Anti-corruption policy in Ukraine

Type: For the choice of university

Department: department of accounting, analysis and control

Curriculum

SemesterCreditsReporting
103Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
1016Associate Professor Shevtsiv L. U.УФОМ-51с

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
1016УФОМ-51сAssociate Professor Shevtsiv L. U.

Recommended Literature

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 2. Деякі питання проведення антикорупційної експертизи : наказ Міністерства юстиції України від 18 берез. 2015 р. № 383/5
 3. Закон України “Про державну службу” від 10 груд. 2015 р. № 889АШ
 4. Закон України “Про доступ до публічної інформації” від 13 січ. 2011 р. № 2939АГ
 5. Закон України “Про запобігання корупції” від 14 жовт. 2014 р. № 1700АГІ
 6. Закон України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки” від 14 жовт. 2014 р. № 1699АГІ
 7. Закон України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” від 10 листоп. 2015 р. № 772-УШ
 8. Закон України “Про Національне антикорупційного бюро України” від 14 жовт. 2014 р. № 1698 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 груд. 1984 р. № 8073-Х. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 9. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції : підписана 31 жовт. 2003 р. ; ратифікована Україною 18 жовт. 2006 р.
 10. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією : підписана 27 січ. 1999 р. ; ратифікована Україною 18 жовт. 2006 р.
 11. Кримінальний кодекс України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-Ш
 12. Про двадцять принципів боротьби з корупцією : Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи від 6 листоп. 1997 р. № 994_845 URL:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_845&p=1293820863867619
 13. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квіт. 2015 р. № 265
 14. Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців : постанова Кабінету Міністрів України від 11 лют. 2016 р. № 65.
 15. Про Національну раду з питань антикорупційної політики : Указ Президента України від 14 жовт. 2014 р. № 808/2014.
 16. Антикорупційна політика держави: складові та напрями реалізації : навч. посіб. / авт. кол.: С. М. Серьогін (кер. авт. кол.), В. В. Баштанник, Н. А. Липовська та ін. ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 476 с.
 17. Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравченко. – К. : Вид-во Ліра-К, 2016. – 192 с.

 

Інтернет ресурси:

http://www.nbuv.gov.ua/НаціональнабібліотекаУкраїниім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.htmlБібліотеки та науково-інформаційніцентриУкраїни.

http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2Львівська бібліотекаУкраїниім. В. Стефаника.

http://uk.wikipedia.org– вільнаенциклопедія.

www.minfin.gov.uaМіністерствафінансівУкраїни.

http://web/worldbank/orgСвітового банку

 

Curriculum

Download curriculum