Правові форми протидії фінансовим правопорушенням

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Шевців Л. Ю.УФО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФО-41сдоцент Шевців Л. Ю.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВОВІ ФОРМИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ»

 

Нормативна дисципліна

 

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни«Правові форми протидії фінансовим правопорушенням» є суспільні відносини, що виникають під час правової протидії правопорушенням у фінансовій сфері.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань і практичних навиків аналізу діяльності у сфері протидії фінансовим правопорушенням, застосування правових норм, що передбачають санкції за правопорушення, злочини у сфері економіки, оцінка сучасних правових механізмів відповідальності за фінансові правопорушення.

 

Основні завдання

 • набути знань норм діючого законодавства, встановлених правил і стандартів протиправних дій фінансових правопорушень;
 • дослідити шкідливі наслідки, завдані протиправними діями, відновлення порушених прав та відшкодування збитків, завданих в результаті їх скоєння;
 • вивчення засобів і заходів протидії правопорушенням у фінансовій, податковій сфері, господарській діяльності.

 

Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки

Навчальна дисципліна «Правові форми протидії фінансовим правопорушенням» є обов’язковою компонентою підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування. Вона базується на знаннях, сформованих під час вивчення таких дисциплін, як «Бухгалтерський облік в галузях економіки», «Податкова система», «Фінанси» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Злочини у сфері господарської діяльності», «Аналіз господарської діяльності», «Стратегічний облік і аналіз», «Організація і методика фінансових розслідувань».

Вимоги до компетентностей, знаньтаумінь

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі  компетентності:

загальні

ЗК1. Здатність до професійного (усного та письмового) спілкування діловою українською та іноземною мовами.

ЗК2. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії з метою ефективного вирішення поставлених завдань.

ЗК3. Здатність до аналізу та оцінювання соціально-економічних процесів і явищ у суспільному середовищі та здійсненні професійної діяльності.

ЗК4. Здатність дотримання вимог охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності.

ЗК5. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення.

ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК9. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі.

ЗК10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК11. Здатністьвикористовувати інформаційні і комунікаційні технології для розв’язання конкретних задач та вирішення проблем у професійній галузі.

ЗК12. Здатність використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах.

ЗК13. Уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.

ЗК14. Оцінювання і прогнозування політичних, економічних, соціальних подій та явищ.

ЗК15. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

        фахові :

ФК7. Читати нормативно-довідкову документацію, бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність, бізнес-плани.

ФК8. Проводити дослідження змін економічних явищ і процесів на багатокритеріальній основі. Здійснювати оцінку внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства з орієнтацією на довгострокову перспективу. Робити обгрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведеного аналізу.

ФК9. Завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення чи   оформленням аналітичних висновків на запит користувачів відповідно до стандартів аналітичного процесу. Набути навички у виробленні управлінських рішень, спрямованих на посилення позицій підприємства у ринковому середовищі.

ФК10. Складати план-графік проведення державного аудиту чи фінансового розслідування. Уміло застосовувати процедури контрольно-перевірочної роботи.

ФК11. Грамотно, стисло і зрозуміло скласти акт за наслідками проведеного контролю із поставлених завдань перед бухгалтером, судом чи поліцією. Зробити документально і юридично обґрунтовані висновки за наслідками проведеного контролю з окремих питань фінансово – господарської діяльності підприємства, організації, чи установи.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Вміння використовувати професійно-профільовані знання і практичні навики з фахових дисциплін в обліку, аналізі і аудиті суб’єктів підприємництва та  та  державному секторі економіки.

ПРН 2. Вміння класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління. Організувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації.

ПРН 3. Вміння здійснювати підготовку фінансової бухгалтерської звітності. Визначити інформаційні потреби користувачів звітної інформації в управлінні підприємством.

ПРН 4. Вміння застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством.

ПРН 5. Здатність застосовувати методи економічного аналізу як бази прийняття оптимальних управлінських рішень.

ПРН 6. Уміння застосовувати знання теоретичних, організаційних та регуляторних засад податкового законодавства, а також навички контрольно-перевірочної роботи контрольних органів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

ПРН 10. Вміння надати практичні рекомендації щодо застосування в системі економічної безпеки підприємства методики діагностики економічної надійності зовнішніх контрагентів.

ПРН 11. Вміння застосовувати сучасні економіко-математичні методи для фундаментальних та прикладних досліджень у галузі обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.

ПРН 12. Володіння навиками письмової та усної презентації результатів власної роботи, наукового та практичного матеріалу.

ПРН 13. Вміти застосовувати інформаційні та інноваційні технології у професійній та науковій діяльності.

Вивчення навчальної дисципліни «Правові форми протидії фінансовим правопорушенням» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалаврів, за якого він повинен:

а)знати:

 • положення чинного законодавства та інших нормативно-правовихактівУкраїни, щорегулюють протидію фінансових правопорушень;
 • законодавчо–правове забезпечення, щорегламентує фінансово-правову відповідальність за вчинення податкових правопорушень, правопорушень у фінансовій сфері, та ін., способи їх протидії;
 • законодавчо-криміналістичну характеристику відповіднихвидівправопорушень;
 • способиздійснення, протидіїправопорушеньу бюджетній, податковійсфері; шахрайства, хабарництватощо;
 • основніположення методики протидії фінансовим правопорушенням.

б)уміти:

 • правильно тлумачити і застосовуватинормиКримінального, Кримінально-процесуального, Податкового, Бюджетного, Митногокодексів щодо фінансових правопорушень;
 • класифікувати фінансові правопорушення, та визначати суть у відповідній сфері;
 • здійснюватианалітичну роботу, розвиватисвоєюридичнемислення;
 • працювати з документами;
 • виявляти та визначати способи протидії у сферігосподарськоїдіяльності;
 • визначати, юридичнообґрунтовувати і відстоювати свою позицію;
 • самостійнопоповнювати і поглиблюватисвоїзнання.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Тема 1. Характеристика фінансових правопорушень

Тема 2. Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини

Тема 3. Класифікація фінансових правопорушень та принципи їх правового регулювання

Тема 4. Концептуальні підходи протидії фінансовим правопорушенням 

Тема 5. Правові основи протидії фінансовим правопорушенням у бюджетній сфері 

Тема 6. Організаційно-правові форми протидії податковим правопорушенням 

Тема 7.Фінансові правопорушення у банківській діяльності, валютному регулюванні, господарської діяльності

Тема 8. Міжнародні та національні підходи імплементації протидії фінансовим правопорушенням

 

Рекомендована література

 • Бюджетний кодекс України: Закон України від 8.07.2010р.№ 2456-VІ. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50–51. (редакція від 01.01.2021р)//https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
 • Податковий кодекс України від 2.12.2010 р.№ 2755-VI із змінами і доповненнями//https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 • Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44//https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
 • Кримінальний Процесуальний кодекс України від 13.04.2012р.№4651-VI. // Офіційний вісник України. 2012. № 37//https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
 • Митний кодекс України від 13.03.2012 р. // Офіційний вісник України.2012.№ 32. – с.9//https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1984. – № 51.- Ст.1122.// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
 • Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю» у ред. від 16.10.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13.//https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
 • Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. // Офіційний вісник України. –- 2011.- № 27.- Ст. 20. //https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text
 • Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. –- 2014, № 13, ст.222.//https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text
 • Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 30, ст.239// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text
 • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019р. №361-IX//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 25, ст.171.// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
 • Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007.- № 29.- Ст.389.//https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
 • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1. – Ст.1.//https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text
 • Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30.//https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
 • Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – № 29. – Ст. 238//https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text
 • Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»від 28.01.2021 № 1150-IX// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 23, ст.197// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус