Облік в банках

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Шевців Л. Ю.УФО-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632УФО-31сдоцент Шевців Л. Ю.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОБЛІК В БАНКАХ»

 

Нормативна дисципліна

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

банківські операції та їх результати, які визначають форму обліково-операційної роботи банку, взаємозв’язок між бухгалтерським обліком банків і операційною роботою.

Мета навчальної дисципліни

Формування системи знань із бухгалтерського обліку у банках, набуття вмінь і навичок з підготовки та використання облікової інформації для аналітичної діяльності й обґрунтування управлінських рішень у банківській діяльності.

Основні завдання

 • визначити теоретичні та методичні засади обліку в банках;
 • набути практичних навиків з організації обліку в банках, в плануванні майбутньої діяльності, ознайомлення із завданнями обліку за різними його напрямами;
 • виробити практичні навики методики ведення банківських операцій у первинних облікових документах та реєстрації облікової інформації в системі рахунків;
 • вивчити методику формування звітних показників за даними бухгалтерського обліку в банках для прийняття стратегічних управлінських рішень.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

Навчальна дисципліна «Облік в банках» є обов’язковою компонентою підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування. Вона базується на знаннях, сформованих під час вивчення таких дисциплін, як «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Бухгалтерський облік в галузях економіки», «Податкова система» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Облік на малих підприємствах», «Управлінський облік», «Фінансовий облік», «Аудит», «Звітність підприємств».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання, виробничі ситуації та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку;

ЗК2. Здатністьпрацювати в команді та налагоджуватиміжособистіснівзаємодії з метою ефективноговирішенняпоставленихзавдань;

ЗК5. Здатність планувати та управляти часом;

ЗК6. Здатність приймати обґрунтованіуправлінськірішення;

ЗК7. Здатністьвиявляти, ставити та вирішуватипроблеми;

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК9. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі.

ЗК10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК11. Здатністьвикористовувати інформаційні і комунікаційні технології для розв’язання конкретних задач та вирішення проблем у професійній галузі.

ЗК12. Здатність використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах.

спеціальні (фахові):

ФК1. Уміти застосовувати основи організації обліку і контролю в банках, володіти відповідними практичними навичками щодо: формування облікової політики; розробки форм документів за відсутності їх нормативного регулювання; розробки форм внутрішньої звітності для забезпечення керівництва банку необхідною інформацією з метою прийняття управлінських рішень; архівування документації та звітності банку відповідно до вимог чинного законодавства;

ФК3.Уміння забезпечувати ведення бухгалтерського обліку банку в частині об’єктів, щодо яких існують альтернативні позиції в нормативних документах, або які підлягають врегулюванню на рівні облікової політики;

ФК4. Уміння організовувати працю облікових працівників банку згідно їх правового статусу в частині: форми організації бухгалтерського обліку банку; визначення оптимальної чисельності облікових працівників і структури бухгалтерської служби банку; розподілу обов’язків між обліковими працівниками; заходів з підвищення кваліфікації та проведення атестації облікових працівників; вимог до обладнання робочих місць облікових працівників; процедури приймання-передачі справ при зміні бухгалтера; планування роботи облікових працівників за допомогою структурних та індивідуальних графіків виконання бухгалтерської роботи;

ФК5.Володіння відповідними практичними навичками щодо внутрішньогосподарського (управлінського) обліку банку;

ФК6.Уміти аналізувати: загальний обсяг реалізації та її асортимент; забезпеченість матеріальними ресурсами і ефективність використання; стан і склад основних засобів банку, ефективність їх використання; стан і забезпеченість трудовими ресурсами, ефективність їх використання; фінансові результати і рентабельність банку; майно і джерела його покриття; оборотні активи і оборотність; капітал; фінансову стійкість і ліквідність банку; готувати висновки і пропозиції.

ФК7. Читати нормативно-довідковудокументацію, бухгалтерську, фінансову та статистичнузвітність банку, бізнес-плани.

 

Програмні результати навчання

ПРН 1. Вміння використовувати професійно-профільовані знання і практичні навики з фахової дисципліни  обліку в банках.

ПРН 2. Вміння класифікуватиобліковуінформацію, будувати систему бухгалтерськогооблікубанку для потреб управління. Організувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку банку, контролювати якість облікової інформації.

ПРН 3. Вміння здійснювати щоденну підготовку фінансової бухгалтерської звітності банку. Визначитиінформаційні потреби користувачівзвітноїінформації в управліннібанком.

ПРН 4. Вміння застосовуватитехніки та методики наданняобліковоїінформації для сучасних та потенційних потреб управління банком.

ПРН 5. Здатність застосовувати методи економічного аналізу як бази прийняття оптимальних управлінських рішень.

ПРН 6. Уміннязастосовуватизнаннятеоретичних, організаційних та регуляторних засад податковогозаконодавства, а такожнавичкиконтрольно-перевірочноїроботи контрольних органів з метою прийняттяефективнихуправлінськихрішень.

ПРН 7. Прийматирішеннящодоуправліннявитратами банку.

ПРН 9. Вміння вестиоблікбанку відповідно до МСБО.

ПРН 10. Вміння надати практичні рекомендації щодо застосування в системі економічної безпеки методики діагностики економічної надійності зовнішніх контрагентів.

ПРН 11. Вміннязастосовуватисучасніекономіко-математичніметоди для фундаментальних та прикладнихдосліджень у галузі обліку, аналізу, аудиту та оподаткування банку.

ПРН 12. Володіннянавикамиписьмової та усноїпрезентаціїрезультатіввласноїроботи, наукового та практичного матеріалу.

ПРН 13. Вміти застосовувати інформаційні та інноваційні технології у професійній та науковій діяльності.

 

Після вивчення дисципліни «Облік в банках» здобувачі вищої освіти повинні:

 

а) знати:

теоретичні основи ведення бухгалтерського обліку в банках, а саме:

 • принципи побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в банках;
 • підходи щодо організації бухгалтерського обліку в банківських установах України;
 • процедури здійснення основних банківських операцій;
 • положення інструктивно-нормативних документів НБУ з облікових питань;
 • механізми застосування в обліковій практиці концептуальних принципів МСБО (МСФЗ) щодо обліку в банках;
 • склад та зміст основної бухгалтерської звітності в банках України;

методику ведення банківських операцій щодо:

 • обліку капіталу; доходів, витрат і і фінансового результату діяльності банку;
 • обліку грошових коштів банку та обліку операцій з безготівковими розрахунками;
 • обліку кредитних активів та позабалансових зобов’язань кредитного характеру;
 • обліку депозитних операцій та фінансових інвестицій;
 • обліку валютних операцій;
 • обліку основних засобів і нематеріальних активів;
 • обліку лізингових операцій та складання фінансової звітності банку.

б) уміти:

 • визначати складові обліку в банках;
 • формувати зміст облікової політики банку;
 • виконувати проведення щодо банківських операцій застосовуючи рахунки бухгалтерського обліку в банках;
 • вільно орієнтуватись у номенклатурі Плану рахунків;
 • визначати результат діяльності банку за даними фінансового обліку для прийняття стратегічних рішень його менеджментом;
 • характеризувати й аналізувати фінансові (управлінські, статистичні) звіти, які використовуються, для подання інформації зацікавленим особам.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Номер темиНазва теми
Тема 1.Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
Тема 2.Обліккапіталу
Тема 3.Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку
Тема 4.Облік грошових коштів банку
Тема 5.Облік операцій з безготівковими розрахунками
Тема 6.Облік кредитних активів та позабалансових зобов’язань  кредитного характеру
Тема 7.Облік депозитних операцій
Тема 8.Облік фінансових інвестицій
Тема 9.Облік валютних операцій
Тема 10.Облік основних засобів і нематеріальних активів
Тема 11.Облік лізингових операцій
Тема 12.Фінансова звітність банку

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХІV // http: // rada.gov.ua
 2. Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 12.05.2011р. № 3332-VIhttps://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 3. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. №679-ХІV // http: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
 4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. №2121-ІІІ // rada.gov.ua
 5. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.2001 р. №2346-ІІІ // rada.gov.ua
 6. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ // rada.gov.ua
 7. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р.//  rada.gov.ua
 8. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від23.02.2012р.№4452-VI (зі змінами і доповненнями) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
 9. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VІ // http:// zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
 10. Господарський кодекс України від 16.10.2003р. № 436-ІV. // http://zakon.rada.gov.ua.
 11. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України. Затверджена постановою Правління Національного банку України №373 від 24.10.2011р. // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 12. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 18.06.03р. No 255 (зі змінами і доповненнями). // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 13. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджені постановою Правління НБУ №280 від 17.06.2004р. (Редакція станом на 08.02.2013року)// https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 14. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений постановою Правління НБУ №280 від 17.06.2004р.(зі змінами і доповненнями) // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 15. Постанова Правління НБУ від 20.08.2020 № 123 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку» (далі – Постанова НБУ № 123) // https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 16. Інструкція про ведення касових операцій банками вУкраїні,затверджена Постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011р. // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 17. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України. Затверджено постановою Правління НБУ від 22.06.2015р. № 400 // https://zakon.rada.gov.ua › v0400500-15
 18. Інструкція про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов’язань. Затверджено постановою Правління НБУ від 17.03.2009 р. № 140 https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD // https://zakon.rada.gov.ua
 19. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 14.02.2007 № 45 // http: // www.bank.gov.ua // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 20. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затверджена постановою Правління НБУ від 12.12.2002 № 502 (зміни і доповнення) // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 21. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затв. Постановою Правління НБУ № 358 від 03.10.2005 р.// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0400500-15
 22. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затв. Постановою Правління НБУ №480 від 20.12.2005 // http: // bank.gov.ua
 23. Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України. Лист НБУ від 07.03.2019 р. № 60-0007/13263 // http://document.ua/pro-zatverdzhennja-zmin-do-instrukciyi-z-buhgalterskogo-obli-doc375726.html
 24. Методичні рекомендації щодо порядку складання приміток до фінансової звітності банків України. Схвалено постановою Правління НБУ від 29.12.2015 р. № 965 // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 25. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики, прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням АПУ від 18.04.2003 р. № 122 // http: // sau-apu.org.ua
 26. Правила бухгалтерського обліку запасів у частині обліку операцій з придбання заготовок платіжних карток // https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 27. Оцінка служби внутрішнього аудиту незалежним експертом // https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 28. Фінансова звітність за стандартом FINTEP // https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 29. Зміни до Методичних рекомендацій щодо розрахунку ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами в банках України //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 30. Проєкт Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 31. Проект змін до Правил бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 32. Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 33. Проект Постанови НБУ “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов’язань” //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 34. Подання фінансової звітності на основі таксономії в форматі XBRL //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 35. Запровадження Системи фінансової звітності, яка передбачає складання фінансової звітності у єдиному електронному форматі XBRL  //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 36. Проєкт постанови Правління Національного банку України про внесення змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України в частині вдосконалення обліку готівки банків під час взаємодії з інкасаторськими компаніями, обліку процентних доходів і процентних витрат за коштами на вимогу та строковими вкладами (депозитами) //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 37. Подання квартальної звітності емітента до НКЦПФР //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 38. Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України//https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 39. Правила бух обліку операцій довірчого управління //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 40. Проект змін до інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами  в банках України //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 41. Практичні питання з фінансового обліку в 2020 році //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 42. Проект змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 43. Проект Концепції поетапного переходу банківської системи на застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності як норм прямої дії //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 44. Проект Постанови Правління Національного банку України “Про деякі питання застосування нормативно-правових актів Національного банку України”//https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 45. Порядок обліку активів, переданих банками у фінансовий лізинг (оренду), за позабалансовими рахунками //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 46. Методика розрахунку лімітів відкритої валютної позиції //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 47. Проект рішення Правління НБУ «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій репо в банках України» //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 48. Проекти змін до Інструкції № 368 та Рішення № 803-рш//https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 49. Проект змін до переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до пп.196.1.5 ПКУ не є об’єктом оподаткування //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 50. Проект Змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 51. Проект змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.02.2018 №14//https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 52. Впровадження МСФЗ 16 «Оренда» //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 53. Правила бухгалтерського обліку операцій з акредитивами в банках України //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 54. Алєксєєнко С.А.Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках:навчальний посібник/ Алєксєєнко С.А.–К.: Аграрна освіта, 2014. – 418с. http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9D%D0%9F-%D0%91%D1%83%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BB.pdf
 55. Бобиль В. В. Б 33Облік у банках[Текст]: навчальний посібник / В. В. Бобиль. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна , 2011. – 262 с. http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/798/1/Posibnik.pdf
 1. Варцаба В.І.Облік у банках (у таблицях і схемах): Навч.посіб./ Варцаба В.І., Машіко К.С. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – 184c. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/8592/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%B1%D0%B0%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%BA%D0%BE.pdf
 2. Бухгалтерський облік в програмних продуктах MASTER. Банк і каса https://masterbuh.com/storage/files/bank-i-kasa.pdf
 3. Смерічевський С. Ф. Фінансовий облік у банках: підручник / С. Ф. Смерічевський, А. С. Кірізлєєва.– К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 408 с. http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/37123/3/FU_gotovy_verstka.pdf
 4. Шевченко Л.Я. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Облік і звітність в банках»: для студ. спец. 071 «Облік і оподаткування», ступінь бакалавр/ М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф.обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. – 68с. http://elibrary.donnuet.edu.ua/1134/1/MR%20071%20b.pdf
 5. Чмутова І. М. Фінансовий облік у банках : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / І. М. Чмутова, К.М. Азізова, О.В. Лебідь. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 360с. http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/13897/1/2015

 

Додаткова:

 1. Зюкова М.М. Облік в банках: авч. посіб. за КМСОНП. – Полтава.: РВВ ПУЕТ, 2011.- 182 с.
 2. Кіндрацька Л.М.Фінансовий і управлінський облік в банках. – К.: КНЕУ, 2007. – 704с.
 3. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках: (у контексті МСФЗ): Підручник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 608 с.
 4. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: [навч. посіб.] / За ред.. проф.. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.
 5. Павелко О.В. Облік у банках: [навч. посіб.] / О.В. Павелко. – Рівне: НУВГП, 2012. – 277с.
 6. Труш Ю. Т., Король Г.О. Облік у банках Частина 1: [навч. посіб.] – Дніпропетровськ: НМетАУ , 2013. – 76 с.
 7. Шевців Л. Ю. Шляхи підвищення фінансової безпеки банків України в умовах глобалізаційних процесів / Шевців Л. Ю., Сенишин Б. Б.// БізнесІнформ. – № 9. – С.254-262 // https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-9_0-p.-254_262
 8. Шевців Л. Ю.Стан і перспективи розвитку банківської системи України / Шевців Л. Ю.,Сподарик Т. І.// «TOPICALISSUESOFTHEDEVELOPMENTOFMODERNSCIENCE» МатеріалиIX Міжнародної науково-практичної конференції (6-8 травня 2020 р.) . – Софія, Болгарія. – С.911-918.
 9. Шевців Л. Ю.Шляхи підвищення фінансової безпеки банків України в умовах глобалізаційних процесів / Шевців Л. Ю., Сенишин Б.Б.// «TOPICALISSUESOFTHEDEVELOPMENTOFMODERNSCIENCE» МатеріалиIX Міжнародної науково-практичної конференції (6-8 травня 2020 р.) . – Софія, Болгарія. – С.903-910.

 

Ресурси інтернету:

http:// www.library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.

http://uk.wikipedia.org – Вільна енциклопедія.

www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

http://web/worldbank/org – сайт Світового банку.

http://www.bank.gov.ua/  Національний банк України.

http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1771_page_23.html Операції та послуги комерційних банків.

http: // www.rada.gov.ua

https://masterbuh.com/storage/files/bank-i-kasa.pdf – Бухгалтерський облік в програмних продуктах MASTER. Банк і каса

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус