Федик Сергій Євгенович

Посада: доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (мобільний): 0966877937

Електронна пошта: serhii.fedyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Юридичні гарантії захисту прав суб’єктів публічного управління. Процедура врегулювання спорів між суб’єктами владних повноважень. Захист прав громадян у Європейському суді з прав людини, чиї права порушені органами державної влади.

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань

 2021 рік

2019 рік

 До 2018 року

 • Федик С.Є. Принцип ефективності у забезпеченні захисту прав людини Євросудом // Науковий вісник ЛКА. Серія юридична (в переліку МОН). Випуск № 4. Львів-Ростер, 2017. – С. 67-71.
 • Федик С.Є. Особливості філологічного способу тлумачення-з»ясування юридичних норм щодо прав людини // Науковий вісник ЛКА. Серія юридична (в переліку МОН). Випуск №5. Львів-Ростер, 2017. – С. 56-64.
 • Федик С.Є. Принцип ефективності у забезпеченні захисту прав людини Євросудом // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія Юридична. Збірник наукових праць, Випуск № 4. – Львів, 2017. – С. 67-71.
 • Грабар Н.М. Федик С.Є. До питання діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань надання допомоги внутрішньо переміщеним особам/ Н.М. Грабар, С.Є. Федик // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2017. –№ 6. – С.198–201.
 • Верба-Сидор О. Б., Федик С. Є. Принципи виконавчого провадження за новими законопроектами № 2507 а та 2506 а / О. Б. Верба-Сидор, С. Є. Федик // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 2. – С. 21 –24.
 • Федик С.Є., Федик Є.І. До питання правового регулювання торговельної марки. // Науковий вісник ЛКА. Серія юридична. Випуск № 1. Львів, ТзОВ Камула, 2015. – С. 262-278.
 • Федик С.Є. До питання про зовнішню рекламу. // Науковий вісник ЛКА. Серія юридична (в переліку МОН). Випуск № 2. Львів, ТзОВ Камула, 2015. – С. 441-451. // http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-law/article/view/199/183
 • Федик С.Є., Федик Є.І. Договірне регулювання надання оплатних навчальних послуг у ВНЗ // Правове регулювання окремих видів публічних і приватних відносин. Монографія (професорсько-викладацького складу юридичного факультету Львівської комерційної академії). – Львів, Новий світ-2000, 2014. – С. 310-360.
 • С.Є. Федик. До питання виконання судових рішень //Науковий Вісник Львівського юридичного інституту. № 2, 2005.
 • С.Є. Федик. Методико-прикладні аспекти допроцесуальної діяльності адвоката у цивільних справах // Часопис Хмельницького університету управління та права “Українські наукові записки”. № 4(16), 2005.
 • С. Федик. Конвенція про захист прав і основних свобод людини (особливості її тлумачення) // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. Ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре””, 2005. – Т. ІІ. Права людини у контексті поліцейської діяльності. – С. 390-392.
 • С. Федик. Методологічні аспекти дослідження тлумачення юридичних норм щодо прав людини // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. Ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре””, 2005. – Т. ІІ. Права людини у контексті поліцейської діяльності. – С. 486.
 • С. Федик. Особливості тлумачення-з”ясування юридичних нормщодо прав людини (характеристика) // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. Ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре””, 2005. – Т. ІІ. Права людини у контексті поліцейської діяльності. – С. – 650-652.
 • С. Федик. Особливості тлумачення-роз”яснення юридичних норм щодо прав людини Конституційним Судом України та Європейським судом з прав людини // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. Ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре””, 2005. – Т. ІІ. Права людини у контексті поліцейської діяльності. – С. – 652.
 • С. Федик. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. Ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре””, 2005. – Т. ІІ. Права людини у контексті поліцейської діяльності. – С. 652 – 653.
 • С. Федик. Офіційне правотлумачення Європейським судом з прав людини // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. Ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре””, 2005. – Т. ІІ. Права людини у контексті поліцейської діяльності. – С. 653-654.
 • Петро Рабінович, Сергій Федик. Європейська Конвенція з прав людини: особливості її тлумачення. // Юридична україна. №6, 2003. – С. 86-92.
 • Федик С.Є. Деякі аспекти офіційного правотлумачення Європейським судом з прав людини. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – Спецвипуск № 1. – С. 285-286.
 • Федик С.Є. Тлумачення за “обсягом” юридичних норм щодо прав людини Конституційним Судом України та Європейським судом з прав людини // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2001. – Вип. 12. – С. 13-18. // http://194.44.11.130/publ/REF-0000465398
 • Федик С.Є. Доктрина меж національного (внутрішнього) оцінювання Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини як вагомий чинник її тлумачення // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 36 – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 16-21.
 • Федик С.Є. До питання систематичного способу тлумачення Конвенції про захист прав і основних свобод людини // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 35. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – С. 10-15.
 • Федик С.Є. Юридична природа та значення рішень Європейського суду з прав людини // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М Корецького НАН України; Спілка юристів України. Вип. 7. – 2000. – С. 414-418.
 • Федик С.Є. До характеристики тлумачення Європейської Конвенції з прав людини / Право України. – № 11. – 2000. – С. 36-38.
 • Федик С.Є. До характеристики тлумачення Конвенції про захист прав і основних свобод людини, здійснюваного Європейським судом з прав людини // Права людини і Україна: Праці Львівської лабораторії прав людини Академії правових наук України. Серія 1. Дослідження і реферати. Вип. 2. – Львів: Світ, 1999. – C. 43-46.
 • Федик С.Є. Особливості тлумачення Європейським судом Конвенції про захист прав і основних свобод людини / Адвокат. – 1999. – № 4. – С. 25-27.

Підручники, навчальні посібники (включаючи електронні), монографії

 • Федик С.Є., Федик Є.І. Цивільне право України. Частина 1. Навчально-методичний посібник. Львів: ЛТЕУ, 2018. – 204 с.
 • Федик С.Є., Федик Є.І. Проблеми правового регулювання договірних відносин. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ спеціальності «Право». Видання друге –доповнене. – Львів, ЛТЕУ, 2017. – 156 с.
 • Федик Є.І, Федик С.Є. Цивільне право України (Загальна частина). Навчально-методичний посібник для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Видання друге – зі змінами та доповненнями. – Львів, 2016. – 204 с.
 • Федик Є.І, Федик С.Є. Цивільне право України (Загальна частина). Опорний конспект для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Видання друге – зі змінами та доповненнями. – Львів, 2016. – 209 с.
 • Юридичний практикум: (Юридична клінічна освіта в Україні): нав.посіб. / Є.І. Федик (кер.авт.кол.) Ю-70. І.М.Луцький. Р.Є. Гентош,, С.Є. Федик., Ю.О.Фігель.-[3-те видання перероблене та доповнене].-Львів: Новий Світ-2000, 2013.-280 с.
 • Житлове право України: Навчальний посібник. За ред. Є.І. Федик, І.М. Луцький, О.С. Котуха, В.Й. Кісель, С.Є. Федик. 2013. – 194 с.
 • Юридичний практикум: нав.посіб. / Є.І. Федик (кер.авт.кол.) Ю-70. І.М.Луцький. О.С. Котуха, С.Є. Федик.  та ін..-К: Центр учбової літератури. 2012.-218 с.
 • Рабінович П.М., Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами  практики Європейського суду з прав людини): монографія. Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України /Редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред) та ін. – Серія 1. Дослідження та реферати. Випуск 10. – Львів: „Астрон”, 2003. – 175 с.

Тези наукових та науково-практичних конференцій

 • Федик С.Є., Федик О.В. Вплив практики Європейського суду з прав людини на національну судову правозастосовну практику в Україні. Тези доповідей на міжнародній науково-практичній інтернет-конференції. // La science et la technologie à l’ère de la société de l’information: coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. Bordeaux : OP «Plateforme scientifique européenne», 2019. V.3., 108 p., С. 8-10.
 • Федик С.Є. Вплив міжнародних норм на правозастосовну судову практику в Україні. Тези доповідей на міжнародній науково-практичній інтернет-конференції. // Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.7, 110 p., С. 34-35.
 • Федик С.Є. Договори, їх особливості та правове регулювання. //Доповідь на Пленарному засіданні наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах Євроінтеграції». Львів, 10-11 травня 2018. – С. 52-54.
 • Федик С.Є.   Класифікація учасників судового процесу.Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези доповідей регіональної наук.-практ. конф. (м. Львів, 14 грудня 2018 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2018. С.324–327.
 • Федик С.Є. Прецедентна система рішень Європейського суду з прав людини та його вплив на внутрішню правозастосовну практику в Україні. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: Тези регіональної науково-практичної конференції (15 грудня 2017 року) / упор. В. К. Грищук. – Львів: ЛьвДУВС., 2017. – С. 277 –279.
 • Верба-Сидор О. Б., Федик С. Є. Система принципів примусового виконання рішень юрисдикційних органів за законопроектами № 2507а ТА 2506а від 14.08.2015 р. // Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми : Матеріали другої міжнародній науково-практичної конференції (25–26 березня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 326–329.
 • Федик С.Є. Правова природа сучасного представництва у цивільному судочинстві. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: Тези регіональної науково-практичної конференції (Львів, 16 грудня 2016 року). Львів: ЛьвДУВС, 2016.– 520 с. – C. 457–459.
 • Федик С.Є. Конвенція про захист прав людини та основних свобод: особливості її тлумачення / Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2 ч. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Ч. 1. – С. 151- 155.

Біографія

У 1997 році закінчив з відзнакою юридичний факультет Чернівецького державного (національного) університету ім. Юрія Федьковича. У 1997 році поступив до денної аспірантури Львівського державного (національного) університету ім. Івана Франка. Під час навчання в аспірантурі здобув ще дві вищі освіти на факультеті післядипломного навчання Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю – «Англійська мова та література» (1999-2002) ; «Фінанси» (2000-2004). Кандидатську дисертацію захистив у 2002 році у Спеціалізованій Вченій Раді Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Науково-педагогічний стаж понад 20 років.

Кандидат юридичних наук, доцент, адвокат.

Розклад