Lubov Shevtsiv

Position: Associate Professor, Department of Accounting, Analysis and Control

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 2356450

Email: Lybov.shevtsiv@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Analytical aspects of the strategy of management : Auditing, Analysis, Logistics.

Courses

Publications

Монографії 

 1. Шевців Л.Ю. Логістичні витрати підприємства : формування та оцінювання : [монографія] / Л.Ю. Шевців, І. Петецький. – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – 2011. – 244 с.
 2. Шевців Л.Ю. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю : [монографія] / С.В. Князь, Н.М. Байдала, Р.Б. Вільчуцька, Л.Ю. Шевців. // Експортний потенціал підприємства в системі менеджменту природоохоронної діяльності. – Львів : Вид-во НУ Львівська політехніка, 2014. –372с.
 3. Шевців Л.Ю. Інформаційно-аналітичні технології управління та їх вплив на розвиток стратегічного обліку. Інформаційно-аналітичні технології в управлінні соціально-економічними процесами: монографія. ЛНУ ім. Ів. Франка за заг. ред. проф. В.І.Приймака. Львів : Вид-во ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 254 с. (Р.1.4.С.82-107).

 Навчальні посібники 

 1. Шевців Л. Логістичний контролінг: навч. посібібник / Довгунь О., Русановська О., Кобилюх О., Гаврись Я. – Львів: Видавництво «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. – 200 с.
 2. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / [Є.М.Романів, С.В.Приймак, С.М.Гончарук, Л.Ю.Шевців та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 772 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою ЛНУ ім. Івана Франка протокол №36/5 від 31.05.2017 р.)
 3. Шевців Л.Ю. Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійних, індивідуальних робіт з навчальної дисципліни «Облік у банках» з підготовки бакалаврів денної, заочної форми навчання / Л.Ю. Шевців – Львів, 2017. – 54 с.
 4. Шевців Л.Ю. Стратегічний управлінський облік: курс лекцій / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2017. – 88 с.
 5. Шевців Л.Ю. Стратегічний управлінський облік: засоби діагностики знань студентів // уклад. Л.Ю. Шевців – Львів: ЛНУ ім.Ів.Франка, 2017. – 61 с.  
 6. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах: методичні вказівки для виконання самостійної та індивідуальної роботи / Л.Ю.Шевців. – Львів:  2016. – 88 с. 
 7. Шевців Л.Ю. Управлінський облік : навч.-метод. посіб. / Л.Ю.Шевців – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. –  510 с.
 8. Шевців Л.Ю. Стратегічний управлінський облік: навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення дисципліни Львів / Л.Ю. Шевців. – Львів. ЛНУ ім. І.Франка, 2016 . – 148 с.
 9. Шевців Л.Ю. Методичні рекомендації для виконання індивідуального науково-дослідного завдання / Навчальна дисципліна  «Облік на малих підприємствах» // – ЛНУ ім.І. Франка,  Львів,  2015. – 52 с.
 10. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах: збірник завдань / Л.Ю. Шевців – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. –  84 с.
 11. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах: конспект лекцій / Л.Ю. Шевців – Львів: Видавництво ЛДФА, 2014. –  129 с.
 12. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах : навч. посіб. / П.Ю. Буряк, Л.Ю.Шевців – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 440 с. Рекомендовано Мін. освіти і науки України (лист № 1/11-20158 від 27.12.2012).
 13. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах // Засоби діагностики знань студентів: [навчальний посіб.] / Л.Ю. Шевців, Д.В.Долбнєва – Львів: ЛДФА, 2013. – 116 с.
 14. Шевців Л.Ю. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни «Облік у банках» : [навчальний посіб.] / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2011. – 115 с. 
 15. Шевців Л.Ю. «Облік у банках» (збірник завдань для виконання практичних робіт) : навч. посіб. / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2010. – 148 с.
 16. Шевців Л.Ю. Управлінський облік: засоби діагностики знань студентів / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2010. – 87 с. 
 17. Шевців Л.Ю. Облік у банках: Курс лекцій: [навч.посібник]. – Львів: Видавництво ЛДФА,  2010. – 262 с.
 18. Шевців Л.Ю. Управлінський облік: практикум / Л.Ю.Шевців. – Львів: Видавництво ЛДФА,  2010. – 78 с. 
 19. Буряк П.Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу : [навчальний посіб.] / Буряк П.Ю., Шевців Л.Ю., Хом’як Р.Л. : –  К. : ВД „Професіонал”, 2005. – 272 с. (Рекомендовано Мін. освіти і науки України (лист № 14/18.2-2605 від 10.12.2004).

Наукові публікації

 1. Shevtsiv L. Construction of a model of strategic management of costs at the  machine-building enterprise / Shevtsiv L., Romaniv Y., Dolbneva D.// Technology audit and production reserves. – № 1/4(45), 2019. – С.11-21. ISNN: 2226-3780 (online). // https://www.researchgate.net/publication/332925800_ (Web of Index Copernicus, РИНЦ (включено в 2013 р.), EBSCO (включено в 2014 р.), Ulrich’s Periodicals Directory (включено в 2012 р.), OpenAIRE (включено в 2012 р.), Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (включено в 2012 р.), ResearchBib (включено в 2013 р.), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (включено в 2013 р.), WorldCat (включено в 2013 р., CrossRef (включено в 2014 р.), Directory Indexing of International Research Journals (включено в 2014 р.), Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (включено в 2014 р.), Open Academic Journals Index (OAJI) (включено в 2014 р.), Sherpa/Romeo (включено в 2014 р.), WorldWideScience.org (включено в 2015 р.), Scholar Article Journal Index (SAJI) (включено в 2016 р.), CNKI Scholar (включено в 2018 р.), Microsoft Academic Search (включено в 2018 р.), Соціонет (включено в 2018 р.), Zeitschriftendatenbank (ZDB) (включено в 2018 р.), EconBiz (включено в 2018 р.), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals) (включено в 2018 р.), Scilit (включено в 2018 р.), EconPapers (включено в 2019 р.), IDEAS (включено в 2019р.))
 2. Liubov Shevtsiv. Adaptation of Investment Strategy to Changes in Foreign Economic Activity of the Enterprise / Andrii Vitrenko, Halyna Tarasiuk, Alla Shlapak, Liubov Shevtsiv, Tetiana Dedilova, Iryna Kosichenko // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). Volume-9. Issue-2, December 2019, р. 2029-2035. //  https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/
 3. Liubov Shevtsiv. Simulation Modelling of Market of Derivative Financial Instruments / Olena Stashchuk, Nataliia Bazhanova, Maksym Marych, Liubov Shevtsiv, Olena Tarasova, Olga Purtskhvanidze // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Volume-8. Issue-4. November 2019, p. 12581-12585. // https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4/D9881118419.pdf
 4. Шевців Л. Ю. Теорія і практика впровадження системи контролінгу в умовах інформаційної економіки / Шевців Л.Ю., Непевна Б. О., Шевців А. Б. //  БізнесІнформ. – № 10, 2019 – С.244-252. // https://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_10_0_244_252
 5. Шевців Л.Ю. Трансформація управлінського обліку в умовах сталого розвитку: обліково-інформаційний аспект / Л.Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. № 1 (23). – 2019. – Одеса, – С. 61-70. ISNN: 2226-2172. https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No1/61.pdf
 6. Шевців Л.Ю. Дослідження сучасних аспектів обліку і аналізу розрахунків з оплати праці в умовах сталого розвитку / Шевців Л.Ю. Курій І.Я. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 1(51). – Ужгород, 2018. – С. 281-287. ISSN 2409-6857 (Print), ISSN 2415-735X (Online). dspace.tneu.edu.ua › bitstream › 1 › 1(51)УЖГОРОД_2018
 7. Шевців Л.Ю. Організація та методика обліку виробничих запасів як важливої складової оборотних активів підприємства // Шевців Л.Ю., Тесляк М.М.// Міжнародний науковий журнал “Internauka”. Економіка. №5(45). – 2018. –С.65-69. http://www.inter-nauka.com; //http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_4%282%29__14 // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQteW
 8. Shevtsiv L. Investigation of the mechanism of interrelation between accounting and budgeting in the enterprise management system: the strategic aspect / L. Shevtsiv // Technology audit and production reserves — № 6/4(38), 2017. – С.39-47. ISNN: 2226-3780 (online). Index Copernicus
 9. Шевців Л.Ю. Стратегічне логістичне управління діяльністю машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів / Л.Ю. Шевців // Вісник ДНУ: Серія: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Дніпропетровськ. 2017. – Вип. 9. – Т.25. – С.118-136. ISNN: 2409-9228. Index Copernicus
 10. Шевців Л.Ю. Комплексний аналіз ринку логістичних послуг в Україні / О.Є. Шандрівська, Л.Ю. Шевців // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки», Київ. 2016. – №7 (181), С.163-174. (ISNN:1993-6788). Scopus
 11. Шевців Л.Ю. Концептуальні основи формування ефективної системи управління витратами машинобудівних підприємств / Л.Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 72-81. ISNN: 2226-2172. Index Copernicus
 12. Шевців Л.Ю. Міжнародні та національні чинники впливу на розвиток товарних ринків в Україні / О.Є. Шандрівська, Л.Ю. Шевців // Вісник ДНУ. Серія: «Світове господарство», Дніпропетровськ. – 2016. – Том 24. – Вип. 8, – С.93-104. ISNN: 2409-9228.  Index Copernicus
 13. Шевців Л.Ю. Облікова політика у формуванні аналітичної інформації / Шевців Л. Ю., Кіндрат О. Д.// Збірник тез доповідей 2016.
 14. Шевців Л.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення логістично-зорієнтованого стратегічного розвитку підприємства / Шевців Л.Ю., Шевців А.Б. // Технологічний аудит та резерви виробництва № 6/5 (26), 2015. – С.32-38. ISNN: 2226-3780. Index Copernicus
 15. Шевців Л.Ю. Еластичність часу праці у формуванні кадрового потенціалу підприємства / Є.В. Крикавський, С.В. ЛеоноваЛ.Ю. Шевців //   Збірник наукових праць  «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно ресурсного потенціалу регіону фінансова політика та інвестиції».  –  Рівне: НУВГП –  Вип. 20, №3, – 2015. – С.145-156.
 16. Шевців Л.Ю. Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Вісник НУ Львівська політехніка. Логістика. – Львів, 2015. – № 833. – С. 153–159lt;/a>
 17. Шевців Л.Ю. Бюджетування як інструментарій реалізації цілей стратегічного управління / Шевців Л.Ю. // Збірник тез доповідей 2015.
 18. Шевців Л.Ю. Організація управлінського обліку логістичних витрат / Л.Ю.Шевців // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 11 (41). – Ч. 1. – Луцьк, 2014. – С. 319 –328.
 19. Шевців Л.Ю. Управлінський облік як фактор підвищення конкурентоспроможності бізнесу / Л.Ю. Шевців, С.В. Приймак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – вип. 24.2. – С.316 – 323.
 20. Шевців Л.Ю. Управління відносинами в ланцюгу поставок на засадах Vested / Л.Ю. Шевців Л.Ю., Л.Я. Якимишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – вип. 24.3. – С.309–315.
 21. Шевців Л.Ю. Основні аспекти впровадження концепції «розумної організації» на промисловому підприємстві / С.В.Леонова, Л.Ю. Шевців // Наукові записки Зб. наук. праць. Вісник Львівського університету бізнесу та права –2012. – №9. – С.55-60. 
 22. Шевців Л.Ю. Розвиток самоорганізації і знань підприємства та моделювання результатів логістико-маркетингової діяльності / О.Б.Мних, Л.Ю.Шевців // Економічні науки. Вісник Хмельницького національного університету. – 2010.– № 5. – Т.4 (166) – С. 26–32.
 23. Шевців Л.Ю. До питання вибору постачальників промислового підприємства / П.Г.Ільчук, Р.Л.Сопільник, Л.Ю. Шевців // Логістика. Вісник НУ «Львівська політехніка»: Зб. наук. праць. – Львів : Видавництво НУ «ЛП», 2010 – № 669. – С. 69–74.

Тези

 1. Шевців Л. Ю. Проблеми гармонізації вітчизняної системи обліку і фінансової звітності з міжнародними стандартами / Л. Ю. Шевців // «Світ економічної науки. Випуск 8»: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2018. – С.83-87.
 2. Шевців Л. Ю. Стратегічна звітність на основі концепції бухгалтерського інжинірингу / Л. Ю. Шевців // «Перспективні напрями розвитку економіки, обліку, управління і права : теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція (20.10.18р).: у 5ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч.3. – С. 39-41.
 3. Шевців Л. Ю. Гармонізація розвитку вищих навчальних закладів та їх вплив на підготовку фахівців за спеціальністю «облік і оподаткування» / Л. Ю. Шевців // Звітна наукова конференція факультету управління фінансами та бізнесу за 2018 р. : зб. тез конф. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – С.64-69.

 4. Шевців Л. Ю. Тенденції розвитку інформаційних технологій і систем в умовах глобалізації» / Шевців Л. Ю. // Проблеми  становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2019р.). – Львів: ЛНУ ім.Ів. Франка, 2019. – С.215-218.

 5. Шевців Л. Ю. Бюджетування як інструмент управління діяльністю вітчизняних підприємств / Л. Ю. Шевців, Федорків Ю.І. // Стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20.04.19 р.). – Полтава, 2019. – Ч.3. –  С.60-62.

 6. Шевців Л. Ю.  Стратегічний розвиток державного аудиту в Україні / Л. Ю. Шевців, О.О. Веремчук // «Сучасна парадигма публічного управління»: Матеріали  I Міжнародної науково- практичної конференції (17-19 жовтня 2019 р.). – Львів: ЛНУ ім.Ів. Франка, 2019. – С.388-391.

 7. Шевців Л. Ю. Облікова політика у формуванні аналітичної інформації / Л. Ю. Шевців, О. Д.Кіндрат // Звітна наукова конференція факультету управління фінансами та бізнесу за 2016 р. : зб. тез конф. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 196-201.

 8. Шевців Л.Ю. Сучасний стан і перспективи формування стратегічно зорієнтованого  обліку в системі управління підприємством / Л.Ю. Шевців // Проблеми та перспективи розвитку української науки: XІІІ Міжнародна інтернет конференція. 2017. – С. 132-136.

 9. Шевців Л. Ю. Поняття стратегічного управлінського обліку та його практичне значення в умовах ринкової економіки» / Шевців Л. Ю. Біляковська Х.І. // Проблеми  становлення інформаційної економіки в Україні. Міжнародна науково-практична конференція. ЛНУ ім. Ів. Франка – м. Львів, 2017. – С.128-131.

 10. Шевців Л. Ю. Cучасні аспекти бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на лакофарбових підприємствах України / Шевців Л. Ю. Батіг Б.М. // Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 травня – 1червня 2018 року). – Одеса, 2018. – С.102-105.

 11. Шевців Л. Ю. Облікові аспекти модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / Шевців Л.Ю., Охрім В.А. // Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 травня – 1червня 2018 року). – Одеса, 2018. – С.179-182.

 12. Шевців Л. Ю. Управлінський облік як основа сталого розвитку підприємств / Л. Ю. Шевців // Звітна наукова конференція факультету управління фінансами та бізнесу за 2017 р. : зб. тез конф. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С.136-141.

 13. Шевців Л.Ю. Удосконалення процесів управління витратами підприємств на основі логістичних підходів / Л.Ю. Шевців // Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств: ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція, 27-28 квітня 2016 р. / Одеський національний політехнічний університет, 2016. – С. 80-81.

 14. Шевців Л.Ю.Формування нової парадигми організації стратегічного управління підприємством в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні / Л.Ю. Шевців // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» до 200-річчя Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, (3 -5 листопада 2016 р.). 2016. – С. 324-325.

 15. Шевців Л.Ю. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення кредитної діяльності банку в умовах сталого розвитку/ Л.Ю. Шевців // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 27 жовтня 2016 р. // ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 197-200.

 16. Шевців Л.Ю.   Логістична стратегія і еластичне формування часу праці  / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Безпека, екстремізм, тероризм: Тези ХІV Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.А. Янковської – Львів: ЛУБП, 2015. – С. 186-187.

Biography

BIOGRAPHIE

1982 – 1987 – a étudié à la Faculté d’économie de l’Ordre de l’Université d’État de Lénine Lviv. Franca, spécialisée dans l’organisation du traitement mécanisé de l’information économique.
2009 – a soutenu sa thèse pour un candidat à un diplôme de sciences économiques en «Évaluation et planification des coûts logistiques des entreprises de construction de machines» à l’Université nationale «Lviv Polytechnic».
2011 – le titre académique de professeur agrégé du département de comptabilité et d’audit.
2010-2016 – Chef adjoint du Département de comptabilité et d’audit dans le travail éducatif.
2013 – Président du comité d’experts sur les résultats de l’examen d’accréditation sur la formation des spécialistes du niveau de qualification pédagogique “Junior Specialist” dans le domaine de la connaissance 0305 “Economie et entrepreneuriat” spécialité 5.03050901 “Comptabilité” au Business College of the Higher Education “European University”.
2019 – formation avancée au département de comptabilité et d’analyse de NU “Lviv Polytechnic”.

Travaillé:

Depuis 2015 – Professeur agrégé du Département de comptabilité et d’audit de la Faculté de l’Université nationale UFB Ivan Franko.
De 2002 à 2015, il est chargé de cours au département de comptabilité et d’audit de la Lviv State Financial Academy.
De 1987 à 2002, il a été ingénieur de centre informatique, comptable, économiste, comptable principal, comptable en chef dans les structures d’entreprise.

Projects

Projects – participation in the development of the departmental theme “Harmonization of accounting and audit in the context of European integration”

Awards

Obtention du diplôme du LDFA (2010); diplôme de l’Organisation régionale de Lviv du Syndicat de l’éducation et des sciences d’Ukraine (2019).

Schedule

Page with teachers schedule not found!