Статистика

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки та публічного управління

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Капленко Г. В.УФЕ-21с, УФО-21с, УФП-21с, УФП-22с, УФФ-21с, УФФ-22с, УФФ-23с, УФФ-24с, Уфф-25с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432УФП-21сдоцент Маліновська О. Я.
УФО-21сдоцент Маліновська О. Я.
УФЕ-21сдоцент Маліновська О. Я.
УФП-22спрофесор Капленко Г. В.
УФФ-21сПодвірна Н. С.
УФФ-22сПодвірна Н. С.
УФФ-23сНагорнюк О. П.
УФФ-24сНагорнюк О. П.
Уфф-25сНагорнюк О. П.

Опис курсу

 Предметом навчальної дисципліни є розміри й кількісні співвідношення масових явищ і процесів в економіці і закономірності їх формування, розвитку зв’язку.

  Мета навчальної дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями про суть і принципи статистичних методів аналізу, взаємозв’язку етапів статистичного дослідження, методів збору та підготовки даних до статистичного аналізу,  принципів побудови та використання основних стохастичних методів для аналізу соціально-економічних явищ і процесів, виконання збору, систематизації та класифікації статистичної інформації з метою вирішення конкретних завдань аналізу економічного і соціального розвитку.

  Основні завдання навчальної дисципліни ознайомлення з основними категоріями, поняттями, прийомами і методами оцінки соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві;  вивчення принципів організації статистичних обстежень, обробки і зведення даних; набуття практичних навичок обчислення та інтерпретації статистичних показників, аналізу масивів статистичних даних, вимірювання інтенсивності динаміки та щільності зв’язку; формування вмінь визначення факторів, які формують рівень, варіацію і розвиток суспільних явищ та оцінювання сили їхнього впливу, творчого пошуку шляхів покращення виробничо-господарської діяльності підприємств, соціально-економічного розвитку суспільства з використанням основних показників, прийомів та методів статистики; вивчення вітчизняного та світового досвіду і здійсненні статистичних досліджень.

Рекомендована література

Основна

 •  Акімова О. В., Дубинська О. С. Статистика в малюнках та схемах: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 168 с.
 • Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2002.
 • Бек В.Л., Капленко Г.В. Статистика: Практикум – Л.: Новий Світ-2000, 2007.
 • Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Теорія статистики. – К.: Либідь, 2001.
 • Статистика : Підручнк. Третє вид., переробл. і доповн. / В. К. Горкавий. К.: Алерта, 2019. 644 с.
 • Єріна А. М., Пальян З. О. Теорія статистики: Практикум / А.М.Єріна, З.О.Пальян. — 5-те вид., стер.. – К.: Знання, 2006. – 255 с.
 • Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень. Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 127с.
 • Захожай В.Б., Федорченко В.С. Теорія статистики / Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу. – К., 2000
 • Ковалевський Г.В. Статистика. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 313 с.
 • Курс теорії статистики для підготовки спеціалістів фінансово-економічного профілю: навчальний посібник / [Заць С.В., Ганах Н.І., Остапенко Я.О., Прокопенко В.В.]. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – 374 с.
 • Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів, «Світ», 1995.
 • Лугінін О.Є. Статистика: Підручник / О.Є. Лугінін. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2007. – 608 с.
 • Мармоза А.Т. Теорія статистики: [Текст]. Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 589с.
 • Матковський С.О. Практикум з навчальної дисципліни «Статистика»: Навчальний посібник / С.О. Матковський, М.Л. Вдовін, О.Р. Марець. – Л.: Вид-во ЛНУ ім.. І. Франка, 2009. – 215 с.
 • Моторін Р.М. Міжнародна економічна статистика: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 324 с.
 • Нариси з історії статистики України. 2-ге вид. – К.: Держкомстат, 1999. – 154 с.
 • Парфенцева Н.О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: впровадження і використання. – К.: Основи, 2000. – 351 с.
 • Попов І.І., Федоренко В.С. Теорія статистики: Практикум / Попов І.І., Федоренко В.С.; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. – К., 2001. – 202 с.
 • Статистика: навч. посіб. / Л. М. Карпенко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. – 184 с.
 • Статистика: Підручник / Герасименко С.С., Головач А.В., Єріна А.М. та ін.; За наук. Ред.. д-ра екон. наук С.С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000.
 • Теорія статистики: Підручник. — 5-те вид., перероб. і допов. Затверджено МОН / Кулинич О.І., Кулинич Р.О. — К., 2010. — 239 с.
 • Ткач Є. І., Загальна теорія статистики: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Ткач Є. І., Сторожук В. П. – [3-тє вид.] – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 442 с.
 • Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003.
 • Чекотовський Є.В Графічний метод у статистиці на основі програми EXCEL. – К.: «Знання», 2000.
 • Шопіс Л.П. Загальна теорія статистики: [Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів]. – Хмельницький: НВП «Евріка» ТОВ, 2001. – 197с.
 • Штангрет А.М. Статистика: Навчальний посібник/ А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

 

Законодавчі та нормативно-правові акти

За посиланням: Головний екран http://www.ukrstat.gov.ua/

 

 ІНТЕРНЕТ САЙТИ

 • Урядовий портал: https://www.kmu.gov.ua/ua/catalog
 • Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua
 • Головне управління статистики у Львівській області: www.stat.lviv.ua
 • http://hdr.undp.org/en/ – «Доповідь про людський розвиток» – основне джерело інформації для аналітичного дослідження.
 •  http://www.oecd-ilibrary.org/statistics – Різноманітні статистичні дані для країн-членів ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку).
 •  http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28 – Статистика по більшості країн світу в базах даних Міжнародного валютного фонду.
 • 7. Загальноукраїнські та регіональні довідники і бази даних по підприємствах, товарах і виробниках. – Режим доступу : www.metaukraine.com/WINP/spravka.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус