Legal foundations of fighting corruption in business

Type: For the choice of university

Department: department of accounting, analysis and control

Curriculum

SemesterCreditsReporting
64Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
632Associate Professor Shevtsiv L. U.УФО-31с

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
616УФО-31сAssociate Professor Shevtsiv L. U.

Recommended Literature

 1. КонституціяУкраїни // ЗакониУкраїни. – Т. 10. – К.: Основи, 1998. – С. 5–41.
 2. Закон України «Про доступ до публічноїінформації» вiд 31.01.2011  № 2939-VI URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
 3. Закон України «Про засади запобігання і протидіїкорупції» Редакціявід 09.08.2015 URL: http://zako№5.rada.gov.ua/laws/show/3206-17.
 4. Закон України «Про засади запобігання і протидіїкорупції» від 07.04.2011 № 3206-VI. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
 5. Закон України «Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїнищодовідповідальності за корупційніправопорушення» від 07.04.2011 № 3207-VI. – URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3207-17
 6. Романюк Б. В. ЗаконодавствоУкраїни та зарубіжнихкраїнщодопротидіїкорупції. Міжнароднийдосвідборотьби з корупцією:монографія / Б. В. Романюк, О. Ю. Бусол; Рада нац. безпеки і оборони України, Міжвідом. наук.-дослід. центр пробл. боротьби з організованоюзлочинністю.К. : ТОВ «Поліграф-Сервіс», 2010. 627с.
 7. Бусол О. Ю. Протидіякорупційнійзлочинності в Україні у сучаснийперіод: монографія / О. Ю. Бусол ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького.Київ:ІнЮре,2014. 562с.
 8. Базалук О. О. Корупція в Україні: ментальністьправителів і доля народу. ГеофілософіяУкраїни. Київ: МФКО, 2016.253 с.
 9. Банчук О. Запобігання і протидіякорупції в органах місцевогосамоврядування: практ. посіб. Швейцарсько-український проект «Підтримкадецентралізації в Україні» DESPRO. К.: ТОВ «СОФІЯ – А», 2012. – 88 с.
 10. Баришніков В.М. Запобігання та протидіякорупції у підрозділахдержавноїслужбизайнятості :навч.-метод. посіб. /В.Н. Баришніков. К. :ІПК ДСЗУ, 2010. – 124 с.
 11. Баришніков В.М. Запобігання та протидіяпроявамкорупції на державнійслужбі та службі в органах місцевогосамоврядування :навчально-методична розробка.К. : ІПК ДСЗУ, 2011. 100 с. URL: http://profdov.org/files/ peredmova/rozrobka.pdf
 12. Мандибура В. О. Корупція: інституційнасутність та механізмиподолання: монографія. Київ : Парламент. вид-во, 2017. 487 с.
 13. Фомін М.В. Корупція і тіньоваекономіка: політекономічний аспект: монографія / М. В. Фомін, В. В. Приходько, М. Г. Каптуренко, В. В. Кузьменко, І. Г. Мішина; ред.: М. В. Фомін; Донец. нац. ун-т 26 економіки і торгівліім. М. Туган-Барановського. – Донецьк :ДонНУЕТ, 2012. – 332 с.
 14. Постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 11 лютого 2016 р. № 65 «Про затвердження Правил етичноїповедінкидержавнихслужбовців»
 15. КримінальнийПроцесуальний кодекс Українивід 13.04.2012р.№4651-VI. // ОфіційнийвісникУкраїни. 2012. № 37. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
 16. Кодекс України про адміністративніправопорушеннявід 07.12.1984 р. ВідомостіВерховної Ради України. – 1984. – № 51. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
 17. Закон України «Про центральніорганивиконавчоївлади» від 17.03.2011 р. ОфіційнийвісникУкраїни. –- 2011. – № 27. – С. 20. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text

Інтернет ресурси:

http://www.nbuv.gov.ua/НаціональнабібліотекаУкраїниім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.htmlБібліотеки та науково-інформаційніцентриУкраїни.

http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2Львівська бібліотекаУкраїниім. В. Стефаника.

http://uk.wikipedia.org– вільнаенциклопедія.

www.minfin.gov.uaМіністерствафінансівУкраїни.

http://web/worldbank/orgСвітового банку

Curriculum

Download curriculum