Кафедра економічної теорії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

 Історія кафедри

Кафедра економічної теорії створена у вересні 1999 року. Її розвиток відбувається у відповідності до сучасної політики і стратегії нашої держави. Він спрямований на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове товариство.

Політика розвитку кафедри економічної теорії спрямована на визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності, його інтелектуального та всестороннього розвитку.

Метою концепції кафедри є нарощування її науково-педагогічного потенціалу, усунення причин, що уповільнюють її адаптацію до європейського і світового освітнього та наукового простору, посилення роботи щодо формування якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри, забезпечення соціального захисту усіх її працівників, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів м. Львова і України.

Основними завданнями цієї концепції є:

 • створення умов для ефективної освітньої діяльності;
 • формування необхідного ресурсного потенціалу;
 • розширення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи, залучення випускників шкіл, ліцеїв, училищ і технікумів до навчання за галуззю знань “Економіка та підприємництво”;
 • забезпечення інноваційного розвитку;
 • формування висококваліфікованих кадрів науково-педагогічних працівників;
 • залучення кращих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі;
 • створення можливостей для розширення наукових досліджень кафедри;
 • соціальний захист працівників кафедри та створення сприятливих умов для їх праці.

Утворення кафедри та формування її кадрового складу

Кафедра економічної теорії була створена 27.08.1999 року. В її штат увійшли доценти Ю.М.Гончар, О.Г.Гупало, О.В.Стефанишин, кандидати економічних наук Ю.Г.Гнатенко, І.В.Грабинська, О.І.Карбовник, Ю.Ш.Опельбаум, М.М.Плотніков, старші викладачі У.Д.Балагурак, Л.П.Ковтун. Першим завідувачем кафедри була доцент, канд. екон. наук О.В.Стефанишин (1999–2002). З 2002 по 2003 рік обов’язки завідувача кафедри виконував канд. екон. наук Ю.Г.Гнатенко. Від 2003 року кафедру очолює доцент, канд. екон. наук О.Г. Гупало.

З часу створення кафедри в її складі в різний час працювали:

професори – доктор історичних наук І.М. Михайловський, доктор економічних наук Г.І. Башнянин, доктор історичних наук В.П. Плисюк; доценти – В.В.Прошак, П.І. Островерх, Т.В. Овчиннікова, В.В. Юкіш;  старші викладачі –  О.І. Кулик,  І.І. Яремко.

З 2006 року на кафедрі працює кандидат економічних наук, доцент В.Г. Дулюк, з 2010 р. – кандидат економічних наук, доцент В.А. Зеленко.

Завідувачі кафедри

Ім’я Термін
1. О.В.Стефанишин 1999–2002
2. Ю.Г.Гнатенко 2002- 2003
3. О.Г. Гупало 2003 – дотепер

 

Склад кафедри

На сьогодні склад кафедри налічує 8 викладачів, а саме:

– А.В. Стасишин, декан факультету, к.е.н, доцент;

– О.Г. Гупало, завідувач кафедри, к.е.н., доцент;

– О.І. Пікулик, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, к.е.н., доцент;

– В.Г. Дулюк, заступник завідувача кафедри з наукової роботи, к.е.н., доцент;

– В.А. Зеленко, заступник завідувача кафедри зі студентської наукової роботи, к.е.н., доцент;

– Л.А. Перетятко, к.е.н., доцент

– Д.В. Попович, к.е.н, доцент

– Х. В. Шпарик, к.е.н., асистент

Крім цього з 2002 року на кафедрі працює ст. лаборант Н.П. Васильєва.

За кафедрою закріплені 3 аспіранти – Славітич М.В., Жук О.Б., Ситник Н,В.

Аспірант Шевчук Н.В. у 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Науковий керівник усіх аспірантів – завідувач кафедри, к.е.н, доцент Гупало О.Г.

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі

На сьогодні кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

– політична економія;

– макроекономіка;

– мікроекономіка;

– історія економіки та економічної думки;

– європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності;

– міжнародна економіка;

– економічна теорія;

– глобальна економіка;

– національна економіка;

– державне регулювання економіки;

– міжнародна економіка;

– міжнародна торгівля;

– міжнародний маркетинг;

– міжнародні організації;

– міжнародна економічна діяльність України;

– економіка зарубіжних країн;

– фінансові системи зарубіжних країн;

– міжнародна інвестиційна діяльність;

– соціальна економіка;

– фіскальна політика.

З 2016-2017 навчального року буде викладатися для магістрів спецкурс «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

Співробітники

завідувачГУПАЛО Олег Григоровичзавідувач
доцентДУЛЮК Валентин Григоровичдоцент
доцентЗЕЛЕНКО Василь Анатолійовичдоцент
доцентОРЛОВСЬКА Анна Богданівнадоцент
доцентПІКУЛИК Оксана Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент (сумісник)
доцент (сумісник)СТАСИШИН Андрій Васильовичдоцент (сумісник)
доцентШПАРИК Христина Володимирівнадоцент

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА

  З початку свого створення в різні роки кафедра забезпечувала вивчення студентами наступних навчальних дисциплін:
• політична економія;
• історія економіки та економічної думки;
• мікроекономіка;
• макроекономіка;
• міжнародна економіка (з 2010 р. ця дисципліна передана на новостворену кафедру міжнародної економіки);
• сучасні економічні теорії;
• глобальна економіка;
• європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності.
Для належного навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін кафедри її члени підготували і видали підручники та навчальні посібники з таких дисциплін: «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Мікроекономіка», «Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності», «Історія економіки та економічної думки», «Політична економія», «Глобальна економіка».
Доцент О.І. Пікулик брала участь разом з кафедрою економічної теорії Львівського національного університету ім. Івана Франка у підготовці двох видань підручника “Вступ до економічної теорії”. Кафедра і надалі планує видання навчальних посібників з інших дисциплін, які закріплені за нею.

Підручники та навчальні посібники 

Для методичного забезпечення навчального процесу кафедра розробляє навчальні плани і робочі програми з усіх своїх дисциплін, які щорічно переглядає і вносить, при необхідності, зміни. Викладачі кафедри також підготували і видали для студентів низку методичних розробок і рекомендацій, що суттєво допомагають їм у виконанні самостійної роботи з різних дисциплін.
Наша кафедра постійно співпрацює у навчально-методичній і науково-дослідній роботі з кафедрами економічної теорії Львівського національного університету ім. Івана Франка (економічний факультет), Національного лісотехнічного університету України, Львівського державного аграрного університету, Львівської комерційної академії, Львівського банківського інституту та іншими ВНЗ м. Львова. Суть цієї співпраці полягає в обміні досвідом роботи, підвищенні кваліфікації викладачів через стажування, спільній участі у підготовці та виданні навчально-методичних і наукових праць.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН

 

 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

Глобальна економіка

Дисципліна  “Глобальна економіка”  викладається для студентів-магістрів на кафедрі економічної теорії українською мовою викладання у формі читання лекцій та проведення семінарських занять.

Формою підсумкового контролю є залік. Навчальний процес забезпечують викладачі кафедри економічної теорії доценти Гупало О.Г. та Дулюк В.Г.

“Глобальна економіка” вивчає  глобальні аспекти економічних відносин та реагування на них на державному і світовому рівнях.  Вона системно досліджує закономірності розвитку глобальної економіки на основі формування світового ринку товарів та послуг, світової валютної системи, міжнародного бізнесу, руху капіталу та міграції робочої сили.

Основними завданнями дисципліни “Глобальна економіка” є: виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних умов економічної безпеки держави в глобальному середовищі; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку, відображення реального місця, тенденцій і перспектив розвитку економіки України у світовій глобальній економіці.

Метою дисципліни є вивчення студентами системи економічних відносин на глобальному рівні економічних досліджень та формування у них знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.

При вивченні курсу глобальної економіки  студент набуває компетенції розуміння завершеної ієрархії економічних відносин від мікро-  і макрорівня    до мегарівня реалізації економічних інтересів на нашій планеті.

Для вивчення дисципліни на кафедрі розроблено курс лекцій і видано навчальний посібник Глобальна економіка. Курс лекцій.

Глобальна економіка. Курс лекцій: Навчальний посібник / За заг. ред.   Гупала О.Г. – Львів,  ЛДФА, 2015. – 283 с.

 

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Програма ДЕКу з економічної теорії

Методичні матеріали для підготовки до комплексного державного іспиту з економічної теорії

Тестові завдання- засоби діагностики знань студентів

zasobu_diagnost_Mikroekonomika

zasobu_diagnost_Makroekonomika

zasobu_diagnost_Istoriya_ekonomik_ta_ek_dymku

testy_politekonomia

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
ЗА ФАХОМ

ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030503 «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Програма ДЕКУ Міжнар економіка 2017

 

Дослідження

Науково-дослідна робота кафедри до 2005 року була тісно пов’язана з темою “Актуальні проблеми соціального захисту населення в умовах перехідної економіки України”. Особливу увагу в наукових дослідженнях члени кафедри приділяли розвиткові національного інтелектуального потенціалу як засобу підвищення конкурентоспроможності економічно активного населення на національному ринку праці. Світові тенденції інтелектуалізації праці вимагають ефективного використання трудового потенціалу людей, який за своєю структурою і професійним складом спроможний задовольнити великі потреби української економіки.
Результати наукових досліджень з цієї теми знайшли своє відображення у захисті кандидатської дисертації в 2002 році викладача кафедри В.В.Прошака на тему “Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації України”, а також у доповідях викладачів кафедри на трьох міжнародних та п’яти загальноукраїнських наукових конференціях, майже в двадцяти наукових статтях та трьох навчальних посібниках – “Макроекономіка”, “Міжнародна економіка” і “Вступ до економічної теорії”.
З 2008 року колектив кафедри досліджував нову науково-дослідну тему: “Державна політика у сфері соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації” (термін закінчення 2012 р.), яка є продовженням попередньої теми й охоплює значно ширше коло питань у цій сфері. З травня 2014 року колектив кафедри працює над науково-дослідною темою “Пенсійне забезпечення громадян України як складова соціальної політики держави”
З часу створення кафедри було підготовлено та успішно захищено чотири кандидатські дисертації: І.В. Грабинська (2000 р.), В.В. Прошак (2002 р.), Т.В. Овчиннікова (2008 р.), І.І. Яремко (2010 р.), Н.В. Шевчук (2015 р.).
Доробок кафедри включає публікацію понад 100 наукових статей у різних наукових фахових виданнях, видано 2 підручники, 12 колективних навчальних посібників.
Завідувач кафедри Гупало Олег Григорович працює над докторською дисертацією. Його науковим здобутком є понад 100 публікацій, з яких: 1 підручник, дві колективні монографії та 7 навчальних посібників (два одноосібних). Він узяв участь у 16 науково-теоретичних конференціях, з яких 11 міжнародні.
Провідними фахівцями кафедри є доценти, кандидати наук: В.Г.Дулюк, О.І.Пікулик, Т.В. Овчиннікова, В.А. Зеленко. Кафедрою постійно організовуються круглі столи, наукові диспути та семінари. Колектив кафедри відповідає за формування секції на науково-практичних конференціях.

Основні наукові видання
Видання монографій
1. Башнянин Г.І., Гончарук Л.Я. Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу. – Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 240 с.
2. Башнянин Г.І., Яремко І.Й., Куцик П.О., Галазюк Н.М. Результати фінансово-економічної діяльності природних монополій: проблеми економічної оцінки та державного регулювання. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 190 с.
3. П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало, В.А. Зеленко. Управління процесами формування коштів пенсійної системи України: монографія. – Львів: “Сполом”, 2011. – 248 с.

Видання підручників і посібників
1. Міжнародна економіка: Навч. посібник. / За ред. О.Г. Гупала – К.: ІРИНА–ПРЕС, 2006 .
2. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навчальний посібник / / За заг. ред. проф. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2007. – 241 с.
3. Макроекономіка: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2010. – 376 с.
4. Історія економіки та економічної думки. Навч. посіб. / Буряк П.Ю., Юкіш В.В., Овчиннікова Т.В. / За ред. проф. Буряка П.Ю. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2010. – 480 с.
5. Історія економічних вчень : навч. посібник / [Андрушків І.П., Башнянин Г.І., Бриндзя І.М. та ін.]; За ред. д.е.н., проф. Башнянина Г.І. і к.е.н., доц. Ващишина А.М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2011. – С. 42-60.
6. Мікроекономіка : Підручник / за заг. ред. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. –
К. : «Хай-Тек Прес», 2012. – 560 c.
7. Політична економія. Курс лекцій (2-ге видання, доповнене) [Текст] : навч. посіб. / Заг. ред. проф. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 360 с.
8. Глобальна економіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / Заг. ред. Гупала О.Г. – Львів, ЛДФА, 2015. – 283 с.

Наукове керівництво аспірантами і докторантами
Доцент Гупало О.Г. є науковим керівником трьох аспірантів академії:
1. Славітич М.В. тема кандидатської дисертації «Фінансове забезпечення функціонування страхової медицини в Україні» (терміни виконання –
2013 – 2016 р.р.).
2. Жук О.Б. тема кандидатської дисертації «Фінансове забезпечення соціальної політики держави» (терміни виконання – 2014 – 2017 р.р.).
З часу створення кафедри підготували і успішно захистили п’ять кандидатських дисертацій: І.В.Грабинська (2000 р.), В.В.Прошак (2002 р.), Т.В.Овчиннікова (2008 р.), І.І. Яремко (2010 р.). У вересні 2015 року відбувся захист кандидатської дисертації аспірантом кафедри Шевчук Н.В.

Зовнішні зв’язки, співпраця з науковими закладами
Кафедрою налагоджені зв’язки із Лодзькою політехнікою – Польща.
Доценти кафедри – Гупало О.Г., Юкіш В.В. взяли участь у спільній українсько-польській науковій конференції “Партнерство ЄС з країнами Сходу в умовах євроінтеграції” – 14.06.2010. Зроблено доповіді, які опубліковані в монографії Лодзької політехніки.
У 2014 році доценти Зеленко В.А. та Юкіш В.В. взяли участь у міжнародній конференції у м. Ярослав (Польща). Опубліковано статті у збірнику конференції.

Наукова робота студентів

При кафедрі з моменту її створення працює студентський науковий гурток «Економіст». На сьогоднішній день керівником даного гуртка є к.е.н., доц. В.А. Зеленко. Члени цього гуртка беруть активну участь у науково-практичних заходах як Академії, так і за її межами, а саме: студентсько-аспірантські конференції, круглі столи, наукові семінари, диспути та вебінари, стажування та літні школи за кордоном і т.д.
Детальнішу інформацію про наукову роботу студентів Ви можете дізнатись, переглянувши прикріплений файл у вигляді презентації.

ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

З вересня 2006 року кафедра економічної теорії започаткувала викладання нового курсу “Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності”. Для його методичного забезпечення підготовлена навчальна та робоча програми, складені завдання для підсумкового контролю, підготовлено та видано з грифом Міністерства освіти і науки України навчальний посібник за цією ж назвою (автори П.Ю. Буряк, О.Г. Гупало), 1-ше видання у 2007 році; 2-ге доповнене – у 2008 році.
У червні 2008 року доценти О.Г. Гупало Т.В. Овчиннікова взяли участь у семінарі “Проблеми та перспективи європейської інтеграції”, який проводила Академія фінансового управління Міністерства фінансів України в електронно-дистанційній формі.
Цього ж місяці (17.06.08) на базі Львівського національного університету ім. Івана Франка відбувся міжнародний інтерактивний семінар “Інтенсивне залучення України в НАТО та його роль у впровадженні системних реформ в Україні”, в якому взяли участь доценти кафедри економічної теорії О.Г. Гупало і О.І. Пікулик.
31 березня 2009 р. відбувся круглий стіл на тему “Україна і НАТО” за участю викладачів кафедри економічної теорії, студентів ІV курсу та викладачів інших кафедр, що виявили зацікавленість даною тематикою. На кафедрі економічної теорії 27 квітня 2009 року проведений науково-методичний семінар на тему: “Європейська інтеграція України”. З 2010 року щорічно в рамках “Фестивалю науки“ зі студентами ІІ курсу проводиться круглий стіл з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
В рамках тижня кафедри проведена вікторина з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (18 травня 2013).
У жовтні 2009 року з цих же питань оформлений інформаційний стенд.
Бібліотека факультету за допомогою кафедри підготувала окремий перелік літератури, що є у її фонді з європейської та євроатлантичної інтеграції та оформила виставку-стенд за цією ж тематикою (з нею можна ознайомитися у читальному залі бібліотеки).
У 2015 р. кафедра економічної теорії стала членом УАЄС (Української асоціації європейських студій) на базі Національного університету «Києво-Могилянська академія», що створена за сприяння Програми імені Жана Моне в Україні. Метою даної асоціації є сприяння розвитку та поширення викладання дисциплін з європейської інтеграції у вищих навчальних України, проведення відповідних наукових досліджень, участь університетів у проектах Програми Жана Моне в Україні.
Так 30 жовтня 2015 р. з нагоди 400 річчя Києво-Могилянської академії проходив ІХ конгрес Української асоціації європейських студій “Наукові і практичні виклики подолання внутрішніх конфліктів в Україні і пост-радянському просторі”. Окрім обговорення власне теми конгресу значна увага приділялась аналізу основних проблем та перспектив викладання дисциплін з європейської інтеграції, а також реалізації проектів Програми Жана Моне в Україні.
Делегатом на участь у конгресі від факультету управління фінансами та бізнесу був доцент кафедри економічної теорії В.А. Зеленко. Детальніша інформація про даний захід та короткий фото звіт є у прикріпленому нижче файлі.
Колектив кафедри постійно працює над оновлення матеріалу для викладання дисципліни «Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності». Також, в рамках даного курсу щорічно проводяться круглі столи з європейської інтеграції.

 

Проект за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір»

 

 

З 01.09.2016 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу реалізується проект за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

У 2016 р. почала діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС). Для основних суб’єктів ринку ці зміни передбачають багато і переваг, але водночас – достатню кількість потенційних ризиків. Однією із причин такої ситуації є те, що в Україні немає системного досвіду поширення спеціалізованої інформації про євроінтеграційні процеси, зокрема – про особливості функціонування зони вільної торгівлі з ЄС.

Дана проблема відноситься і до української системи вищої освіти, де до сьогоднішнього дня не впроваджено у практику ВНЗ єдиних підходів щодо викладання дисциплін з європейської інтеграції. Це зумовлює необхідність запровадження точкових заходів навчально-консультативного характеру. Зокрема, цей факт загострює важливість автономної участі у даному процесі вищих навчальних закладів, які можуть підвищити рівень кваліфікації студентів-випускників шляхом запровадження у навчальний процес спеціалізованих фахових дисциплін в галузі економіки у європейській інтеграції.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті управління фінансами та бізнесу для студентів 2-го курсу викладається короткий курс «Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності», який дає базові знання у цій сфері. Однак, на даний час вітчизняний ринок праці вимагає наявність у випускників-економістів фахових компетенцій у сфері європейської інтеграції. У свою чергу, це ставить перед факультетом вимогу – як доповнення до вже існуючої дисципліни запровадити у навчальний процес спеціалізовані предмети євроінтеграційного спрямування.

Відтак, згідно проекту за програмою Жана Моне кафедрою економічної теорії вже цього навчального року (у другому семестрі) буде запроваджено нову спеціалізовану дисципліну для магістрів «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

Перевагою для студентів, які вивчатимуть новий предмет є:

По-перше – додаткові практичні компетенції у сфері євроінтеграції, які можна використати у своїй майбутній трудовій діяльності;

По-друге – окрім основної навчальної програми надається можливість послухати зовнішніх лекторів та бізнес-тренерів із цікавими програмами;

По-третє – після завершення навчання передбачене нагородження студентів спеціалізованим сертифікатом (українською та англійською мовами) про участь у навчальному проекті Європейської Комісії, який значно покращить перспективи навчання, стажування та працевлаштування закордоном.

Реалізація даного проекту передбачає як запровадження нової спеціалізованої дисципліни для студентів-магістрів, так проведення ряду додаткових науково-практичних заходів, зокрема: студентських наукових диспутів; круглих столів (за участі представників від студентства, науковців, органів влади, бізнесу, громадського сектору); навчального посібника та наукових статей; проведення заключної конференції про проблеми дослідження та викладання економіки у європейській інтеграції.

 

КОМАНДА ПРОЕКТУ

 1. Координатор проекту – Василь Зеленко
 2. Академічний координатор – Олег Гупало
 3. Менеджер з адміністративних питань – Наталія Васильєва
 4. Асистент по роботі зі студентами – Роман Цибран

ПРЕЗЕНТАЦIЯ_ПРОЕКТУ_ЖАНА_МОНЕ

 

КОНТАКТИ

Кафедра економічної теорії

факультету управління фінансами та бізнесу

ЛНУ імені Івана Франка,

Вул. Медової Печери, 53, ауд. 111,

Тел.: +(38 032) 262-68-82

Email: vasylzelenko@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Economics-in-European-Integration-1424878431152434/

ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ДЕТАЛЬНІШОЇ ІНФОРМАЦІЮ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДАНОГО ПРОЕКТУ НАТИСНІТЬ ТУТ

 

Project under the program Jean Monnet 575,241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions.”

 

From September 1, 2016 at the Faculty of Business and Financial Management, started a project under the program Jean Monnet 575,241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions.”

On January 1, 2016 the DCTFA provisions of the Association Agreement (AA) between the EU and Ukraine entered into force (with particular situation in the Netherlands). This fact opens a lot of unique opportunities for mutually beneficial economic cooperation between the parties involved. Ukraine,however, as a party to the EU integration process, experiences a number of difficulties related to the lack of sufficient knowledge about economic aspects of economic aspects of the developments in Europe.

This issue applies to Ukrainian higher education system, which to date has not yet implemented in practice uniform approaches to teaching courses on European integration. This necessitates the introduction of point measures of educational and consultative nature. In particular, this fact intensifies the importance of autonomous participation of higher education institutions during this process, which may increase the skill level of graduate students by introducing specialized professional disciplines in economics in European integration.

In Lviv University, at the Faculty of business and financial management, a short course “European integration and global issues of our time” is taught for 2nd year students. The course gives basic knowledge in its area. However, at present the domestic labor market requires the presence of professional competence in area of European integration studies among graduate economists. Thus, this poses a faculty demand – an introduction of specialized subjects in area of European integration studies as a complement to existing discipline.

According to the Jean Monnet draft program, the Department of Economic Theory will introduce new specialized discipline for the Master students “Economics of European integration: internal challenges and external dimension.” The discipline will be introduced during the second semester of the current academic year.

The advantages for students who will study the new subject are:

– Additional practical competence in the field of European integration, which can be used in future work;

– In addition to core curriculum, opportunity to listen to external speakers and business coaches with interesting programs.

– After completion of provided training, students will be awarded with a specialized certificate (both in Ukrainian and English languages) of participation in the educational project of the European Commission, which will significantly improve the prospects for education, training and employment abroad.

This project involves the introduction of a new specialized course for Master students as well as a series of additional scientific activities, such as: students’ scientific debates; round tables (with participation of representatives of students, researchers, government, business, public sector); textbook and scientific articles; final conference on the problems of research and teaching of economics in European integration.

JEAN_MONNET_Project_presentation

PROJECT TEAM

 

 1. Project Coordinator – Vasyl Zelenko
 2. Academic Coordinator – Oleg Gupalo
 3. Administrative Manager – Natalia Vasilyeva
 4. Students Assistant – Roman Tsybran

 

CONTACTS

Department of Economic Theory

Faculty of Financial Management and Business

Ivan Franko National University of Lviv,

53, Medovoi Pechery Street, Room 111

Phone: +38(032)262-68-82,

Email: vasylzelenko@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Economics-in-European-Integration-1424878431152434/

 

DETAILS – CLICK HERE

 

 

Відбувся науковий диспут «РОЛЬ ЄС У ВРЕГУЛЮВАННІ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ. ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР»

5 квітня 2017 р. о 10 10 год. на факультеті управління фінансами та бізнесу (в корпусі по вул. Медової Печери, 53, ауд. 206) науковим гуртком «Економіст» кафедри економічної теорії проведено науковий диспут на тему: «РОЛЬ ЄС У ВРЕГУЛЮВАННІ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ. ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР»

В межах заходу із своїми доповідями виступили 11 студентів 3-5 курсів. Доволі часто доповіді супроводжувались цікавими дискусіями, зокрема, щодо питання санкцій ЄС, гуманітарної допомоги, ролі ОБСЄ як посередника у конфлікті. Особливої уваги було приділено питанню історичних передумов військової агресії РФ в Україні та ролі ЄС у цих процесах.

Викладачі та аспіранти кафедри економічної теорії брали участь у обговоренні запропонованих студентами проблем.

Захід проводився в рамках реалізації проекту Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions”

Фотоальбом можна переглянути за посиланням https://goo.gl/photos/QE78Sn91o4PRQgFW9

 

Програма заходу українською

Переглянути інформацію англійською можна тут

 

Збірник матеріалів студентських доповідей – тут

 

17 травня 2017 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу

Львівського національного університету імені Івана Франка

відбувся круглий стіл на тему:

«ПОГЛИБЛЕНА ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧА

ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЇ»

Захід організовувався кафедрою економічної теорії в рамках реалізації проекту Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE

«The economy in European integration: internal challenges and external dimensions”.

 

На сьогодні Європейський Союз є одним з найбільших торговельних партнерів України. Близько тре­тини зовнішньоторговельного обороту України припадає на торгівлю з країнами ЄС, а обсяг прямих інвестицій в економіку України з країн ЄС складає 80% загального обсягу ін­вестицій в Україну.

Частина Угоди про асоціацію щодо по­глибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) передбачає далекосяжне спрощення режиму регулювання взаємної торгівлі та від­повідну гармонізацію правил, що регулюють цю сферу: як тих, що стосуються внутрішніх правил, так і тих, що регулюють зовнішньо­торговельну політику. Загальною метою ПВЗВТ буде поступова інтеграції України до внутріш­нього ринку ЄС. Відтак, дослідження та обговорення проблем підвищення ефективності співпраці з європейським Союзом у сфері торгівлі перебуває саме на часі.

У круглому столі приймали участь студенти та викладачі факультету управління фінансами та бізнесу, а також гості (науковці-експерти, представники бізнесу та громадського сектору)

Учасники круглого столу розглядали, аналізували та дискутували із таких проблем:

 • теоретична сутність поняття «Зона вільної торгівлі»;
 • економіко-правові засади функціонування ПВЗВТ згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 • соціально-економічні та політико-правові наслідки від запровадження ПВЗВТ в Україні. Аналіз реальних можливостей та загроз;
 • перший досвід функціонування ПВЗВТ в Україні. Цікаві факти та історії успіху.

Із вступним словом виступив Андрій Стасишин (в.о. декана факультету управління фінансами та бізнесу) та наголосив на актуальності обраної тематики круглого столу, необхідності ефективного функціонування ПВЗВТ між Україною та ЄС в контексті соціально-економічних трансформацій сьогодення, які нададуть додаткові можливості доступу українських товарів на ринки ЄС та призведуть до гармонізації внутрішніх правил економічної політики відповідно до європейських.

В подальшому, кожна із студентських доповідей супроводжувалась цікавим обговоренням, часто – дискусією. Зокрема, при обговоренні концептуальної сутності ПВЗВТ (доповідь студента Михайла Бірченка) свій коментар зробив проф., д.ю.н. Михайло Микієвич (завідувач кафедри європейського права факультету міжнародних відносин), наголосивши на важливих проблемах у сфері правового регулювання економічної діяльності підприємств при здійсненні ними експортно-імпортних операцій, а також на тому, що основним завданням держави, при імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, є забезпечення ефективного конкурентного середовища. Було здійснено короткий юридичний аналіз основних окремих положень цього документу.

При обговоренні проблем підвищення ефективності експорту до ЄС (Уляна Щудло) слово взяла Мар’яна Луцишин – менеджер Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації. Вона поділилась досвідом діяльності їхньої організації, навівши конкретні приклади того, як можна цілком офіційно, не виходячи за межі правового поля, вирішувати проблеми діяльності бізнесу в плані здійснення експортно-імпортних операцій, реєстрації, ліцензування тощо. Студенти активно задавали доповідачам запитання.

До дискусії також долучився Ростислав Лотош – засновник ЗАТ «ТЕМПО». Він зазначив, що їхня компанія займається торгівлею харчових добавок ще від початку 1990-х рр. Щодо впливу запровадження ПВЗВТ, було відзначено, що при виході на зовнішні ринки ЄС вітчизняні підприємці зустрічаються з нестачею досвіду, недосконалістю вітчизняного законодавства, а також відсутністю ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи зі сторони органів влади.

Студенти Олена Вапнічна, Ващук Ольга, Лілія Джиговська та Соломія Баранова із різних сторін провели аналіз положень Угоди про асоціацію щодо доступу товарів та послуг на ринки та розглянули такі проблеми, як: тарифна лібералізація, санітарні та фіто-санітарні заходи, технічні стандарти, діяльність системи державних закупівель «ProZorro».

Важливий коментар із цих питань зробила Оксана Головко-Гавришева – к.ю.н., доц., незалежний експерт з міжнародного права і права ЄС, координатор проектів ЄС, зокрема за програмою Жана Моне. П. Оксана наголосила, що на першому місці серед основних перешкод при виході вітчизняного бізнесу на ринки ЄС є проблема подолання психологічного бар’єру (страху) у свідомості підприємця перед невідомим ринком ЄС. Особливістю українського бізнесу часто є невміння відстоювати свої інтереси, стояти у фарватері законодавчих ініціатив, як це робиться у європейському Союзі. Експерт також наголосила на багатьох невирішених правових проблемах.

Цікавим було послухати доповідь Адама Каловскі – доктора Інституту підприємництва Головної торгової школи у Варшаві.  Насамперед, він ділився досвідом Польщі щодо запровадження зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Пан Каловскі зазначив те, що Україна по багатьох питаннях щодо імплементації Угоди про асоціацію наслідує досвід поляків. Особливої уваги було приділено питанням проведення Європейським Союзом спільної сількогосподарської політики та відповідного досвіду Польщі.

В обговоренні даних проблем разом зі студентами брали активну участь доценти Оксана Пікулик, Любов Перетятко та Іванна Мищишин.

Завідувач кафедри економічної теорії, доцент Олег Гупало наголосив на актуальності реагування на зростаючий вплив процесів глобалізації при формуванні кожною країною власної торгівельної стратегії та досвіду Європейського Союзу у вирішенні цих проблем.

Заключним питанням було обговорення доповіді студента Петра Назара про запровадження в Україні альтернативної енергетики. Дана проблема призвела до доволі жвавих дискусій серед учасників.

Із заключним словом виступив Василь Зеленко – доцент, координатор проекту за програмою Жана Моне на кафедрі економічної теорії. Він розповів присутнім про основні здобутки України в процесі імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, особливо – у плані запровадження ПВЗВТ, спираючись на дослідження експертів та результати урядового звіту про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У підсумку, учасники круглого столу дійшли згоди щодо необхідності продовження та посилення започаткованої співпраці викладачів і студентів факультету управління фінансами та бізнесу з зовнішніми науковцями-експертами, представниками бізнес-структур та громадських організацій у напрямку «економіка в європейській інтеграції».

Фото заходу можна переглянути за посиланням:

 https://goo.gl/photos/W82eDKPFKBR1gTqA6

Програму можна завантажити тут

ЗБIРНИК МАТЕРIАЛІВ_КРУГЛОГО_СТОЛУ

Інформація англійською тут

 

May 17, 2017.

Round table discussion on the topic:

“Deep and Comprehensive Free Trade Area: Experience and Strategies”

 

The event was organized by the Department of Economics at the Faculty of Financial Management and Business in terms of the Jean Monnet project.

 

The roundtable was attended by students and the teachers of the Faculty of Financial Management and Business, as well as the guests (scientists, experts, representatives of business and public sector). The participants examined, analyzed and discussed the following issues:

 • theoretical essence of the concept of “Free Trade Area”
 • economic and legal principles of operation of the DCFTA by the Association Agreement between Ukraine and the EU
 • socio-economic, political and legal implications of the implementation of the DCFTA in Ukraine. Analysis of real opportunities and threats
 • first experience of the DCFTA in Ukraine. Interesting facts and stories of success.

Each students’ report was accompanied by interesting discussions.

As a result, the roundtable participants agreed on the need to continue and strengthen the cooperation initiated by teachers and students of Financial Management and Business with external scientists, experts, representatives of businesses and public organizations in the area “Economy in European integration”

 

Photos of the event can be checked by following this link:

https://goo.gl/photos/W82eDKPFKBR1gTqA6

 

PROGRAM

 

 

Література у фондах бібліотеки ФУФБ

 1. Буряк П.Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало – К.: Хай-Тек Прес, 2007. – 336 с.
 2. Буряк П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. – Вид. 2-е, допов. – К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 352 с.
 3. Європейський Союз: сл.-довід. / за ред. М. Марченка. – К.: “К.І.С.”, 2005. – 142 с.
 4. Лук!яненко Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.
 5. NATO: Довідник НАТО. – Brussels-Belgium: Public Diplomacy Division, 2006. – 383 с.
 6. NATO: Довідник читача. – Brussels-Belgium: Public Diplomacy Division, 2004. – 140 с.
 7. Ніколас Мусис. Усе про спільні політики Європейського Союзу/ Мусіс
  Ніколас; пер. з англ. – К.: “К.І.С.”, 2005. – XIV с, 466 с.
 8. Савельєв Є.В. Європейська інтеграція і маркетинг: наук,
  нариси / Є. В. Савельєв. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 482 с.
 9. Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український вимір / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 596 с.
 10. Парламентський вимір європейської інтеграції: збірка матеріалів. –
  К.: “Нора-прінт”, 2005. – 104 с.
 11. Сандро Гоці. Урядування в об’єднаній Європі / Сандро Гоці; пер. з італ.
  К. Тищенка. – К.: “К.І.С.”, 2003. – 286 с.
 12. Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції. “Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції”, 19-20 жовт. 2007 р. / Мін-во фінансів України; Львів, держ. фінанс. акад. – Львів: Львів, держ. фінанс. акад., 2007. – 391 с.
 13. Україна – НАТО в запитаннях і відповідях: науково-популярне вид. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2006. – 56 с.
 14. Новак Алоїзи З. Європейська інтеграція. Шанси для Польщі – досвід для України. – Перекл. з польськ. – Львів, 2006. – 192 с.
 15. Романо Проді. Задум об’єднаної Європи. Пер. з італійської. – К.: К.І.С., 2002. – 140 с.
 16. Партнерство заради безпеки: досвід країн НАТО та українська перспектива? / За загальною ред. О.І. Соскіна. – К.: Вид-во “Інститут трансформації суспільства”, 2007. – 336 с.
 17. Соціально-економічне гуртування у контексті модернізації транскордонних регіонів. / Наукова редакція Міхал Габрієль Возняк. – Жешів: Вид-во Жешівського університету, 2008. – 466 с.
 18. Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. д-ра іст. наук Н.В. Антонюк, канд. юрид. наук М.М. Микієвича. – Львів, 2005. – 532с.
 19. Мільчарек Д. Європейський Союз та його місце в сучасному світі. – Львів: “Інформація. Поступ, Перспективи”, ПП, 2008. – 172 с.
 20. Економічний часопис. Тематичний випуск “Україна: шлях до НАТО”. Проект інституту трансформації суспільства, 2002. – 72 с.
 21. Траян Лауренціу-Христя. Роль вищих навчальних закладіву висвітленні ролі НАТО: досвід Румунії. / Економічний часопис-ХХІ. – 2008. – №3-4. – с.10-11.
 22. Маркус Яхтенфукс, Беата Колєр-Кох. Європейська інтеграція. – в-во НУКМА, 2007.
 23. Горюнова Є.О. Євроінтеграція. – К.: Знання, 2013.

Студентський науковий семінар на тему: «Проблема соціально-економічного розвитку України в умовах євроінтеграції»

14.10.2017 | 13:23

В рамках святкування «Днів Університету» 13 жовтня 2017 кафедрою економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу було проведено Студентський науковий семінар на тему: «Проблема соціально-економічного розвитку України в умовах євроінтеграції».

У даному заході брали участь студенти другого курсу спеціальностей «Фінанси» та «Публічне управління та адміністрування», а також науково-викладацький персонал кафедри економічної теорії.
Серед основних тем, які обговорювались можна виділити такі:

аналіз проблеми економічного зростання в Україні та ЄС;
проблема формування експортного потенціалу України в межах реалізації Угоди про асоціацію;
порівняльний аналіз зайнятості та безробіття в...

Читати »

В рамках реалізації проекту Жана Моне студент Бірченко Михайло брав участь у 21 сесії «EU Study Days» у м. Запоріжжя.

21.09.2017 | 19:38

Представництвом Європейського Союзу в Україні у співпраці з Українським освітнім центром реформ було проведено двадцять першу сесію «EU Study Days in Ukraine», яка відбулась 13-16 липня 2017 року в Запоріжжі. До участі у сесії були залучені учасники з усіх регіонів України.
Одним із учасників даного заходу було відібрано студента факультету управління фінансами та бізнесу Бірченка Михайла.
За словами студента Єврошкола відкриває унікальну можливість для українських студентів:
● отримати нові знання від найкращих фахівців з Європейського Союзу та України;
● вивчити основні питання відносин між Україною та...

Читати »

НАГОРОДЖЕННЯ СЕРТИФІКАТАМИ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ ЖАНА МОНЕ НА ФАКУЛЬТЕТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ

29.06.2017 | 18:15

На факультеті управління фінансами та бізнесу відбулось нагородження сертифікатами учасників програми Жана Моне «Economics in European Integration: Internal Challenges and External Dimension»

 

Загалом, програма спецкурсу передбачала вивчення таких розділів:
Розділ 1. Сучасний Європейський Союз: особливості функціонування
Розділ 2. Економічна політика країн Європейського Союзу
Розділ 3. Європейська інтеграція України
Розділ 4. Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Розділ 5. Програми та проекти ЄС для України. Основи управління проектами
До навчального процесу було залучено дві групи студентів-фінансистів 5 курсу магістратури, а також студентів з інших груп, які виявили бажання брати участь у реалізації...

Читати »

17 травня 2017 р. о 14 00 год. на факультеті управління фінансами та бізнесу (в корпусі по вул. Коперника 3, у залі засідань (4 пов.) відбудеться круглий стіл на тему: «ПОГЛИБЛЕНА ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЇ»

15.05.2017 | 22:18

17 травня 2017 р. о 14 00 год.
на факультеті управління фінансами та бізнесу
(в корпусі по вул. Коперника 3, у залі засідань (4 пов.)
відбудеться круглий стіл на тему:
«ПОГЛИБЛЕНА ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЇ» 
Захід організовується кафедрою економічної теорії в рамках реалізації проекту Жана Моне
575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions”
 
Запрошуються усі бажаючі
 

Читати »

10 травня 2017 р. відбулась відкрита лекція Зеленка В. А. на тему «ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС»

11.05.2017 | 09:18

10 травня 2017 р. відбулась відкрита лекція Зеленка Василя Анатолійовича на тему «ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС».
Захід проводився в межах реалізації проекту Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions”.
 
 
На факультеті управління фінансами та бізнесу 10 травня 2017 р. відбулась відкрита лекція доцента кафедри економічної теорії, координатора проекту Жана Моне Зеленка Василя Анатолійовича на тему «Економічна складова угоди про Асоціацію між Україною та ЄС».

Заняття проходило з використанням мультимедійної техніки. У ході...

Читати »