Біль Мар’яна Михайлівна

Посада: професор кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (мобільний): 0983219925

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: linkedin.com

Наукові інтереси

Просторова мобільність населення, міграційна мобільність молоді, формування та реалізація регіональної міграційної політики, соціальна вразливість населення, механізми розвитку туристичної сфери в регіоні

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз (зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)

 2022 рік

2021 рік

2020 рік

 Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань

 2023 рік

2022 рік

2021 рік

2020 рік

2019 рік

 • Біль М.М., Левицька О.О. Потенціал активізації зайнятості населення об’єднаних територіальних громад західних та центральних областей України. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7518. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.12.92
 • Біль М. М., Патицька Х. О. Відтворення людського потенціалу об’єднаних територіальних громад в Українію Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2019. Вип. 5(139). С. 42–48. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-5-6
 • Пасєка С. Р., Біль М. М. Теоретико-прикладні аспекти реалізації туристичної мобільності у глобальному вимірі. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 4(95). С. 90–97. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-11
 • Pasieka S., Pasieka A., Bil М., Humeniuk O. Global trends in the development of labour markets and employment in the focus of innovation change. SHS Web of Conferences (M3E2 2019). 2019. Vol. 65.
 • Біль М. М., Лещух І. В. Методичні підходи аналізу людського потенціалу територіальної громади. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 3(108). С. 203–208.

До 2018 року

 • Bil M., Ryndzak О. Mechanism of migration regulation: structural and functional approach. Perspectives – Journal on economic issues. 2018. № 2. P. 14–27.
 • Bil М., Stepura Т. Human development in Ukraine: assessment and policy of provision in mobile society. SCIREA. Journal of Economics. 2018, January 27. P. 19–31.
 • Bil М. Population spatial mobility: essence and characteristics. Annals of Marketing Management and Economics. 2017. Vol. 3, nr 2. P. 5–16.
 • Біль М. М. Ретроспективний огляд просторової мобільності населення. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 1(29). С. 66–78.

Підручники, навчальні посібники (включаючи електронні), монографії

 • Біль М. М., Мульска О. П., Бараняк І. Є., Махонюк О. В., Карп’як М. О. Міграційна мобільність молоді: можливості та виклики розвитку людського потенціалу Карпатського регіону України / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. М. М. Біль. Львів, 2022. 252 с.
 • Гринчишин І. М., Біль М. М., Лещух І. В., Патицька Х. О., Попадинець Н. М. Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного використання ендогенного потенціалу / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 301 с.
 • Біль М. М. Просторова мобільність населення: теорія, методологія, практика. Львів: ПАІС, 2018. 392 с.
 • Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України: механізми регулювання / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. У. Я. Садова. Львів, 2019. 263 с.
 • Гринчишин І. М., Бас-Юрчишин М. А., Біль М. М. Трансформація системи соціального захисту: національні пріоритети та регіональні особливості. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 180 с.
 • Біль М. М. Механізм державного управління туристичною галуззю на регіональному рівні: теоретико-прикладний аспект: Монографія / за наук. ред. д.е.н. О.П. Крайник. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. 288 с.

Тези наукових та науково-практичних конференцій

 • Біль М. М. Розвиток соціальної інфраструктури міст Карпатського регіону в стратегії відновлення України. Економіка відновлення міст: Зб. матеріалів Міжнародного урбаністичного форуму, Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана, м. Київ, 22-23 березня 2023 року. К.: КНЕУ, 2023. 410 с. С. 238–242
 • Біль М. М. Туристична інфраструктура для вразливого населення в стратегії відбудови України. Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи: матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18 травня 2023 р., м. Черкаси). Черкаси: Вид-ць Юлія Чабаненко, 2023. 213 с. С. 199–202.
 • Біль М. М. Регулювання вимушеної міграції в контексті розвитку соціальної інфраструктури України. Українські вимушені мігранти: інтеграція, ідентичність, повернення: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25 травня 2023 р. – Львів, 2023. 315 с. С. 17–20.
 • Біль М. М. Цифрові трансформації в політиці розвитку соціальної інфраструктури України. Інформаційні технології в освіті та науці: Збірник наукових праць. Випуск 13. Мелітополь-Запоріжжя: ФОП Однорог Т.В., 2023. 544 с. С. 104–109.
 • Біль М.М. Проактивна соціальна політика України в нових безпекових умовах. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (08 червня 2023 р.). Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. 277 с. С. 219-223.
 • Біль М.М. Фінансові детермінанти та поведінкові ефекти в економіці: системний підхід. Фінансові інструменти сталого розвитку держави в умовах системної економічної трансформації: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14 червня 2023 р., м. Хмельницький – м. Херсон). Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2023. 292 с. С. 238–240.
 • Біль М. М. Внутрішня вимушена міграція населення України та його соціальна вразливість в умовах війни. Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 25-26 травня 2022 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. С. 116–117.
 • Біль М. М. Економічні передумови зростання міграційної мобільності молоді України. Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (20 жовтня 2022 р.). Київ: Алерта, 2022. 392 с. С. 214-216.
 • Біль М. М. Вимушена міграція молоді як чинник дестабілізації соціально-економічної системи України. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (присвяченої 100-річчю від Дня народження професора Турченка Михайла Михайловича): «Управління розвитком соціально-економічних систем» (15-16 червня 2022 року). Харків: ДБТУ, 2022. 504 с. С. 22–25.
 • Біль М. М. Концепція регулювання міграційної мобільності молоді України. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Формування ефективної системи управління та публічного адміністрування в умовах транзитивної економіки» (21 вересня 2022 року). Харків, 2022. 344 с. С. 122–124.
 • Біль М. М., Попадинець Н. М. Інформаційні технології регулювання міграційної мобільності населення України. Information and innovation technologies in the XXI century. Materiały 5 International scientific conference (15-16 September 2022, University of Technology, Katowice). Katowice, 2022. 40 с. С. 14–16.
 • Біль М. М. Споживча поведінка населення України в умовах COVID-19. Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (21 жовтня 2021 р.). К.: Алерта, 2021. 419 с. С. 20–24.
 • Біль М. М. Пріоритети розвитку інфраструктури в контексті зниження соціальної вразливості населення. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2021. 694 с. С. 403–406.
 • Біль М. М. Зміст якості життя населення та її соціально-екологічні акценти. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. А. В. Череп. Запоріжжя: ФОП Мокшанов В. В., 2021. 260 с. С. 17–18.
 • Біль М. М. Міграційна мобільність молоді: правові засади наукових досліджень. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (04 червня 2021 р.). Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. 171 с. С. 86–91.
 • Біль М. М. Капіталізація людського потенціалу: структурно-процесні особливості. Реалізація політики модернізації економічної системи в сучасних умовах: матеріали науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 вересня 2021 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2021. 100 с. С. 72–76.
 • Біль М. М. Інноваційна функція капіталізації людського потенціалу. Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2021 р. Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 114 с. С. 50–54.
 • Біль М. М. Фінансовий добробут населення у системі детермінант економічного зростання України. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року: збірник наукових праць. Вінниця: ВНТУ, 2021. 932 с. С. 37–39.
 • Біль М. М. Міграційні аспірації населення: теоретичне осмислення та актуальність для України. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 6-7 квітня 2021 р.). Мукачево: МДУ, 2021. 233 с. С. 10–12.
 • Біль М. М. Концептуальні засади аналізування фінансового добробуту населення / М. М. Біль // Implementation of modern science in practice. Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. – San Francisco, USA, 2021. – С. 133–136.
 • Біль М. М. Висока міграційна активність населення України у площині ризиків і загроз. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2020 року). К.: ДУІТ, 2020. 375 с. C. 103–105.
 • Біль М. М. Теорія добробуту в методології дослідження економічного зростання регіонів і територіальних громад. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Харків, 19–20 листопада 2020 р. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. 457 с. С. 110–113.
 • Біль М. М. Добробут і блага населення у теорії економічного зростання. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (29 жовтня 2020 р.). Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 352 с. C. 282–286.
 • Біль М. М. Міграційна активність населення між Україною та Угорщиною. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції «Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції» (м. Черкаси, 2-4.10.2019 р.). Т.2. Черкаси, 2019. С. 152–159.

Біографія

Біль Мар’яна народилась 29.07.1983 року у м. Львів. Вищу освіту здобула в Львівському інституті економіки і туризму за спеціальністю «Міжнародна економіка». У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему «Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект)» у Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України (науковий керівник д.е.н., проф. Ольга Крайник). У 2014 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Просторова мобільність населення та її регулювання у контексті політики людського розвитку» (науковий консультант д.е.н., проф. Уляна Садова) у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

З 2004 року займається науково-педагогічною діяльністю. З 2004 року працювала лаборантом кафедри Львівського інституту економіки і туризму та викладачем-стажистом. З 2008 року працює в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», починаючи з посади провідного інженера і до сьогодні – посади старшого наукового співробітника.

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 2-х одноосібних монографій.

Нагороди

Премія Президента України для молодих вчених (2022 рік).

Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих вчених та науковців за вагомі досягнення у галузі гуманітарних та соціально-економічних наук (2010 і 2018 роки).

Стипендіат Президента України (2013-2014 роки).

Премія НАН України «Талант, натхнення, праця» (2014 рік).

Премія Верховної Ради України для молодих вчених у галузі фундаментальних та прикладних досліджень (2012 рік).

Розклад