Сновидович Ірина Григорівна

Посада: доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032)2394681

Електронна пошта: iryna.snovydovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Управлінські компетентності, компетенції, навички та вміння, а також soft & hard skills, компетентісний підхід у сфері освіти, моніторинг працевлаштування  випускників, HR менеджмент.

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз (зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)

2021 рік

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань

2024 рік

 2023 рік

 2022 рік

 2021 рік

 2020 рік

 2020 рік

Тези наукових та науково-практичних конференцій

  • Сновидович І. Г. Коучинг як один з методів антикризового управління персоналом. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління» (30 листопада -2 грудня 2023р. м. Львів) Львів: ЛНУ імені Івана Франка
  • Сновидович І.Г. Сучасний ринок праці та компетенції, які необхідні молодим фахівцям для успішного працевлаштування. Звітна наукова конференція Львівського національного університету за 2022 рік, підсекція Публічного управління в умовах викликів (1-8 лютого 2023 р.). 
  • Сновидович І. Г. Професійний розвиток та європейська інтеграція як  запорука успіху для молодих фахівців. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління» (10-12 листопада 2022р. м. Львів) Львів: ЛНУ імені Івана Франка. С. 492-497
  • Сновидович І. Г. Управлінські компетентності як фактор якісних змін у  сучасному менеджменті. Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації» (13 травня 2022 р., м. Тернопіль).  Тернопіль: «Університетська думка». С. 50-52
  • Сновидович І.Г. Ефективна комунікація та взаємодія як один із елементів управління персоналом. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку”(27-28 квітня 2023р. м. Херсон). С. 308-311.
  • І.Г. Сновидович, І.Р. Рахвал. Теоретичні засади публічного управління у сфері модернізації вищої освіти. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» (18 травня 2023 р. м. Полтава) С. 470-472.
  • І. Сновидович. Навчання та розвиток персоналу – основна умова ефективної командної роботи. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій» (19-20 травня 2023 р. м. Свалява).
  • Сновидович І.Г. Коучинг, як один з інструментів ефективного управління персоналом. Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи» (22-23 вересня 2023 р. м. Одеса)
  • Сновидович І.Г. Супервізія як один із елементів підтримки та підвищення кваліфікації викладачів у сучасних ЗВО. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-психологічні аспекти духовності у науковій, педагогічній та управлінській діяльності» (29 вересня 2023 р. м. Львів) С. 145-147.
  • Сновидович І.Г., Данилевич Н.М., Сучасний ринок праці та оцінка і проблеми підвищення якості професійної освіти. Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства” (20 квітня 2022 р.) Львів. С. 183-185.
  • Юринець З.В., Сновидович І.Г. Цифрові навички як чинник професійного розвитку. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених “Соціоекономіка та менеджмент: стан, тенденції, управлінські рішення” (11 травня 2022 р.) Київ.
  • Сновидович І.Г. Управлінські компетентності як фактор якісних змін у сучасному менеджменті. XIX Міжнародна науково-практична конференція «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації».(13 травня 2022 р.) Тернопіль.
  • Сновидович І. Г. Цифрові компетентності як запорука ефективного навчання. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» (26-27 березня 2021 р., м. Умань). Умань: Візаві. 2021. С. 128-130.
  • Сновидович І. Г. Стан молодіжного ринку праці у час кризи. Матеріали І міжнародної студентської наукової конференції «Цифровізація науки та сучасні тренди її розвитку» (26 березня 2021 р., м. Дніпро). Дніпро: Молодіжна наукова ліга. 2021. Т.1. С. 61-64
  • Сновидович І. Г. Lifelong learning – передумова успіху у сучасному світі. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті» (23 квітня 2021 р., м. Львів). Львів: ЛНУ ім. І. Франка. С. 169-171.
  • Сновидович І. Г. Проблеми формування інформації та вибіркових даних про випускників Львівського національного університету імені Івана Франка. Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики» (16-17 вересня 2021 р., м. Львів).Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка». С. 63-65.
  • Сновидович І. Г. Опитування випускників як метод ефективної комунікації й аналізу якості освіти. Матеріали наукової інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки «Тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення у організаційно-методологічному забезпеченні підготовки фахівців» (18 листопада 2021 р., м. Харків). Харків: ХНАДУ. С. 26-30.
  • Сновидович І. Г. Громадянська компетентність і досвід у діяльності громадських організацій, як запорука успіху молодого фахівця. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій» (22 квітня 2020 р., м. Львів). Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2020. С. 164-165.
  • Сновидович І. Г. Успішний менеджмент: навики управління та компетенції майбутнього. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку» (28 квітня 2020 р., м. Херсон). Херсон: ФОП Вишемирський В.С. 2020. С. 439-442.
  • Сновидович І. Г. Цифрові компетенції: поняття, роль і підґрунтя розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Класичні та прикладні математичні проблеми у наукових дослідженнях здобувачів вищої освіти і молодих вчених: історичний та сучасний аспекти» (9-10 квітня 2020 р., м. Харків). Харків: ХНАДУ. 2020. С. 195-198.
  • Юринець З. В. Сновидович І. Г. Інноваційна компетентність та нові виклики у формуванні професійних компетентностей у молодих фахівців. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика менеджменту» (13 травня 2020 р., м. Луцьк). Луцьк: Черник Л.М. 2020. С. 332-334).
  • Сновидович І. Г. Компетентнісно орієнтоване навчання – нова вимога для успіху молоді. Матеріали всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти «Організаційно-методологічне забезпечення підготовки фахівців: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення (з нагоди 90-річчя ХНАДУ)» (18 листопада 2020 р., м. Харків). Харків: ХНАДУ. 2020. С. 41-45.
  • Сновидович І. Г. Навички та компетенції майбутнього: як стати успішним вже сьогодні. Матеріали ХХVІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України» (20 листопада 2020 р., м. Львів). Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2020.
  • Сновидович І. Г. Компетентнісний підхід до розвитку підприємництва. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні» (10-11 жовтня 2019 р., м. Ірпінь). Ірпінь: Університет ДФС України. 2019. С. 77-78.
  • Сновидович І. Г. Компетенції як квінтесенція цифровізації економіки. Матеріали ІІ Національної науково-практичної конференції «Цифрова економіка» (17-18 жовтня 2019 р., м. Київ). Київ: КНЕУ. 2019. С. 736-739.
  • Сновидович І. Г. Управлінські компетентності – основа формування сучасного менеджера. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти» (17-18 жовтня 2019 р., м. Херсон). Херсон: ФОП Вишемирський В.С. 2019. С. 319-320.
  • Сновидович І. Г. Управлінські компетентності – підґрунтя формування сучасного менеджменту. Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України» (21 листопада 2019 р., м. Харків). Харків: ХНАДУ. 2019. С. 633-635.

Біографія

Освіта:

1999 – 2003 – ЛНУ ім. І. Франка – ступінь «Бакалавр Історії»

2003 – 2004 – ЛНУ ім. І. Франка – освітній ступінь «Магістр Історії»

2018 – 2019 – Львівська бізнес школа (LvBS) навчання на корпоративній навчальній програмі «Управління університетом. Школа лідерства»

2019 – 2023- Навчання в аспірантурі ЛНУ ім. І. Франка на здобуття освітньо-наукового рівня вищої освіти Ph.D (доктор філософії за спеціальністю «Менеджмент»)

2021 – дотепер – Навчання на сертифікованій програмі «Системна супервізія у сфері освіти» за стандартами УССК/ANSE (Асоціація національних супервізійних організацій Європи).

2023 – захист дисертації на тему «Формування управлінських компетентностей молодих фахівців у закладах вищої освіти» та присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» Ph.D.

ДОСВІД РОБОТИ:

2004 – 2010 – ЛНУ ім. І. Франка – фахівець студентського відділу кадрів;

2010 – 2019 – ЛНУ ім. І. Франка – керівник відділу сприяння працевлаштування студентів та випускників;

2019 – дотепер – ЛНУ ім. І. Франка – керівник відділу кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом.

01.09.2022 – асистент кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами а бізнесу  ЛНУ ім. І. Франка.

01.09.2023 – доцент кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами а бізнесу  ЛНУ ім. І. Франка.

Проекти

Учасник проєкту регіонального розвитку “Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення” (2018 – 2020)

Учасник проєкту DAAD-Projekt-ID: 57449224 German Ukranian Technology Transfer University Partnerships (GUTT.UP) Проект «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» (2019 – 2022)

Учасник проєкту Еразмус+ КА2 «Університети-громади: посилення співпраці (UNICOM)» («Universities-Communities: Strengthening Cooperation (UNICOM)», 101083077-UNICOM-ERASMUS-EDU-2022-CBHE (Грантова Угода – 101083077 – UNICOM) (2023 – 2027)

Нагороди

Подяка від міського голови м. Львова за самовіддану багаторічну працю, успішну наукову і організаційну діяльність, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців. (2023 р.)

Розклад