ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПАРТНЕРСТВА ІНСТИТУТІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ, ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА БІЗНЕСУ

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом

Науковий керівник – д-р екон. н., доц. Комарницька Г.О.

Визначено теоретичні засади взаємодії органів публічної влади, бізнесу та громадянського суспільства. Обґрунтовано доцільність проведення подальших досліджень в напрямку формування моделі партнерства суспільства, влади та бізнес-структур. Здійснено аналіз джерельної бази щодо формування моделі інститутів, публічної влади та бізнесу; розглянуто зарубіжну практику регулювання державно-партнерських відносин, організаційно-економічні моделі співпраці держави та бізнесу, інституційні засади взаємовідносин держави та громадянського суспільства. Уточнено особливості інформаційної діяльності органів місцевої влади як основи ефективного функціонування інститутів публічної влади, окреслено базу сучасного стану моделі партнерства інститутів публічної влади, висвітлено співпрацю органів влади й місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства. Означено шляхи використання фінансових ресурсів об’єднаних територіальних громад. Сформовано оціночні засади до вибору показників, за якими визначається рівень взаємодії інститутів публічної влади, громадянського суспільства та бізнесу в умовах проведення реформ, зокрема, зміни владних повноважень.

За результатами дослідження опубліковано:

Монографії:

 1. Комарницька Г. О. Співпраця органів публічної влади та інституцій громадського суспільства. Сучасні аспекти науки: VII-ий том колективної монографії / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. − Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. 344с. / Г. О. Комарницька, Н. М. Зленко, В. Д. Філіпова // ФОП КАНДИБА Т.П.. Київ; Братислава.. – 2021. – VII-ий том колективної монографії. 27-43 c. (УДК 001.32:1 /3](477)(02)).
 2. Komarnytska H. O. Development of public interaction with local governments / H. O. Komarnytska, R. Saievych // Development and Security of the State, Citizens and Business Entities in the Modern World: Challenges and Perspectives: Collective monograph. Czech Republic, Prague: Oktan Print. Czech Republic, Prague.. – 2021. – 150-170 p. (DOI https://doi.org/10.46489/DaS).
 3. Васьківський Ю. П. Ведення інформаційної війни як конструювання нової реальності / Ю. П. Васьківський, К. В. Васьківська // Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions. Boston : Primedia eLaunch. Boston . – 2021. – 14-74 c. (DOI- 10.46299/ISG.2021. MONO.ECON.II).
 4. Маліновська О. Я. Процеси централізації та децентралізації в Україні / О. Я. Маліновська, В. Вовк // Economic strategies for the development of society: collective monograph . – Boston : Primedia eLaunch: Іnternational Science Group, . Бостон. – 2020. – 350-361 c. (DOI 10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III. ).
 5. Комарницька Г. О. Attracting investment and innovation on a voluntary basis public-private partnership (on the example of Lviv region) / Г. О. Комарницька, М. Устименко, Д. Мужилівський // DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY: THEORETICAL AND APPLIED APPROACHES. Publishing House of University of Technology, Katowice. Katowice. – 2021. – 46. 366-376 c. (ISBN 978-83-960717-2-9).
 6. Komarnytska H. O. Essence and significance of activation of public-private partnership under the conditions of investment-innovative activity development. / H. O. Komarnytska // Prague: Oktan Print.. Czech Republic, Prague.. – 2021. – 5-26 p. (DOI https://doi.org/10.46489/DaS).

 Навчальні посібники:

 1. Решота О. А. Вступ до фаху. Теорія та історія управління / О. А. Решота // Електронний атестований навчальний курс . Львів. – 2021. – 1-100 c.
 2. Карпінський Б. А. Стратегічне управління в публічній організації: електронний навчальний посібник. / Б. А. Карпінський // Львів. – 2021. – 0-260 c.
 3. Герасименко О. В. Менеджмент в публічному управлінні / О. В. Герасименко // Львів. – 2021. – 0-180 c.
 4. Бобко Л. О. Комунікації та ділова мова: електронний навчальний посібник / Л. О. Бобко // Львів. – 2021. – 0-240 c.
 5. Комарницька Г. О. Публічне управління соціальним розвитком: електронний навчальний посібник / Г. О. Комарницька // Львів. – 2021. – 0-260 c.
 6. Васьківська К. В. Антикризове управління: електронний навчальний посібник / К. В. Васьківська // Львів. – 2021. – 0-240 c.
 7. Карпінський Б. А. Ділове адміністрування : Навчальний посібник. За ред. професора Б. А. Карпінського. (Серія «Держава і управління»). / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк, О. Б. Карпінська // ГАЛИЧ-ПРЕС. Львів. – 2021. – 0-412 c.

Також, опубліковано 6 статей, та 36 тез доповідей на конференціях.