Капленко Галина Вікторівна

Посада: завідувач кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): 0676745460

Телефон (мобільний): 0676745460

Електронна пошта: halyna.kaplenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: account.elsevier.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: surl.li

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: surl.li

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Публічне управління,  місцеве самоврядування, публічна служба, європейська інтеграція, сталий розвиток, глобалізація, розвиток людського ресурсу, прогнозування розвитку економіки України, споживчий ринок, доходи та витрати домогосподарств  (сфера наукових інтересів); удосконалення системи організації навчального процесу, педагогічна майстерність (сфера педагогічних інтересів).

Автор понад 75 наукових та 100 науково-методичних праць, серед яких 5 навчальних посібники, 3 монографії (1 одноосібна).

 

 

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз (зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)

2024 рік

 1. Olha Mulska, Taras Vasyltsiv, Halyna Voznyak, Nataliia Mitsenko, Halyna Kaplenko, Uliana Ivaniuk (2024). International Remittances, Human Resources Outflow & Economic Growth: Dynamic Regression Models. Financial Engineering. Volume 2. 23-33. (Scopus)

2023 рік

 • Rudenko, O., Mykhailovska, O., Kaplenko, H., Bazarko, I. and Maksak, V. (2023). Global and Regional Threats to Human’, Society’, and State’ Security. Econ. Aff., 68(04): 2193-2206 (Scopus)
 • Halyna Kaplenko, Oksana Pikulyk, Nataliya Podvirna, Oleksandra Kazarian,Olena Semchenko-Kovalchuk, Pavlo Halimon, Public Management of the Detinization of Economic Relations in the Conditions of Globalization // Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Volume 26, No1, Special Issue, 2023. P/ 119-133 (Web of Science)
 • Галина Возняк, Ольга Мульська, Галина Капленко, Данило Сороковий та Христина Патицька (2023). Фінансові детермінанти забезпечення стійкості регіонів України. Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації, 20(4), 83-98. DOI:10.21511/IMFI.20(4).2023.08
 • Halyna Kaplenko, Inna Kulish, Olha Hrabovetska, Andrii Stasyshyn and Viktoriia Dubyk (2023). Functioning of a higher educational institution under force majeure circumstances: A case study of Ivan Franko National University of Lviv. Problems and Perspectives in Management, 21(2-si), 106-113. doi:10.21511/ppm.21(2- si).2023.13 Scopus
 • Halyna Voznyak, Vasyl Koval, Halyna Kaplenko, Vira Druhova, Olha Mulska. Financial self-sufficiency of Ukrainian territorial communities and local economic development: Modeling the causal relationship // Public and Municipal Finance Volume 12, 2023.  Issue #2.  pp. 17-31 Scopus

2022 рік

2021 рік

2020 рік

2018 рік

До 2017 року

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань

2022 рік

 • Halyna Kaplenko, Andrii Stasyshyn. Concerning principles of public administration in Ukraine in the contest of its europeanization // The Baltic scientific journals.  2022.  Vol. 09, № 03. Рр. 57-65. – ISSN: 2733-2713; E-ISSN: 2733-2721 (10-14) – DOI: 10.36962/SWD.
 • Капленко Г.В., Куліш І.М., Рахвал І.Р., Стрільчук О.А. Негативні наслідки дії закону зростання  потреб та шляхи їх подолання // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.  2022.  Вип. 5(157) С. 3–8.
 • Куліш І. Особливості поводження з медичними відходами / І. Куліш, Г. Капленко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2022. – Вип. 1(153) – С. 24-31. – DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-1-4.
 • Возняк, Г., Капленко, Г., & Коваль, В. (2022). ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-24 ; http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1624

 2021 рік

 2020 рік

 2019 рік

 • Kaрlenkо G., Bereza S., Slоbоda I. Fоrming the transрarency and орenness trends in the Ukrainian рublic sectоr. Innоvative Ecоnоmics and Management. 2019. Vоl. VI, № 2. Р. 30-39.
 • Чистоклетов Л.Г., Капленко Г.В., Хитра О.Л. Методи дослідження проблематики адміністративного права // Журнал східноєвропейського права. – 2019. – №62. -Електр.наук.-практ.вид.
 • Чистоклетов Л.Г., Капленко Г.В., Хитра О.Л. Сутність адміністративного переконання // Журнал східноєвропейського права – 2019. – №69. – Електр.наук.-практ.вид. https://doi.org/10.5281/zenodo.3555010
 • Капленко Г. В. Проблема прогнозування споживчого попиту в її концептуальній постановці// Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2019. – №11.https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5420
 • Капленко Г. В. Про суть попиту населення на споживчі блага// Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2019. – №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-12-5533
 • Капленко Г.В. Методичний інструментарій оцінки рівня захисту інтересів споживачів на ринку товарів. Вісник Хмельницького національного університету. №4. Том2. С.196-178.
 • Kaрlenkо G., Drоzd Y. Administrative barriers tо the develорment оf entreрreneurshiр and the рrоblem оf their fоrecasting. Innоvative Ecоnоmics and Management. Vоl. VI, № 2, С. 72-81.

 2018 рік

 • Капленко Г.В. Державне регулювання процесів формування інфраструктури ринку споживчих товарів. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. №31. С.137-148.

 До 2017 року

 • Капленко Г.В. Деякі актуальні питання методології факторного прогнозування споживчого попиту. // Ефективна економіка. – 2015. – №12. – Електр. вид.
 • Капленко Г.В. Особливості висвітлення вимірювання сезонних коливань в українській навчальній літературі зі статистики // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – № 3. – С. 130–141.

Підручники, навчальні посібники (включаючи електронні), монографії

 1. Європейські стратегії розвитку: досвід для України : монографія / Андрейко В.І., Артьомов І.В. та ін.; за заг ред. І.В. Артьомова. Ужгород : РІК-У, 2023. 552 с. Мова: укр, англ.
 2. Державно-адміністративні інновації: європейський досвід: дидактичні матеріали / за ред. О.М. Руденко. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2022. – 252 с. Авторський колектив (автори-упорядники): О.М. Руденко (керівник авт. кол.), В.Ф. Загурська-Антонюк, М.В. Канавець, Г.В. Капленко, І.І. Колосовська, І.А. Косач, Ю.Ю. Лихач, О.В. Михайловська, Н.В. Філіпова, С.В. Штурхецький
 3. Публічне управління: Навчальний посібник / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін.; [За заг ред. А.В. Стасишина]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
 4. «Збірник тестових завдань для менеджерів» : навчальний посібник / Комарницький І.М., Карпінський Б.А., Капленко Г.В., Герасименко О.В., Бобко Л.О., Дубик В.Я., Завальницька Н.Б., Пак Н.Т., Комарницька Г.О., Маліновська О.Я., Гасюк Р.В. / За ред. д.е.н., проф. Комарницького І.М. – Хмельницький: Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут, 2017. – 556 с. (31,2 д.а./3,1 д.а.)
 5. Капленко Г. В. Механізм регулювання ринку споживчих товарів в Україні: теорія, методологія, практика: монографія. Чернігів: ЧНТУ. 2019. 382 с. (16,5 друк. арк.).
 6. Kaрlenkо H. Administrative barriers in the Ukrainian ecоnоmy and the cоnceрtual fоrmulatiоn оf the рrоblem оf their fоrecasting. Assоciatiоn agreement: driving integratiоnal changes. 2019. Vоl. III Mоnоgraрh. Р. 32-46. (0,8 друк. арк.).
 7. Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки : колективна монографія / за наук. редакцією д.е.н., професора Міщук Г. Ю. – Рівне : НУВГП, 2020. – 408 с.

=Стасишин А.В., Капленко Г.В. Розділ 6. Управління продуктивністю праці та ризиками в кадровій політиці. п. 6.2. Розвиток наукових поглядів на мотивацію професійної діяльності державних службовців у другій половині ХХ й на початку ХХІ ст. с. 330 – 342.

  1. Капленко Г. В. Механізм регулювання ринку споживчих товарів в Україні: теорія, методологія, практика: монографія. Чернігів: ЧНТУ. 2020. 382 с.
  2. Бек В. Л., Капленко Г. В. Статистика: Практикум. К.: Кондор, 2018. 302 с.

Тези наукових та науково-практичних конференцій

Біографія

У лютому 2005 року в ІРД НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему «Формування економічної поведінки підприємств» (08.06.01 – Економіка, організація та управління підприємствами).
У червні 2005 року присвоєно вчене звання доцент кафедри економіки та підприємництва.
Викладацьку діяльність розпочала з вересня 2001 року на посаді асистента кафедри економіки та підприємництва ЛДФА, у 2003 році переведена на посаду старшого викладача, з вересня 2005 року – доцент кафедри економіки та підприємництва.
З вересня 2015 року доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2019 року доцент кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук на тему “Теоретико-методологічні засади регулювання ринку споживчих товарів України в умовах глобалізації” (08.00.03 – Економіка та управління національним господарством).

З липня 2021 року – завідувач кафедри економіки та публічного управління.

Проекти

 1. Проект за програмою Жана Моне «SDGs 4 Еurointegration of Ukraine»/ «Цілі сталого розвитку для євроінтеграції Україні» ERASMUS-JMO-2023-MODULE 101127537. Виконавець проекту – кафедра економіки та публічного управління. Проектний період: 01.09.2023 р. – 31.08.2026 р. (Координатор)
 2. Проект за програмою Жана Моне “EU Common Policies: Harmonization Strategies for Ukraine”/”Спільні політики ЄС: стратегії узгодження для України”. Проект реалізовується науково-педагогічними працівниками факультету міжнародних відносин, факультету управління фінансами та бізнесу (кафедри економіки та публічного управління), факультету журналістики. Проектний період: 01.02.2022 – 31.01.2025 (член команди проекту).
 3. Керівник наукової теми кафедри “Публічне управління у ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації”.
 4. Координатор щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління».
 5. Координатор Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти»

 

Нагороди

Подяка Міністерства фінансів України  (2008 рік),  Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2017 р.) та Грамота Львівської обласної ради (2020 р.).

Розклад