Облік в банках

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Шевців Л. Ю.УФО-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616УФО-31сдоцент Шевців Л. Ю.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОБЛІК В БАНКАХ»

Вибіркова дисципліна циклу професійної та практичної підготовки

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

банківські операції та їх результати, які визначають форму обліково-операційної роботи банку, взаємозв’язок між бухгалтерським обліком банків і операційною роботою.

Мета навчальної дисципліни

Формування системи знань із бухгалтерського обліку у банках, набуття вмінь і навичок з підготовки та використання облікової інформації для аналітичної діяльності й обґрунтування управлінських рішень у банківській діяльності.

Основні завдання

 • визначити теоретичні та методичні засади обліку в банках;
 • набути практичних навиків з організації обліку в банках, в плануванні майбутньої діяльності, ознайомлення із завданнями обліку за різними його напрямами;
 • виробити практичні навики методики ведення банківських операцій у первинних облікових документах та реєстрації облікової інформації в системі рахунків;
 • вивчити методику формування звітних показників за даними бухгалтерського обліку в банках для прийняття стратегічних управлінських рішень.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

Навчальна дисципліна «Облік в банках» базується на знаннях, сформованих під час вивчення таких дисциплін, як «Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Бухгалтерський облік», «Податкова система» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Облік і оподаткування на малих підприємствах», «Управлінський облік», «Фінансовий облік», «Аудит», «Звітність підприємств».

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані компетентності:загальні:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК03. Здатність працювати в команді.

ЗК04. Здатність працювати автономно.

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

спеціальні (фахові):

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи аід час виконання професійних обов’язків.

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністюзабезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Програмні результати навчання

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР04. Формувати і аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПР11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

Після вивчення дисципліни «Облік в банках» здобувачі вищої освіти повинні:

а) знати:

теоретичні основи ведення бухгалтерського обліку в банках, а саме:

 • принципи побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в банках;
 • підходи щодо організації бухгалтерського обліку в банківських установах України;
 • процедури здійснення основних банківських операцій;
 • положення інструктивно-нормативних документів НБУ з облікових питань;
 • механізми застосування в обліковій практиці концептуальних принципів МСБО (МСФЗ) щодо обліку в банках;
 • склад та зміст основної бухгалтерської звітності в банках України;

методику ведення банківських операцій щодо:

 • обліку капіталу; доходів, витрат і і фінансового результату діяльності банку;
 • обліку грошових коштів банку та обліку операцій з безготівковими розрахунками;
 • обліку кредитних активів та позабалансових зобов’язань кредитного характеру;
 • обліку депозитних операцій та фінансових інвестицій;
 • обліку валютних операцій;
 • обліку основних засобів і нематеріальних активів;
 • обліку лізингових операцій та складання фінансової звітності банку.

б) уміти:

 • визначати складові обліку в банках;
 • формувати зміст облікової політики банку;
 • виконувати проведення щодо банківських операцій застосовуючи рахунки бухгалтерського обліку в банках;
 • вільно орієнтуватись у номенклатурі Плану рахунків;
 • визначати результат діяльності банку за даними фінансового обліку для прийняття стратегічних рішень його менеджментом;
 • характеризувати й аналізувати фінансові (управлінські, статистичні) звіти, які використовуються, для подання інформації зацікавленим особам.

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми Назва теми
Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
Тема 2. Обліккапіталу
Тема 3. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку
Тема 4. Облік грошових коштів банку
Тема 5. Облік операцій з безготівковими розрахунками
Тема 6. Облік кредитних активів та позабалансових зобов’язань  кредитного характеру
Тема 7. Облік депозитних операцій
Тема 8. Облік фінансових інвестицій
Тема 9. Облік валютних операцій
Тема 10. Облік основних засобів і нематеріальних активів
Тема 11. Облік лізингових операцій
Тема 12. Фінансова звітність банку

 

Рекомендована література

 

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХІV // http: // rada.gov.ua
 2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. №679-ХІV // http: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. №2121-ІІІ // rada.gov.ua
 4. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.2001 р. №2346-ІІІ // rada.gov.ua
 5. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ // rada.gov.ua
 6. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р.//  rada.gov.ua
 7. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від23.02.2012р.№4452-VI (зі змінами і доповненнями) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
 8. Закон України «Про медіа» від 13.12022 №2849-IX.
 9. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи» від 14.07.2014 р. № 1586-VII із змінами і доповненнями …..від 2018 р.
 10. Закон України від 15.03.2022 № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану»
 11. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VІ // http:// zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
 12. Цивільний кодекс України від03.2004 № 1618-IV
 13. Закон України “Про споживче кредитуваннявід 15.11.2016 № 1734-VIII/https://ips.ligazakon.net/document/T161734
 14. Господарський кодекс України від 16.10.2003р. № 436-ІV. // http://zakon.rada.gov.ua.
 15. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України. Затверджена постановою Правління Національного банку України №373 від 24.10.2011р. // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 16. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 18.06.03р. No 255 (зі змінами і доповненнями). // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 17. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджені постановою Правління НБУ №280 від 17.06.2004р. (Редакція станом на 08.02.2013року)// https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 18. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений постановою Правління НБУ №280 від 17.06.2004р.(зі змінами і доповненнями) // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 19. Постанова Правління НБУ від 20.08.2020 № 123 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку» // https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 20. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011р. // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 21. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України. Затверджено постановою Правління НБУ від 22.06.2015р. № 400 // https://zakon.rada.gov.ua › v0400500-15
 22. Інструкція про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов’язань. Затверджено постановою Правління НБУ від 17.03.2009 р. № 140 // https://zakon.rada.gov.ua
 23. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 14.02.2007 № 45 // http: // www.bank.gov.ua // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 24. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затверджена постановою Правління НБУ від 12.12.2002 № 502 (зміни і доповнення) // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 25. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затв. Постановою Правління НБУ № 358 від 03.10.2005 р.// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0400500-15
 26. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затв. Постановою Правління НБУ №480 від 20.12.2005 // http: // bank.gov.ua
 27. Методичні рекомендації щодо порядку складання приміток до фінансової звітності банків України. Схвалено постановою Правління НБУ від 29.12.2015 р. № 965 // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzJzbX6mHfD
 28. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики, прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням АПУ від 18.04.2003 р. № 122 // http: // sau-apu.org.ua
 29. Правила бухгалтерського обліку запасів у частині обліку операцій з придбання заготовок платіжних карток // https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 30. Оцінка служби внутрішнього аудиту незалежним експертом // https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 31. Фінансова звітність за стандартом FINTEP // https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 32. Подання фінансової звітності на основі таксономії в форматі XBRL //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 33. Запровадження Системи фінансової звітності, яка передбачає складання фінансової звітності у єдиному електронному форматі XBRL  //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 34. Подання квартальної звітності емітента до НКЦПФР //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 35. Правила бух обліку операцій довірчого управління //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 36. Практичні питання з фінансового обліку в 2021 році //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 37. Порядок обліку активів, переданих банками у фінансовий лізинг (оренду), за позабалансовими рахунками //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 38. Методика розрахунку лімітів відкритої валютної позиції //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 39. Впровадження МСФЗ 16 «Оренда» //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 40. Правила бухгалтерського обліку операцій з акредитивами в банках України //https://nabu.ua/ua/finansoviy-oblik.html
 41. Алєксєєнко С.А.Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках:навчальний посібник/ Алєксєєнко С.А.–К.: Аграрна освіта, 2014. – 418с. http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9D%D0%9F-%D0%91%D1%83%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BB.pdf
 42. Бобиль В. В. Б Облік у банках[Текст]: навчальний посібник / В. В. Бобиль. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна , 2011. – 262 с.http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/798/1/Posibnik.pdf
 1. Варцаба В.І.Облік у банках (у таблицях і схемах): Навч.посіб./ Варцаба В.І., Машіко К.С. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – 184c. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/8592/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%B1%D0%B0%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%BA%D0%BE.pdf
 2. Бухгалтерський облік в програмних продуктах MASTER. Банк і каса https://masterbuh.com/storage/files/bank-i-kasa.pdf
 3. Смерічевський С. Ф. Фінансовий облік у банках: підручник / С. Ф. Смерічевський, А. С. Кірізлєєва.– К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 408 с. http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/37123/3/FU_gotovy_verstka.pdf
 4. Шевченко Л.Я. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Облік і звітність в банках»: для студ. спец. 071 «Облік і оподаткування», ступінь бакалавр/ М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф.обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. – 68с. http://elibrary.donnuet.edu.ua/1134/1/MR%20071%20b.pdf
 5. Чмутова І. М. Фінансовий облік у банках : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / І. М. Чмутова, К.М. Азізова, О.В. Лебідь. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 360с. http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/13897/1/2015

Додаткова:

 1. Зюкова М.М. Облік в банках: авч. посіб. за КМСОНП. – Полтава.: РВВ ПУЕТ, 2011.- 182 с.
 2. Кіндрацька Л.М.Фінансовий і управлінський облік в банках. – К.: КНЕУ, 2007. – 704с.
 3. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках: (у контексті МСФЗ): Підручник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 608 с.
 4. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: [навч. посіб.] / За ред.. проф.. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.
 5. Павелко О.В. Облік у банках: [навч. посіб.] / О.В. Павелко. – Рівне: НУВГП, 2012. – 277с.
 6. Труш Ю. Т., Король Г.О. Облік у банках Частина 1: [навч. посіб.] – Дніпропетровськ: НМетАУ , 2013. – 76 с.
 1. Шевців Л. Ю. Шляхи підвищення фінансової безпеки банків України в умовах глобалізаційних процесів / Шевців Л. Ю., Сенишин Б. Б.// БізнесІнформ. – 2020. № 9. – С.254-262 // https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-9_0-p.-254_262
 2. Шевців Л. Ю.Стан і перспективи розвитку банківської системи України / Шевців Л. Ю.,Сподарик Т. І.// «TOPICALISSUESOFTHEDEVELOPMENTOFMODERNSCIENCE» МатеріалиIX Міжнародної науково-практичної конференції (6-8 травня 2020 р.) . – Софія, Болгарія. – С.911-918.
 3. Шевців Л. Ю.Шляхи підвищення фінансової безпеки банків України в умовах глобалізаційних процесів / Шевців Л. Ю., Сенишин Б.Б.// «TOPICALISSUESOFTHEDEVELOPMENTOFMODERNSCIENCE» МатеріалиIX Міжнародної науково-практичної конференції (6-8 травня 2020 р.). – Софія, Болгарія. – С.903-910.

Ресурси інтернету:

http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.

http://uk.wikipedia.org – Вільна енциклопедія.

www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

http://web/worldbank/org – сайт Світового банку.

http://www.bank.gov.ua/  Національний банк України.

http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1771_page_23.html Операції та послуги комерційних банків.

http: // www.rada.gov.ua

https://masterbuh.com/storage/files/bank-i-kasa.pdf – Бухгалтерський облік в програмних продуктах MASTER. Банк і каса

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус