Організація і методика фінансових розслідувань

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Шевців Л. Ю.УФОМ-62С

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116УФОМ-62Сдоцент Шевців Л. Ю.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

 (назва навчальної дисципліни)

Нормативнадисципліна

(нормативна/вибіркова)

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни єсистема заходів, що здійснюються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: формування в студентів системи теоретичних і практичних знань з організації і методики проведення фінансових розслідувань результатів фінансово-господарської діяльностіпідприємств і організацій та функціонування, розвитку системи фінансового моніторингу в Україні та світі.

Основнізавдання

 • формування знань, умінь та навиків щодо кваліфікації передбачених кримінальним законодавством відповідних злочинів та їх розслідування у всіх сферах діяльності.
 • навчити застосовувати теоретичні та методологічні засади, сучасні прийоми фінансових розслідувань господарської діяльності за видами економічної діяльності;
 • поглибити знання про тенденції становлення системи фінансових розслідувань України, включаючи роботу правоохоронних структур;
 • набути знань про правові засади, форми та стадії міжвідомчої взаємодії та співробітництва з структурами державної влади, правоохоронними та наглядовими органами, установами, що проводять операції з грошовими коштами та іншим майном;
 • визначення сутності, етапів та типології легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
 • ознайомлення із міжнародними нормами у сфері протидії легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму;
 • вивчення сутності та видів фінансового моніторингу, функціонуванням системи фінансового моніторингу в Україні, правами та обов’язками суб’єктів фінансового моніторингу, його організації;
 • набуття знань і вмінь досвіду організації внутрішнього контролю, судово-слідчої практики по справах фінансового розслідування, а також практики залучення до відповідальності за порушення у галузі розслідування;
 • навчитись робити об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених фінансових розслідувань;
 • вивчити подібні схеми відмивання злочинних доходів;
 • набути практичних навиків в оформленні аналітичних висновків, а також матеріалів офіційних фінансових розслідувань.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях таких дисциплін, як   «Фінансовий аналіз», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Правові форми протидії фінансовим правопорушенням», «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності», «Злочини у сфері господарської діяльності», «Стратегічний облік і аналіз», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Фінансовий контроль в галузях економіки».

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

спеціальні:

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.

Програмні результати

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.

ПР13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики.

ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.

ПР19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Після вивчення дисципліни «Організація і методика фінансових розслідувань” здобувачі вищої освіти повинні:

а) знати:

 • основні положення чинного законодавства та інших нормативно-правових актів України, що регламентують поняття фінансових розслідувань, фінансового моніторингу, їх взаємозв’зку;
 • сутнісні ознаки, етапи та типологію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
 • міжнародними норми у сфері протидії легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму;
 • криміналістичну характеристику відповідних розслідувань, способи здійснення, приховування розслідування бюджетних, податкових злочинів; хабарництва тощо;
 • основні положення чинного законодавства та інших нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та фінансові розслідування економічних та господарських злочинів;
 • основні положення методики виявлення та розслідування економічних та господарських злочинів.

б) вміти:

 • правильно тлумачити і застосовувати норми Кримінального, Кримінально-Процесуального, Податкового, Бюджетного та ін. кодексів, правових актів;
 • читати і розуміти фінансову (бухгалтерську), статистичну, податкову, іншу звітність як джерело та інформацію про злочини у сфері господарської діяльності;
 • здійснювати аналітичну роботу, розвивати своє юридичне мислення;
 • проводити дослідження змін економічних явищ і процесів на багатокритеріальній основі як середовища можливого здійснення злочинів;
 • працювати з документами;
 • виявляти та розслідувати злочини у сфері господарської діяльності;
 • визначати, юридично обґрунтовувати і відстоювати свою позицію;
 • самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Загальна характеристика процесу розслідування фінансових злочинів

Тема 2. Нормативні та організаційні аспекти здійснення фінансових розслідувань

Тема 3. Основні засади розслідування легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом

Тема 4. Організаційні та методологічні аспекти здійснення фінансових розслідувань у системі  фінансового моніторингу

Тема 5. Фінансові розслідування як механізм аналітичного забезпечення економічної безпеки України

Тема 6. Фінансові розслідування податкових злочинів

Тема 7. Розслідування здійснення фіктивної підприємницької діяльності та судово-слідча практика протидії

Тема 8. Слідчі ситуації в методиці розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Рекомендована література

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 січня 2001 р. № 2341-III / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.(зі змінами і доповненнями).
 4. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 р. № 361-IX / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 25. Ст. 171. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#
 5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 р. № 720-IX
 6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 5.02.2021 р. №1217-IX
 7. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін» від 05.2020 №619-IX.
 8. Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 р. № 772-VIII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 1. Ст. 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#
 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України» від 29 липня 2015 р. № 537 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-%D0%BF#
 10. Наказ «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів» Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України від 11 березня 2019 р. № 103/162/384 / Міністерство фінансів України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0368-19#
 11. Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2019 рік. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/zvit2019ua
 12. Інформація з офіційного сайту Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. URL: https://arma.gov.ua/pryklady
 13. Основна та допоміжна література:
 14. Аркуша Л. І. Деякі особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності. Юридичний вісник. 2012. № 2. С. 87–91.
 15. Аркуша Л. І. Механізм відбиття слідів (ознак) злочинної діяльності легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в основних групах документів. Південноукраїнський правничий часопис. 2010. № 1. С. 226–228.
 16. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід: монографія / О. О. Глущенко, І. Б. Семеген ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. К. : УБС НБУ, 2014. 386 с.
 17. Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні, узгоджена Міністерством фінансів України 17.12.2018 р. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/310/%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/Methodology.
 18. Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. Рекомендації FATF URL:https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/UKR_Compilation%20book%20-%20FINAL%20(02.02.2021).pdf
 19. Оніщик Ю.В. Міжнародже співробітництво у боротьбі з фінансовими правопорушеннями: навчальний посібник. К: Алерта, 2016. 422 с.
 20. Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні [Текст] : метод. рек. / [С. С. Чернявський, О. Є. Користін, В. А. Некрасов та ін.]. К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 164 с.
 21. Оніщик Ю.В. Матеріальні сліди під час розслідування ухилення від сплати податків. Науковий вісник Ужгородського Національного університету. 2014. Серія «Право». Випуск 26. С. 253-256.
 22. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_036.
 23. Штангрет А. М., Стеців Л. П. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства: методичні засади. Економіка та суспільство. 2017. № 9. С. 722-726. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/ journal/9_ukr/123.
 24. http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 25. http://www.kmu.gov.ua/ – веб-сайт Кабінету Міністрів України.
 26. http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 27. http:// www.nssmc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 28. http:// www.ukrstat. gov.ua – Державна служба статистики України.
 29. http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index – веб-сайт Державної аудиторської служби України.
 30. http://sfs.gov.ua/– веб-сайт Державної фіскальної служби України.
 31. http:// www.liga.net – Ліга Бізнес Інформ
 32. http:// www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України
 33. http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 34. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
 35. http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус