Управлінський облік

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Шевців Л. Ю.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФО-41сдоцент Шевців Л. Ю.

Опис курсу

 АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Управлінський облік»

Нормативна дисципліна

 

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни«Управлінський облік» є витрати виробництва, собівартість продукції та її калькулювання, доходи, фінансові результати за сегментами діяльності.

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: формування системи наукових знань з організації та методики управлінського обліку на підприємствах, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного та вітчизняного досвіду.

 

Основні завдання

 • формування інформаційної системи щодо управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду.
 • вивчення принципів і методів управлінського обліку;
 • місце і роль в управлінні діяльністю підприємства, способи його організації;
 • розкрити суті контрольної функції управлінського обліку на основі вивчення методики обліку за центрами відповідальності, бюджетування діяльності підприємств;
 • вивчення організації управлінського обліку;
 • формування навичок прийняття управлінських рішень на основі інформації про конкретні господарські ситуації.

 

Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки

Навчальна дисципліна «Управлінський облік» формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Фінансовий облік», «Стратегічний управлінський облік», «Аудит».

Вимоги до компетентностей, знаньтаумінь

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі

компетентності (загальні, спеціальні):

 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями і працювати в команді чи працювати автономно; бути критичним та самокритичним; спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • здатності працювати в команді для вивчення місця управлінського обліку в інформаційної системи підприємства і його застосуванні;
 • здатність розуміння значення управлінського обліку щодо ведення бізнесу;
 • здатність до відображення інформації про господарські операції підприємства в управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретація для задоволення інформаційних потреб осіб що приймають рішення;
 • здатністьнабуттянавичківвикористаннясучаснихінформаційних систем і комунікаційнихтехнологій; визначатикритерії складу інформаціївідповідноопераційного рівняуправління;
 • здатність визначати поняття, мету, класифікацію системи управлінського обліку; сутність інформаційної системи підприємства; завдання, об’єкти, методи і принципи управлінського обліку; етапи історичного розвитку управлінського обліку; розуміння відмінності фінансового, податкового та управлінського обліку;
 • здатності організації управлінського обліку на підприємствах; побудови облікової політики як інструмента організації управлінського обліку;
 • здатності формувати організаційно-економічний механізм впровадження управлінського обліку в діяльність підприємства (організації), щоб забезпечити ефективність діяльності апарату управлінської бухгалтерії.
 • здатності застосовувати принципи управлінського обліку під час виконання професійних обов’язків;
 • здатності визначати переваги впровадження управлінського обліку на підприємствах в умовах подання звітності за МСФЗ;
 • здатності розроблення плану рахунків управлінського обліку щодо конкретного підприємства та формування управлінського обліку фінансових результатів відповідно до специфіки підприємства.
 • Здатність досліджувати основні напрями класифікації витрат, цілі, значення;
 • Здатність до відображення інформації про витрати підприємства в управлінському обліку, їх систематизації, узагальненні у звітності (МСФЗ) та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення про витрати;
 • Застосовувати знання щодо організаційних аспектів управління (контролю) за витратами, їх бюджетування, обліку за центрами (сегментами) відповідальності;
 • Здатність проведення досліджень щодо поведінки витрат, їх залежності від зміни обсягу виробництва із використанням методів функції витрат;
 • Здатність застосовувати спеціалізовані інформаційні технології для формування інформації щодо витрат на підприємстві (побудова моделі);

знати

 • суть концептуальнихположеньуправлінського обліку;
 • сутність взаємозв’язку інформації та системи управлінського обліку; ролі управлінського обліку в обліковій системі підприємства; цілі інформаційної системи управлінського обліку та вимоги до управлінської інформації;
 • ідентифікувати та оцінювати управлінськийоблік за сегментами;
 • відмінностіщодоформуваннявітчизняного та зарубіжного «Звіту про прибутки і збитки» та «Звіту про фінансовірезультати»;
 • методичний інструментарій щодо класифікації витрат залежно від специфіки діяльності підприємства (організації);
 • сучасні методи калькулювання собівартості;
 • особливості складання кошторисів;
 • методичні системи обліку при проведенні аналізу витрат;

уміти

 • формувати облікову інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу;
 • підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку з управлінського обліку.
 • застосовувати відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат
  і калькулювання;
 • моніторити інформацію про рівень витрат та їх розподіл за центрами витрат
  та центрах відповідальності.

 

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI / зі змінами і доповненнями // http://zakon4.rada.gov.ua
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV / зі змінами і доповненнями // http://zakon4.rada.gov.ua
 3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 05.10.2017 р. № 2164-29 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2164-19.
 4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTTbvCgKMhX4CzoeZ2HZS
 5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності, затверджене Наказом Міністерства фінансів України №73 від 7.02.2013 р./ Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakonradagov.ua/laws/show/z0336-13.
 6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 №291.
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290 // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTTbvCgK // https://zakon.rada.gov.ua
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318// https://zakon.rada.gov.ua // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTTbvCgK
 10. Анализ витрат і результатів . // http://www.consultіng.ru/maіn/іas/іndex.htm
 11. Атамас П.Й. Управлінський облік: навч.посіб. / П.Й. Атанас. – Дніпропетровськ: Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.
 12. Білик М.Д. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання : навч.посіб. / М.Д. Білик; Держ. Вищ.навч.закл. «Київ нац. Екон.ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2013. – 689 с.
 13. Брадул О.М. Управлінський облік : навч. посіб. /О.М.Брадул, В. А.Шепелюк, Л. Я.Шевченко, П. Д.Камінський, та ін; ДНУЕТ. – Кривой Ріг : 2017. – 113с. http://elibrary.donnuet.edu.ua/1407/1/Shevchenko_manual_Upravlinsiy_oblikpdf
 14. Зелікман В.Д. Управлінський облік: Навч. посібник / В.Д. Зелікман, І.М. Ізвєкова, Р.Б. Сокольськатаін. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 198 с. https://nmetau.edu.ua/file/uproblik-2017.pdf
 15. Карпенко О. В.Управлінський облік: Навч. посіб./ Карпенко О. В., Карпенко Д.В.— К.: Центр учбової літератури, 2012. — 296с. http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789
 16. Мансуров П. М.Управленческий учет : учебное пособие / П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 175 с..http://window.edu.ru/resource/798/71798/files/ulstu2010-64.pdf
 17. Сіренко Н. М. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : курс лекцій / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська, Ю.О.Щербина. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 132 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/12345
 18. Пашкевич М.С. Управлінський облік : навч. посіб. [Електронний ресурс] / М.С. Пашкевич, О.П. Дріга, А.А. Макурін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 151 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua
 19. Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учёт. 12-е изд. / Пер.с англ. под ред. М.А. Карлика; Учебник. – СПб: Питер, 2010. – 592с.
 20. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Курс управлінського обліку: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 314 с.
 21. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник / С.Ф.Голов. – ЦУЛ. – 2019. – 400 с.
 22. Данилюк М.О. Управління витратами на промислових підприємствах: наук.-практ.посіб./ М.О. Данилюк, В.Р. Лешій. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2006. – 172с.
 23. Дерій В.А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю : монографія / В.А. Дерій. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – 272 с.
 24. Карпенко О. В. Управлінський облік: навч. посіб./О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко. -К.: Центр учбової літератури, 2012. -296 с.
 25. Кузьмін О.Є. Основи бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: навч.посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак та ін. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 216 с.
 26. Кузьмін О.Є. Управління витратами на підприємствах: навч.посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, У.І.Когут – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 244 с.
 27. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підручник. / Л.В. Нападовська. 2-ге вид., доопрац. та допов. – К.: КНТЕУ, 2010. – 647с.
 28. Огійчук М. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами:підручник / М.Огійчук . – Алерта, 2016. – 1040 с.
 29. Партин Г.О. Управлінський облік: підручник / Г.О.Партин та ін. – Л.: Вид-во Львів.політехніки, 2013.– 279 с.
 30. Пашкевич М.С. Управлінський облік : навч. посіб. [Електронний ресурс] / М.С. Пашкевич, О.П. Дріга, А.А. Макурін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 151 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua
 31. Садовська І.Б., Тлуткевич Н.В. Організація управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах : теорія і практика. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2008. – 352 с.
 32. Шевців Л.Ю. Логістичні витрати підприємства : формування та оцінювання : [монографія] / Л.Ю. Шевців, І. Петецький. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 244 с.
 33. Шевців Л.Ю. Трансформація управлінського обліку в умовах сталого розвитку: обліково-інформаційний аспект / Л.Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. № 1 (23). – Одеса, 2018. – С. 61-70.ISNN: 2226-2172.
 34. Шевців Л.Ю. Концептуальні основи формування ефективної системи управління витратами машинобудівних підприємств / Л.Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 72-81.ISNN: 2226-2172.
 35. Shevtsiv L. Construction of a model of strategic management of costs at the machine-building enterprise / Shevtsiv L., Romaniv Y., Dolbneva D.// Technology audit and production reserves – № 1/4(45), 2019. – С.11-21. ISNN: 2226-3780 (online).АтамасП.Й. Управлінськийоблік: навч.посіб. / П.Й. Атанас. – Дніпропетровськ: Центрнавчальноїлітератури, 2006. – 440 с.
 36. Фостер Дж., Хорнгрен Ч. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М: Финансы и статистика, 2003. – 415с.
 37. Обліково-аналітичне забезпечення управління: вітчизняний та міжнародний досвід [Текст]: [Монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. М.Г. Білопольського, к.е.н., доц. Сизоненко О.А.; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк: Видавець Дмитренко Л.Р., 2014.- –350с.
 38. Матеріали періодичних видань та інших наукових видань: Бухгалтерський облік і аудит; Баланс; Податкове планування; Фінанси України, Економіка України, Науковий вісник КНТЕУ.
 39. Фаріон І.Д. Управлінський облік: підручник / І.Д.Фаріон, Т.М.Писаренко. – Центр навчальної літератури. – 2017. – 792 с.
 40. http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 41. http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 42. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.
 43. http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.
 44. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.
 45. www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.
 46. www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України
 47. http://web/worldbank/org– сайт Світового банку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус