Шевців Любов Юліанівна

Посада: доцент кафедри обліку, аналізу і контролю

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Електронна пошта: Lybov.shevtsiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Обліково-аналітичні аспекти стратегічно зорієнтованого управління: облік, аналіз, логістика                    

Курси

Публікації

Монографії 

 1. Шевців Л.Ю. Логістичні витрати підприємства : формування та оцінювання : [монографія] / Л.Ю. Шевців, І. Петецький. – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – 2011. – 244 с.
 2. Шевців Л.Ю. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю : [монографія] / С.В. Князь, Н.М. Байдала, Р.Б. Вільчуцька, Л.Ю. Шевців. // Експортний потенціал підприємства в системі менеджменту природоохоронної діяльності. – Львів : Вид-во НУ Львівська політехніка, 2014. –372с.
 3. Шевців Л.Ю. Інформаційно-аналітичні технології управління та їх вплив на розвиток стратегічного обліку. Інформаційно-аналітичні технології в управлінні соціально-економічними процесами: монографія. ЛНУ ім. Ів. Франка за заг. ред. проф. В.І.Приймака. Львів : Вид-во ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 254 с. (Р.1.4.С.82-107).

 Навчальні посібники 

 1. Шевців Л. Логістичний контролінг: навч. посібібник / Довгунь О., Русановська О., Кобилюх О., Гаврись Я. – Львів: Видавництво «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. – 200 с.
 2. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / [Є.М.Романів, С.В.Приймак, С.М.Гончарук, Л.Ю.Шевців та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 772 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою ЛНУ ім. Івана Франка протокол №36/5 від 31.05.2017 р.)
 3. Шевців Л.Ю. Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійних, індивідуальних робіт з навчальної дисципліни «Облік у банках» з підготовки бакалаврів денної, заочної форми навчання / Л.Ю. Шевців – Львів, 2017. – 54 с.
 4. Шевців Л.Ю. Стратегічний управлінський облік: курс лекцій / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2017. – 88 с.
 5. Шевців Л.Ю. Стратегічний управлінський облік: засоби діагностики знань студентів // уклад. Л.Ю. Шевців – Львів: ЛНУ ім.Ів.Франка, 2017. – 61 с.  
 6. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах: методичні вказівки для виконання самостійної та індивідуальної роботи / Л.Ю.Шевців. – Львів:  2016. – 88 с. 
 7. Шевців Л.Ю. Управлінський облік : навч.-метод. посіб. / Л.Ю.Шевців – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. –  510 с.
 8. Шевців Л.Ю. Стратегічний управлінський облік: навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення дисципліни Львів / Л.Ю. Шевців. – Львів. ЛНУ ім. І.Франка, 2016 . – 148 с.
 9. Шевців Л.Ю. Методичні рекомендації для виконання індивідуального науково-дослідного завдання / Навчальна дисципліна  «Облік на малих підприємствах» // – ЛНУ ім.І. Франка,  Львів,  2015. – 52 с.
 10. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах: збірник завдань / Л.Ю. Шевців – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. –  84 с.
 11. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах: конспект лекцій / Л.Ю. Шевців – Львів: Видавництво ЛДФА, 2014. –  129 с.
 12. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах : навч. посіб. / П.Ю. Буряк, Л.Ю.Шевців – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 440 с. Рекомендовано Мін. освіти і науки України (лист № 1/11-20158 від 27.12.2012).
 13. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах // Засоби діагностики знань студентів: [навчальний посіб.] / Л.Ю. Шевців, Д.В.Долбнєва – Львів: ЛДФА, 2013. – 116 с.
 14. Шевців Л.Ю. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни «Облік у банках» : [навчальний посіб.] / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2011. – 115 с. 
 15. Шевців Л.Ю. «Облік у банках» (збірник завдань для виконання практичних робіт) : навч. посіб. / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2010. – 148 с.
 16. Шевців Л.Ю. Управлінський облік: засоби діагностики знань студентів / Л.Ю. Шевців. – Львів : ЛДФА, 2010. – 87 с. 
 17. Шевців Л.Ю. Облік у банках: Курс лекцій: [навч.посібник]. – Львів: Видавництво ЛДФА,  2010. – 262 с.
 18. Шевців Л.Ю. Управлінський облік: практикум / Л.Ю.Шевців. – Львів: Видавництво ЛДФА,  2010. – 78 с. 
 19. Буряк П.Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу : [навчальний посіб.] / Буряк П.Ю., Шевців Л.Ю., Хом’як Р.Л. : –  К. : ВД „Професіонал”, 2005. – 272 с. (Рекомендовано Мін. освіти і науки України (лист № 14/18.2-2605 від 10.12.2004).

Наукові публікації

 1. Любов Шевців ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННІ ЯК ЗАСІБ С ІНТЕГРАЦІЇ В ЦИФРОВУ ЕКОНОМІКУ / Ярослав Ізмайлов, Дмитро Пилевич, Любов Шевців, Юлія Петленко, Ольга Дрига, Антоніна Лагун // Міжнародний журнал менеджменту Том 11, випуск 2, лютий 2020, стор. 123–132, номер статті: IJM_11_02_013 Доступно в Інтернеті за адресою http://www.iaeme.com/ijm/isissue.asp?JType=IJM&VType=11&IType=2
  Фактор впливу журналу (2019): 9.6780 (Розраховано GISI) jifactor.com ISSN Друк: 0976-6502 та ISSN Online: 0976-6510
 2. Liubov Shevtsiv INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING AND TAXATION AS A MEANS OF INTEGRATION INTO THE DIGITAL ECONOMY/ Yaroslav Izmailov, Dmytro Pilevych, Liubov Shevtsiv, Yuliia Petlenko, Olha Driha, Antonina Lagun // International Journal of Management (IJM). Volume 11, Issue 2, February 2020, pp. 123–132, Article ID: IJM_11_02_013 Available online at http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=2 Journal Impact Factor (2019): 9.6780 (Calculated by GISI) jifactor.com ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510
 3. Шевців Л. Ю. Тенденції розвитку підприємництва в контексті становлення інформаційної економіки в Україні / Шевців Л. Ю., Сенишин Б. Б., Сподарик Т.І.// Проблеми економіки. №4 (42). C. 55–61. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-4-55-61
 4. Shevtsiv L. Construction of a model of strategic management of costs at the  machine-building enterprise / Shevtsiv L., Romaniv Y., Dolbneva D.// Technology audit and production reserves. – № 1/4(45), 2019. – С.11-21. ISNN: 2226-3780 (online). // https://www.researchgate.net/publication/332925800_ (Web of Index Copernicus, РИНЦ (включено в 2013 р.), EBSCO (включено в 2014 р.), Ulrich’s Periodicals Directory (включено в 2012 р.), OpenAIRE (включено в 2012 р.), Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (включено в 2012 р.), ResearchBib (включено в 2013 р.), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (включено в 2013 р.), WorldCat (включено в 2013 р., CrossRef (включено в 2014 р.), Directory Indexing of International Research Journals (включено в 2014 р.), Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (включено в 2014 р.), Open Academic Journals Index (OAJI) (включено в 2014 р.), Sherpa/Romeo (включено в 2014 р.), WorldWideScience.org (включено в 2015 р.), Scholar Article Journal Index (SAJI) (включено в 2016 р.), CNKI Scholar (включено в 2018 р.), Microsoft Academic Search (включено в 2018 р.), Соціонет (включено в 2018 р.), Zeitschriftendatenbank (ZDB) (включено в 2018 р.), EconBiz (включено в 2018 р.), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals) (включено в 2018 р.), Scilit (включено в 2018 р.), EconPapers (включено в 2019 р.), IDEAS (включено в 2019р.))
 5. Liubov Shevtsiv. Adaptation of Investment Strategy to Changes in Foreign Economic Activity of the Enterprise / Andrii Vitrenko, Halyna Tarasiuk, Alla Shlapak, Liubov Shevtsiv, Tetiana Dedilova, Iryna Kosichenko // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). Volume-9. Issue-2, December 2019, р. 2029-2035. //  https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/
 6. Liubov Shevtsiv. Simulation Modelling of Market of Derivative Financial Instruments / Olena Stashchuk, Nataliia Bazhanova, Maksym Marych, Liubov Shevtsiv, Olena Tarasova, Olga Purtskhvanidze // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Volume-8. Issue-4. November 2019, p. 12581-12585. // https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4/D9881118419.pdf
 7. Шевців Л. Ю. Теорія і практика впровадження системи контролінгу в умовах інформаційної економіки / Шевців Л.Ю., Непевна Б. О., Шевців А. Б. //  БізнесІнформ. – № 10, 2019 – С.244-252. // https://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_10_0_244_252
 8. Шевців Л.Ю. Трансформація управлінського обліку в умовах сталого розвитку: обліково-інформаційний аспект / Л.Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. № 1 (23). – 2019. – Одеса, – С. 61-70. ISNN: 2226-2172. https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No1/61.pdf
 9. Шевців Л.Ю. Дослідження сучасних аспектів обліку і аналізу розрахунків з оплати праці в умовах сталого розвитку / Шевців Л.Ю. Курій І.Я. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 1(51). – Ужгород, 2018. – С. 281-287. ISSN 2409-6857 (Print), ISSN 2415-735X (Online). dspace.tneu.edu.ua › bitstream › 1 › 1(51)УЖГОРОД_2018
 10. Шевців Л.Ю. Організація та методика обліку виробничих запасів як важливої складової оборотних активів підприємства // Шевців Л.Ю., Тесляк М.М.// Міжнародний науковий журнал “Internauka”. Економіка. №5(45). – 2018. –С.65-69. http://www.inter-nauka.com; //http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_4%282%29__14 // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQteW
 11. Shevtsiv L. Investigation of the mechanism of interrelation between accounting and budgeting in the enterprise management system: the strategic aspect / L. Shevtsiv // Technology audit and production reserves — № 6/4(38), 2017. – С.39-47. ISNN: 2226-3780 (online). Index Copernicus
 12. Шевців Л.Ю. Стратегічне логістичне управління діяльністю машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів / Л.Ю. Шевців // Вісник ДНУ: Серія: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Дніпропетровськ. 2017. – Вип. 9. – Т.25. – С.118-136. ISNN: 2409-9228. Index Copernicus
 13. Шевців Л.Ю. Комплексний аналіз ринку логістичних послуг в Україні / О.Є. Шандрівська, Л.Ю. Шевців // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки», Київ. 2016. – №7 (181), С.163-174. (ISNN:1993-6788). Scopus
 14. Шевців Л.Ю. Концептуальні основи формування ефективної системи управління витратами машинобудівних підприємств / Л.Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 72-81. ISNN: 2226-2172. Index Copernicus
 15. Шевців Л.Ю. Міжнародні та національні чинники впливу на розвиток товарних ринків в Україні / О.Є. Шандрівська, Л.Ю. Шевців // Вісник ДНУ. Серія: «Світове господарство», Дніпропетровськ. – 2016. – Том 24. – Вип. 8, – С.93-104. ISNN: 2409-9228.  Index Copernicus
 16. Шевців Л.Ю. Облікова політика у формуванні аналітичної інформації / Шевців Л. Ю., Кіндрат О. Д.// Збірник тез доповідей 2016.
 17. Шевців Л.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення логістично-зорієнтованого стратегічного розвитку підприємства / Шевців Л.Ю., Шевців А.Б. // Технологічний аудит та резерви виробництва № 6/5 (26), 2015. – С.32-38. ISNN: 2226-3780. Index Copernicus
 18. Шевців Л.Ю. Еластичність часу праці у формуванні кадрового потенціалу підприємства / Є.В. Крикавський, С.В. ЛеоноваЛ.Ю. Шевців //   Збірник наукових праць  «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно ресурсного потенціалу регіону фінансова політика та інвестиції».  –  Рівне: НУВГП –  Вип. 20, №3, – 2015. – С.145-156.
 19. Шевців Л.Ю. Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Вісник НУ Львівська політехніка. Логістика. – Львів, 2015. – № 833. – С. 153–159lt;/a>
 20. Шевців Л.Ю. Бюджетування як інструментарій реалізації цілей стратегічного управління / Шевців Л.Ю. // Збірник тез доповідей 2015.
 21. Шевців Л.Ю. Організація управлінського обліку логістичних витрат / Л.Ю.Шевців // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 11 (41). – Ч. 1. – Луцьк, 2014. – С. 319 –328.
 22. Шевців Л.Ю. Управлінський облік як фактор підвищення конкурентоспроможності бізнесу / Л.Ю. Шевців, С.В. Приймак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – вип. 24.2. – С.316 – 323.
 23. Шевців Л.Ю. Управління відносинами в ланцюгу поставок на засадах Vested / Л.Ю. Шевців Л.Ю., Л.Я. Якимишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – вип. 24.3. – С.309–315.
 24. Шевців Л.Ю. Основні аспекти впровадження концепції «розумної організації» на промисловому підприємстві / С.В.Леонова, Л.Ю. Шевців // Наукові записки Зб. наук. праць. Вісник Львівського університету бізнесу та права –2012. – №9. – С.55-60. 
 25. Шевців Л.Ю. Розвиток самоорганізації і знань підприємства та моделювання результатів логістико-маркетингової діяльності / О.Б.Мних, Л.Ю.Шевців // Економічні науки. Вісник Хмельницького національного університету. – 2010.– № 5. – Т.4 (166) – С. 26–32.
 26. Шевців Л.Ю. До питання вибору постачальників промислового підприємства / П.Г.Ільчук, Р.Л.Сопільник, Л.Ю. Шевців // Логістика. Вісник НУ «Львівська політехніка»: Зб. наук. праць. – Львів : Видавництво НУ «ЛП», 2010 – № 669. – С. 69–74.

Тези

 1. Шевців Л. Ю. Проблеми гармонізації вітчизняної системи обліку і фінансової звітності з міжнародними стандартами / Л. Ю. Шевців // «Світ економічної науки. Випуск 8»: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2018. – С.83-87.
 2. Шевців Л. Ю. Стратегічна звітність на основі концепції бухгалтерського інжинірингу / Л. Ю. Шевців // «Перспективні напрями розвитку економіки, обліку, управління і права : теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція (20.10.18р).: у 5ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч.3. – С. 39-41.
 3. Шевців Л. Ю. Гармонізація розвитку вищих навчальних закладів та їх вплив на підготовку фахівців за спеціальністю «облік і оподаткування» / Л. Ю. Шевців // Звітна наукова конференція факультету управління фінансами та бізнесу за 2018 р. : зб. тез конф. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – С.64-69.

 4. Шевців Л. Ю. Тенденції розвитку інформаційних технологій і систем в умовах глобалізації» / Шевців Л. Ю. // Проблеми  становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2019р.). – Львів: ЛНУ ім.Ів. Франка, 2019. – С.215-218.

 5. Шевців Л. Ю. Бюджетування як інструмент управління діяльністю вітчизняних підприємств / Л. Ю. Шевців, Федорків Ю.І. // Стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20.04.19 р.). – Полтава, 2019. – Ч.3. –  С.60-62.

 6. Шевців Л. Ю.  Стратегічний розвиток державного аудиту в Україні / Л. Ю. Шевців, О.О. Веремчук // «Сучасна парадигма публічного управління»: Матеріали  I Міжнародної науково- практичної конференції (17-19 жовтня 2019 р.). – Львів: ЛНУ ім.Ів. Франка, 2019. – С.388-391.

 7. Шевців Л. Ю. Облікова політика у формуванні аналітичної інформації / Л. Ю. Шевців, О. Д.Кіндрат // Звітна наукова конференція факультету управління фінансами та бізнесу за 2016 р. : зб. тез конф. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 196-201.

 8. Шевців Л.Ю. Сучасний стан і перспективи формування стратегічно зорієнтованого  обліку в системі управління підприємством / Л.Ю. Шевців // Проблеми та перспективи розвитку української науки: XІІІ Міжнародна інтернет конференція. 2017. – С. 132-136.

 9. Шевців Л. Ю. Поняття стратегічного управлінського обліку та його практичне значення в умовах ринкової економіки» / Шевців Л. Ю. Біляковська Х.І. // Проблеми  становлення інформаційної економіки в Україні. Міжнародна науково-практична конференція. ЛНУ ім. Ів. Франка – м. Львів, 2017. – С.128-131.

 10. Шевців Л. Ю. Cучасні аспекти бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на лакофарбових підприємствах України / Шевців Л. Ю. Батіг Б.М. // Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 травня – 1червня 2018 року). – Одеса, 2018. – С.102-105.

 11. Шевців Л. Ю. Облікові аспекти модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / Шевців Л.Ю., Охрім В.А. // Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 травня – 1червня 2018 року). – Одеса, 2018. – С.179-182.

 12. Шевців Л. Ю. Управлінський облік як основа сталого розвитку підприємств / Л. Ю. Шевців // Звітна наукова конференція факультету управління фінансами та бізнесу за 2017 р. : зб. тез конф. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С.136-141.

 13. Шевців Л.Ю. Удосконалення процесів управління витратами підприємств на основі логістичних підходів / Л.Ю. Шевців // Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств: ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція, 27-28 квітня 2016 р. / Одеський національний політехнічний університет, 2016. – С. 80-81.

 14. Шевців Л.Ю.Формування нової парадигми організації стратегічного управління підприємством в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні / Л.Ю. Шевців // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» до 200-річчя Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, (3 -5 листопада 2016 р.). 2016. – С. 324-325.

 15. Шевців Л.Ю. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення кредитної діяльності банку в умовах сталого розвитку/ Л.Ю. Шевців // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 27 жовтня 2016 р. // ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 197-200.

 16. Шевців Л.Ю.   Логістична стратегія і еластичне формування часу праці  / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Безпека, екстремізм, тероризм: Тези ХІV Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.А. Янковської – Львів: ЛУБП, 2015. – С. 186-187.

   

Біографія

БІОГРАФІЯ

 • 1982 – 1987р. – навчалася на економічному факультеті Львівського ордена Леніна державного університету ім.І. Франка за спеціальністю «організація механізованої обробки економічної інформації».
 • 2009 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Оцінювання та планування логістичних витрат машинобудівних підприємств» в Національному університеті «Львівська політехніка».
 • 2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
 • 2010 – 2016 р. – заступник завідувача кафедри обліку і аудиту з навчально-виховної роботи.
 • 2013р. – голова експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» у Бізнес-коледжі ПВНЗ «Європейський університет».
 • 2019 р. – підвищувала кваліфікацію на кафедрі обліку і аналізу НУ «Львівська політехніка».

Працювала:

 • З 2015 р. – доцент кафедри обліку і аудиту факультету УФБ ЛНУ імені Івана Франка.
 • З 2002 – 2015 р. викладач кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії.
 • З 1987 – 2002 р. – інженер обчислювального центру, бухгалтер, економіст, старший бухгалтер, головний бухгалтер у підприємницьких структурах.

Проекти

Проекти – участь у розробці кафедральної теми «Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції»

Нагороди

Нагороджена: грамотою ЛДФА (2010 р.); грамотою Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (2019 р).

Розклад