in the Slovak Republic and Ukraine. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 12(1), XXV, 33-40. Web of Science. 12/01-XXV. – Magnanimitas.
 • Bulba, V.H., Rudenko, O.M., Ivanova, T.V., Sokolova, I.O., Stankevych, S. (2021). European public administration and Ukrainian ecological safety. Ukrainian Journal of Ecology 11 (9), 95-98. Web of Science. doi: 10.15421/2021_301
 • Rudenko, O. Bulba, V. Orobei, V. Polyakova, O. & Kulinich, O. (2021) Project management as a technology for optimizing resources in terms of reforming socioeconomic relations. Alta: Journal of interdisciplinary research, 11(2), XX, 45-51. Web of Science.
 • Zakharin S., Duka A., Zhytar M., Rudenko O., Serdiuk O. (2021) New Economic Instruments of State Regulation of Private Savings, Social Security and Pension Support. Journal of Optimization in Industrial Engineering. Vol.14 Special Issue Р. 61-70. Scopus. DOI:10.22094/JOIE.2020.677819
 • Onyshchuk I., Onyshchuk S., Rudenko O. (2020) Conceptual Basis of Legal Monitoring Implementation in the System of Public Administration. Journal of History Culture and Art Research. № 9(1) Р. 345-353. Web of Science.
 • Grytsyshen D., Rudenko O., Nonik V., Sergiienko L., Baryshnikova O. (2020) Efficiency evaluation of socially responsible enterprise. Management Science Letters. № 11(2) Р. 391-400. Scopus. DOI: 10.5267/j.msl.2020.9.030

Mykhailovska O., Gurkovskyi V., Rudenko O. (2017) Analysis of practical aspects of interaction between civil society and public governance. Науковий вісник Полісся. № 4 (12) Ч. 2. С. 149-157 Web of Science.

Наукові публікації у фахових виданнях категорія:

Руденко О., Ющенко Л. Подолання кризових протиріч у впровадженні державно-управлінських інновацій: новітні підходи до формування методології. Геополітика України: історія та сучасність. 2018. № 2(21). ДВНЗ Ужгородський національний університет. С. 230-259.

Участь у колективних монографіях:

 •  Публічне управління розвитком аграрної сфери: регіональний контекст:
  монографія / О.Руденко, Т.Шестаковська, С.Гривко, М.Гурський, А.Котеленець, П.Халімон; за заг. ред. О.Руденко. Чернігів: НУ «Чернігівска політехніка», 2022. 327 с. (навчально-наукова серія: “Публічне управління та адміністрування”; випуск 17).
 • Руденко О., Мединська Г. Імплементація європейського досвіду законодавчого забезпечення розвитку гуманітарної сфери. Менеджмент та публічне управління в умовах інформаційного суспільства: кол. моногр. / за заг. ред. Філіпової Н.В. – Мена : ТОВ «Домінант», 2020. С. 240-271.
 • Rudenko O., Zhytar M., Ananieva Y. Peculiarities of applying the methodology of evaluation of the financial architecture of the national economy. Association agreement : driving integrational changes Vol. III Monograph. Edited by Maryna Dei, Olha Rudenko, Vitalii Lunov, Accent Graphics Communications & Publishing, Ottawa, Ontario, Canada, 2020, 362 р. ISBN-978-1-77192-537-2
 • Rudenko O., Głaczyński М. Assessment of system for country macroeconomic risk management taking into account the environmental component. Innovations in science : the challenges of our time. Monograph Volume 2 Accent Graphics Communications & Publishing, Chicago, Illinois, USА. Edited by Richard Iserman, Dr.H.C. Maryna Dei, PhD, Associate Professor Olha Rudenko, Dr.Sc in PA, Professor Vitalii Lunov, PhD, Associate Professor. 2019. 392 р. ISBN 978-1-77192-490-0
 • Rudenko O. Conceptualization of the theory of public stability in the science of public administration. Association agreement : driving integrational changes (monograph); еdited by Richard Iserman, Dr.H.C. in International Relations Maryna Dei, PhD, Associate Professor Olha Rudenko, Dr.Sc in PA, Professor
  Yaroslav Tsekhmister, Ed.D, Professor Vitalii Lunov, PhD, Associate Professor. Accent Graphics Communications. Chicago, Illinois, USА. 2019. 805 р. ISBN-13:978-0-9895852-3-1 (USА)
 • Гендерна політика в системі публічного управління України / М.Канавець (кер. авт. колективу). К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2018. 125 c.
 • Gender Policy in the Public Administration System of Ukraine / M. Kanavets (composite authors leader). К.: Center for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union, 2018. 121 p.
 • Rudenko O., Lykhach Yu., Kanavets M. Reforming of the public administration system in the “Eastern Partnership” countries. Published by Academic Society of Michal Baludansky in cooperation with UK Technical
  University of Košice, Slovakia, 2018. 228 p. (educational-scientific series: “Public management and administration”; issue 11). Printed by UK Technical University of Košice, Slovakia ISBN 978-80-972931-7-8
 • Руденко О., Абрамова Д. Ґенеза та розвиток державної мовної політики України : монографія. Видано Академічним співтовариством Михайла Балудянського Республіка Словаччина, 2018. 228 с. (навчально-наукова серія: “Публічне управління та адміністрування”; випуск 10). Надруковано в Кошицькому Технічному Університеті, Республіка Словаччина. ISBN 978-80-972931-6-1
 • Руденко О., Малоголова Т. Інституційні механізми реалізації публічної політики: монографія. Видано Академічним співтовариством Михайла Балудянського, Республіка Словаччина, 2018. 180 с. (навчально-наукова серія: “Публічне управління та адміністрування”; випуск 8). Надруковано в Кошицькому Технічному Університеті, Республіка Словаччина. ISBN 978-80-972931-5-4
 • Руденко О., Якубек П. Державне регулювання ринку освітніх послуг та їх вплив на економічну безпеку країни. Оцінка та регулювання економічної безпеки регіонального співробітництва депресивних територій в рамках євроінтеграційних процесів: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. С. 136-154.
 • Rudenko O.,Dyvnych Н. Professionalization of Ukrainian civil service through English language learning: legal, educational and motivational aspects. Innovations in science: the challenges of our time (collective monograph); еdited by Dei, M., Rudenko, O., Tsekhmister, Ya. & Lunov, V. Hamilton, Ontario : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. Р. 439-446. ISBN 978-1-77192-422-1
 • Rudenko O., Yushchenko L. Foreign experience of implementations of innovations in the activity of the bodies of public administration. Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph); еdited by Maryna Dei, Olha Rudenko. Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. Р. 13-17. ISBN 978-1-77192-389-7

Статті у виданнях зарубіжних країн:

 • Rudenko O., Zhytar M., Kodis Y., Shturkhetskyy S. Performance criteria of the implementation of mechanisms for public administration in economic cooperation of Eastern Partnership countries. SocioWorld-Social Research & Behavioral Sciences. Tallinn, Estonia. Vol. 09 Iss. 03 2022 Р. 4-9 DOI:1036962/SWD09032022-04.
  https://bsj.fisdd.org/index.php/swd/home/Archive_of_Issues
 • Viter D., Rudenko O., Oliferuk V. Strategy for the Development of MilitaryTechnical Cooperation, armaments and Military Equipment: Ukraine Perspectives. SocioWorld-Social Research & Behavioral Sciences. Tallinn, Estonia. Vol. 08 Iss. 02 2022. Р. 4-11. DOI: 10.36932/SWD08022022-04.
 • Rudenko O., Mykhailovska O. Citizen participation and partnership in public management. SocioWorld-Social Research & Behavioral Sciences. Tallinn, Estonia. Vol. 05 Iss. 03 2021. Р. 14-20. DOI:10.36962/swd05032021014.
 • Rudenko O., Zhytar M., Kodis Y. European perspective of Public Administration in the context of implementation of the Eastern Partnership project in Ukraine. SocioWorld-Social Research & Behavioral Sciences. Tallinn, Estonia. Vol. 03 Iss. 01 2021. Р. 139-144.
 • Rudenko O., Shestakovska T. Мodernization of the public administration system in the conditions of decentralization of power. SocioWorld-Social Research & Behavioral Sciences. Tallinn, Estonia. Vol. 01 Iss. 01 2020 Р. 52-57.
 • Rudenko O., Halimon P. State policy for environmental safety of the agricultural sector. Innovative Economics and Management. 2020. V 7 (3). P. 26-37 DOI: https://doi.org/10.46361/2449-2604.7.3.2020.26-37.
 • Rudenko O., Dyvnych H. Conceptual comprehension of strategies for ensuring social stability in the interests of the citizens and the safety of the state. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Vol 31 No 1 (2019). Р. 173-177.

Біографія

 У 1994 р. закінчила філологічний факультет Волинського державного університету ім. Лесі Українки за спеціальністю за спеціальністю “вчитель російської мови і літератури та людинознавства середньої школи”.
У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління у спеціалізований вченій раді Української академії державного управління при Президентові України за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (кандидат наук з державного управління, ДК 017445). У 2008 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії і методології державного управління (атестат 12ДЦ № 020387).
У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління у спеціалізований вченій раді Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (доктор наук з державного управління, ДД 009436). У 2021 р. було присвоєно вчене звання професора кафедри публічного управління та менеджменту організацій (атестат АП № 002592).

Проекти

Виконавець проекту Транскарпатський центр Жана Моне з досліджень європейських стратегій розвитку (619688-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-COE) в Ужгородському національному університеті

УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЙ
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління», м. Львів (2019-2022 рр.)
Регіональна наукова конференція «Європейський вимір публічного управління» грудень, м. Чернігів (2017-2022 рр.)
Міжнародний освітньо-науковий форум «Угода про Асоціацію: від партнерства до співробітництва», Словаччина, Австрія (2017-2020 рр.)
Міжнародний науково-практичний форум «Інновації в науці: виклики сучасності», Болгарія (2016-2019 рр.)

Розклад