Digital-технології в обліку і оподаткуванні

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Шевців Л. Ю.УФО-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516УФО-31сдоцент Шевців Л. Ю.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННІ»

Вибіркова дисципліна

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є комп’ютерні системи і технології, можливості їх використання в бухгалтерському обліку та оподаткуванні для діджиталізаціїобліко-аналітичних функцій.

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Digital-технології в обліку і оподаткуванні»  єформування у студентів фундаментальних теоретичних знань сутності і доцільності використання комп’ютерних систем і технологій в обліку та оподаткуванні, набуття студентами практичних навиків щодо порядку функціонування і використання облікових інформаційних систем та комп’ютерних програм для ведення обліку, складання та подання звітності в умовах діджиталізації економічних процесів.

Основні завдання

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Digital-технології в обліку і оподаткуванні»  перед студентами поставлено такі завдання:

– розкрити сутність та важливість діджиталізації у сфері обліку і оподаткування;

– визначити основні тенденції розвитку інформаційних технологій та перспективи їх застосування при діджиталізації бізнесу;

– вивчити практичні основи діджиталізації обліку і оподаткування;

– отримати теоретичні знання з використання спеціальних комп’ютерних програм для обліку та оподаткування, які найпопулярніші серед українських суб’єктів бізнесу;

– набути практичні навички ведення обліку у різних комп’ютерних програмах;

– набути практичних навичок формування і подання податкових декларацій за допомогою спеціальних комп’ютерних програмах;

– виробити процесне мислення та здатності використання процесного підходу при діджиталізації обліково-аналітичних функцій сучасного підприємства.

Місце навчальної  дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна «Digital-технології в обліку і оподаткуванні»  є вибірковою дисципліною підготовки бакалаврів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» і пов’язана із такими навчальними дисциплінами: «Фінансовий облік», «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності», «Аналіз господарської діяльності», «Аудит», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Основи податкового контролю», «Основи форензіку», «Звітність підприємств» та інші.

Вимоги до компетентностей, знань і умінь:

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Digital-технології в обліку і оподаткуванні»  у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

ЗК2. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії з метою ефективного вирішення поставлених завдань.

ЗК3. Здатність до аналізу та оцінювання соціально-економічних процесів і явищ у суспільному середовищі та здійсненні професійної діяльності.

ЗК4. Здатність дотримання вимог охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності.

ЗК5. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення.

ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Здатністьвикористовувати інформаційні і комунікаційні технології для розв’язання конкретних задач та вирішення проблем у професійній галузі.

ЗК12. Здатність використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах.

ЗК13. Уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.

ЗК15. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

спеціальні:

ФК5. Уміння проводити дослідження в галузях економіки: вибрати і обґрунтувати тему, скласти план; уміти використовувати інформаційне забезпечення; складати і оформляти бібліографію, застосовувати комп’ютерні технології у наукових дослідженнях і т.д.

ФК6. Уміти аналізувати: загальний обсяг реалізації та її асортимент; забезпеченість матеріальними ресурсами і ефективність використання; стан і склад основних засобів, ефективність їх використання; стан і забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, ефективність їх використання; витрати підприємства, собівартість продукції, товарів; фінансові результати і рентабельність підприємства; майно і джерела його покриття; оборотні активи і оборотність; капітал; фінансову стійкість і ліквідність підприємства; готувати висновки і пропозиції.

ФК7. Читати нормативно-довідкову документацію, бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність, бізнес-плани.

 

Вивчення навчальної дисципліни «Digital-технології в обліку і оподаткуванні» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

– підходи до визначення поняття діджиталізації обліку і оподаткування та її роль в цифровій економіці;

– стан процесів діджиталізації обліку і оподаткування в Україні;

– функціональні можливості та особливості діджиталізації обліку і оподаткування суб’єктів бізнесу;

– ключові поняття і параметри функціонування автоматизованих інформаційних систем в умовах діджиталізації обліку і оподаткування;

– місце і значення обліково-аналітичної систем в інформаційному забезпеченні

користувачів інформації у вирішенні проблем діяльності суб’єктів бізнесу;

– організаційно-економічний механізм діджиталізації обліку і оподаткування та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням спеціальних бухгалтерських комп’ютерних програм;

– можливості автоматизованих систем обліку і оподаткування;

– основи побудови та організації облікового процесу із застосуванням діджитал-технологій;

– порядок складання різних видів і форм звітності з використанням різних спеціальних комп’ютерних програм;

– особливості функціонування підприємств в діджитал-середовищі та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування;

– основні види ризику, пов’язані з діджиталізацією обліку та оподаткування;

– можливості використання мережі для обробки та передання обліково-аналітичної інформації.

б) уміти:

– застосовувати положення законодавчих і нормативно-правових актів у практичній діяльності підприємств при діджиталізації обліку і оподаткування;

– визначати економічну ефективність впровадження комп’ютеризованих бухгалтерських програм на підприємстві;

– визначати характерні риси цифрової економіки;

– користуватися прикладними рішеннями і програмними продуктами: «IT-Enterprise бухгалтерія», «MASTER бухгалтерія», BAS Бухгалтерія, «МеDoc», «Бест Звіт Плюс», «Акцент Бухгалтерія» та ін.;

– використовувати можливості комп’ютерних бухгалтерських програм для оптимізації обліку та оподаткування на підприємстві;

– впроваджувати на підприємствах України новітню методологію бухгалтерського обліку, звітності відповідно до вимог ринкової економіки;

– аналізувати сучасні тенденції ринку програмного забезпечення для цілей діджиталізації обліку та управління;

– застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Вміння використовувати професійно-профільовані знання і практичні навики з фахових дисциплін в обліку, аналізі і аудиті суб’єктів підприємництва та  та  державному секторі економіки.

ПРН 2. Вміння класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління. Організувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації.

ПРН 4. Вміння застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством.

ПРН 9. Вміння вести облік відповідно до МСБО.

ПРН 13. Вміти застосовувати інформаційні та інноваційні технології у професійній та науковій діяльності.

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1.Digital-технології в обліку і оподаткуванні   в умовах цифровізації економіки.

Тема 2.Процесний підхід до діджиталізації обліку і оподаткування.

Тема 3.Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні, їх роль при переході до цифрової економіки.

Тема 4.BAS Бухгалтерія.

Тема 5.Основи роботи і функціональні можливості програми «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія».

Тема 6. Спеціалізовані компютерні програми для автоматизації формування та подання податкової звітності.

Тема 7.Роль глобальних комп’ютерних мереж в обліку і оподаткуванні.

Тема 8. Трансформація ролі і призначення бухгалтера в умовах діджиталізації.

 

Рекомендована література

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 2. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України : від 15.05.2013 р. № 386-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80
 3. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р
 4. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку: [монографія]. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 336 с.
 5. Гончарук Я.А., Марушко Н.С., Лозницький Д.С. Інформаційні системи і технології в обліку : [навчальний посібник]. Львів : Магнолія, 2014. 400 с.
 6. Долбнєва Д.В., Романів Є.М. Основи роботи і функціональні можливості системи IT-Enterprise з ведення обліку, звітності та оподаткування: [навчально-методичний посібник]. Л.: «Ліга-Прес», 2019. 149 с.
 7. Дубій О. Посібник користувача персонального комп’ютера : [4-те оновлене і доповнене видання]. Львів : БаК, 2007. 248 с.
 8. Жук В. М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: інституціональний аспект : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 372 с.
 9. Інструкція з експлуатації програмного комплексу «Бест Звіт Плюс» (Версія 8.94). К. : 2005. 232 с.
 10. Каталог проектних рішень групи компаній Парус. К. : 2008. 33 с.
 11. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. К. : Центр учб. л-ри, 2008. 320 с.
 12. Комп’ютерна програма М.Е.Док : [посібник користувача]. URL: https://www.slideshare.net/softcomgroup/medoc-81661894
 13. Конопля В. М. Програмний комплекс «Бест Звіт Плюс» (Версія 8.16.000) : керівництво з експлуатації / В. М. Конопля. К. : 2009. 24 с.
 14. Конфігурація BAS Бухгалтерія. Редакція 2.1. Посібник з ведення обліку. URL: https://its.1c.ua/db/basaccua.
 15. Лучко М.Р. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті : [навчальний посібник]. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 252 с.
 16. Муравський В.В. Комп’ютерно-комунікаційна форма обліку : [монографія]. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 486 с.
 17. Назарова І.Я., Муравський В.В. Інформаційні системи та автоматизоване робоче місце бухгалтера : [навчальний посібник]. Тернопіль: Крок, 2016. 301 с.
 18. Назарова І.Я., Муравський В.В., Шевучк О.А. Організація автоматизованого робочого місця бухгалтера : [навчальний посібник]. Тернопіль: Крок, 2019. 294 с.
 19. Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Мулик Я.І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: [монографія]. Київ: Центр учб. літ., 2019. 224 с.
 1. Сусіденко В.Т. Інформаційні системи і технології в обліку : [навч. посіб.]. К. : Центр учбової літератури, 2016. 224 с.
 2. Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні : [навчальний посібник] / Краєвський В. М., Титенко Л. В., Паянок Т. М., Параниця Н. В., Богдан С. В. Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 288 с/
 3. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : [підручник: друге видання, доопрацьоване і доповнене]. Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 400 с.

 

 ІНТЕРНЕТ САЙТИ

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: www.zakon.rada.gov.ua
 2. Офіційний сайт Міністерства цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/
 3. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua/
 4. Інформаційна платформа «Ліга: Закон». URL: https://ligazakon.net/
 5. Бухгалтер 911 – портал для бухгалтера. URL: http://buhgalter911.com
 6. Все про бухгалтерський облік. URL: www.vobu.com.ua
 7. Огляд можливостей роботи програми «IT-Enterprise. Бухгалтерія». URL: https://www.youtube.com/watch?v=dbVJR4KhYhA
 8. MASTER: Бухгалтерія для бюджетних установ. URL: https://news.dtkt.ua/debet-kredit/partner-news/47018
 9. М.Е.Doc – мій електронний документ. URL: https://www.vostok.dp.ua/ukr/infa1/program/m_e_doc/
 10. Сторінка програми «Бест Звіт Плюс». URL: http://kraft.net.ua/Reports/BestZvit/BestPlus.
 11. Сторінка програми «Акцент-бухгалтерія» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.accent6.com/.
 12. Інформаційна система Облік SaaS. URL: https://ioblik.com/uk

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус