Злочини у сфері господарської діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Шевців Л. Ю.УФОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФОМ-51сдоцент Шевців Л. Ю.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 (назва навчальної дисципліни)

 

Нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

 Види і форми злочинів у сфері господарської діяльності.

 

Мета навчальної дисципліни

Формування аналітичного та юридичного мислення, уміння та навичок використання інструментів для об’єктивної оцінки економічних ситуацій в розрізі видів економічної злочинності, ознайомлення студентів з теоретичними та практично-прикладними проблемами кримінально-правової кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності та шляхами їх вирішення у теорії кримінального права та законодавстві.

 

Основні завдання

 • формування знань, умінь та навиків щодо кваліфікації передбачених кримінальним законодавством відповідних злочинів у сфері господарської діяльності.
 • навчити застосовувати теоретичні положення на практиці;
 • дати чітке уявлення про роль криміналістики у діяльності з розкриття, розслідування, попередження окремих видів злочинів у сфері господарської діяльності тощо.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях таких дисциплін, як  «Фінансовий аналіз», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності», «Стратегічний управлінський облік», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Фінансовий контроль в галузях економіки», «Організація і методика економічного аналізу».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (із експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 

спеціальні:

 • Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.
 • Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або псиметричності інформації.
 • Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.
 • Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю та оподаткування.
 • Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю, оподаткування.
 • Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.
 • Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання.
 • Обгрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.
 • Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), мпоживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.

 

.Після вивчення дисципліни “Злочини у сфері господарської діяльності” здобувачі вищої освіти повинні:

а) знати:

– основні положення чинного законодавства та інших нормативно-правових актів України, що регламентують поняття злочинів у сфері господарської діяльності;

– криміналістичну характеристику відповідних видів злочинів;

– способи готування, вчинення, приховування розслідування бюджетних,  податкових злочинів; хабарництва тощо;

– основні положення чинного законодавства та інших нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та фінансові розслідування економічних та господарських злочинів;

– основні положення методики виявлення та розслідування економічних та господарських злочинів.

б) уміти:

– правильно тлумачити і застосовувати норми Кримінального, Кримінально-Процесуального, Податкового, Бюджетного та інш. кодексів;

– читати і розуміти фінансову (бухгалтерську), статистичну, податкову, іншу звітність як джерело та інформацію про злочини у сфері господарської діяльності;

– здійснювати аналітичну роботу, розвивати своє юридичне мислення;

– проводити дослідження змін економічних явищ і процесів на багатокритеріальній основі як середовища можливого здійснення злочинів;

– працювати з документами;

– виявляти та розслідувати злочини у сфері господарської діяльності;

– визначати, юридично обґрунтовувати і відстоювати свою позицію;

– самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

  Тема 1. Злочинність та її ознаки
  Тема 2. Злочини у сфері оподаткування
  Тема 3. Злочини та інші правопорушення у бюджетній сфері
  Тема 4 Злочини у сфері банкрутства
  Тема 5. Злочини  у сфері приватизації та корпоратизації підприємств
  Тема 6. Шахрайство з фінансовими ресурсами
  Тема 7. Корупційна злочинність
  Тема 8. Форми і методи запобігання злочинності

 

Рекомендована література

 1. Бюджетний кодекс України від 07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами і доповненнями).
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755 – VІ URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/document/100013275-podatkoviy-kodeks-ukrayini-stanom-na-01-07-2019
 4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III (зі змінами і доповненнями).
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року із змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 7. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень, затверджене постановою Верховної Ради України від 05.10.2017 No 2164-VIII [Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
 8. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від26.01.1993 р.  № 2939-ХІI (зі змінами і доповненнями).
 9. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.12014 р. № 1700-VII
 10. Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності / П.П. Андрушко. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 512 с.
 11.   Біленчук П.Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, Г.С. Семаков. – К. : Міжрегіональна академія управління персоналом, 2007. – 510 с.
 12. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп’ютерна злочинність: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 240 с.
 13. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально- правова характеристика / О.О. Дудоров. – К. : Юридична практика, 2003. – 923 с.
 14. Кримінологія: Підручник  За заг. ред. Л.С. Сміяна, Ю.В. Нікітіна. – К.: Національна академія управління, 2010. – 496 с.
 15. Оболенцев В.Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії і практики попередження. – Х., 2005. – 127 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус