Управлінський облік

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Шевців Л. Ю.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФО-41сдоцент Шевців Л. Ю.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Управлінський облік»

Нормативна дисципліна

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни«Управлінський облік» є витрати виробництва, собівартість продукції та її калькулювання, доходи, фінансові результати за сегментами діяльності.

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: формування системи наукових знань з організації та методики управлінського обліку на підприємствах, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного та вітчизняного досвіду.

Основні завдання

 • формування інформаційної системи щодо управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду.
 • вивчення принципів і методів управлінського обліку;
 • місце і роль в управлінні діяльністю підприємства, способи його організації;
 • розкрити суті контрольної функції управлінського обліку на основі вивчення методики обліку за центрами відповідальності, бюджетування діяльності підприємств;
 • вивчення організації управлінського обліку;
 • формування навичок прийняття управлінських рішень на основі інформації про конкретні господарські ситуації.

                            Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки

Навчальна дисципліна «Управлінський облік» є обов’язковою компонентою підготовки бакалаврів. Вона базується на знаннях, сформованих під час вивчення таких дисциплін, як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Бухгалтерський облік в галузях економіки» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Аудит», «Звітність підприємств», «Стратегічний облік і аналіз».

Вимоги до компетентостей, знань та умінь

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі

компетентності:

загальні:

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання, виробничі ситуації та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, оподаткування.

ЗК2. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії з метою ефективного вирішення поставлених завдань.

ЗК5. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення.

ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК9. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі.

ЗК10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК11. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології, програми для розв’язання конкретних задач та вирішення проблем у професійній галузі.

ЗК12. Здатність використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах.

     фахові:

ФК1. Уміти застосовувати основи організації обліку і контролю на підприємстві, володіти відповідними практичними навичками щодо: формування облікової політики; розробки форм документів за відсутності їх нормативного регулювання; розробки форм внутрішньої звітності для забезпечення керівництва суб’єкта господарювання необхідною інформацією з метою прийняття управлінських рішень; архівування документації та звітності відповідно до вимог чинного законодавства.

ФК4. Володіння відповідними практичними навичками щодо внутрішньогосподарського (управлінського) обліку: забезпечувати організацію та деталізацію внутрішньогосподарського (управлінського) обліку; групувати та класифікувати склад витрат виробництва; застосовувати сучасні методи обліку витрат; застосовувати управлінський аспект калькулювання собівартості продукції; використовувати методики внутрішньо господарського (управлінського) обліку для внутрішнього ціноутворення, складання калькуляцій обґрунтування управлінських рішень; уміти здійснювати бюджетування та бізнес-планування на підприємстві.

ФК7. Читати нормативно-довідкову документацію, бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність, бізнес-плани.

ФК8. Здійснювати оцінку внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства з орієнтацією на довгострокову перспективу. Робити об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведеного аналізу.

ФК9. Завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення чи   оформленням аналітичних висновків на запит користувачів відповідно до стандартів аналітичного процесу. Набути навички у виробленні управлінських рішень, спрямованих на посилення позицій підприємства у ринковому середовищі.

Програмні результати навчання

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПРН 2. Вміння класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління. Організувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації.

ПРН 3. Вміння здійснювати підготовку фінансової бухгалтерської і управлінської звітності. Визначити інформаційні потреби користувачів звітної інформації в управлінні підприємством.

ПРН 4. Вміння застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством.

ПРН 7. Приймати рішення щодо управління витратами.

Після завершення вивчення дисципліни студент буде:

знати: суть концептуальних положень управлінського обліку; сутність взаємозв’язку інформації та системи управлінського обліку; ролі управлінського обліку в обліковій системі підприємства; цілі інформаційної системи управлінського обліку та вимоги до управлінської інформації; відмінності щодо формування вітчизняного та зарубіжного «Звіту про прибутки і збитки» та «Звіту про фінансові результати»;методичний інструментарій щодо класифікації витрат залежно від специфіки діяльності підприємства (організації); сучасні методи калькулювання собівартості; особливості складання кошторисів; методичні системи обліку при проведенні аналізу витрат;

уміти:формувати облікову інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень; підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку з управлінського обліку; ідентифікувати та оцінювати управлінський облік за сегментами; застосовувати відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання; моніторити інформацію про рівень витрат та їх розподіл за центрами відповідальності.

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

Назва рівня

сформованості вміння

Зміст критерію сформованості вміння
Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язанні типових ситуацій
Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань
та проблемних ситуацій

Навчальна програма складена на 4 кредити. Форми контролю: поточний і проміжний контроль, залік.

Рекомендована література

Список рекомендованої літератури

Рекомендовані нормативно-правові акти

 1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 2. Господарський Кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV Відомості Верховної Ради України. 1999, № 40, Ст.365.
 4. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017, № 44, Ст.397.
 5. Про внесення змін до Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах»: Закон України від31.05.2005 р. № 2594-IV // Відом. Верховної РадиУкраїни. – 2004. – № 32.
 6. Про внесення змін до Закону України «Про Національнупрограму інформатизації»: Закон України від 13.09.2001 р.№ 2684 // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 1.
 7. Про захист економічної конкуренції: Закон України від11.01.2001 р. № 2210-III: Режимдоступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
 8. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016–2017 років ( в трьох частинах). Київ : «Видавництво «Фенікс», 2018.
 9. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№1-34. URL: https://ips.ligazakon.net/document/SH000099

Основна рекомендована література

 1. Атамас П. Й. Управлінський облік : навч. посіб. / Атамас П. Й. – Д. – Київ. : Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.//https://www.twirpx.com/file/408205/
 2. Білик М.Д. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання : навч.посіб. / М.Д. Білик; Держ. Вищ.навч.закл. «Київ нац. Екон.ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2013. – 689 с.
 3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік : підручник / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2005. – 480 с.
 4. Брадул О.М. Управлінський облік : навч. посіб. /О.М.Брадул, В. А.Шепелюк, Л. Я.Шевченко, П. Д.Камінський, та ін; ДНУЕТ. – Кривий Ріг : 2017. – 113с. http://elibrary.donnuet.edu.ua/1407/1/Shevchenko_manual_Upravlinsiy_oblikpdf
 5. Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В.Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 488 с.
 6. Вербило О.Ф. Бухгалтерський облік у менеджменті: зміст та методика навчання: підручник / О.Ф. Вербило, Т.П. Кондрицька, В.М. Ярошинський; за ред. доц., к.е.н. О.Ф. Вербило. – Київ.: НАУ, 2006. – Ч. 3: Управлінський облік. – 328 с.
 7. Гарасим П.М. Курс управлінського обліку: навч. посіб./ Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. – Київ.: Знання, 2007. – 314 с./ https://www.yakaboo.ua/ua/kurs-upravlins-kogo-obliku.html
 8. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник. Київ: «Центр учбової літератури», 2018. 534 с. URL: https://bookzone.com.ua/ books/73598-upravlinskiy-oblik-pidruchnik/
 9. Грещак М. Г. Управління витратами : навч. посіб. / М. Г. Грещак, В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба та ін. ; за заг. ред. М. Г. Грещака. – Київ. : КНЕУ, 2008. – 264 с.
 10. Добровський В. М.Управлінський облік: навч.-метод. посіб./ В. М. Добровський, Л. В.Гнилицька, Р. С. Коршикова – Київ.: КНЕУ, 2005. — 235 с. // http://diplomvkarmane.org.ua/library/ekonomika-knigi/231-2010-05-10-11-45-29/1944-2013-0
 1. Захарченко Л.А. Управління витратами: навчальний посібник з практичних занять для студентів вищих навчальних закладів / Л.А. Захарченко, І.В. Яцкевич. – Одеса: ВМВ, 2011. – 240 с.
 2. Зелікман В.Д. Управлінський облік: навч. посіб. / В.Д. Зелікман, І.М. Ізвєкова, Р.Б. Сокольськатаін. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 198 с. https://nmetau.edu.ua/file/uproblik-2017.pdf
 3. Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі : навч. посіб. [для студ. вищ. навч.закл.] / О.В. Карпенко. – Київ : Центр навч. літ., 2007. –244 с.
 4. Карпенко О. В., Карпенко Д.В. Управлінський облік: навч. посіб / О.В. Карпенко, Д.В.Карпенко – Київ.: Центр учбової літератури, 2012. — 296 с. http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789
 5. Кузьмін О.Є. Управління витратами на підприємствах: навч.посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, У.І.Когут – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 244 с.// https://vlp.com.ua/node/12421
 6. Кузьмін О.Є. Бюджетування на підприємстві: навч.посіб. / О.Є.Кузьмін, О.Г. Мельник. – Київ: Кондор, 2008. – 312 с.
 7. Крикавський Є.В. Економіка логістики: навч. посіб. / Є.В.Крикавський, О.А. Похильченко, Н.В.Чорнописька, О.С. Костюк, Н.Б.Савіна, С.М. Нікшич, Л.Я. Якимишин; за заг. ред. Є.В. Крикавського, О.А. Похильченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 640 с.
 8. Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік. навч. посіб. / О. В. Лишиленко. — Київ.: ЦУЛ, 2006. – 254 с.
 9. Лень В. С. Управлінський облік : навч. посіб. / В. С. Лень. – 2-е вид., випр.. – Київ. : Знання-Прес, 2006. – 317 с.
 10. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підручник / Л.В. Нападовська. 2-ге вид., доопрац. та допов. – Київ.: КНТЕУ, 2010. – 647с.
 11. Оксанич О. Е. Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг: навч.посіб. / О. Е.Оксанич, І. А. Волкова, О. О. Миронова – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 326 с.
 12. Партин Г.О. Управлінський облік: підручник / Г.О.Партин та ін. – Львів: Вид-во Львів.політехніки, 2013.– 279 с.// https://vlp.com.ua/node/10413
 13. Пашкевич М.С. Управлінський облік : навч. посіб. / М.С. Пашкевич, О.П. Дріга, А.А. Макурін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 151 с.// http://nmu.org.ua
 14. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / [Ю.Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін.] ; за ред. Ю. Є. Петруні. – [4-те вид., переробл. і доп.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – 276 с.
 15. Приймак С. В. Фінансова звітність підприємств: навч.-метод. посібник / С.В. Приймак, М. Т. Костишина, Д. В. Долбнєва //– Львів : Ліга Прес, 2016.– 268 с.
 16. Романів Є. М. Бухгалтерський облік (загальна теорія): навч. посіб. / Є. М. Романів, Н. О. Лобода. – Львів : ЛДФА, 2014. 265 с.
 17. Сіренко Н. М. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : курс лекцій / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська, Ю.О.Щербина. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 132 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/12345
 18. Фаріон І. Д. Управлінський облік : підручник. Затв. МОНУ для студ. ВНЗ / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 792 с.
 19. Шевців Л.Ю. Управлінський облік: навч.-метод. пос./ Л.Ю.Шевців. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, – 510 с.
 20. Шевців Л.Ю. Управлінський облік: навч. посіб. / Л.Ю.Шевців – Львів : Растр-7, 2022. – 642 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою ЛНУ ім. Івана Франка протокол №29/5від 25.05.2022 р. – 37, 32 др.ар.)https://financial.lnu.edu.ua/upravlinskyy-oblik-kl-2

 

Додаткова рекомендована література

 1. Аверкин Я.Ф. Управлінський облік звичайної діяльності підприємств пивоварної промисловості / Я.Ф.Аверкин: дис. на здобуття ступеня доктора філософії: 071 – облік і оподаткування, 07 – управління та адміністрування/ Західноукраїнський національний  університет – Тернопіль, 2021. – 221 с.
 2. Барановська Т.В. Облікова політика підприємства в Україні: теорія і практика / Т.В. Барановська : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 06.04 / Нац. аграр. ун-т. – Київ, 2006. – 21 с.
 3. Безродна Т.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності понять / Т.М. Безродна: //http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/523/8/bezrodna.pdf
 4. Брадул О.М. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту корпорацій / О.М. Брадул. – Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Київ. 2009. – 356 с.
 5. Вакульчик О.М. Стан і шляхи розвитку управлінської звітності суб’єктів господарювання         різних сфер діяльності / О.М. Вакульчик, І.В. Яковенко // Вісн. Акад. мит. Служби України. –          Серія : Економіка. – 2010. – Т. 1. – С. 27–36.
 6. Вейцман Р.Я. Фабрично-заводское счетоводство в связи с калькуляцией и коммерческой организацией фабрик и заводов / Вейцман Р.Я. – 2-е изд.. – Одесса, 1916. – 392 с.
 7. Bromwich M. The case for strategic management accounting: the role of accounting information for strategy in competitive markets // Accounting. Organisation and Society. – 1990. – № 1. – P. 27–46.
 8. Вигівська І.М., Чухліб О.А.Облікове забезпечення управління виробничими витратами газодобувних під­приємств в умовах бюджетування / І.М. Вигівська, О.А. Чухліб // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 3(57). – С. 33–35.
 9. Вознюк А.М. Мотиваційна система управління промисловим підприємством / А.М. Вознюк : автореф. дис. … канд.екон. наук : 08.00.04 ; Приазов. держ. техн. ун-т. –Маріуполь, 2010. – 20с.
 10. Вовк М.О.Фінансова звітність за сегментами у системі управління підприємством/ М.О.Вовк: дисертація. … канд.екон. наук: спец. 08.00.09 «Бух. облік, аналіз та аудит (за видамиекон. діяльності)»; ДВНЗ «Київський Національний Економічний Університет Імені Вадима Гетьмана» –Київ, 2017. – 317с.
 11. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : монографія / С. Ф. Голов / Міжнародний ін-т менеджменту (МІМ-Київ). — Київ : Центр учбової літератури, 2007. — 522 c.
 12. Горкавий В.К. Формування собівартості продукції та ефективності витрат в сільськогосподарських підприємствах: монографія / В.К. Горкавий, Ю.С. Герасименко. – Харків: 2015. – 239 с.
 13. Дисциплінарна матриця управлінської звітності : монографія / В.В. Сопко, М.М. Бенько, О.М. Гончаренко та ін. ; за заг. ред. В.В. Сопко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2016. – 456 с.
 14. Економічна енциклопедія : у трьох томах. / [С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К. : Видавничий центр «Академія», Т.3. – 2002. – 952 с.
 15. Євдокимов В.В. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: ісламська модель : монографія / В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен. – Житомир : ЖДТУ, 2012. –  419с.
 16. Карпенко О.В. Неповна собівартість: теорія і практикаобліку, аналізу, контролю: монографія / О.В. Карпенко,Г.О. Соболь. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 241 с.
 17. Карпенко О.В. Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності. Фінансова система України : зб. наук. пр. / О.В. Карпенко, М.О. Любимов. – Острог:Остроз. акад., 2011. – Вип. 16. – С. 145–151. //http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/211/1/1.pdf
 18. Концептуальна основа фінансової звітності, виданаРМСБО у вересні 2010 р.//http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_009
 19. Любимов М.О. Формування управлінської звітності підприємств (на прикладі харчової промисловості) : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 00.09 «бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльності)» / М.О. Любимов. – Одеса, 2012. – 22 с.
 20. Маляревський Ю.Д. Перспективи управлінського обліку: організаційно-економічний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства: монографія / Ю.Д. Маляревський, С.В. Лабунська, Л.В. Безкоровайна // – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2008. – 164 с. //http://kafacco.hneu.edu.ua/index.php/nauka/vydannia/naukovi-vydannia/274-perspektyvy-upravlinskoho-obliku
 21. Матюха М.М. Управлінська звітність про рух грошових коштів як елемент поточного і стратегічного інформаційного забезпечення прийняття рішень / М.М. Матюха // Бізнес-Інформ. Харків: – 2013. – № 2. – С. 59–63 // http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_pdf
 22. Марків М.М. Організація управлінського обліку на деревообробних підприємствах із виробництва твердого біопалива: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльності)» / М.М.Марків. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2016. – 254 с.
 23. Москаленко В.А. Впровадження управлінського обліку в підприємствах агропромислового комплексу / В.А. Москаленко// Ефективна економіка. 2013. –№ 5.//http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2033
 24. Обліково-аналітичне забезпечення управління: вітчизняний та міжнародний досвід: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. М.Г. Білопольського, доц. Сизоненко О.А.; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк: Видавець Дмитренко Л.Р., 2014. – 350с.
 25. Пилипенко А. А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань : монографія / А. А. Пилипенко, І. П. Дзьобко, О. В. Писарчук; за заг. ред. докт. екон. наук, доцента А.А. Пилипенка. – Х. : Вид. ХНЕУ, Харків: 2011. – 344 с.
 26. Петіна Л.В. Шляхи удосконалення внутрішньогосподарської звітності та перманентної інвентаризації в прийнятті управлінських рішень на підприємствах АПК / Л.В. Петіна// http://www.nbuv.gov.
 27. Позов А.Х. Формування внутрішньогосподарської (управлінської) звітності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук :спец. 00.09 «Бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльності)» / А.Х. Позов. – Київ, 2013. – 22 с.
 28. Пушкар М.С. Ідеальна система обліку: концепція,архітектура, інформація: монографія / М.С. Пушкар,М.Г. Чумаченко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 336с.
 29. Романчук А.Л. Принципи формування внутрішньої звітності на підприємствах промисловості будівель­них матеріалів / А.Л. Романчук // http://www.rusnauka.com
 30. Чумаченко М. Управленческий учет в Украине / М. Чумаченко // Бухгалтерский учет и аудит, 2001. – № 6. – С. 43–47.
 31. Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах управлінського, фінансового й податкового обліку : монографія / П.Я. Хомин. – Тернопіль : Екон. думка, 2004.
 32. Хаймьонова Н.С. Облік і контроль за центрами відповідальності в системі управління витратами діяльності підприємства / Н.С. Хаймьонова : дис.на здобуття наук.ступ. канд. екон. наук спец. 00.09 – бух.облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); Львівська комерційна академія. Львів. 2016. – 334 с.
 33. Шайкан А.В. Бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень: монографія / А.В. Шайкан. – Київ: КНЕУ, 2009. – 303 с.
 34. Шевців Л.Ю. Логістичні витрати підприємства : формування та оцінювання : монографія / Л.Ю. Шевців, І. Петецький// – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 244 с.// https://science.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2212&catid=6&Itemid=9
 35. Шевців Л.Ю. Трансформація управлінського обліку в умовах сталого розвитку: обліково-інформаційний аспект / Л.Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. № 1 (35). – Одеса, 2018. – С. 61-70.// https://economics.net.ua/files/archive/2018/No1/61.pdf
 36. Шевців Л.Ю. Концептуальні основи формування ефективної системи управління витратами машинобудівних підприємств / Л.Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 72-81.// https://economics.net.ua/files/archive/2016/No1/72.pdf
 37. ShevtsivL. Investigationofthemechanismofinterrelationbetweenaccountingandbudgetingintheenterprise management system: the strategic aspect / L. Shevtsiv // Technology audit and production reserves — Харків, № 6/4(38), 2017. – 39-47 р.// https://ideas.repec.org/a/nos/dcchxh/7.html
 38. Шевців Л.Ю. Логістичні витрати підприємства : формування та оцінювання : [монографія] / Л.Ю. Шевців, І. Петецький. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 244 с.
 39. Фаріон І.Д. Управлінський облік: підручник / І.Д.Фаріон, Т.М.Писаренко. – Центр навчальної літератури. Київ. – 2017. – 792 с.

Ресурси інтернету:

http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.

http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.

http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.

www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України

http://web/worldbank/org– сайт Світового банку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус