Менеджмент та управлінський облік

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Шевців Л. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432доцент Шевців Л. Ю.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Менеджмент та управлінський облік»

Нормативна дисципліна

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни«Менеджмент та управлінський облік» є узагальнена й інтегрована сукупність управлінських відносин у підсистемах організації (підприємства), витрати виробництва, собівартість продукції та її калькулювання, доходи, фінансові результати за сегментами діяльності.

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: систематизація й формування комплексу знань, практичних вмінь і навичокдля підготовки фахівців у сфері управління організацією (підприємством) та володіння методикою управлінського обліку з позиції системного підходу, здатних вирішувати практичні проблеми з менеджменту та управлінського обліку, що передбачає застосування їх концептуальних основ.

Основні завдання

 • засвоєння теоретичних основ з методології менеджменту та управлінського обліку;
 • формування наукового розуміння місця і ролі менеджменту та управлінського обліку на різних етапах життєвого циклу підприємства;
 • засвоєння основних принципів ведення і організації менеджменту та управлінського обліку в обліковій практиці вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання для формування навичок прийняття управлінських рішень на основі інформації про конкретні господарські ситуації.

Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки

Навчальна дисципліна є обов’язковою компонентою підготовки бакалаврів. Вона базується на знаннях, сформованих під час вивчення таких дисциплін, як «Статистика», «Фінанси, гроші та кредит», «Міжнародна та регіональна економіка», «Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання», «Бухгалтерський облік», для вивчення дисциплін «Маркетинг», «Фінанси підприємств», «Економічний аналіз».

Вимоги до компетентностей, знаньтаумінь

Програмні резуль

тати навчання

Загальні нормативні (додаткові) компетентності (ЗНК, ЗДК) Спеціальні (фахові) компетентності (СНК,СДК)
1 2 3
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

 

ІК.Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

ЗНК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗНК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗНК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗНК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗДК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗДК4. Здатність застосовувати знання з фундаментальних та прикладних наук, в обсязі, необхідному для освоєння професійних дисциплін.

СНК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СНК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

СНК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

ПР08.Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.

 

ЗНК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.ЗНК3.Здатність планувати та управляти часом.

ЗНК5.Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗНК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

СНК4. Здатність застосовува

ти економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

СНК6. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СНК9.Здатність здійснювати ефективні комунікації.

ПР09. Формувати і аналізувати  фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

 

ЗНК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗНК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗНК9. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗНК10. Здатність працювати у команді.

ЗНК12. Здатність працювати автономно.

СНК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СНК4. Здатність застосовува

ти економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

СНК6. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СНК7.Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

СНК8. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР12.Використовувати професійну аргумента

цію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

ЗНК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗНК5.Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗНК9. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗНК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗДК3.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації

СНК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

СНК9.Здатність здійснювати ефективні комунікації.

СНК10.Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

СНК11.Здатність підтриму

вати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

СДК1.Здатність організувати роботу з клієнтами щодо надання різних видів фінансових послуг, запроваджувати нові фінансові продукти, що сприяють розвитку фінансової сфери.

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінан

сових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

 

ЗНК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗНК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗДК2.Здатність працювати в міжнародному контексті

ЗДК3.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.

 

СНК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СНК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

СНК3. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпрету

вати отримані результати.

 

ЗНК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗНК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗНК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗДК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

 

СНК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СНК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

СНК11.Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

СДК1.Здатність організувати роботу з клієнтами щодо надання різних видів фінансових послуг, запроваджувати нові фінансові продукти, що сприяють розвитку фінансової сфери.

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. ЗНК3.Здатність планувати та управляти часом.

ЗНК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗНК9. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗНК12.Здатність працювати автономно.

ЗНК13.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗНК14.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство, техніки і технологій.

ЗДК3.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.

СНК10.Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

СНК11.Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

 

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. ЗНК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗНК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗНК9. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗНК10. Здатність працювати у команді.

ЗНК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗДК3.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.

СНК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СНК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

СНК3. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

СНК11.Здатність підтриму

вати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. ЗНК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗНК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗНК12.Здатність працювати автономно.

ЗНК14. Здатність зберігати та примножувати

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство, техніки і технологій.

ЗДК3.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.

СНК9.Здатність здійснювати ефективні комунікації.

СНК10.Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

СНК11.Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

СДК1.Здатність організувати роботу з клієнтами щодо надання різних видів фінансових послуг, запроваджувати нові фінансові продукти, що сприяють розвитку фінансової сфери.

ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі,  пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. ЗНК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗНК10. Здатність працювати у команді.

ЗНК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗНК12. Здатність працювати автономно.

ЗДК3.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.

СНК3. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

СНК10.Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

 

 

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

– предмет, завдання і зміст дисципліни;

– теоретико-методологічні засади менеджменту та управлінського обліку організацій (підприємств);

– економічну сутність, місце і роль в обліковій інформаційній системі підприємства (організації);

– особливості формування управлінської звітності для прийняття управлінських рішень керівництвом та особистої ефективності менеджерів (управлінців).

уміти:

аналізувати чинники, формувати облікову інформацію сталого розвитку організації (підприємства), ідентифікувати та оцінювати управлінський облік за сегментами; застосовувати відповідні методи і прийоми, моніторити інформацію про рівень витрат та їх розподіл за центрами відповідальності;

– приймати управлінські рішення у процесі ведення і вдосконалення організаційної та виробничої структури підприємств;

– розроблювати стратегію розвитку організації та забезпечувати її реалізацію;

– координувати діяльність служб і підрозділів, центрів відповідальності на всіх етапах життєвого циклу організації у сфері управління фінансами, виробництвом, інноваціями, інвестиціями, персоналом;

– застосовувати сучасні технології управління організаційними процесами і організаційною поведінкою персоналу (менеджменту) організацій.

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

Назва рівня

сформованості вміння

Зміст критерію сформованості вміння
Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язанні типових ситуацій
Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань
та проблемних ситуацій

Навчальна програма складена на 6 кредитів. Форми контролю: поточний і проміжний контроль, іспит.

 

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 2. Господарський Кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV Відомості Верховної Ради України. 1999, № 40, Ст.365.
 4. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017, № 44, Ст.397.
 5. Про внесення змін до Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах»: Закон України від31.05.2005 р. № 2594-IV // Відом. Верховної РадиУкраїни. – 2004. – № 32.
 6. Про внесення змін до Закону України «Про Національнупрограму інформатизації»: Закон України від 13.09.2001 р.№ 2684 // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 1.
 7. Про захист економічної конкуренції: Закон України від11.01.2001 р. № 2210-III: Режимдоступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
 8. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016–2017 років ( в трьох частинах). Київ : «Видавництво «Фенікс», 2018.
 9. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№1-34. URL: https://ips.ligazakon.net/document/SH000099

Основна рекомендована література

 1. Атамас П. Й. Управлінський облік : навч. посіб. / Атамас П. Й. – Д. – Київ. : Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.//https://www.twirpx.com/file/408205/
 2. Акімова Т. А. Теорія організації: навч. посібник/ Т. А. Акімова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 367 с.
 3. Балабанова Л. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 512 с.
 4. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 502 с.
 5. Білик М.Д. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання : навч.посіб. / М.Д. Білик; Держ. Вищ.навч.закл. «Київ нац. екон.ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2013. – 689 с.
 6. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік : підручник / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2005. – 480 с.
 7. Брадул О.М. Управлінський облік : навч. посіб. /О.М.Брадул, В. А.Шепелюк, Л. Я.Шевченко, П. Д.Камінський, та ін; ДНУЕТ. – Кривий Ріг : 2017. – 113с. http://elibrary.donnuet.edu.ua/1407/1/Shevchenko_manual_Upravlinsiy_oblikpdf
 8. Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В.Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 488 с.
 9. Вербило О.Ф. Бухгалтерський облік у менеджменті: зміст та методика навчання: підручник / О.Ф. Вербило, Т.П. Кондрицька, В.М. Ярошинський; за ред. доц., к.е.н. О.Ф. Вербило. – Київ.: НАУ, 2006. – Ч. 3: Управлінський облік. – 328 с.
 10. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання / В.Г. Герасимчук. – К.: КНЕУ, 2006. – 360 с
 11. Гарасим П.М. Курс управлінського обліку: навч. посіб./ Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. – Київ.: Знання, 2007. – 314 с./ https://www.yakaboo.ua/ua/kurs-upravlins-kogo-obliku.html
 12. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник. Київ: «Центр учбової літератури», 2018. 534 с. URL: https://bookzone.com.ua/ books/73598-upravlinskiy-oblik-pidruchnik/
 13. Грещак М. Г. Управління витратами : навч. посіб. / М. Г. Грещак, В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба та ін. ; за заг. ред. М. Г. Грещака. – Київ. : КНЕУ, 2008. – 264 с.
 14. Добровський В. М.Управлінський облік: навч.-метод. посіб./ В. М. Добровський, Л. В.Гнилицька, Р. С. Коршикова – Київ.: КНЕУ, 2005. — 235 с.

// http://diplomvkarmane.org.ua/library/ekonomika-knigi/231-2010-05-10-11-45-29/1944-2013-0

 1. Захарченко Л.А. Управління витратами: навчальний посібник з практичних занять для студентів вищих навчальних закладів / Л.А. Захарченко, І.В. Яцкевич. – Одеса: ВМВ, 2011. – 240 с.
 2. Зелікман В.Д. Управлінський облік: навч. посіб. / В.Д. Зелікман, І.М. Ізвєкова, Р.Б. Сокольськатаін. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 198 с. https://nmetau.edu.ua/file/uproblik-2017.pdf
 3. Карпенко О. В., Карпенко Д.В. Управлінський облік: навч. посіб / О.В. Карпенко, Д.В.Карпенко – Київ.: Центр учбової літератури, 2012. — 296 с. http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789
 4. Кузьмін О.Є. Управління витратами на підприємствах: навч.посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, У.І.Когут – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 244 с.// https://vlp.com.ua/node/12421
 5. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. Підручник. – К. : Академвидав, 2003. – 416 с.
 6. Лень В. С. Управлінський облік : навч. посіб. / В. С. Лень. – 2-е вид., випр.. – Київ. : Знання-Прес, 2006. – 317 с.
 7. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л. І. Федулової. – К. : Либідь, 2014. – 448 с.
 8. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підручник / Л.В. Нападовська. 2-ге вид., доопрац. та допов. – Київ.: КНТЕУ, 2010. – 647с.
 9. Оксанич О. Е. Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг: навч.посіб. / О. Е.Оксанич, І. А. Волкова, О. О. Миронова – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 326 с.
 10. Партин Г.О. Управлінський облік: підручник / Г.О.Партин та ін. – Львів: Вид-во Львів.політехніки, 2013.– 279 с.// https://vlp.com.ua/node/10413
 11. Пашкевич М.С. Управлінський облік : навч. посіб. / М.С. Пашкевич, О.П. Дріга, А.А. Макурін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 151 с.// http://nmu.org.ua
 12. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / [Ю.Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін.] ; за ред. Ю. Є. Петруні. – [4-те вид., переробл. і доп.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – 276 с.
 13. Фаріон І.Д. Управлінський облік: підручник / І.Д.Фаріон, Т.М.Писаренко. – Центр навчальної літератури. Київ. – 2017. – 792 с.
 14. Шевців Л.Ю. Управлінський облік: навч.-метод. пос./ Л.Ю.Шевців. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, – 510 с.
 15. Шевців Л.Ю. Управлінський облік: навч. посіб. / Л.Ю.Шевців – Львів : Растр-7, 2022. – 642 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою ЛНУ ім. Івана Франка протокол №29/5від 25.05.2022 р. – 37, 32 др.ар.)https://financial.lnu.edu.ua/upravlinskyy-oblik-kl-2

Додаткова рекомендована література

 1. Вознюк А.М. Мотиваційна система управління промисловим підприємством / А.М. Вознюк : автореф. дис. … канд.екон. наук : 08.00.04 ; Приазов. держ. техн. ун-т. –Маріуполь, 2010. – 20с.
 2. Концептуальна основа фінансової звітності, виданаРМСБО у вересні 2010 р.//http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_009
 3. Матюха М.М. Управлінська звітність про рух грошових коштів як елемент поточного і стратегічного інформаційного забезпечення прийняття рішень / М.М. Матюха // Бізнес-Інформ. Харків: – 2013. – № 2. – С. 59–63 // http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_pdf
 4. Марків М.М. Організація управлінського обліку на деревообробних підприємствах із виробництва твердого біопалива: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльності)» / М.М.Марків. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2016. – 254 с.
 5. Шайкан А.В. Бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень: монографія / А.В. Шайкан. – Київ: КНЕУ, 2009. – 303 с.
 6. Шевців Л.Ю. Логістичні витрати підприємства : формування та оцінювання : монографія / Л.Ю. Шевців, І. Петецький// – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 244 с.// https://science.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2212&catid=6&Itemid=9
 7. Шевців Л.Ю. Трансформація управлінського обліку в умовах сталого розвитку: обліково-інформаційний аспект / Л.Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. № 1 (35). – Одеса, 2018. – С. 61-70.// https://economics.net.ua/files/archive/2018/No1/61.pdf
 8. Шевців Л.Ю. Концептуальні основи формування ефективної системи управління витратами машинобудівних підприємств / Л.Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 72-81.// https://economics.net.ua/files/archive/2016/No1/72.pdf
 9. ShevtsivL. Investigationofthemechanismofinterrelationbetweenaccountingandbudgetingintheenterprise management system: the strategic aspect / L. Shevtsiv // Technology audit and production reserves — Харків, № 6/4(38), 2017. – 39-47 р.// https://ideas.repec.org/a/nos/dcchxh/7.html

 

Ресурси інтернету:

Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/

Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/

Державна податкова служба України http://www.sta.gov.ua/

Державна митна служба України http://www.сustoms.gov.ua/

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку http://www.ssmsc.gov.ua/

Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/

Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/

Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва:

http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index

Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua

Бухгалтерський портал «Дебет-кредит». URL: https://dtkt.com.ua.

Бухгалтерська газета «Інтерактивна бухгалтерія». URL: http://www.interbuh.com.ua/ua.

«Вісник: офіційно про податки». URL: http://www.visnuk.com.ua.

Сайт для бухгалтерів «Бухгалтер 911». URL: https://buhgalter911.com.

Електронне видання для керівників і бухгалтерів. URL: https://uteka.ua/ua.

Інтелектуальний бухгалтерський портал. URL: .https://i.factor.ua/ukr/

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус