Комарницька Ганна Омелянівна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: hanna.komarnytska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

    Висвітлення регіональних особливостей перебігу урбанізаційних процесів в контексті їх регулювання, а також розробленість теоретико-методологічної бази аналізу регуляторних механізмів різних аспектів урбанізації; здійснення регуляторних заходів щодо розвитку міст із використанням методів моделювання та прогнозування (фаховий) та маркетинг і регіональна економіка (педагогічний).

          Завершила науково-педагогічне стажування у Вищій Школі Економіки (місто Білосток, Республіка Польща) на тему «Управління бізнесом в Польщі і країнах ЄС». Тематика стажування була актуальною для удосконалення викладацької діяльності, виходячи з  управлінських дисциплін спеціальності „Публічне управління та адміністрування” з акцентом уваги на сучасних тенденціях управління фінансами та бізнесом у країнах Європейського Союзу.

Програма закордонного стажування становила 120 годин та включала в себе наступні питання:

 • Останні досягнення в галузі фундаментальних досліджень орієнтованих на інноваційні знання;
 • Здійснення наукових досліджень спрямованих на розробку нових продуктів і технологій, їх виробництва та реалізації в пілотному і промислових масштабах;
 • Консультації технічних, технологічних, економічних та інших досліджень, а також досвід наукових консультацій у країнах ЄС;
 • Організація навчальних курсів у країнах ЄС, конференції для аспірантів та молодих науковців, які присвячені економічним інтересам, виробничої практики, торгівлі та послуг;
 • База бізнес-менеджменту і бізнес-структур у Польщі і країнах ЄС;
 • Джерела фінансування, управління інноваційними проектами, бізнес та ІТ в бізнесі, бізнес-структура в Польщі і країнах ЄС;
 • Аудит і контроль у фірмах Польщі та країнах ЄС;
 • Торгівля і межі митної політики у країнах ЄС;
 • Маркетинг, логістика та бізнес-інновації у Польщі і країнах ЄС;
 • Міжнародний фінансовий розрахунок у Польщі та країнах ЄС.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. Кравців.[Л.Т. Шевчук, М.І.Мельник, В.В.Папп, Г.О. Комарницька та ін.] – Львів, 2013. – Том 5. Малі міста / відп. ред. Л.Т. Шевчук. – 2013. – 284 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). – ISBN 978-966-02-4252-4, ISBN 978-966-02-6900-2, ISBN 978-966-02-6905
 2. Регіональна урбанізація [Текст]: монографія / Г. О.Комарницька // Львів. держ. фінанс. акад. – Львів: ЛДФА; Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2015. – 175 с.
 3. Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds Komarnytskyy I.M., Komarnitska G.А. 1. Formation of the innovative development potential in mountainous area of Lviv region/ I.M. Komarnytskyy, G.А. Komarnitska// Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, 2018, 296 pages.

Підручники:

 1. Комарницька Г.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / Г.О Комарницька, І.М. Комарницький. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2016. – 424 с.
 2. Збірник тестових завдань для менеджерів : навч. посіб. / Ігор Михайлович Комарницький, Б. А. Карпінський, Г. В. Капленко, О. В. Герасименко, Л. О. Бобко ; Хмельн. кооператив. торг.-економ. ін-т, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ред. Ігор Михайлович Комарницький. – Кам’янець-Подільський : Друкарня “Рута”, 2018. – 575 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Комарницька Г.О. Організаційно-економічні інструменти формування регіональної системи інновацій / Г.О. Комарницька, А.О. Оксанич // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2011. – № 3. – Т.1. – С.79–85.
 2. Комарницька Г.О. Особливості розвитку міських і сільських поселень як середовища формування трудового потенціалу / Р.С.Чорний, Г.О. Комарницька // Сталий розвиток економіки: – Хмельницький,2011. – №4 (7). – С.109–113.
 3. Комарницька Г.О. Організаційно-економічні інструменти формування регіональних кластерних структур / Г.О. Комарницька // Наук. вісн. Полтав. ун-т споживчої кооперації України. – П., 2010  –№ 2 (41). Серія «Екон. науки». – С.44–49
 4. Комарницька Г.О. Сучасний стан та проблеми розвитку малих міст Карпатського регіону / Г.О. Комарницька, Ю.С.Яцишин, М.М.Дуран // Соціально–економічні проблеми сучасного періоду України. Малі міста регіону: діагностика соціально економічного стану, посткризові завдання розвитку / НАН України. Ін. регіон. досліджень; редкол.: В.С.Кравців (відп.ред.). – Л.,2011.– Вип. 4/90. – С.27–41.
 5. Комарницька Г.О. Підходи до дослідження урбанізаційних процесів «Центр – Периферія» у регіоні / Г.О.Комарницька // Сталий розвиток економіки: Всеукр. науково-виробн.  журн. –Хмельницький, 2012.– № 1 / (11). – С.135–139.
 6. Комарницкая А.О. Использование урбанистических теорий для исследования социально-экономических особенностей развития городов. / А.О.Комарницкая, М.М.Дуран // Экономическая теория города: ключевые аспекты:сб. научн. тр. – Екатеринбург,2012. – Выпуск ХІ. Российская академия наук. – С.89–94.
 7. Комарницька Г.О. Інноваційні структури регулювання урбанізаційних процесів у регіоні / Г.О.Комарницька // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. науково–техн. праць. – Л.,2012 – Вип. 22.13. –C.194–198.
 8. Комарницька Г.О. Урбокластери як інноваційні структури регулювання урбанізаційних процесів у регіоні / Г.О.Комарницька // Маркетинг і менеджмент інновацій: наук. журн. – Суми, –№1. – С.247–254.
 9. Комарницька Г.О. Регулювання урбанізаційних процесів у регіоні: структура та напрямки удосконалення. / Г.О. Комарницька // Економічний форум: наук. журн. – Луцьк,2013. – №1 . – С.111–116.
 10. Комарницька Г.О. Світовий досвід розвитку міст / Г.О.Комарницька, Л.М.Федоришина // Сталий розвиток економіки: Всеукр. науково–виробн. журн. –Хмельницький, 2013. – № 5. – С. 42–45.
 11. Комарницька Г.О. Проблеми збереження зору в умовах активізації розвитку новітніх технологій/ Л.Т.Шевчук , Г.О.Комарницька ,М.В.Дручек, У.В.Павлюк .// Здоровий спосіб життя: зб. наук. статей. –Л.,2011. – Вип. 58. – С.52–59.
 12. Комарницька Г.О. Львівський урбокластер як інструмент активізації розвитку метрополійних функцій міста Львова / Л. Т. Шевчук, Г. О. Комарницька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [зб. наук. пр.] / Ін-т регіон. досліджень НАН України; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – ISSN 2071-4653. – С. 36-45.
 13. Комарницька Г.О. Зв’язки з громадськістю в контексті регулювання урбанізаційними процесами в регіоні /І.М. Комарнцький, Г.О. Комарницька// Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. «Збірник наукових праць». Науковий журнал №8 .2014 р – С.186-195.
 14. Комарницька Г. О. Ретроспективний аналіз обласних центрів західного регіону в контексті розвитку метрополійних функцій / Г. О. Комарницька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 409-414.
 15. Комарницька Г. О. Наукові та громадські організації як чинник стратегічного планування та прогнозування розвитку міст/ Г. О. Комарницька // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 102-105.
 16. Комарницька Г. О. Удосконалення регулювання урбанізаційних процесів у регіоні / Г. О. Комарницька //Оцінка стану складових інфраструктури карпатського регіону друк. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду україни. Механізм регулювання регіонального розвитку в україні: [Зб. наук. пр] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Редкол.: В.С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2014.- вип.5 (109). – 570 С.504-512.
 17. Комарницька Г.О. Демографічний аналіз трудового потенціалу прикордонних районів Львівської області. Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.— Вип. 42 / за заг.ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. — Львів. ЛРІДУ НАДУ, 2015. С.235-245.
 18. Комарницька Г.О. Урбанізаційні процеси розвитку метрополійних функцій міста Львова /Г.О. Комарницька// Науковий вісник НЛТУ України. / Збірник науково-технічних праць. Випуск 25.3. Львів -2015р. – 416 с. С.100 – 106.
 19. Карпінський Б.А. Функціонування міст – важлива складова державотворчого патріотизму нації./ Б.А. Карпінський, Г.О. Комарницька // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб.наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2016. – Випуск 1(5). – С. 228-236. .(Index Copernicus)
 20. Комарницька Г.О. Вплив формування територіальних громад як чинник розвитку бізнес-середовища/Г.О. Комарницька, Л.М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. / Збірник науково-технічних праць. Випуск 26. 2ек. Львів -2016р. – 416 с. С.108 – 126.(Index Copernicus)
 21. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Комарницька Г.О. Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації/ С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко, Г.О. Комарницька// Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 1. – С. 231-241. (Web of Science)
 22. Комарницька Г.О. Вплив урбанізації на інноваційний розвиток регіонів України  / Г.О.Комарницька, Ю.С Шипуліна, Н.С. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій ‒ 2017. ‒ № 3. – С. 336-345. (Web of Science)
 23. Komarnicka,. The impact of urbanization on the innovative development of Ukrainian regions/ Komarnicka G. 1, Shipulina Y.2, Illiashenko N.2 // Marketing and Management of Innovations. ‒ 2017. ‒ № 3. – Р. 336-345. (Web of Science)
 24. Комарницька Г.О. Стан та тенденції розвитку електронних послуг у державному секторі / Г.О. Комарницька, С.Є. Береза. Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький, 2017. – №11.
 25. Комарницька Г.О. Дослідження впливу бюджетної децентралізації у формуванні місцевих бюджетів / Г.О. Комарницька, Н.Г. Калакун. Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький, 2017. – №11.
 26. Комарницька Г.О. Реформа місцевого самоврядування в Україні: розвиток, досягнення та актуальні проблеми / Г.О. Комарницька, І.Я. Климович. Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький, 2018. – №12.
 27. Комарницька Г.О. Стратегічне планування розвитку селища Ворохта/ Г.О. Комарницька, Т.Б. Герин. Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький, 2018. – №12.
 28. Комарницька Г.О. Сутність державно-приватного партнерства та його активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності/ Комарницька Г. О. Сутність державно-приватного партнерства та його активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності // Проблеми економіки. – 2019. – №1. – C. 46–51.
  https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-46-51

li style=”text-align: justify”>Комарницька Г.О. Сутність державно-приватного партнерства та його активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності/ Г.О. Комарницька // Проблеми економіки. – 2019. – №1. – C. 46–51.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-46-51

 • Комарницька Г.О. Класифікація проектів державно-приватного партнерства / Г.О. Комарницька // Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 50–55. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-50-55
 • Комарницька Г. О. Показники оцінювання якості митного обслуговування державно-приватного партнерства /Г.О. Комарницька // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 14. С. 5–10. DOI: 32702/2306-6814.2019.14.5
 • Комарницька Г.О. Напрями активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно інноваційної діяльності / Г.О. Комарницька // Економіка та держава. 2019. № 5. С. 60–63. DOI: 32702/2306-6806.2019.5.60
 • Комарницька Г.О. Механізм розвитку митного обслуговування в умовах державно-приватного партнерства
 • Комарницька Г. О. Модель митного обслуговування державно-приватного партнерства/ Г.О. Комарницька //Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 41–48.
  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-41-48
 • Комарницька Г.О. Особливості оцінювання систем адміністрування в державно-приватному партнерстві/ ВВ Овчарук, ГО Комарницька// Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2019. – Одеський національний університет імені ІІ Мечникова

 

Комарницька Г.О. Сутність державно-приватного партнерства та його активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності/ Г.О. Комарницька // Проблеми економіки. – 2019. – №1. – C. 46–51.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-46-51

 • Комарницька Г.О. Класифікація проектів державно-приватного партнерства / Г.О. Комарницька // Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 50–55. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-50-55
 • Комарницька Г. О. Показники оцінювання якості митного обслуговування державно-приватного партнерства /Г.О. Комарницька // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 14. С. 5–10. DOI: 32702/2306-6814.2019.14.5
 • Комарницька Г.О. Напрями активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно інноваційної діяльності / Г.О. Комарницька // Економіка та держава. 2019. № 5. С. 60–63. DOI: 32702/2306-6806.2019.5.60
 • Комарницька Г.О. Механізм розвитку митного обслуговування в умовах державно-приватного партнерства
 • Комарницька Г. О. Модель митного обслуговування державно-приватного партнерства/ Г.О. Комарницька //Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 41–48.
  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-41-48
 • Комарницька Г.О. Особливості оцінювання систем адміністрування в державно-приватному партнерстві/ ВВ Овчарук, ГО Комарницька// Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2019. – Одеський національний університет імені ІІ Мечникова

 

Тези доповідей конференцій:

  1. Комарницька Г.О. Роль урбанізації в системі розміщення продуктивних сил регіону /Г.О. Комарницька , О.В.Фарат // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доп. міжнар. науково-практ. конф.18–20 трав. 2011. – м. Суми: за заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян .– Суми, 2011. – Том 1– № 3. С. 161-163.
  2. Комарницька Г.О. Соціально-економічні та просторові особливості урбанізаційних процесів в регіоні /Г.О. Комарницька //Суспільний сектор економіки України у ситуації системних змін XXI століття: тези доповідей ІІ Всеукр. науково-практ. конф.26 трав. 2011. – Хмельницький :ХКТЕІ,2011. – С.36–38.
  3. Комарницька Г.О. Теоретичні аспекти дослідження процесу урбанізації / Г.О.Комарницька, О.В. Фарат // Матеріали доп. Всеукр. науково-практ. конф.,присвяченої 10-річчю від дня заснування кафедри фінансів,банківської справи та держ. управління ПолтНТУ. 25–27 трав.2011. – Полтава:ПолтНТУ, –С.85–87.
  4. Комарницька Г.О. Екогомологічні засади дослідження урбанізаційних процесів в регіоні / Г.О.Комарницька // Наукова спадщина професора Злупка С.М. у світлі формування сучасної парадигми економічної науки в Україні: матеріали Всеукр. меморіальної наук. конф. 29–30 верес. 2011 р. – Львів: 2011. – С.33–34.
  5. Комарницька Г.О. Найменші міста Львівської області: проблеми функціонування, перспективи розвитку / Г.О. Комарницька // Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття: матеріали VIІІ Міжнар. науково-практ. конф. 27–28 жовт. 2011 р. – Л.: Львів. ун–т бізнесу і права, 2011. – С.123–125.
  6. Комарницька Г.О. Вплив урбанізації на формування системи ступеневої і післядипломної освіти / Г.О. Комарницька // Забезпечення наступності змісту в системі вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика: тези доповідей ІІ Всеукр. науково-метод. конф.– 27 жовт. 2011 р. – Хмельницький: ХКТЕІ– 2011. – С.32-– 35.
  7. Комарницька Г.О. Брейдинг і неймінг-рушійні сили просування торгової марки. / Г.О. Комарницька , О.В. Фарат// Матеріали доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування стратегії розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції» \Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В.Чорновола 2011;59-61 с.
  8. Комарницька Г.О. Особливості формування урбаністичних процесів у плануванні розвитку територій / Г.О. Комарницька // Модернізація системи державного управління: теорія та практика: матеріали науково – практ. конф. за міжнар. участю. 20 квіт. 2012 р. – Львів. регіон. ін–т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. – Л.:ЛРІДУ. – 2012. – Ч.1. – С.444– 447.
  9. Комарницька Г.О. Напрямки регулювання розвитку малих міст регіону/ Г.О.Комарницька // Наукові дослідження – інструмент вирішення актуальних проблем економіки: Шістнадцята Всеукр. наукова Інтернет–конф. 28–29 листоп. 2012 р. – Т.:ТНЕУ,2012. – С.61–63.
  10. Комарницька Г.О. Роль соціальної урбанізації в поширенні міського способу життя / Г.О. Комарницька // Економічна кібернетика – інженерія економіки: Всеукр. наукова Інтернет–конф. – 22–23 квіт. 2013 р. –Т.:ТНЕУ,2013. – С.99–100.
  11. Комарницька Г.О. Формування місцевих фінансів як фактор управління соціально-економічним розвитком міст. / Г.О. Комарницька // VII Міжнародна науково-практична конференція “Фінансові механізми активізації підприємництва”. Збірник тез наукових доповідей .7-8 листопада 2013р. Львівська державна фінансова академія. – Т.2. – С.45 – 49.
  12. Комарницька Г.О. Вплив регулювання на розвиток урбанізаційних процесів. / Г.О. Комарницька // Збірник тез наукових доповідей .7-8 листопада 2013р. Львівська державна фінансова академія. – Т.2. – С.77 – 81.
  13. Комарницька Г.О. Стратегічний аналіз маркетингового середовища міста Львова./ Г.О. Комарницька //. Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доповідей VІІ Міжнародної науково-теоретичної інтернет- конференції, 25 лютого 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – 446 с. С.389 – 392.
  14. Комарницька Г.О. Стратегічне планування соціально – економічним розвитком міст. / Г.О. Комарницька //.Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – 294 с. 273-276 С.
  15. Комарницька Г.О., Карпюк І.М. Аспекти інноваційної діяльності у сфері малого підприємництва в Україні \Г.О. Комарницька, І.М. Карпюк\\ Матеріали V-ої Міжнародної Internet-конференції студентів та молодих вчених “Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність “Форвард-2016”:С. 91-95
  16. Комарницька Г.О. Стратегічне планування економічного потенціалу Львівщини в умовах глобалізації// Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів: тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції Факультет управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка (27-29 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – 294 с. 273-276 С.
  17. Комарницька Г.О. Регулювання міського способу життя та проблеми соціальної урбанізації. /Г.О. Комарницька //.Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 7-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 294 с. 273-276 С.
  18. Комарницька Г.О. Організація стратегічного аналізу маркетингового середовища міста / Г.О. Комарницька // І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Маркетинг майбутнього: виклики та реалії» (електронне видання). ‒ К. : ДУТ, 2017 – С. 273-276.
  19. Комарницька Г.О. Формування бізнес-середовища в регіоні у процесі децентралізації / Г.О. Комарницька // I Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків» 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 273-278.
  20. Комарницька Г.О. Електронні державні послуги у сфері публічного управління / Г.О. Комарницька // Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз : Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р. – В 2-х томах. – Т. 1. / Нац. метал, академія України. – 2018. – 390 с. – С. 87-89.
  21. Комарницька Г.О. Відтік мізків: міф чи реальність / Г.О. Комарницька // Збірник тез круглого столу «Соціально-економічні процеси функціонування та інноваційного розвитку вищої освіти» факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка (електронне видання), (Львів, 25 квітня 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 167 с. – С. 115-119

<

Біографія

Закінчила Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В. Чорновола (зараз Національний університет “Львівська політехніка” Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола)  за спеціальністю  “Маркетинг”.

Навчалась в аспірантурі Інституту регіональних досліджень НАН України (з 2010р.), працювала асистентом (з 2009р. по 2012р.) за контрактною основою та по сумісництву в ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, з 2013р. по 2014р. молодшим науковим спеціалістом в секторі просторового розвитку Інституту регіональних досліджень НАН України (зараз ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього Національної академії наук України») .

Захистила  кандидатську дисертацію на тему: «Регулювання урбанізаційних процесів у регіоні» за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (2014р.).

З 2013 до 2014 р.р. працювала на кафедрі економіки та менеджменту ЛДФА (за сумісництвом). З 2014 року доцент кафедри економіки та менеджменту на постійній основі.

З вересня 2015 року доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2017 року в.о. завідувача кафедри економіки та менеджменту.

Автор 60 наукових та 45 навчально-методичних робіт, серед яких  2 монографії, 1 в співавторстві, 1 підручник, 2 посібники.

Нагороди

Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2017 р)

Почесна грамота Львівської обласної ради (2017 р)

Подяка Міністерства освіти і науки України (2017 р)

Нагороджена грамотою за третє місце посібника «Публічне управління» у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2018-2019 навчального року» (11 жовтня 2019 р.)

Методичні матеріали

Комарницька Г.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / Г.О Комарницька, І.М. Комарницький. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2016. – 424 с.

Розклад