Кафедра економічної теорії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

 Історія кафедри

 Кафедра економічної теорії створена у вересні 1999 року. Її розвиток відбувається у відповідності до сучасної політики і стратегії нашої держави. Він спрямований на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове товариство.
Політика розвитку кафедри економічної теорії спрямована на визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності, його інтелектуального та всестороннього розвитку.
Метою концепції кафедри є нарощування її науково-педагогічного потенціалу, усунення причин, що уповільнюють її адаптацію до європейського і світового освітнього та наукового простору, посилення роботи щодо формування якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри, забезпечення соціального захисту усіх її працівників, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів м. Львова і України.

Основними завданнями цієї концепції є:

 • створення умов для ефективної освітньої діяльності;
 • формування необхідного ресурсного потенціалу;
 • розширення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи, залучення випускників шкіл, ліцеїв, училищ і технікумів до навчання за галуззю знань “Економіка та підприємництво”;
 • забезпечення інноваційного розвитку;
 • формування висококваліфікованих кадрів науково-педагогічних працівників;
 • залучення кращих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі;
 • створення можливостей для розширення наукових досліджень кафедри;
 • соціальний захист працівників кафедри та створення сприятливих умов для їх праці.

Утворення кафедри та формування її кадрового складу

  Кафедра економічної теорії була створена 27.08.1999 року. В її штат увійшли доценти Ю.М.Гончар, О.Г.Гупало, О.В.Стефанишин, кандидати економічних наук Ю.Г.Гнатенко, І.В.Грабинська, О.І.Карбовник, Ю.Ш.Опельбаум, М.М.Плотніков, старші викладачі У.Д.Балагурак, Л.П.Ковтун. Першим завідувачем кафедри була доцент, канд. екон. наук О.В.Стефанишин (1999–2002). З 2002 по 2003 рік обов’язки завідувача кафедри виконував канд. екон. наук Ю.Г.Гнатенко. Від 2003 року кафедру очолює доцент, канд. екон. наук О.Г. Гупало.
З часу створення кафедри в її складі в різний час працювали: професори – доктор історичних наук І.М. Михайловський, доктор економічних наук Г.І. Башнянин, доктор історичних наук В.П. Плисюк; доценти – В.В.Прошак, П.І. Островерх, Т.В. Овчиннікова, В.В. Юкіш;  старші викладачі –  О.І. Кулик,  І.І. Яремко.

 

Завідувачі кафедри

Ім’я Термін
1. Стефанишин О.В. 1999–2002
2. Гнатенко Ю.Г. 2002- 2003
3. Гупало О.Г. 2003 – вересень 2019

 

Склад кафедри

На сьогодні склад кафедри налічує 10 науково-педагогічних працівників:

Стасишин А.В., декан факультету, к.е.н, доцент;

Капленко Г.В., в.о. завідувача кафедри, к.е.н., доцент;

Гупало О.Г., доцент,  к.е.н., доцент;

Зеленко В.А., заступник завідувача кафедри з наукової роботи, к.е.н., доцент;

Пасінович І.І., доцент, к.е.н., доцент;

Пак Н.Т., заступник завідувача кафедри з виховної роботи, доцент, к.е.н., доцент;

Пікулик О.І., заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, доцент, к.е.н., доцент;

Пелехатий А.О., доцент, к.е.н., доцент;

Табачук А.Я., асистент;

Шпарик Х.В., к.е.н., в.о. доцента.

 

За кафедрою закріплені  аспіранти – Ситник Н.В.
Аспірант Шевчук Н.В. у 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Аспірант Жук О.Б. захистив 12 квітня 2018 року дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Науковий керівник цих аспірантів – завідувач кафедри, к.е.н, доцент Гупало О.Г.

 

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі

– економіка у Європейській інтеграції;

– історія економіки та економічної думки;

– макроекономіка;

– макроекономічний аналіз;

– міжнародні організації;

– мікроекономіка;

– мікроекономічний аналіз;

– національна економіка сталого розвитку;

– політична економія;

– міжнародні фінансові організації;

– корпорація та фінансова інфраструктура.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриКАПЛЕНКО Галина Вікторівнав.о. завідувача кафедри
доцентГУПАЛО Олег Григоровичдоцент
доцентЗЕЛЕНКО Василь Анатолійовичдоцент
доцентПАК Наталія Тадеушівнадоцент
доцентПАСІНОВИЧ ІРИНА ІГОРІВНАдоцент
доцентПЕЛЕХАТИЙ Андрій Олеговичдоцент
доцентПІКУЛИК Оксана Іванівнадоцент
доцент (сумісник)СТАСИШИН Андрій Васильовичдоцент (сумісник)
доцентШПАРИК Христина Володимирівнадоцент
асистентТАБАЧУК Андрій Ярославовичасистент

Викладацький розкладМетодичні матеріали

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН

Анотації вибіркових дисциплін

Перелік вибіркових дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Маркетинг в міжнародному бізнесі

Міжнародний бізнес

Сучасні види бізнесу в країнах світу

Управління програмами та проектами ЄС

Перелік вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки

Глобальна економіка

Національна економіка

Міжнародна економіка

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА

  З початку свого створення в різні роки кафедра забезпечувала вивчення студентами наступних навчальних дисциплін:

 • глобальна економіка;
 • державне регулювання економіки;
 • економіка зарубіжних країн;
 • економічна теорія;
 • міжнародна економіка;
 • міжнародна економіка;
 • міжнародна інвестиційна діяльність;
 • міжнародна торгівля;
 • соціальна економіка;
 • сучасні економічні теорії;
 • фінансові системи зарубіжних країн;
 • фіскальна політика.

  Для належного навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін кафедри її члени підготували і видали підручники та навчальні посібники з таких дисциплін: «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Мікроекономіка», «Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності», «Історія економіки та економічної думки», «Політична економія», «Глобальна економіка».
Доцент Пікулик О.І. брала участь разом з кафедрою економічної теорії Львівського національного університету ім. Івана Франка у підготовці двох видань підручника “Вступ до економічної теорії”. Кафедра і надалі планує видання навчальних посібників з інших дисциплін, які закріплені за нею.

Підручники та навчальні посібники 

  Для методичного забезпечення навчального процесу кафедра розробляє навчальні плани і робочі програми з усіх своїх дисциплін, які щорічно переглядає і вносить, при необхідності, зміни. Викладачі кафедри також підготували і видали для студентів низку методичних розробок і рекомендацій, що суттєво допомагають їм у виконанні самостійної роботи з різних дисциплін.
Кафедра економічної теорії постійно співпрацює у навчально-методичній і науково-дослідній роботі з кафедрами економічної теорії Львівського національного університету ім. Івана Франка (економічний факультет), Національного лісотехнічного університету України, Львівського державного аграрного університету, Львівської комерційної академії, Львівського банківського інституту та іншими ВНЗ м. Львова. Суть цієї співпраці полягає в обміні досвідом роботи, підвищенні кваліфікації викладачів через стажування, спільній участі у підготовці та виданні навчально-методичних і наукових праць.

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

  “Глобальна економіка” викладається для студентів-магістрів на кафедрі економічної теорії українською мовою викладання у формі читання лекцій та проведення семінарських занять.
Формою підсумкового контролю є залік. Навчальний процес забезпечують викладач кафедри економічної теорії доцент Гупало О.Г.
“Глобальна економіка” вивчає глобальні аспекти економічних відносин та реагування на них на державному і світовому рівнях. Вона системно досліджує закономірності розвитку глобальної економіки на основі формування світового ринку товарів та послуг, світової валютної системи, міжнародного бізнесу, руху капіталу та міграції робочої сили.
Основними завданнями дисципліни “Глобальна економіка” є: виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних умов економічної безпеки держави в глобальному середовищі; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку, відображення реального місця, тенденцій і перспектив розвитку економіки України у світовій глобальній економіці.
Метою дисципліни є вивчення студентами системи економічних відносин на глобальному рівні економічних досліджень та формування у них знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.
При вивченні курсу глобальної економіки студент набуває компетенції розуміння завершеної ієрархії економічних відносин від мікро- і макрорівня до мегарівня реалізації економічних інтересів на нашій планеті.
Для вивчення дисципліни на кафедрі розроблено курс лекцій і видано навчальний посібник Глобальна економіка. Курс лекцій Глобальна економіка. Курс лекцій: Навчальний посібник / За заг. ред. Гупала О.Г. – Львів, ЛДФА, 2015, 283 с.

 

Методичні матеріали для підготовки до комплексного державного іспиту 

Програма комплексного державного іспиту з економічної теорії

Програма комплексного державного іспиту за фахом за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

 

Засоби діагностики знань студентів

Засоби дiагностики з дисципліни “Національна економіка сталого розвитку”

Засоби діагностики з дисципліни “Міжнародна економіка”

Засоби діагностики з дисципліни “Мікроекономіка”

Засоби діагностики з дисципліни “Макроекономіка”

Засоби діагностики з дисципліни “Історія економіки та економічної думки”

Засоби діагностики з дисципліни “Політекономія”

 

Дослідження

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Науково-дослідна робота кафедри до 2005 року була тісно пов’язана з темою “Актуальні проблеми соціального захисту населення в умовах перехідної економіки України”. Особливу увагу в наукових дослідженнях члени кафедри приділяли розвиткові національного інтелектуального потенціалу як засобу підвищення конкурентоспроможності економічно активного населення на національному ринку праці. Результати наукових досліджень цієї теми знайшли своє відображення у кандидатській дисертації викладача кафедри В.В.Прошака на тему “Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації України”, а також у доповідях викладачів кафедри на трьох міжнародних та п’яти загальноукраїнських наукових конференціях, майже в двадцяти наукових статтях та трьох навчальних посібниках – “Макроекономіка”, “Міжнародна економіка” і “Вступ до економічної теорії”.
З 2008 року колектив кафедри займався науково-дослідною темою: “Державна політика у сфері соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації” (термін закінчення 2012 р.), яка є продовженням попередньої теми й охоплює значно ширше коло питань у цій сфері.
З травня 2014 року колектив кафедри працює над науково-дослідною темою “Пенсійне забезпечення громадян України як складова соціальної політики держави”
З часу створення кафедри було підготовлено та успішно захищено чотири кандидатські дисертації: І.В. Грабинська (2000 р.), В.В. Прошак (2002 р.), Т.В. Овчиннікова (2008 р.), І.І. Яремко (2010 р.), Н.В. Шевчук (2015 р.).
Доробок кафедри включає публікацію понад 100 наукових статей у різних наукових фахових виданнях, видано 2 підручники, 12 колективних навчальних посібників.
Завідувач кафедри Гупало Олег Григорович працює над докторською дисертацією. Його науковим здобутком є понад 100 публікацій, з яких: 1 підручник, дві колективні монографії та 7 навчальних посібників (два одноосібних). Він узяв участь у 16 науково-теоретичних конференціях, з яких 11 міжнародні.
Кафедрою постійно організовуються круглі столи, наукові диспути та семінари. Колектив кафедри відповідає за формування секції на науково-практичних конференціях.

Основні наукові видання
Видання монографій

1. Башнянин Г.І., Гончарук Л.Я. Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу. – Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 240 с.
2. Башнянин Г.І., Яремко І.Й., Куцик П.О., Галазюк Н.М. Результати фінансово-економічної діяльності природних монополій: проблеми економічної оцінки та державного регулювання. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 190 с.
3. П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало, В.А. Зеленко. Управління процесами формування коштів пенсійної системи України: монографія. – Львів: “Сполом”, 2011. – 248 с.

Видання підручників і посібників

1. Міжнародна економіка: Навч. посібник. / За ред. О.Г. Гупала – К.: ІРИНА–ПРЕС, 2006 .
2. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навчальний посібник / / За заг. ред. проф. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2007. – 241 с.
3. Макроекономіка: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2010. – 376 с.
4. Історія економіки та економічної думки. Навч. посіб. / Буряк П.Ю., Юкіш В.В., Овчиннікова Т.В. / За ред. проф. Буряка П.Ю. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2010. – 480 с.
5. Історія економічних вчень : навч. посібник / [Андрушків І.П., Башнянин Г.І., Бриндзя І.М. та ін.]; За ред. д.е.н., проф. Башнянина Г.І. і к.е.н., доц. Ващишина А.М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2011. – С. 42-60.
6. Мікроекономіка : Підручник / за заг. ред. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. – К. : «Хай-Тек Прес», 2012. – 560 c.
7. Політична економія. Курс лекцій (2-ге видання, доповнене) [Текст] : навч. посіб. / Заг. ред. проф. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 360 с.
8. Глобальна економіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / Заг. ред. Гупала О.Г. – Львів, ЛДФА, 2015. – 283 с.

Наукове керівництво аспірантами і докторантами

Доцент Гупало О.Г. є науковим керівником трьох аспірантів академії:
1. Славітич М.В. тема кандидатської дисертації «Фінансове забезпечення функціонування страхової медицини в Україні».
2. Жук О.Б. тема кандидатської дисертації «Фінансове забезпечення соціальної політики держави».
З часу створення кафедри підготували і успішно захистили п’ять кандидатських дисертацій: І.В.Грабинська (2000 р.), В.В.Прошак (2002 р.), Т.В.Овчиннікова (2008 р.), І.І. Яремко (2010 р.). У вересні 2015 року відбувся захист кандидатської дисертації аспірантом кафедри Шевчук Н.В.

Зовнішні зв’язки, співпраця з науковими закладами

Кафедрою налагоджені зв’язки із Лодзькою політехнікою – Польща.
Доценти кафедри – Гупало О.Г., Юкіш В.В. взяли участь у спільній українсько-польській науковій конференції “Партнерство ЄС з країнами Сходу в умовах євроінтеграції” – 14.06.2010. Зроблено доповіді, які опубліковані в монографії Лодзької політехніки.
У 2014 році доценти Зеленко В.А. та Юкіш В.В. взяли участь у міжнародній конференції у м. Ярослав (Польща). Опубліковано статті у збірнику конференції.

Наукова робота студентів

При кафедрі працює студентський науковий гурток «Економіст». На сьогоднішній день керівником даного гуртка є к.е.н., доц. В.А. Зеленко. Члени цього гуртка беруть активну участь у науково-практичних заходах як Академії, так і за її межами, а саме: студентсько-аспірантські конференції, круглі столи, наукові семінари, диспути та вебінари, стажування та літні школи за кордоном і т.д.
Детальнішу інформацію про наукову роботу студентів Ви можете дізнатись, переглянувши презентацію.

Додаткова інформації про напрямки наукової діяльності

2019 рік:

Програма_І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна парадигма публічного управління” (Львів, 17-18 жовтня, 2019р.)

Результати роботи учасників І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна парадигма публічного управління” (Збірник_тез._17-18 жовтня 2019 р.)

Збірник матеріалів круглого столу (травень 2018 р.)

Студентський науковий диспут на тему: «Збалансування економічного розвитку країн-членів ЄС»

Європейська та євроатлантична інтеграція

Проект за програмою Жана Моне

Науковий диспут “Роль ЄС у врегулюванні війни на сході України. Політико-економічний вимір”

Круглий стіл “Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі: досвід та стратегії”

Література у фондах бібліотеки

Тренінг для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

06.12.2019 | 23:28

4 грудня 2019 року на факультеті управління фінансами та бізнесу відбувся тренінг, який провела  провідний аналітик Агенції регіонального розвитку Львівської області Коваль Ірина на запрошення професорсько-викладацького складу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».  Студенти та викладачі кафедри економіки та менеджменту і кафедри економічної теорії мали змогу отримати відповіді на питання про конкурсні програми, гранди,  проєкти, можливості для молоді та ініційованих осіб.
Під час тренінгу отримали рекомендації щодо заповнення форми проєкту та отримали відповіді на всі запитання, що виникають під час формування...

Читати »

Тренінг від професора Центру сімейного бізнесу LvBS, керівника Секретаріату НАЗЯВО Михайла Винницького

03.12.2019 | 21:46

Викладачі кафедри економічної кібернетики Ірина Шевчук та Оксана Васьків побували на тренінгу професора Центру сімейного бізнесу LvBS, керівника Секретаріату НАЗЯВО Михайла Винницького «Як твориться якісна освіта в інноваційному університеті: трансфер зарубіжного досвіду і нові національні стандарти», що проводився 3 грудня 2019 р. у рамках воркшопу «Інновації в університетській освіті та менеджменті: трансфер технологій крізь кордони» (2-5 грудня 2019 р.).

Читати »

«Модель Ради міністрів Європейського Союзу».

06.11.2019 | 23:23

     
29 жовтня 2019р. з 9:30 по 14:00 на факультеті управління фінансами та бізнесу було проведено науково-практичний захід «Модель Ради міністрів Європейського Союзу». Організаторами події виступили Студентська Рада та Профбюро факультету спільно із Західноукраїнським дослідницьким центром з європейських студій та Young european ambassadors and the network coordinators, in the framework of the ‘eu neighbours east’ project.
Участь в симуляційному засіданні взяли студенти 1-ого та 2-ого курсів, а також студенти з інших факультетів Університету, які виступили у ролі...

Читати »

Зустріч із майбутніми роботодавцями

05.11.2019 | 04:46

25 жовтня здобувачі вищої освіти першого освітнього рівня освітньо-професійної програми «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах», в.о. завідувача кафедри Капленко Галина зустрілися з керівництвом та працівниками  HR-відділу ІТ-компанії Conscensia. Студенти хочуть чути ідеї і думки людей, компетентних у цій сфері та почерпнути від них корисну інформацію.
Директор Conscensia Наталія Кирнична розповіла студентам історію компанії, про особливості роботи компанії, а також про те, які фахівці їм потрібні та які вимоги до кандидатів по роботі з персоналом. Ця комп’ютерна фірма успішно...

Читати »

Секційне засідання в рамках І Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління»

22.10.2019 | 09:21

Упродовж 17-18 жовтня 2019 року проходила І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління». 18 жовтня в рамках Конференції на Факультеті управління фінансами та бізнесу проводилися секційні засідання, які охопили  увесь спектр проблематики, що розробляють науковці університету та гості конференції, за такими напрямами: теоретико-методологічні аспекти публічного управління та адміністрування; моделі публічного управління: європейський досвід; сучасні тенденції суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку держави; публічне адміністрування та управління бізнесом; управління організаціями публічної сфери; сучасні тенденції суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку держави.
Секційні засідання відкрив декан...

Читати »