Капленко Галина Вікторівна

Посада: завідувач кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): 0676745460

Телефон (мобільний): 0676745460

Електронна пошта: halyna.kaplenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: account.elsevier.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: surl.li

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: surl.li

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Публічне управління,  місцеве самоврядування, публічна служба, європейська інтеграція, сталий розвиток, глобалізація, розвиток людського ресурсу, прогнозування розвитку економіки України, споживчий ринок, доходи та витрати домогосподарств  (сфера наукових інтересів); удосконалення системи організації навчального процесу, педагогічна майстерність (сфера педагогічних інтересів).

Автор понад 75 наукових та 80 науково-методичних праць, серед яких 3 навчальних посібники, 3 монографії (1 одноосібна).

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз (зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)

2023 рік

 • Halyna Kaplenko, Oksana Pikulyk, Nataliya Podvirna, Oleksandra Kazarian,Olena Semchenko-Kovalchuk, Pavlo Halimon, Public Management of the Detinization of Economic Relations in the Conditions of Globalization // Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Volume 26, No1, Special Issue, 2023. P/ 119-133 (Web of Science)
 • Галина Возняк, Ольга Мульська, Галина Капленко, Данило Сороковий та Христина Патицька (2023). Фінансові детермінанти забезпечення стійкості регіонів України. Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації, 20(4), 83-98. DOI:10.21511/IMFI.20(4).2023.08
 • Halyna Kaplenko, Inna Kulish, Olha Hrabovetska, Andrii Stasyshyn and Viktoriia Dubyk (2023). Functioning of a higher educational institution under force majeure circumstances: A case study of Ivan Franko National University of Lviv. Problems and Perspectives in Management, 21(2-si), 106-113. doi:10.21511/ppm.21(2- si).2023.13 Scopus
 • Halyna Voznyak, Vasyl Koval, Halyna Kaplenko, Vira Druhova, Olha Mulska. Financial self-sufficiency of Ukrainian territorial communities and local economic development: Modeling the causal relationship // Public and Municipal Finance Volume 12, 2023.  Issue #2.  pp. 17-31 Scopus

2022 рік

2021 рік

2020 рік

2018 рік

До 2017 року

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань

2022 рік

 • Halyna Kaplenko, Andrii Stasyshyn. Concerning principles of public administration in Ukraine in the contest of its europeanization // The Baltic scientific journals.  2022.  Vol. 09, № 03. Рр. 57-65. – ISSN: 2733-2713; E-ISSN: 2733-2721 (10-14) – DOI: 10.36962/SWD.
 • Капленко Г.В., Куліш І.М., Рахвал І.Р., Стрільчук О.А. Негативні наслідки дії закону зростання  потреб та шляхи їх подолання // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.  2022.  Вип. 5(157) С. 3–8.
 • Куліш І. Особливості поводження з медичними відходами / І. Куліш, Г. Капленко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2022. – Вип. 1(153) – С. 24-31. – DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-1-4.
 • Возняк, Г., Капленко, Г., & Коваль, В. (2022). ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-24 ; http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1624

 2021 рік

 2020 рік

 2019 рік

 • Kaрlenkо G., Bereza S., Slоbоda I. Fоrming the transрarency and орenness trends in the Ukrainian рublic sectоr. Innоvative Ecоnоmics and Management. 2019. Vоl. VI, № 2. Р. 30-39.
 • Чистоклетов Л.Г., Капленко Г.В., Хитра О.Л. Методи дослідження проблематики адміністративного права // Журнал східноєвропейського права. – 2019. – №62. -Електр.наук.-практ.вид.
 • Чистоклетов Л.Г., Капленко Г.В., Хитра О.Л. Сутність адміністративного переконання // Журнал східноєвропейського права – 2019. – №69. – Електр.наук.-практ.вид. https://doi.org/10.5281/zenodo.3555010
 • Капленко Г. В. Проблема прогнозування споживчого попиту в її концептуальній постановці// Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2019. – №11.https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5420
 • Капленко Г. В. Про суть попиту населення на споживчі блага// Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2019. – №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-12-5533
 • Капленко Г.В. Методичний інструментарій оцінки рівня захисту інтересів споживачів на ринку товарів. Вісник Хмельницького національного університету. №4. Том2. С.196-178.
 • Kaрlenkо G., Drоzd Y. Administrative barriers tо the develорment оf entreрreneurshiр and the рrоblem оf their fоrecasting. Innоvative Ecоnоmics and Management. Vоl. VI, № 2, С. 72-81.

 2018 рік

 • Капленко Г.В. Державне регулювання процесів формування інфраструктури ринку споживчих товарів. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. №31. С.137-148.

 До 2017 року

 • Капленко Г.В. Деякі актуальні питання методології факторного прогнозування споживчого попиту. // Ефективна економіка. – 2015. – №12. – Електр. вид.
 • Капленко Г.В. Особливості висвітлення вимірювання сезонних коливань в українській навчальній літературі зі статистики // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – № 3. – С. 130–141.

Підручники, навчальні посібники (включаючи електронні), монографії

=Стасишин А.В., Капленко Г.В. Розділ 6. Управління продуктивністю праці та ризиками в кадровій політиці. п. 6.2. Розвиток наукових поглядів на мотивацію професійної діяльності державних службовців у другій половині ХХ й на початку ХХІ ст. с330 – 342.

 • Бек В. Л., Капленко Г. В. Статистика: Практикум. К.: Кондор, 2018. – 302 с.
 • Збірник тестових завдань для менеджерів: навч. посіб. / І.М. Комарницький, Б. А. Карпінський, Г. В. Капленко, О. В. Герасименко, Л. О. Бобко ; Хмельн. кооператив. торг.-економ. ін-т, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ред. Ігор Михайлович Комарницький. – Кам’янець-Подільський : Друкарня “Рута”, 2018. – 575 с.

Тези наукових та науково-практичних конференцій

Біографія

У лютому 2005 року в ІРД НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему «Формування економічної поведінки підприємств» (08.06.01 – Економіка, організація та управління підприємствами).
У червні 2005 року присвоєно вчене звання доцент кафедри економіки та підприємництва.
Викладацьку діяльність розпочала з вересня 2001 року на посаді асистента кафедри економіки та підприємництва ЛДФА, у 2003 році переведена на посаду старшого викладача, з вересня 2005 року – доцент кафедри економіки та підприємництва.
З вересня 2015 року доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2019 року доцент кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук на тему “Теоретико-методологічні засади регулювання ринку споживчих товарів України в умовах глобалізації” (08.00.03 – Економіка та управління національним господарством).

З липня 2021 року – завідувач кафедри економіки та публічного управління.

Проекти

 1. Проект за програмою Жана Моне «SDGs 4 Еurointegration of Ukraine»/ «Цілі сталого розвитку для євроінтеграції Україні» ERASMUS-JMO-2023-MODULE 101127537. Виконавець проекту – кафедра економіки та публічного управління. Проектний період: 01.09.2023 р. – 31.08.2026 р. (Координатор)
 2. Проект за програмою Жана Моне “EU Common Policies: Harmonization Strategies for Ukraine”/”Спільні політики ЄС: стратегії узгодження для України”. Проект реалізовується науково-педагогічними працівниками факультету міжнародних відносин, факультету управління фінансами та бізнесу (кафедри економіки та публічного управління), факультету журналістики. Проектний період: 01.02.2022 – 31.01.2025 (член команди проекту).
 3. Керівник наукової теми кафедри “Публічне управління у ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації”.
 4. Координатор щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління».
 5. Координатор Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти»

 

Нагороди

Подяка Міністерства фінансів України  (2008 рік),  Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2017 р.) та Грамота Львівської обласної ради (2020 р.).

Розклад