Система оцінювання та мотивації персоналу (перший рівень вищої освіти)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки та публічного управління

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Капленко Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
98УФПМ-12зпрофесор Капленко Г. В.

Рекомендована література

 • Армстронг М. Оплата труда. Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала / М. Армстронг, Т. Стивене. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006.
 • Булеев И.П. Мотивация труда в промышленности: теория и практика. Институт экономики промышленности НАН Украины. – Донецк, 2012. – 337 с.
 • Вилюнас В. Психология развития мотивации.-СПб.:Речь, 2006. – 458 с.
 • Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала. – К.: МАУП, 2002. – 246 с.
 • Капленко Г.В.. Тексти лекцій з навчальної дисципліни «Система оцінювання та мотивації персоналу» (для магістрів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування) / Г.В. Капленко.; ЛНУ ім. І.Франка. 2020. – 121 с.
 • Еськов А.Л. Мотивационный механизм в системе корпоративного менеджмента: проблемы и решения: Монография / НАН Украины. – Инт экон.пром-ти. – Донецк, 2005. – 390 с.
 • Жилін О. І. Мотивація персоналу / О. І. Жилін. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2005. – 132 с.
 • Кір’ян Т. М. Мотивація людського капіталу до продуктивної праці/ Кір’ян Т. М. — К.: НДІ праці і зайнятості населення, 2008. — 416 с
 • Колот А. М. Мотивація персоналу: підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2011.
 • Колот А. М. Мотивація персоналу: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. -К.: КНЕУ, 2009.
 • 11.Колот, А. М. Мотивація персоналу: підручник / А.М. Колот, С.О. Цимбалюк. — К. : КНЕУ, 2011. — 397 с.
 • Куликов Г.Т. Мотивация труда наемных работников. Институт демографии и социальных исследований НАН Украины. – 2-е изд., перераб. – К.:, 2006. – 244 с.
 • Лук’янченко Н.Д., Бунтовская Л.Л. Мотивація персоналу. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 302 с.
 • Милкович Дж. Т. Система вознаграждений и методы стимулирования персонала / Дж. Т. Милкович, Дж. М. Ньюман ; пер. с англ. – М. : Вершина, 2005.
 • Тимошенко И., Соснин А. Мотивация личности и человеческих ресурсов. – К.: Изд. Европ. Ун-та, 2002. – 576 с
 • Воронович У.В. Мотиваційний моніторинг як умова ефективної мотивації персоналу/ У.В. Воронович. Концептуальні засади формування менеджменту в Україні. – К.: МАУП, 2007. — С.265–269.
 • Гриньова В. М. Проблеми мотивації праці персоналу підприємства: [монографія] / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2007. – 184 с.
 • Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни СС) : монографія / [А. М. Колот, Г. Т. Куліков, О. М. Поплавська та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота і Г. Т. Кулікова. – К. : КНЕУ, 2008.
 • Комплексно-наскрізна технологія оцінювання персоналу публічної служби : наук. розробка / В. М. Мартиненко, В. О. Євдокимов, Ю. Д. Древаль та ін. – К. : НАДУ, 2012. – 48 с.
 • Сучасна технологія оцінювання персоналу та кадрового потенціалу організації і її соціально-психологічний аспект : наук. розробка / авт. кол. : В. М. Мартиненко, Ю. Д. Древаль, Ю. В. Конотопцева та ін. – К. : НАДУ, 2013. – 52 с.
 • Дороніна М. С., Сасіна Л. О., Лугова В. М., Надьон Г. О. Механізм 19 мотивації управлінського персоналу: наукове видання. Харків: АдвАтм , 2010. 240 с.

Інтернет ресурси

 • Єдиний веб-портал органів виконавчої влади http://www.kmu.gov.ua
 • Офіційний портал Верховної Ради України. http://rada.gov.ua
 • Сайт Державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua
 • Сайт Міністерства соціальної політики http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
 • Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua
 • Журнал «Управление персоналом – Украина», «Праця і зарплата» – http://www.hrd.com.ua
 • Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению персоналом http://www.pro-personal.ru
 • Сайт сообщества кадровиков http://hrliga.com
 • Перелік інтернет-ресурсів для менеджерів з пероналу http://www.hrguide.com/HR/Web_Resources.htm
 • Міжнародна спільнота менеджерів з персоналу https://www.shrm.org/Pages/default.aspx
 • Human Resource Management: HR for People Managers (online course) // https://www.coursera.org/specializations/human-resourcemanagement.
 •  Preparing to Manage Human Resources (online course) // https://www.coursera.org/learn/managing-human-resource s.

Силабус:

Завантажити силабус