Комарницька Ганна Омелянівна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: hanna.komarnytska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

    Висвітлення регіональних особливостей перебігу урбанізаційних процесів в контексті їх регулювання, а також розробленість теоретико-методологічної бази аналізу регуляторних механізмів різних аспектів урбанізації; здійснення регуляторних заходів щодо розвитку міст із використанням методів моделювання та прогнозування (фаховий) та маркетинг і регіональна економіка (педагогічний).

          Завершила науково-педагогічне стажування у Вищій Школі Економіки (місто Білосток, Республіка Польща) на тему «Управління бізнесом в Польщі і країнах ЄС». Тематика стажування була актуальною для удосконалення викладацької діяльності, виходячи з  управлінських дисциплін спеціальності „Публічне управління та адміністрування” з акцентом уваги на сучасних тенденціях управління фінансами та бізнесом у країнах Європейського Союзу.

Програма закордонного стажування становила 120 годин та включала в себе наступні питання:

 • Останні досягнення в галузі фундаментальних досліджень орієнтованих на інноваційні знання;
 • Здійснення наукових досліджень спрямованих на розробку нових продуктів і технологій, їх виробництва та реалізації в пілотному і промислових масштабах;
 • Консультації технічних, технологічних, економічних та інших досліджень, а також досвід наукових консультацій у країнах ЄС;
 • Організація навчальних курсів у країнах ЄС, конференції для аспірантів та молодих науковців, які присвячені економічним інтересам, виробничої практики, торгівлі та послуг;
 • База бізнес-менеджменту і бізнес-структур у Польщі і країнах ЄС;
 • Джерела фінансування, управління інноваційними проектами, бізнес та ІТ в бізнесі, бізнес-структура в Польщі і країнах ЄС;
 • Аудит і контроль у фірмах Польщі та країнах ЄС;
 • Торгівля і межі митної політики у країнах ЄС;
 • Маркетинг, логістика та бізнес-інновації у Польщі і країнах ЄС;
 • Міжнародний фінансовий розрахунок у Польщі та країнах ЄС.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. Кравців.[Л.Т. Шевчук, М.І.Мельник, В.В.Папп, Г.О. Комарницька та ін.] – Львів, 2013. – Том 5. Малі міста / відп. ред. Л.Т. Шевчук. – 2013. – 284 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). – ISBN 978-966-02-4252-4, ISBN 978-966-02-6900-2, ISBN 978-966-02-6905
 2. Регіональна урбанізація [Текст]: монографія / Г. О.Комарницька // Львів. держ. фінанс. акад. – Львів: ЛДФА; Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2015. – 175 с.
 3. Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds Komarnytskyy I.M., Komarnitska G.А. 1. Formation of the innovative development potential in mountainous area of Lviv region/ I.M. Komarnytskyy, G.А. Komarnitska// Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, 2018, 296 pages.

Підручники:

 1. Комарницька Г.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / Г.О Комарницька, І.М. Комарницький. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2016. – 424 с.
 2. Збірник тестових завдань для менеджерів : навч. посіб. / Ігор Михайлович Комарницький, Б. А. Карпінський, Г. В. Капленко, О. В. Герасименко, Л. О. Бобко ; Хмельн. кооператив. торг.-економ. ін-т, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ред. Ігор Михайлович Комарницький. – Кам’янець-Подільський : Друкарня “Рута”, 2018. – 575 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Комарницька Г.О. Організаційно-економічні інструменти формування регіональної системи інновацій / Г.О. Комарницька, А.О. Оксанич // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2011. – № 3. – Т.1. – С.79–85.
 2. Комарницька Г.О. Особливості розвитку міських і сільських поселень як середовища формування трудового потенціалу / Р.С.Чорний, Г.О. Комарницька // Сталий розвиток економіки: – Хмельницький,2011. – №4 (7). – С.109–113.
 3. Комарницька Г.О. Організаційно-економічні інструменти формування регіональних кластерних структур / Г.О. Комарницька // Наук. вісн. Полтав. ун-т споживчої кооперації України. – П., 2010  –№ 2 (41). Серія «Екон. науки». – С.44–49
 4. Комарницька Г.О. Сучасний стан та проблеми розвитку малих міст Карпатського регіону / Г.О. Комарницька, Ю.С.Яцишин, М.М.Дуран // Соціально–економічні проблеми сучасного періоду України. Малі міста регіону: діагностика соціально економічного стану, посткризові завдання розвитку / НАН України. Ін. регіон. досліджень; редкол.: В.С.Кравців (відп.ред.). – Л.,2011.– Вип. 4/90. – С.27–41.
 5. Комарницька Г.О. Підходи до дослідження урбанізаційних процесів «Центр – Периферія» у регіоні / Г.О.Комарницька // Сталий розвиток економіки: Всеукр. науково-виробн.  журн. –Хмельницький, 2012.– № 1 / (11). – С.135–139.
 6. Комарницкая А.О. Использование урбанистических теорий для исследования социально-экономических особенностей развития городов. / А.О.Комарницкая, М.М.Дуран // Экономическая теория города: ключевые аспекты:сб. научн. тр. – Екатеринбург,2012. – Выпуск ХІ. Российская академия наук. – С.89–94.
 7. Комарницька Г.О. Інноваційні структури регулювання урбанізаційних процесів у регіоні / Г.О.Комарницька // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. науково–техн. праць. – Л.,2012 – Вип. 22.13. –C.194–198.
 8. Комарницька Г.О. Урбокластери як інноваційні структури регулювання урбанізаційних процесів у регіоні / Г.О.Комарницька // Маркетинг і менеджмент інновацій: наук. журн. – Суми, –№1. – С.247–254.
 9. Комарницька Г.О. Регулювання урбанізаційних процесів у регіоні: структура та напрямки удосконалення. / Г.О. Комарницька // Економічний форум: наук. журн. – Луцьк,2013. – №1 . – С.111–116.
 10. Комарницька Г.О. Світовий досвід розвитку міст / Г.О.Комарницька, Л.М.Федоришина // Сталий розвиток економіки: Всеукр. науково–виробн. журн. –Хмельницький, 2013. – № 5. – С. 42–45.
 11. Комарницька Г.О. Проблеми збереження зору в умовах активізації розвитку новітніх технологій/ Л.Т.Шевчук , Г.О.Комарницька ,М.В.Дручек, У.В.Павлюк .// Здоровий спосіб життя: зб. наук. статей. –Л.,2011. – Вип. 58. – С.52–59.
 12. Комарницька Г.О. Львівський урбокластер як інструмент активізації розвитку метрополійних функцій міста Львова / Л. Т. Шевчук, Г. О. Комарницька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [зб. наук. пр.] / Ін-т регіон. досліджень НАН України; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – ISSN 2071-4653. – С. 36-45.
 13. Комарницька Г.О. Зв’язки з громадськістю в контексті регулювання урбанізаційними процесами в регіоні /І.М. Комарнцький, Г.О. Комарницька// Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. «Збірник наукових праць». Науковий журнал №8 .2014 р – С.186-195.
 14. Комарницька Г. О. Ретроспективний аналіз обласних центрів західного регіону в контексті розвитку метрополійних функцій / Г. О. Комарницька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 409-414.
 15. Комарницька Г. О. Наукові та громадські організації як чинник стратегічного планування та прогнозування розвитку міст/ Г. О. Комарницька // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 102-105.
 16. Комарницька Г. О. Удосконалення регулювання урбанізаційних процесів у регіоні / Г. О. Комарницька //Оцінка стану складових інфраструктури карпатського регіону друк. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду україни. Механізм регулювання регіонального розвитку в україні: [Зб. наук. пр] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Редкол.: В.С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2014.- вип.5 (109). – 570 С.504-512.
 17. Комарницька Г.О. Демографічний аналіз трудового потенціалу прикордонних районів Львівської області. Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.— Вип. 42 / за заг.ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. — Львів. ЛРІДУ НАДУ, 2015. С.235-245.
 18. Комарницька Г.О. Урбанізаційні процеси розвитку метрополійних функцій міста Львова /Г.О. Комарницька// Науковий вісник НЛТУ України. / Збірник науково-технічних праць. Випуск 25.3. Львів -2015р. – 416 с. С.100 – 106.
 19. Карпінський Б.А. Функціонування міст – важлива складова державотворчого патріотизму нації./ Б.А. Карпінський, Г.О. Комарницька // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб.наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2016. – Випуск 1(5). – С. 228-236. .(Index Copernicus)
 20. Комарницька Г.О. Вплив формування територіальних громад як чинник розвитку бізнес-середовища/Г.О. Комарницька, Л.М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. / Збірник науково-технічних праць. Випуск 26. 2ек. Львів -2016р. – 416 с. С.108 – 126.(Index Copernicus)
 21. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Комарницька Г.О. Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації/ С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко, Г.О. Комарницька// Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 1. – С. 231-241. (Web of Science)
 22. Комарницька Г.О. Вплив урбанізації на інноваційний розвиток регіонів України  / Г.О.Комарницька, Ю.С Шипуліна, Н.С. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій ‒ 2017. ‒ № 3. – С. 336-345. (Web of Science)
 23. Komarnicka,. The impact of urbanization on the innovative development of Ukrainian regions/ Komarnicka G. 1, Shipulina Y.2, Illiashenko N.2 // Marketing and Management of Innovations. ‒ 2017. ‒ № 3. – Р. 336-345. (Web of Science)
 24. Комарницька Г.О. Стан та тенденції розвитку електронних послуг у державному секторі / Г.О. Комарницька, С.Є. Береза. Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький, 2017. – №11.
 25. Комарницька Г.О. Дослідження впливу бюджетної децентралізації у формуванні місцевих бюджетів / Г.О. Комарницька, Н.Г. Калакун. Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький, 2017. – №11.
 26. Комарницька Г.О. Реформа місцевого самоврядування в Україні: розвиток, досягнення та актуальні проблеми / Г.О. Комарницька, І.Я. Климович. Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький, 2018. – №12.
 27. Комарницька Г.О. Стратегічне планування розвитку селища Ворохта/ Г.О. Комарницька, Т.Б. Герин. Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький, 2018. – №12.
 28. Комарницька Г.О. Сутність державно-приватного партнерства та його активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності/ Комарницька Г. О. Сутність державно-приватного партнерства та його активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності // Проблеми економіки. – 2019. – №1. – C. 46–51.
  https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-46-51

li style=”text-align: justify”>Комарницька Г.О. Сутність державно-приватного партнерства та його активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності/ Г.О. Комарницька // Проблеми економіки. – 2019. – №1. – C. 46–51.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-46-51

 • Комарницька Г.О. Класифікація проектів державно-приватного партнерства / Г.О. Комарницька // Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 50–55. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-50-55
 • Комарницька Г. О. Показники оцінювання якості митного обслуговування державно-приватного партнерства /Г.О. Комарницька // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 14. С. 5–10. DOI: 32702/2306-6814.2019.14.5
 • Комарницька Г.О. Напрями активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно інноваційної діяльності / Г.О. Комарницька // Економіка та держава. 2019. № 5. С. 60–63. DOI: 32702/2306-6806.2019.5.60
 • Комарницька Г.О. Механізм розвитку митного обслуговування в умовах державно-приватного партнерства
 • Комарницька Г. О. Модель митного обслуговування державно-приватного партнерства/ Г.О. Комарницька //Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 41–48.
  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-41-48
 • Комарницька Г.О. Особливості оцінювання систем адміністрування в державно-приватному партнерстві/ ВВ Овчарук, ГО Комарницька// Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2019. – Одеський національний університет імені ІІ Мечникова

 

Комарницька Г.О. Сутність державно-приватного партнерства та його активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності/ Г.О. Комарницька // Проблеми економіки. – 2019. – №1. – C. 46–51.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-46-51

 • Комарницька Г.О. Класифікація проектів державно-приватного партнерства / Г.О. Комарницька // Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 50–55. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-50-55
 • Комарницька Г. О. Показники оцінювання якості митного обслуговування державно-приватного партнерства /Г.О. Комарницька // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 14. С. 5–10. DOI: 32702/2306-6814.2019.14.5
 • Комарницька Г.О. Напрями активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно інноваційної діяльності / Г.О. Комарницька // Економіка та держава. 2019. № 5. С. 60–63. DOI: 32702/2306-6806.2019.5.60
 • Комарницька Г.О. Механізм розвитку митного обслуговування в умовах державно-приватного партнерства
 • Комарницька Г. О. Модель митного обслуговування державно-приватного партнерства/ Г.О. Комарницька //Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 41–48.
  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-41-48
 • Комарницька Г.О. Особливості оцінювання систем адміністрування в державно-приватному партнерстві/ ВВ Овчарук, ГО Комарницька// Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2019. – Одеський національний університет імені ІІ Мечникова

 

Тези доповідей конференцій:

  1. Комарницька Г.О. Роль урбанізації в системі розміщення продуктивних сил регіону /Г.О. Комарницька , О.В.Фарат // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доп. міжнар. науково-практ. конф.18–20 трав. 2011. – м. Суми: за заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян .– Суми, 2011. – Том 1– № 3. С. 161-163.
  2. Комарницька Г.О. Соціально-економічні та просторові особливості урбанізаційних процесів в регіоні /Г.О. Комарницька //Суспільний сектор економіки України у ситуації системних змін XXI століття: тези доповідей ІІ Всеукр. науково-практ. конф.26 трав. 2011. – Хмельницький :ХКТЕІ,2011. – С.36–38.
  3. Комарницька Г.О. Теоретичні аспекти дослідження процесу урбанізації / Г.О.Комарницька, О.В. Фарат // Матеріали доп. Всеукр. науково-практ. конф.,присвяченої 10-річчю від дня заснування кафедри фінансів,банківської справи та держ. управління ПолтНТУ. 25–27 трав.2011. – Полтава:ПолтНТУ, –С.85–87.
  4. Комарницька Г.О. Екогомологічні засади дослідження урбанізаційних процесів в регіоні / Г.О.Комарницька // Наукова спадщина професора Злупка С.М. у світлі формування сучасної парадигми економічної науки в Україні: матеріали Всеукр. меморіальної наук. конф. 29–30 верес. 2011 р. – Львів: 2011. – С.33–34.
  5. Комарницька Г.О. Найменші міста Львівської області: проблеми функціонування, перспективи розвитку / Г.О. Комарницька // Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття: матеріали VIІІ Міжнар. науково-практ. конф. 27–28 жовт. 2011 р. – Л.: Львів. ун–т бізнесу і права, 2011. – С.123–125.
  6. Комарницька Г.О. Вплив урбанізації на формування системи ступеневої і післядипломної освіти / Г.О. Комарницька // Забезпечення наступності змісту в системі вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика: тези доповідей ІІ Всеукр. науково-метод. конф.– 27 жовт. 2011 р. – Хмельницький: ХКТЕІ– 2011. – С.32-– 35.
  7. Комарницька Г.О. Брейдинг і неймінг-рушійні сили просування торгової марки. / Г.О. Комарницька , О.В. Фарат// Матеріали доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування стратегії розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції» \Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В.Чорновола 2011;59-61 с.
  8. Комарницька Г.О. Особливості формування урбаністичних процесів у плануванні розвитку територій / Г.О. Комарницька // Модернізація системи державного управління: теорія та практика: матеріали науково – практ. конф. за міжнар. участю. 20 квіт. 2012 р. – Львів. регіон. ін–т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. – Л.:ЛРІДУ. – 2012. – Ч.1. – С.444– 447.
  9. Комарницька Г.О. Напрямки регулювання розвитку малих міст регіону/ Г.О.Комарницька // Наукові дослідження – інструмент вирішення актуальних проблем економіки: Шістнадцята Всеукр. наукова Інтернет–конф. 28–29 листоп. 2012 р. – Т.:ТНЕУ,2012. – С.61–63.
  10. Комарницька Г.О. Роль соціальної урбанізації в поширенні міського способу життя / Г.О. Комарницька // Економічна кібернетика – інженерія економіки: Всеукр. наукова Інтернет–конф. – 22–23 квіт. 2013 р. –Т.:ТНЕУ,2013. – С.99–100.
  11. Комарницька Г.О. Формування місцевих фінансів як фактор управління соціально-економічним розвитком міст. / Г.О. Комарницька // VII Міжнародна науково-практична конференція “Фінансові механізми активізації підприємництва”. Збірник тез наукових доповідей .7-8 листопада 2013р. Львівська державна фінансова академія. – Т.2. – С.45 – 49.
  12. Комарницька Г.О. Вплив регулювання на розвиток урбанізаційних процесів. / Г.О. Комарницька // Збірник тез наукових доповідей .7-8 листопада 2013р. Львівська державна фінансова академія. – Т.2. – С.77 – 81.
  13. Комарницька Г.О. Стратегічний аналіз маркетингового середовища міста Львова./ Г.О. Комарницька //. Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доповідей VІІ Міжнародної науково-теоретичної інтернет- конференції, 25 лютого 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – 446 с. С.389 – 392.
  14. Комарницька Г.О. Стратегічне планування соціально – економічним розвитком міст. / Г.О. Комарницька //.Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – 294 с. 273-276 С.
  15. Комарницька Г.О., Карпюк І.М. Аспекти інноваційної діяльності у сфері малого підприємництва в Україні \Г.О. Комарницька, І.М. Карпюк\\ Матеріали V-ої Міжнародної Internet-конференції студентів та молодих вчених “Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність “Форвард-2016”:С. 91-95
  16. Комарницька Г.О. Стратегічне планування економічного потенціалу Львівщини в умовах глобалізації// Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів: тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції Факультет управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка (27-29 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – 294 с. 273-276 С.
  17. Комарницька Г.О. Регулювання міського способу життя та проблеми соціальної урбанізації. /Г.О. Комарницька //.Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 7-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 294 с. 273-276 С.
  18. Комарницька Г.О. Організація стратегічного аналізу маркетингового середовища міста / Г.О. Комарницька // І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Маркетинг майбутнього: виклики та реалії» (електронне видання). ‒ К. : ДУТ, 2017 – С. 273-276.
  19. Комарницька Г.О. Формування бізнес-середовища в регіоні у процесі децентралізації / Г.О. Комарницька // I Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків» 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 273-278.
  20. Комарницька Г.О. Електронні державні послуги у сфері публічного управління / Г.О. Комарницька // Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз : Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р. – В 2-х томах. – Т. 1. / Нац. метал, академія України. – 2018. – 390 с. – С. 87-89.
  21. Комарницька Г.О. Відтік мізків: міф чи реальність / Г.О. Комарницька // Збірник тез круглого столу «Соціально-економічні процеси функціонування та інноваційного розвитку вищої освіти» факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка (електронне видання), (Львів, 25 квітня 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 167 с. – С. 115-119

<

Біографія

Закінчила Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В. Чорновола (зараз Національний університет “Львівська політехніка” Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола)  за спеціальністю  “Маркетинг”.

Навчалась в аспірантурі Інституту регіональних досліджень НАН України (з 2010р.), працювала асистентом (з 2009р. по 2012р.) за контрактною основою та по сумісництву в ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, з 2013р. по 2014р. молодшим науковим спеціалістом в секторі просторового розвитку Інституту регіональних досліджень НАН України (зараз ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього Національної академії наук України») .

Захистила  кандидатську дисертацію на тему: «Регулювання урбанізаційних процесів у регіоні» за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (2014р.).

З 2013 до 2014 р.р. працювала на кафедрі економіки та менеджменту ЛДФА (за сумісництвом). З 2014 року доцент кафедри економіки та менеджменту на постійній основі.

З вересня 2015 року доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2017 року в.о. завідувача кафедри економіки та менеджменту.

Автор 85 наукових та 45 навчально-методичних робіт, серед яких  6 монографій, 2 підручника, 1 навчальний посібник.

Захистила  докторську дисертацію на тему:  «АКТИВІЗУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ  ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» (2020 р.).

Нагороди

Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2017 р)

Почесна грамота Львівської обласної ради (2017 р)

Подяка Міністерства освіти і науки України (2017 р)

Нагороджена грамотою за третє місце посібника «Публічне управління» у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2018-2019 навчального року» (11 жовтня 2019 р.)

Методичні матеріали

Комарницька Г.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / Г.О Комарницька, І.М. Комарницький. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2016. – 424 с.

Розклад