Кафедра економічної теорії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

 Історія кафедри

Кафедра економічної теорії створена у вересні 1999 року. Її розвиток відбувається у відповідності до сучасної політики і стратегії нашої держави. Він спрямований на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове товариство.

Політика розвитку кафедри економічної теорії спрямована на визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності, його інтелектуального та всестороннього розвитку.

Метою концепції кафедри є нарощування її науково-педагогічного потенціалу, усунення причин, що уповільнюють її адаптацію до європейського і світового освітнього та наукового простору, посилення роботи щодо формування якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри, забезпечення соціального захисту усіх її працівників, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів м. Львова і України.

Основними завданнями цієї концепції є:

 • створення умов для ефективної освітньої діяльності;
 • формування необхідного ресурсного потенціалу;
 • розширення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи, залучення випускників шкіл, ліцеїв, училищ і технікумів до навчання за галуззю знань “Економіка та підприємництво”;
 • забезпечення інноваційного розвитку;
 • формування висококваліфікованих кадрів науково-педагогічних працівників;
 • залучення кращих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі;
 • створення можливостей для розширення наукових досліджень кафедри;
 • соціальний захист працівників кафедри та створення сприятливих умов для їх праці.

Утворення кафедри та формування її кадрового складу

Кафедра економічної теорії була створена 27.08.1999 року. В її штат увійшли доценти Ю.М.Гончар, О.Г.Гупало, О.В.Стефанишин, кандидати економічних наук Ю.Г.Гнатенко, І.В.Грабинська, О.І.Карбовник, Ю.Ш.Опельбаум, М.М.Плотніков, старші викладачі У.Д.Балагурак, Л.П.Ковтун. Першим завідувачем кафедри була доцент, канд. екон. наук О.В.Стефанишин (1999–2002). З 2002 по 2003 рік обов’язки завідувача кафедри виконував канд. екон. наук Ю.Г.Гнатенко. Від 2003 року кафедру очолює доцент, канд. екон. наук О.Г. Гупало.

З часу створення кафедри в її складі в різний час працювали:

професори – доктор історичних наук І.М. Михайловський, доктор економічних наук Г.І. Башнянин, доктор історичних наук В.П. Плисюк; доценти – В.В.Прошак, П.І. Островерх, Т.В. Овчиннікова, В.В. Юкіш;  старші викладачі –  О.І. Кулик,  І.І. Яремко.

З 2006 року на кафедрі працює кандидат економічних наук, доцент В.Г. Дулюк, з 2010 р. – кандидат економічних наук, доцент В.А. Зеленко.

Завідувачі кафедри

Ім’я Термін
1. О.В.Стефанишин 1999–2002
2. Ю.Г.Гнатенко 2002- 2003
3. О.Г. Гупало 2003 – дотепер

 

Склад кафедри

На сьогодні склад кафедри налічує 8 викладачів, а саме:

– А.В. Стасишин, декан факультету, к.е.н, доцент;

– О.Г. Гупало, завідувач кафедри, к.е.н., доцент;

– О.І. Пікулик, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, к.е.н., доцент;

– В.Г. Дулюк, заступник завідувача кафедри з наукової роботи, к.е.н., доцент;

– В.А. Зеленко, заступник завідувача кафедри зі студентської наукової роботи, к.е.н., доцент;

– Л.А. Перетятко, к.е.н., доцент

– Д.В. Попович, к.е.н, доцент

– Х. В. Шпарик, к.е.н., асистент

Крім цього з 2002 року на кафедрі працює ст. лаборант Н.П. Васильєва.

За кафедрою закріплені 3 аспіранти – Славітич М.В., Жук О.Б., Ситник Н,В.

Аспірант Шевчук Н.В. у 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Науковий керівник усіх аспірантів – завідувач кафедри, к.е.н, доцент Гупало О.Г.

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі

На сьогодні кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

– політична економія;

– макроекономіка;

– мікроекономіка;

– історія економіки та економічної думки;

– європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності;

– міжнародна економіка;

– економічна теорія;

– глобальна економіка;

– національна економіка;

– державне регулювання економіки;

– міжнародна економіка;

– міжнародна торгівля;

– міжнародний маркетинг;

– міжнародні організації;

– міжнародна економічна діяльність України;

– економіка зарубіжних країн;

– фінансові системи зарубіжних країн;

– міжнародна інвестиційна діяльність;

– соціальна економіка;

– фіскальна політика.

З 2016-2017 навчального року буде викладатися для магістрів спецкурс «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

Співробітники

завідувачГУПАЛО Олег Григоровичзавідувач
доцентДУЛЮК Валентин Григоровичдоцент
доцентЗЕЛЕНКО Василь Анатолійовичдоцент
доцент (сумісник)ПЕРЕТЯТКО Любов Антонівнадоцент (сумісник)
доцентПІКУЛИК Оксана Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент (сумісник)
доцент (сумісник)СТАСИШИН Андрій Васильовичдоцент (сумісник)
доцентШПАРИК Христина Володимирівнадоцент

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА

  З початку свого створення в різні роки кафедра забезпечувала вивчення студентами наступних навчальних дисциплін:
• політична економія;
• історія економіки та економічної думки;
• мікроекономіка;
• макроекономіка;
• міжнародна економіка (з 2010 р. ця дисципліна передана на новостворену кафедру міжнародної економіки);
• сучасні економічні теорії;
• глобальна економіка;
• європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності.
Для належного навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін кафедри її члени підготували і видали підручники та навчальні посібники з таких дисциплін: «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Мікроекономіка», «Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності», «Історія економіки та економічної думки», «Політична економія», «Глобальна економіка».
Доцент О.І. Пікулик брала участь разом з кафедрою економічної теорії Львівського національного університету ім. Івана Франка у підготовці двох видань підручника “Вступ до економічної теорії”. Кафедра і надалі планує видання навчальних посібників з інших дисциплін, які закріплені за нею.

Підручники та навчальні посібники 

Для методичного забезпечення навчального процесу кафедра розробляє навчальні плани і робочі програми з усіх своїх дисциплін, які щорічно переглядає і вносить, при необхідності, зміни. Викладачі кафедри також підготували і видали для студентів низку методичних розробок і рекомендацій, що суттєво допомагають їм у виконанні самостійної роботи з різних дисциплін.
Наша кафедра постійно співпрацює у навчально-методичній і науково-дослідній роботі з кафедрами економічної теорії Львівського національного університету ім. Івана Франка (економічний факультет), Національного лісотехнічного університету України, Львівського державного аграрного університету, Львівської комерційної академії, Львівського банківського інституту та іншими ВНЗ м. Львова. Суть цієї співпраці полягає в обміні досвідом роботи, підвищенні кваліфікації викладачів через стажування, спільній участі у підготовці та виданні навчально-методичних і наукових праць.

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

Глобальна економіка

Дисципліна  “Глобальна економіка”  викладається для студентів-магістрів на кафедрі економічної теорії українською мовою викладання у формі читання лекцій та проведення семінарських занять.

Формою підсумкового контролю є залік. Навчальний процес забезпечують викладачі кафедри економічної теорії доценти Гупало О.Г. та Дулюк В.Г.

“Глобальна економіка” вивчає  глобальні аспекти економічних відносин та реагування на них на державному і світовому рівнях.  Вона системно досліджує закономірності розвитку глобальної економіки на основі формування світового ринку товарів та послуг, світової валютної системи, міжнародного бізнесу, руху капіталу та міграції робочої сили.

Основними завданнями дисципліни “Глобальна економіка” є: виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних умов економічної безпеки держави в глобальному середовищі; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку, відображення реального місця, тенденцій і перспектив розвитку економіки України у світовій глобальній економіці.

Метою дисципліни є вивчення студентами системи економічних відносин на глобальному рівні економічних досліджень та формування у них знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.

При вивченні курсу глобальної економіки  студент набуває компетенції розуміння завершеної ієрархії економічних відносин від мікро-  і макрорівня    до мегарівня реалізації економічних інтересів на нашій планеті.

Для вивчення дисципліни на кафедрі розроблено курс лекцій і видано навчальний посібник Глобальна економіка. Курс лекцій.

Глобальна економіка. Курс лекцій: Навчальний посібник / За заг. ред.   Гупала О.Г. – Львів,  ЛДФА, 2015. – 283 с.

Методичні матеріали

ПРОГРАМИ  КУРСІВ  –  ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Політична економія –  навчальна програма (спеціальності  051 „Економіка”,

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 071 “Облік і оподаткування”,

074 “Публічне управління та адміністрування“)

Політична економія – робоча програма (спеціальності  051 „Економіка”,

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 071 “Облік і оподаткування”,

074 “Публічне управління та адміністрування“)

Національна економіка – навчальна програма (фінанси і кредит, облік і аудит, економічна кібернетика, міжнародна економіка)

Національна економіка – робоча програма (фінанси і кредит, облік і аудит, економічна кібернетика, міжнародна економіка)

Державне регулювання економіки – навчальна програма (фінанси і кредит, облік і аудит, економічна кібернетика, міжнародна економіка, менеджмент)

Державне регулювання економіки – робоча програма (фінанси і кредит, облік і аудит, економічна кібернетика, міжнародна економіка, менеджмент)

Міжнародний маркетинг – навчальна програма (міжнародна економіка)

Міжнародний маркетинг – робоча програма (міжнародна економіка)

Фінансові системи зарубіжних країн – навчальна програма (міжнародна економіка)

Фінансові системи зарубіжних країн – робоча програма (міжнародна економіка)

Міжнародна економічна діяльність України – навчальна програма (міжнародна економіка)

Міжнародна економічна діяльність України – робоча програма (міжнародна економіка)

Міжнародна торгівля – навчальна програма (міжнародна економіка)

Міжнародна торгівля – робоча програма (міжнародна економіка)

Соціальна економіка – навчальна програма (фінанси і кредит, облік і аудит)

Соціальна економіка – робоча програма (фінанси і кредит)

Фіскальна політика – навчальна програма (фінанси і кредит)

Фіскальна політика – робоча  програма (спеціалісти І курс, фінанси, банківська справа та страхування)

Фіскальна політика – робоча  програма (магістри ІІ курс, фінанси і кредит за спеціалізованими програмами)

Міжнародна економіка – навчальна програма (фінанси і кредит, облік і аудит, міжнародна економіка)

Міжнародна економіка – робоча програма (міжнародна економіка)

 

ПРОГРАМИ  КУРСІВ  –  ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Міжнародна економіка – робоча програма (фінанси і кредит, облік і аудит)

Національна економіка – робоча програма (фінанси і кредит, облік і аудит)

Державне регулювання економіки – робоча програма  (фінанси і кредит, облік і аудит)

Соціальна економіка – робоча програма (фінанси і кредит, облік і аудит)

Фіскальна політика – робоча  програма (магістри ІІ курс, фінанси і кредит)

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Програма ДЕКу з економічної теорії

Методичні матеріали для підготовки до комплексного державного іспиту з економічної теорії

Тестові завдання- засоби діагностики знань студентів

zasobu_diagnost_Mikroekonomika

zasobu_diagnost_Makroekonomika

zasobu_diagnost_Istoriya_ekonomik_ta_ek_dymku

testy_politekonomia

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
ЗА ФАХОМ

ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030503 «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Програма ДЕКУ Міжнар економіка 2017

 

Дослідження

Науково-дослідна робота кафедри до 2005 року була тісно пов’язана з темою “Актуальні проблеми соціального захисту населення в умовах перехідної економіки України”. Особливу увагу в наукових дослідженнях члени кафедри приділяли розвиткові національного інтелектуального потенціалу як засобу підвищення конкурентоспроможності економічно активного населення на національному ринку праці. Світові тенденції інтелектуалізації праці вимагають ефективного використання трудового потенціалу людей, який за своєю структурою і професійним складом спроможний задовольнити великі потреби української економіки.
Результати наукових досліджень з цієї теми знайшли своє відображення у захисті кандидатської дисертації в 2002 році викладача кафедри В.В.Прошака на тему “Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації України”, а також у доповідях викладачів кафедри на трьох міжнародних та п’яти загальноукраїнських наукових конференціях, майже в двадцяти наукових статтях та трьох навчальних посібниках – “Макроекономіка”, “Міжнародна економіка” і “Вступ до економічної теорії”.
З 2008 року колектив кафедри досліджував нову науково-дослідну тему: “Державна політика у сфері соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації” (термін закінчення 2012 р.), яка є продовженням попередньої теми й охоплює значно ширше коло питань у цій сфері. З травня 2014 року колектив кафедри працює над науково-дослідною темою “Пенсійне забезпечення громадян України як складова соціальної політики держави”
З часу створення кафедри було підготовлено та успішно захищено чотири кандидатські дисертації: І.В. Грабинська (2000 р.), В.В. Прошак (2002 р.), Т.В. Овчиннікова (2008 р.), І.І. Яремко (2010 р.), Н.В. Шевчук (2015 р.).
Доробок кафедри включає публікацію понад 100 наукових статей у різних наукових фахових виданнях, видано 2 підручники, 12 колективних навчальних посібників.
Завідувач кафедри Гупало Олег Григорович працює над докторською дисертацією. Його науковим здобутком є понад 100 публікацій, з яких: 1 підручник, дві колективні монографії та 7 навчальних посібників (два одноосібних). Він узяв участь у 16 науково-теоретичних конференціях, з яких 11 міжнародні.
Провідними фахівцями кафедри є доценти, кандидати наук: В.Г.Дулюк, О.І.Пікулик, Т.В. Овчиннікова, В.А. Зеленко. Кафедрою постійно організовуються круглі столи, наукові диспути та семінари. Колектив кафедри відповідає за формування секції на науково-практичних конференціях.

Основні наукові видання
Видання монографій
1. Башнянин Г.І., Гончарук Л.Я. Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу. – Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 240 с.
2. Башнянин Г.І., Яремко І.Й., Куцик П.О., Галазюк Н.М. Результати фінансово-економічної діяльності природних монополій: проблеми економічної оцінки та державного регулювання. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 190 с.
3. П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало, В.А. Зеленко. Управління процесами формування коштів пенсійної системи України: монографія. – Львів: “Сполом”, 2011. – 248 с.

Видання підручників і посібників
1. Міжнародна економіка: Навч. посібник. / За ред. О.Г. Гупала – К.: ІРИНА–ПРЕС, 2006 .
2. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навчальний посібник / / За заг. ред. проф. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2007. – 241 с.
3. Макроекономіка: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2010. – 376 с.
4. Історія економіки та економічної думки. Навч. посіб. / Буряк П.Ю., Юкіш В.В., Овчиннікова Т.В. / За ред. проф. Буряка П.Ю. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2010. – 480 с.
5. Історія економічних вчень : навч. посібник / [Андрушків І.П., Башнянин Г.І., Бриндзя І.М. та ін.]; За ред. д.е.н., проф. Башнянина Г.І. і к.е.н., доц. Ващишина А.М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2011. – С. 42-60.
6. Мікроекономіка : Підручник / за заг. ред. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. –
К. : «Хай-Тек Прес», 2012. – 560 c.
7. Політична економія. Курс лекцій (2-ге видання, доповнене) [Текст] : навч. посіб. / Заг. ред. проф. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 360 с.
8. Глобальна економіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / Заг. ред. Гупала О.Г. – Львів, ЛДФА, 2015. – 283 с.

Наукове керівництво аспірантами і докторантами
Доцент Гупало О.Г. є науковим керівником трьох аспірантів академії:
1. Славітич М.В. тема кандидатської дисертації «Фінансове забезпечення функціонування страхової медицини в Україні» (терміни виконання –
2013 – 2016 р.р.).
2. Жук О.Б. тема кандидатської дисертації «Фінансове забезпечення соціальної політики держави» (терміни виконання – 2014 – 2017 р.р.).
З часу створення кафедри підготували і успішно захистили п’ять кандидатських дисертацій: І.В.Грабинська (2000 р.), В.В.Прошак (2002 р.), Т.В.Овчиннікова (2008 р.), І.І. Яремко (2010 р.). У вересні 2015 року відбувся захист кандидатської дисертації аспірантом кафедри Шевчук Н.В.

Зовнішні зв’язки, співпраця з науковими закладами
Кафедрою налагоджені зв’язки із Лодзькою політехнікою – Польща.
Доценти кафедри – Гупало О.Г., Юкіш В.В. взяли участь у спільній українсько-польській науковій конференції “Партнерство ЄС з країнами Сходу в умовах євроінтеграції” – 14.06.2010. Зроблено доповіді, які опубліковані в монографії Лодзької політехніки.
У 2014 році доценти Зеленко В.А. та Юкіш В.В. взяли участь у міжнародній конференції у м. Ярослав (Польща). Опубліковано статті у збірнику конференції.

Наукова робота студентів

При кафедрі з моменту її створення працює студентський науковий гурток «Економіст». На сьогоднішній день керівником даного гуртка є к.е.н., доц. В.А. Зеленко. Члени цього гуртка беруть активну участь у науково-практичних заходах як Академії, так і за її межами, а саме: студентсько-аспірантські конференції, круглі столи, наукові семінари, диспути та вебінари, стажування та літні школи за кордоном і т.д.
Детальнішу інформацію про наукову роботу студентів Ви можете дізнатись, переглянувши прикріплений файл у вигляді презентації.

ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

З вересня 2006 року кафедра економічної теорії започаткувала викладання нового курсу “Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності”. Для його методичного забезпечення підготовлена навчальна та робоча програми, складені завдання для підсумкового контролю, підготовлено та видано з грифом Міністерства освіти і науки України навчальний посібник за цією ж назвою (автори П.Ю. Буряк, О.Г. Гупало), 1-ше видання у 2007 році; 2-ге доповнене – у 2008 році.
У червні 2008 року доценти О.Г. Гупало Т.В. Овчиннікова взяли участь у семінарі “Проблеми та перспективи європейської інтеграції”, який проводила Академія фінансового управління Міністерства фінансів України в електронно-дистанційній формі.
Цього ж місяці (17.06.08) на базі Львівського національного університету ім. Івана Франка відбувся міжнародний інтерактивний семінар “Інтенсивне залучення України в НАТО та його роль у впровадженні системних реформ в Україні”, в якому взяли участь доценти кафедри економічної теорії О.Г. Гупало і О.І. Пікулик.
31 березня 2009 р. відбувся круглий стіл на тему “Україна і НАТО” за участю викладачів кафедри економічної теорії, студентів ІV курсу та викладачів інших кафедр, що виявили зацікавленість даною тематикою. На кафедрі економічної теорії 27 квітня 2009 року проведений науково-методичний семінар на тему: “Європейська інтеграція України”. З 2010 року щорічно в рамках “Фестивалю науки“ зі студентами ІІ курсу проводиться круглий стіл з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
В рамках тижня кафедри проведена вікторина з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (18 травня 2013).
У жовтні 2009 року з цих же питань оформлений інформаційний стенд.
Бібліотека факультету за допомогою кафедри підготувала окремий перелік літератури, що є у її фонді з європейської та євроатлантичної інтеграції та оформила виставку-стенд за цією ж тематикою (з нею можна ознайомитися у читальному залі бібліотеки).
У 2015 р. кафедра економічної теорії стала членом УАЄС (Української асоціації європейських студій) на базі Національного університету «Києво-Могилянська академія», що створена за сприяння Програми імені Жана Моне в Україні. Метою даної асоціації є сприяння розвитку та поширення викладання дисциплін з європейської інтеграції у вищих навчальних України, проведення відповідних наукових досліджень, участь університетів у проектах Програми Жана Моне в Україні.
Так 30 жовтня 2015 р. з нагоди 400 річчя Києво-Могилянської академії проходив ІХ конгрес Української асоціації європейських студій “Наукові і практичні виклики подолання внутрішніх конфліктів в Україні і пост-радянському просторі”. Окрім обговорення власне теми конгресу значна увага приділялась аналізу основних проблем та перспектив викладання дисциплін з європейської інтеграції, а також реалізації проектів Програми Жана Моне в Україні.
Делегатом на участь у конгресі від факультету управління фінансами та бізнесу був доцент кафедри економічної теорії В.А. Зеленко. Детальніша інформація про даний захід та короткий фото звіт є у прикріпленому нижче файлі.
Колектив кафедри постійно працює над оновлення матеріалу для викладання дисципліни «Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності». Також, в рамках даного курсу щорічно проводяться круглі столи з європейської інтеграції.

Література у фондах бібліотеки ФУФБ

 1. Буряк П.Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало – К.: Хай-Тек Прес, 2007. – 336 с.
 2. Буряк П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. – Вид. 2-е, допов. – К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 352 с.
 3. Європейський Союз: сл.-довід. / за ред. М. Марченка. – К.: “К.І.С.”, 2005. – 142 с.
 4. Лук!яненко Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.
 5. NATO: Довідник НАТО. – Brussels-Belgium: Public Diplomacy Division, 2006. – 383 с.
 6. NATO: Довідник читача. – Brussels-Belgium: Public Diplomacy Division, 2004. – 140 с.
 7. Ніколас Мусис. Усе про спільні політики Європейського Союзу/ Мусіс
  Ніколас; пер. з англ. – К.: “К.І.С.”, 2005. – XIV с, 466 с.
 8. Савельєв Є.В. Європейська інтеграція і маркетинг: наук,
  нариси / Є. В. Савельєв. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 482 с.
 9. Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український вимір / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 596 с.
 10. Парламентський вимір європейської інтеграції: збірка матеріалів. –
  К.: “Нора-прінт”, 2005. – 104 с.
 11. Сандро Гоці. Урядування в об’єднаній Європі / Сандро Гоці; пер. з італ.
  К. Тищенка. – К.: “К.І.С.”, 2003. – 286 с.
 12. Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції. “Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції”, 19-20 жовт. 2007 р. / Мін-во фінансів України; Львів, держ. фінанс. акад. – Львів: Львів, держ. фінанс. акад., 2007. – 391 с.
 13. Україна – НАТО в запитаннях і відповідях: науково-популярне вид. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2006. – 56 с.
 14. Новак Алоїзи З. Європейська інтеграція. Шанси для Польщі – досвід для України. – Перекл. з польськ. – Львів, 2006. – 192 с.
 15. Романо Проді. Задум об’єднаної Європи. Пер. з італійської. – К.: К.І.С., 2002. – 140 с.
 16. Партнерство заради безпеки: досвід країн НАТО та українська перспектива? / За загальною ред. О.І. Соскіна. – К.: Вид-во “Інститут трансформації суспільства”, 2007. – 336 с.
 17. Соціально-економічне гуртування у контексті модернізації транскордонних регіонів. / Наукова редакція Міхал Габрієль Возняк. – Жешів: Вид-во Жешівського університету, 2008. – 466 с.
 18. Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. д-ра іст. наук Н.В. Антонюк, канд. юрид. наук М.М. Микієвича. – Львів, 2005. – 532с.
 19. Мільчарек Д. Європейський Союз та його місце в сучасному світі. – Львів: “Інформація. Поступ, Перспективи”, ПП, 2008. – 172 с.
 20. Економічний часопис. Тематичний випуск “Україна: шлях до НАТО”. Проект інституту трансформації суспільства, 2002. – 72 с.
 21. Траян Лауренціу-Христя. Роль вищих навчальних закладіву висвітленні ролі НАТО: досвід Румунії. / Економічний часопис-ХХІ. – 2008. – №3-4. – с.10-11.
 22. Маркус Яхтенфукс, Беата Колєр-Кох. Європейська інтеграція. – в-во НУКМА, 2007.
 23. Горюнова Є.О. Євроінтеграція. – К.: Знання, 2013.

17 травня 2017 р. о 14 00 год. на факультеті управління фінансами та бізнесу (в корпусі по вул. Коперника 3, у залі засідань (4 пов.) відбудеться круглий стіл на тему: «ПОГЛИБЛЕНА ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЇ»

15.05.2017 | 22:18

17 травня 2017 р. о 14 00 год.
на факультеті управління фінансами та бізнесу
(в корпусі по вул. Коперника 3, у залі засідань (4 пов.)
відбудеться круглий стіл на тему:
«ПОГЛИБЛЕНА ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЇ» 
Захід організовується кафедрою економічної теорії в рамках реалізації проекту Жана Моне
575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions”
 
Запрошуються усі бажаючі
 

Читати »

10 травня 2017 р. відбулась відкрита лекція Зеленка В. А. на тему «ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС»

11.05.2017 | 09:18

10 травня 2017 р. відбулась відкрита лекція Зеленка Василя Анатолійовича на тему «ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС».
Захід проводився в межах реалізації проекту Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «The economy in European integration: internal challenges and external dimensions”.
 
 
На факультеті управління фінансами та бізнесу 10 травня 2017 р. відбулась відкрита лекція доцента кафедри економічної теорії, координатора проекту Жана Моне Зеленка Василя Анатолійовича на тему «Економічна складова угоди про Асоціацію між Україною та ЄС».

Заняття проходило з використанням мультимедійної техніки. У ході...

Читати »

В рамках реалізації проекту Жана Моне студентка групи УФФМ-52с. Баранова Марія-Соломія брала участь у конференції CiSEP у м. Чернігів на тему: «Реформи!Зміни! Дійсно?» Переглянути всі фото заходу можна за посиланням https://goo.gl/photos/TehPc4tnCb9YH8jT8

13.04.2017 | 10:12

В рамках реалізації проекту Жана Моне студентка групи УФФМ-52с.   Баранова Марія-Соломія брала участь у конференції CiSEP у м. Чернігів на тему: «Реформи!Зміни! Дійсно?»
29-30 березня 2017 року у Чернігові відбувалась конференція CiSEP (громадська школа дієвих практик ЄС) на тему: «Реформи!Зміни! Дійсно?» Громадська сила для кращих результатів», за підтримки Інституту Європейської Політики (ІЄП) та партнером з реалізації Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень.
Представником керівника проекту за програмою Жана Моне Василя Зеленка була Баранова Марія-Соломія, студентка-магістр групи УФФМ-52с.
29 березня цей захід розпочав...

Читати »

Науковий диспут «РОЛЬ ЄС У ВРЕГУЛЮВАННІ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ. ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР»

06.04.2017 | 12:58

5 квітня 2017 р. о 10 10 год. на факультеті управління фінансами та бізнесу (в корпусі по вул. Медової Печери, 53, ауд. 206) науковим гуртком «Економіст» кафедри економічної теорії проведено науковий диспут на тему: «РОЛЬ ЄС У ВРЕГУЛЮВАННІ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ. ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР»
В межах заходу із своїми доповідями виступили 11 студентів 3-5 курсів. Доволі часто доповіді супроводжувались цікавими дискусіями, зокрема, щодо питання санкцій ЄС, гуманітарної допомоги, ролі ОБСЄ як посередника у конфлікті. Особливої уваги було приділено питанню історичних передумов...

Читати »

Оголошення Науковий диспут на тему: «РОЛЬ ЄС У ВРЕГУЛЮВАННІ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ. ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР»

03.04.2017 | 11:53

5 квітня 2017 р. о 10 10 год. (ІІ пара) на факультеті управління фінансами та бізнесу (в корпусі по вул. Медової Печери, 53, ауд. 206) науковий гурток «Економіст» кафедри економічної теорії організовує науковий диспут на тему:
«РОЛЬ ЄС У ВРЕГУЛЮВАННІ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ. ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР»
Захід проводиться в рамках реалізації проекту Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE
«The economy in European integration: internal challenges and external dimensions”
Запрошуються всі бажаючі

Читати »