Правові основи боротьби з корупцією в бізнесі

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Шевців Л. Ю.УФО-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616УФО-31сдоцент Шевців Л. Ю.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Правові основи боротьби з корупцією в бізнесі  

(назва навчальної дисципліни)

 

Вибірковадисципліна 

(нормативна/вибіркова)

 

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

Суспільні відносини, що виникають під час правової протидії правопорушенням і корупції в бізнесі.

 

 

Мета навчальної дисципліни

Формування знань з теорії і практики боротьби з корупцією в бізнесі, застосування правових норм, що передбачають санкції за правопорушення і злочини у бізнесі, оцінка сучасних правових механізмів відповідальності за корупційні дії.

 

Основні завдання

У процесі вивчення дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

 • формування знань, умінь та навиків щодо кваліфікації передбачених кримінальним законодавством корупційних злочинів у сфері бізнесової діяльності.
 • навчити застосовувати теоретичні положення на практиці, дослідити шкідливі наслідки корупційних дій, відновлення порушених прав та відшкодування збитків, завданих в результаті їх скоєння;
 • дати чітке уявлення про роль засобів і заходів протидії, розкриття, розслідування, попередження окремих видів корупційних злочинів у сфері бізнесу.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

Навчальна дисципліна «Правові основи боротьби з корупцією в бізнесі» є вибірковою компонентою підготовки бакалавра з обліку і оподаткування.

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях таких дисциплін, як  «Економічний аналіз», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Фінанси, гроші і кредит», «Правові основи економічної безпеки в обліку і оподаткуванні», «Податкова система»  та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Основи форензіку», «Правові форми протидії фінансовим правопорушенням», «Управлінський облік», «Аудит», «Основи податкового контролю».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

 • ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

 

спеціальні:

 • СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.
 • СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.
 • СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

За освітньою програмою

 • СК13. Вміти правильно тлумачити і застосовувати норми Кримінального, Кримінально-процесуального, Господарського, Податкового, Бюджетного, Митного кодексів, інших нормативно-правових актів України, що регламентують фінансово-правову відповідальність за вчинення правопорушень у фінансовій, бюджетній, податковій сфері, шахрайства, хабарництва, корупції тощо, способи протидії та профілактики   фінансових правопорушень.
 • СК14. Вміти класифікувати фінансові правопорушення, визначати їх суть у відповідній сфері, здійснювати аналітичну роботу, розвивати своє юридичне мислення, працювати з документами, виявляти та визначати способи протидії злочинам у сфері господарської діяльності.

Вивчення навчальної дисципліни «Правові основи боротьби з корупцією в бізнесі» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • положення чинного законодавства та інших нормативно-правових актів України, що регулюють боротьбу з корупцією;
 • законодавчо–правове забезпечення, що регламентує фінансово-правову відповідальність за корупційні злочини;
 • законодавчо-криміналістичну характеристику видів корупційних дій;
 • способи боротьби з корупцією в бізнесі;
 • основні положення протидії фінансовим правопорушенням.

 

б) уміти:

 • правильно тлумачити і застосовувати норми чинного законодавства щодо корупційних злочинів в бізнесі;
 • класифікувати корупційні злочини в бізнесі, визначати суть у відповідній сфері;
 • здійснювати аналітичну роботу, розвивати своє юридичне мислення;
 • працювати з документами;
 • виявляти та визначати способи протидії корупції у сфері фінансово-господарської діяльності;
 • визначати, юридично обґрунтовувати і відстоювати свою позицію;
 • самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання.

 

Програмні результати навчання

 • ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
 • ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.
 • ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.
 • ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

За освітньою програмою

 • ПР24. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.
 • ПР025. Розробляти заходи протидії економічній злочинності у сфері господарської діяльності на основі відповідно зібраної інформації та результатів її аналізування.

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Тема 1. Поняття, причини та наслідки корупційних злочинів в бізнесі.
Тема 2. Правове забезпечення корупційних правопорушень.
Тема 3. Органи протидії і суб’єкти  відповідальності за корупційні правопорушення.
Тема 4. Форми і заходи боротьби і протидії корупції
Тема 5. Державний захист осіб-інформаторів
Тема 6. Відповідальність за корупційні правопорушення
Тема 7. Антикорупційна політика в Україні
Тема 8. Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією

 

 

Рекомендована література

 1. КонституціяУкраїни // ЗакониУкраїни. – Т. 10. – К.: Основи, 1998. – С. 5–41.
 2. Закон України «Про доступ до публічноїінформації» вiд 31.01.2011  № 2939-VI URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
 3. Закон України «Про засади запобігання і протидіїкорупції» Редакціявід 09.08.2015 URL: http://zako№5.rada.gov.ua/laws/show/3206-17.
 4. Закон України «Про засади запобігання і протидіїкорупції» від 07.04.2011 № 3206-VI. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
 5. Закон України «Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїнищодовідповідальності за корупційніправопорушення» від 07.04.2011 № 3207-VI. – URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3207-17
 6. Романюк Б. В. ЗаконодавствоУкраїни та зарубіжнихкраїнщодопротидіїкорупції. Міжнароднийдосвідборотьби з корупцією:монографія / Б. В. Романюк, О. Ю. Бусол; Рада нац. безпеки і оборони України, Міжвідом. наук.-дослід. центр пробл. боротьби з організованоюзлочинністю.К. : ТОВ «Поліграф-Сервіс», 2010. 627с.
 7. Бусол О. Ю. Протидіякорупційнійзлочинності в Україні у сучаснийперіод: монографія / О. Ю. Бусол ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького.Київ:ІнЮре,2014. 562с.
 8. Базалук О. О. Корупція в Україні: ментальністьправителів і доля народу. ГеофілософіяУкраїни. Київ: МФКО, 2016.253 с.
 9. Банчук О. Запобігання і протидіякорупції в органах місцевогосамоврядування: практ. посіб. Швейцарсько-український проект «Підтримкадецентралізації в Україні» DESPRO. К.: ТОВ «СОФІЯ – А», 2012. – 88 с.
 10. Баришніков В.М. Запобігання та протидіякорупції у підрозділахдержавноїслужбизайнятості :навч.-метод. посіб. /В.Н. Баришніков. К. :ІПК ДСЗУ, 2010. – 124 с.
 11. Баришніков В.М. Запобігання та протидіяпроявамкорупції на державнійслужбі та службі в органах місцевогосамоврядування :навчально-методична розробка.К. : ІПК ДСЗУ, 2011. 100 с. URL: http://profdov.org/files/ peredmova/rozrobka.pdf
 12. Мандибура В. О. Корупція: інституційнасутність та механізмиподолання: монографія. Київ : Парламент. вид-во, 2017. 487 с.
 13. Фомін М.В. Корупція і тіньоваекономіка: політекономічний аспект: монографія / М. В. Фомін, В. В. Приходько, М. Г. Каптуренко, В. В. Кузьменко, І. Г. Мішина; ред.: М. В. Фомін; Донец. нац. ун-т 26 економіки і торгівліім. М. Туган-Барановського. – Донецьк :ДонНУЕТ, 2012. – 332 с.
 14. Постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 11 лютого 2016 р. № 65 «Про затвердження Правил етичноїповедінкидержавнихслужбовців»
 15. КримінальнийПроцесуальний кодекс Українивід 13.04.2012р.№4651-VI. // ОфіційнийвісникУкраїни. 2012. № 37. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
 16. Кодекс України про адміністративніправопорушеннявід 07.12.1984 р. ВідомостіВерховної Ради України. – 1984. – № 51. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
 17. Закон України «Про центральніорганивиконавчоївлади» від 17.03.2011 р. ОфіційнийвісникУкраїни. –- 2011. – № 27. – С. 20. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text

Інтернет ресурси:

http://www.nbuv.gov.ua/НаціональнабібліотекаУкраїниім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.htmlБібліотеки та науково-інформаційніцентриУкраїни.

http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2Львівська бібліотекаУкраїниім. В. Стефаника.

http://uk.wikipedia.org– вільнаенциклопедія.

www.minfin.gov.uaМіністерствафінансівУкраїни.

http://web/worldbank/orgСвітового банку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму