Бухгалтерський облік в галузях економіки

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Шевців Л. Ю.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716УФО-41сдоцент Шевців Л. Ю.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Бухгалтерський облік в галузях економіки

(назва навчальної дисципліни)

Нормативна

(нормативна/вибіркова)

спеціалізація: «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

_____________________________________________

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

 

Предметом навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях економіки» є особливості фінансово-господарської діяльності підприємств окремих галузей економіки: торгівлі, сільського господарства, будівництва, автотранспорту; туристичної діяльності; готельного господарства.

 

Мета навчальної дисципліни

 

Метою навчальної дисципліни є : навчити студентів оволодіти методикою відображення господарських операцій на підприємствах з врахуванням особливостей окремих галузей відповідно до затверджених національних стандартів бухгалтерського обліку і міжнародних стандартів фінансової звітності,  вміти застосовувати здобуті теоретичні знання, навички та вміння у практичній діяльності.

 

Основні завдання

 

Надання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навиків з організації ведення на підприємствах окремих галузей економіки фінансового обліку активів, капіталу, зобов’язань, витрат, доходів та фінансових результатів.

 

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів/магістрів

 

Вивчення дисципліни формує базу знань та взаємопов’язана з такими дисциплінами як: економіка підприємства, мікроекономіка, фінансовий аналіз, аналіз за видами економічної діяльності, фінансовий облік, бухгалтерський облік, аудит за видами діяльності, фінансовий контроль в галузях економіки, облік і оподаткування за видами економічної діяльності та інших.

 

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
 • здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність працювати в команді або автономно;
 • здатність бути критичним та самокритичним;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності та ін.

спеціальні:

 • демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави;
 • ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.

Вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях економіки» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

 

знати:

 • особливості обліку необоротних активів та виробничих запасів, витрат та доходів, порядок формування фінансових результатів в торгівлі, сільгосппідприємствах, будівництві та автотранспорті, готельному господарстві, туристичній галузі.

уміти:

 • складати бухгалтерські проведення з особливостей обліку господарських операцій в окремих галузях економіки;
 • розв’язувати типові задачі з обліку руху запасів, необоротних активів, витрат, доходів та фінансових результатів в торгівлі, сільгосппідприємствах, будівництві та автотранспорті.

 

Програмні результати навчання

 • Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
 • Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.
 • Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.
 • Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.
 • Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.
 • Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.
 • Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.
 • Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Номер теми Назва теми
Тема 1 Бухгалтерський облік в будівництві
Тема 2 Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах
Тема 3 Бухгалтерський облік в торгівлі
Тема 4 Бухгалтерський облік готельного господарства
Тема 5 Бухгалтерський облік туристичної діяльності
Тема 6 Бухгалтерський облік в автотранспортних підприємствах

 

 

Рекомендована література

 • Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
 • Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436–I
 • Митний кодекс від 13.03.2012 р. № 4495-VI.
 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. http://rada.gov.ua
 • Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07. 1999 р. № 996 – XIV (зі змінами і доповненнями). http://rada.gov.ua.
 • Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 06.2004р. № 1877-IV (в  редакції від 01.01.2017р.).
 • Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003р № 1378-IV.
 • Про туризм : Закон України вiд 15.09.1995 р. № 324/95-ВР.
 • Про єдиний митний тариф: Закон України від 05.02.1992 р. № 2097-XII.
 • Про господарськітовариства: Закон Українивід 19.09.91 р. №1576.
 • Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень : Закон України від 05.10.2017 р. № 2164 -VIII. http://www.rada.gov.ua
 • Про відпустки : Закон України від 15.11.1996 р.504/96 – ВР (зі змінами і доповненнями).
 • Про міжнародні договори: Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV.
 • Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України   від 07.2010 р. №2464-VІ.
 • Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 р. 108/95 –ВР (зі змінами і доповненнями).
 • Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання): Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. № 297.
 • Положення про інвентаризаціюактивів та зобов’язань. Наказ МФУ від 02.09.2014 р. № 879.
 • Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності: наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 22.05.2002 р. №145.
 • Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: Затв. наказами Міністерства фінансів України.
 • Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (зі змінами і доповненнями).
 • Інструкція про службові відрядження в межах України та закордон : наказ МФУ від 13.03.1998р. № 59 (в редакції наказу МФУ від 10.06.1999р. № 146).
 • Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: наказ МФУ від 20.04.2015 р. № 449.
 • Інструкція про порядок ведення документообігу при наданні готельних послуг у ДП «Укркомунобслуговування»: наказ Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.2000 р. №230.
 • Інструкція про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання: наказ Держтурадміністрації України від 06.06.2005 р. № 50.
 • Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: наказ Державної Туристичної Адміністрації України від 16.03.2004.р.№19.
 • Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу, затверджено наказом МАПУ від 07.03.2001 р. № 49.
 • Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджено наказом МАПУ від 28.05.2001 р. №132.
 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ МФУ від 30.11.99 № 291 зі змінами та доповненнями.
 • Атамас П. Й. Бухгалтерськийоблік у галузяхекономіки. 2-ге вид. навч. посіб. Київ : Центр учбовоїлітератури, 2010. 392 с.
 • Балченко З. А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: навч. посіб. – К.: КУТЕП, 2006. – 232 с.
 • Бухгалтерськийоблік за видами економічної діяльності. Чернікова І.Б., Дергільова Г.С., Нестеренко І.С. Харків: Видавництво «Форт», 2015. 200с.
 • Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк.   Київ : Знання, 2005.  229 с.
 • Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : підручник. Київ : Видавництво «ЦНЛ», 2006. 659 с.
 • http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 • http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України
 • http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України
 • http:// www.ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.
 • http://sfs.gov.ua/– веб-сайт Державної фіскальної служби України
 • http:// www.liga.net – Ліга Бізнес Інфор
 • http:// www.nau.kiev.ua – Нормативні акти Україн
 • http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні
 • http://www.nbuv.gov.ua. – НаціональнабібліотекаУкраїниім. В.І.Вернадськог
 • http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційніцентриУкраїни.
 • http://www. buhgalteria.com.ua
 • http://www. vobu.com.ua
 • http://www. dtkt.com.ua

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус