Шевців Любов Юліанівна

Посада: доцент кафедри обліку, аналізу і контролю

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Електронна пошта: Lybov.shevtsiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Обліково-аналітичні аспекти стратегічно зорієнтованого управління: облік, аналіз, логістика                    

Курси

Публікації

 

 

 

 

 

 

Монографії 

 1. Шевців Л.Ю. Логістичні витрати підприємства : формування та оцінювання : [монографія] / Л.Ю. Шевців, І. Петецький. – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – 2011. – 244 с.
 2. Шевців Л.Ю. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю : [монографія] / С.В. Князь, Н.М. Байдала, Р.Б. Вільчуцька, Л.Ю. Шевців. // Експортний потенціал підприємства в системі менеджменту природоохоронної діяльності. – Львів : Вид-во НУ Львівська політехніка, 2014. –372с.
 3. Шевців Л.Ю. Інформаційно-аналітичні технології управління та їх вплив на розвиток стратегічного обліку. Інформаційно-аналітичні технології в управлінні соціально-економічними процесами: монографія. ЛНУ ім. Ів. Франка за заг. ред. проф. В.І.Приймака. Львів : Вид-во ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 254 с. (Р.1.4.С.82-107).

 Навчальні посібники 

 1. Шевців Л. Логістичний контролінг: навч. посібібник / Довгунь О., Русановська О., Кобилюх О., Гаврись Я. – Львів: Видавництво «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. – 200 с.
 2. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / [Є.М.Романів, С.В.Приймак, С.М.Гончарук, Л.Ю.Шевців та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 772 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою ЛНУ ім. Івана Франка протокол №36/5 від 31.05.2017 р.)
 3. Шевців Л.Ю. Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійних, індивідуальних робіт з навчальної дисципліни «Облік у банках» з підготовки бакалаврів денної, заочної форми навчання / Л.Ю. Шевців – Львів, 2017. – 54 с.
 4. Шевців Л.Ю. Стратегічний управлінський облік: курс лекцій / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2017. – 88 с.
 5. Шевців Л.Ю. Стратегічний управлінський облік: засоби діагностики знань студентів // уклад. Л.Ю. Шевців – Львів: ЛНУ ім.Ів.Франка, 2017. – 61 с.  
 6. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах: методичні вказівки для виконання самостійної та індивідуальної роботи / Л.Ю.Шевців. – Львів:  2016. – 88 с. 
 7. Шевців Л.Ю. Управлінський облік : навч.-метод. посіб. / Л.Ю.Шевців – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. –  510 с.
 8. Шевців Л.Ю. Стратегічний управлінський облік: навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення дисципліни Львів / Л.Ю. Шевців. – Львів. ЛНУ ім. І.Франка, 2016 . – 148 с.
 9. Шевців Л.Ю. Методичні рекомендації для виконання індивідуального науково-дослідного завдання / Навчальна дисципліна  «Облік на малих підприємствах» // – ЛНУ ім.І. Франка,  Львів,  2015. – 52 с.
 10. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах: збірник завдань / Л.Ю. Шевців – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. –  84 с.
 11. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах: конспект лекцій / Л.Ю. Шевців – Львів: Видавництво ЛДФА, 2014. –  129 с.
 12. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах : навч. посіб. / П.Ю. Буряк, Л.Ю.Шевців – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 440 с. Рекомендовано Мін. освіти і науки України (лист № 1/11-20158 від 27.12.2012).
 13. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах // Засоби діагностики знань студентів: [навчальний посіб.] / Л.Ю. Шевців, Д.В.Долбнєва – Львів: ЛДФА, 2013. – 116 с.
 14. Шевців Л.Ю. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни «Облік у банках» : [навчальний посіб.] / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2011. – 115 с. 
 15. Шевців Л.Ю. «Облік у банках» (збірник завдань для виконання практичних робіт) : навч. посіб. / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2010. – 148 с.
 16. Шевців Л.Ю. Управлінський облік: засоби діагностики знань студентів / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2010. – 87 с. 
 17. Шевців Л.Ю. Облік у банках: Курс лекцій: [навч.посібник]. – Львів: Видавництво ЛДФА,  2010. – 262 с.
 18. Шевців Л.Ю. Управлінський облік: практикум / Л.Ю.Шевців. – Львів: Видавництво ЛДФА,  2010. – 78 с. 
 19. Буряк П.Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу : [навчальний посіб.] / Буряк П.Ю., Шевців Л.Ю., Хом’як Р.Л. : –  К. : ВД „Професіонал”, 2005. – 272 с. (Рекомендовано Мін. освіти і науки України (лист № 14/18.2-2605 від 10.12.2004).

Наукові публікації

 1. Shevtsiv L. Construction of a model of strategic management of costs at the machine-building enterprise / Shevtsiv L., Romaniv Y., Dolbneva D.// Technology audit and production reserves –
  № 1/4(45), 2019. – С.11-21. ISNN: 2226-3780 (online). (Web of Index Copernicus, РИНЦ (включено в 2013 р.), EBSCO (включено в 2014 р.), Ulrich’s Periodicals Directory (включено в 2012 р.), OpenAIRE (включено в 2012 р.), Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (включено в 2012 р.), ResearchBib (включено в 2013 р.), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (включено в 2013 р.), WorldCat (включено в 2013 р., CrossRef (включено в 2014 р.), Directory Indexing of International Research Journals (включено в 2014 р.), Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (включено в 2014 р.), Open Academic Journals Index (OAJI) (включено в 2014 р.), Sherpa/Romeo (включено в 2014 р.), WorldWideScience.org (включено в 2015 р.), Scholar Article Journal Index (SAJI) (включено в 2016 р.), CNKI Scholar (включено в 2018 р.), Microsoft Academic Search (включено в 2018 р.), Соціонет (включено в 2018 р.), Zeitschriftendatenbank (ZDB) (включено в 2018 р.), EconBiz (включено в 2018 р.), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals) (включено в 2018 р.), Scilit (включено в 2018 р.), EconPapers (включено в 2019 р.), IDEAS (включено в 2019р.))
 2. Шевців Л.Ю. Трансформація управлінського обліку в умовах сталого розвитку: обліково-інформаційний аспект / Л.Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. № 1 (23). – Одеса, 2018. – С. 61-70. ISNN: 2226-2172. Index Copernicus
 3. Шевців Л.Ю. Дослідження сучасних аспектів обліку і аналізу розрахунків з оплати праці в умовах сталого розвитку / Шевців Л.Ю. Курій І.Я. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 1(51). – Ужгород, 2018. – С. 281-287. ISSN 2409-6857 (Print), ISSN 2415-735X (Online). Index Copernicus
 4. Шевців Л.Ю. Організація та методика обліку виробничих запасів як важливої складової оборотних активів підприємства // Шевців Л.Ю., Тесляк М.М.// Міжнародний науковий журнал “Internauka”. Економіка. №5(45). – 2018. –С.65-69. http://www.inter-nauka.com.
 5. Shevtsiv L. Investigation of the mechanism of interrelation between accounting and budgeting in the enterprise management system: the strategic aspect / L. Shevtsiv // Technology audit and production reserves — № 6/4(38), 2017. – С.39-47. ISNN: 2226-3780 (online). Index Copernicus
 6. Шевців Л.Ю. Стратегічне логістичне управління діяльністю машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів / Л.Ю. Шевців // Вісник ДНУ: Серія: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Дніпропетровськ. 2017. – Вип. 9. – Т.25. – С.118-136. ISNN: 2409-9228. Index Copernicus
 7. Шевців Л.Ю. Комплексний аналіз ринку логістичних послуг в Україні / О.Є. Шандрівська, Л.Ю. Шевців // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки», Київ. 2016. – №7 (181), С.163-174. (ISNN:1993-6788). Scopus
 8. Шевців Л.Ю. Концептуальні основи формування ефективної системи управління витратами машинобудівних підприємств / Л.Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 72-81. ISNN: 2226-2172. Index Copernicus
 9. Шевців Л.Ю. Міжнародні та національні чинники впливу на розвиток товарних ринків в Україні / О.Є. Шандрівська, Л.Ю. Шевців // Вісник ДНУ. Серія: «Світове господарство», Дніпропетровськ. – 2016. – Том 24. – Вип. 8, – С.93-104. ISNN: 2409-9228.  Index Copernicus
 10. Шевців Л.Ю. Облікова політика у формуванні аналітичної інформації / Шевців Л. Ю., Кіндрат О. Д.// Збірник тез доповідей 2016.
 11. Шевців Л.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення логістично-зорієнтованого стратегічного розвитку підприємства / Шевців Л.Ю., Шевців А.Б. // Технологічний аудит та резерви виробництва № 6/5 (26), 2015. – С.32-38. ISNN: 2226-3780. Index Copernicus
 12. Шевців Л.Ю. Еластичність часу праці у формуванні кадрового потенціалу підприємства / Є.В. Крикавський, С.В. ЛеоноваЛ.Ю. Шевців //   Збірник наукових праць  «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно ресурсного потенціалу регіону фінансова політика та інвестиції».  –  Рівне: НУВГП –  Вип. 20, №3, – 2015. – С.145-156.
 13. Шевців Л.Ю. Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Вісник НУ Львівська політехніка. Логістика. – Львів, 2015. – № 833. – С. 153–159lt;/a>
 14. Шевців Л.Ю. Бюджетування як інструментарій реалізації цілей стратегічного управління / Шевців Л.Ю. // Збірник тез доповідей 2015.
 15. Шевців Л.Ю. Організація управлінського обліку логістичних витрат / Л.Ю.Шевців // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 11 (41). – Ч. 1. – Луцьк, 2014. – С. 319 –328.
 16. Шевців Л.Ю. Управлінський облік як фактор підвищення конкурентоспроможності бізнесу / Л.Ю. Шевців, С.В. Приймак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – вип. 24.2. – С.316 – 323.
 17. Шевців Л.Ю. Управління відносинами в ланцюгу поставок на засадах Vested / Л.Ю. Шевців Л.Ю., Л.Я. Якимишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – вип. 24.3. – С.309–315.
 18. Шевців Л.Ю. Основні аспекти впровадження концепції «розумної організації» на промисловому підприємстві / С.В.Леонова, Л.Ю. Шевців // Наукові записки Зб. наук. праць. Вісник Львівського університету бізнесу та права –2012. – №9. – С.55-60. 
 19. Шевців Л.Ю. Розвиток самоорганізації і знань підприємства та моделювання результатів логістико-маркетингової діяльності / О.Б.Мних, Л.Ю.Шевців // Економічні науки. Вісник Хмельницького національного університету. – 2010.– № 5. – Т.4 (166) – С. 26–32.
 20. Шевців Л.Ю. До питання вибору постачальників промислового підприємства / П.Г.Ільчук, Р.Л.Сопільник, Л.Ю. Шевців // Логістика. Вісник НУ «Львівська політехніка»: Зб. наук. праць. – Львів : Видавництво НУ «ЛП», 2010 – № 669. – С. 69–74.

Тези

 1. Шевців Л. Ю. Проблеми гармонізації вітчизняної системи обліку і фінансової звітності з міжнародними стандартами / Л. Ю. Шевців // «Світ економічної науки. Випуск 8»: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2018. – С.83-87.
 2. Шевців Л. Ю. Стратегічна звітність на основі концепції бухгалтерського інжинірингу / Л. Ю. Шевців // «Перспективні напрями розвитку економіки, обліку, управління і права : теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція (20.10.18р).: у 5ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч.3. – С. 39-41.
 3. Шевців Л. Ю. Гармонізація розвитку вищих навчальних закладів та їх вплив на підготовку фахівців за спеціальністю «облік і оподаткування» / Л. Ю. Шевців // Звітна наукова конференція факультету управління фінансами та бізнесу за 2018 р. : зб. тез конф. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – С.64-69.

 4. Шевців Л. Ю. Тенденції розвитку інформаційних технологій і систем в умовах глобалізації» / Шевців Л. Ю. // Проблеми  становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2019р.). – Львів: ЛНУ ім.Ів. Франка, 2019. – С.215-218.

 5. Шевців Л. Ю. Бюджетування як інструмент управління діяльністю вітчизняних підприємств / Л. Ю. Шевців, Федорків Ю.І. // Стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20.04.19 р.). – Полтава, 2019. – Ч.3. –  С.60-62.

 6. Шевців Л. Ю.  Стратегічний розвиток державного аудиту в Україні / Л. Ю. Шевців, О.О. Веремчук // «Сучасна парадигма публічного управління»: Матеріали  I Міжнародної науково- практичної конференції (17-19 жовтня 2019 р.). – Львів: ЛНУ ім.Ів. Франка, 2019. – С.388-391.

 7. Шевців Л. Ю. Облікова політика у формуванні аналітичної інформації / Л. Ю. Шевців, О. Д.Кіндрат // Звітна наукова конференція факультету управління фінансами та бізнесу за 2016 р. : зб. тез конф. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 196-201.

 8. Шевців Л.Ю. Сучасний стан і перспективи формування стратегічно зорієнтованого  обліку в системі управління підприємством / Л.Ю. Шевців // Проблеми та перспективи розвитку української науки: XІІІ Міжнародна інтернет конференція. 2017. – С. 132-136.

 9. Шевців Л. Ю. Поняття стратегічного управлінського обліку та його практичне значення в умовах ринкової економіки» / Шевців Л. Ю. Біляковська Х.І. // Проблеми  становлення інформаційної економіки в Україні. Міжнародна науково-практична конференція. ЛНУ ім. Ів. Франка – м. Львів, 2017. – С.128-131.

 10. Шевців Л. Ю. Cучасні аспекти бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на лакофарбових підприємствах України / Шевців Л. Ю. Батіг Б.М. // Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 травня – 1червня 2018 року). – Одеса, 2018. – С.102-105.

 11. Шевців Л. Ю. Облікові аспекти модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / Шевців Л.Ю., Охрім В.А. // Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 травня – 1червня 2018 року). – Одеса, 2018. – С.179-182.

 12. Шевців Л. Ю. Управлінський облік як основа сталого розвитку підприємств / Л. Ю. Шевців // Звітна наукова конференція факультету управління фінансами та бізнесу за 2017 р. : зб. тез конф. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С.136-141.

 13. Шевців Л.Ю. Удосконалення процесів управління витратами підприємств на основі логістичних підходів / Л.Ю. Шевців // Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств: ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція, 27-28 квітня 2016 р. / Одеський національний політехнічний університет, 2016. – С. 80-81.

 14. Шевців Л.Ю.Формування нової парадигми організації стратегічного управління підприємством в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні / Л.Ю. Шевців // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» до 200-річчя Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, (3 -5 листопада 2016 р.). 2016. – С. 324-325.

 15. Шевців Л.Ю. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення кредитної діяльності банку в умовах сталого розвитку/ Л.Ю. Шевців // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 27 жовтня 2016 р. // ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 197-200.

 16. Шевців Л.Ю.   Логістична стратегія і еластичне формування часу праці  / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Безпека, екстремізм, тероризм: Тези ХІV Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.А. Янковської – Львів: ЛУБП, 2015. – С. 186-187.

   

Біографія

У 1987 р. закінчила економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1987 – працювала інженером обчислювального центру, з 1990 р. бухгалтером, економістом, старшим бухгалтером, головним бухгалтером у підприємницьких структурах, з 2002 рік – викладач кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінювання та планування логістичних витрат машинобудівних підприємств» в Національному університеті «Львівська політехніка» (ДК № 055714 від 18.11.09). 1 липня 2011 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки (протокол № 3/56-Д) присвоєне звання доцента кафедри обліку і аудиту.
З 2010 року – заступник завідувача кафедри з навчально-виховної роботи. За активної участі студентів академії було проведено чимало виховних заходів: до 155 років з дня народження Великого Каменяра – екскурсію до Національного літературно-меморіального музею Ів.Франка (с. Нагуєвичі); проведено відкритий виховний захід для відзначення 200-річчя від народження Т.Г.Шевченко. Кафедра є ініціатором проведення Тижнів професії. З нагоди святкування днів кафедри обліку і аудиту і Днів Обліково-економічного факультету проводилися відкриті виховні заходи: «Моя професія бухгалтер» (доц. Шевців Л. Ю.), «Практична підготовка студента – засіб зростання майбутнього бухгалтера і аудитора» (доц. Шевців Л. Ю.). У 2014-2015 н.р. до 100-річчя з дня створення Легіону УСС проведено відкритий виховний захід на тему «Не сміє бути в нас страху!» за участі студентів першого курсу спеціальності облік і аудит.
З 2009 по 2013 роки була рецензентом бакалаврських курсових робіт на кафедрі маркетингу та логістики НУ «Львівська політехніка». Відповідно до наказу № 1825л від 30.05 2013р була головою експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» у Бізнес-коледжі ПВНЗ «Європейський університет». У 2014-2015 н.р. з навчальної дисципліни «Управлінський облік» проведено відкрите лекційне заняття та відкрите практичне заняття – ділову гру на тему: «Бюджетування і контроль».

Розклад