Бухгалтерський облік (УФО-21с)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Шевців Л. Ю.УФО-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448УФО-21сдоцент Шевців Л. Ю.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Бухгалтерський облік

(назва навчальної дисципліни)

 

Нормативна дисципліна 

(нормативна/вибіркова)

 

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

Методика, організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві відповідно до вимог чинного законодавства та в умовах трансформації національної системи обліку.

Мета навчальної дисципліни

Формування у студентів сучасної системи знань про концептуальні засади бухгалтерського обліку, основи методології та підходи до організації бухгалтерського обліку на підприємстві, форми і техніки бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємства, засади регулювання бухгалтерського обліку в Україні.

Основні завдання

У процесі вивчення дисципліни перед студентами поставлено такі завдання:

 • вивчення теоретико-методичних основ теорії бухгалтерського обліку, ведення аналітичних і синтетичних рахунків, узагальнення їх результатів в оборотних відомостях;
 • вироблення практичних навичок складання бухгалтерських проведень;
 • формування знань з класифікації первинних документів і вимог з їх складання, зберігання;
 • ознайомлення з видами і формами реєстрів бухгалтерського обліку і правилами їх ведення, призначенням і видами бухгалтерської звітності.

Місценавчальноїдисципліни в структурно-логічнійсхеміпідготовкибакалаврів

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік» є нормативною дисципліною професійної та практичної підготовки бакалаврів. Вона базується на знаннях, сформованих при вивченні таких дисциплін, як «Макроекономіка», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Історія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік-1», «Фінансовий облік-2», «Аудит» та ін.

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК03. Здатність працювати в команді.

ЗК04. Здатність працювати автономно.

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним.

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

спеціальні:

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • предмет і об’єкти бухгалтерського обліку;
 • загальнонаукові та специфічні методи бухгалтерського обліку і їх застосування;
 • принципи бухгалтерського обліку та їх зміст;
 • чинне нормативно-правове законодавство з питань бухгалтерського обліку;
 • порядок оформлення первинних документів;
 • організацію документообігу, технологію обробки облікової інформації;
 • форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • класифікацію та призначення бухгалтерських рахунків;
 • взаємозв’язок між синтетичними і аналітичними рахунками;
 • порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку активів та пасивів підприємства;
 • правила проведення інвентаризації активів і зобов’язань;
 • систему і форми бухгалтерського обліку, звітності і контролю.

б) уміти:

 • застосовувати закони України, інші нормативно-правові акти України, національні стандарти бухгалтерського обліку в практиці роботи підприємств;
 • складати кореспонденцію рахунків та бухгалтерські проведення;
 • робити розноску сум по господарських операціях на рахунки синтетичного та аналітичного обліку;
 • проводити записи в облікові реєстри;
 • складати оборотну відомість за синтетичними та аналітичними рахунками;
 • складати бухгалтерський баланс;
 • проводити звірку даних синтетичного і аналітичного обліку;
 • оформляти первинні та зведені документи, здійснювати їх бухгалтерську обробку;
 • виправляти помилки, використовуючи бухгалтерські методи;
 • вести бухгалтерський облік активів та пасивів підприємства.

Програмні результати навчання

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Номер теми Назва теми
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку.
Тема 2. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку
Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.
Тема 4. Бухгалтерський баланс.
Тема 5. Оцінювання та калькуляція.
Тема 6. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку.
Тема 7. Облік необоротних активів.
Тема 8. Облік запасів.
Тема 9. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості.
Тема 10. Облік фінансових інвестицій.
Тема 11 Облік власного капіталу.
Тема 12. Облік зобов’язань.
Тема 13 Облік праці, її оплати.
. Тема 14. Облік витрат діяльності підприємства.
Тема 15. Облік доходів і фінансових результатів.
Тема 16. Фінансова звітність.

 

 

Рекомендована література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
  і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 4. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.99 р.№ 291 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
 5. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Наказ МФУ від 24.05.1995 р. № 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0168-95#Text
 6. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. Наказ МФУ від 02.09.2014 р. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text
 7. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№ 1-34 URL: http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24.
 8. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: [навч. посібник] / [Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та інші]. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, – 2017. – 772 с.
 9. Бухгалтерський облік : підручник / Крупка Я. Д. та ін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 460 с.
 10. Бухгалтерський облік : [навч. посібник] / Н.О. Лобода, О. М. Чабанюк. К.: АЛЕРТА, 2022. 224 с.
 11. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посібник] / Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.
 12. Бухгалтерський облік (загальна теорія). Практикум : [навч. посібник] / Н. О. Лобода, М. Т. Костишина. – Львів : ЛДФА, 2011. – 252 с.
 13. Бурлан С. А., Каткова Н. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посібник. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. 272 с.
 14. Васільєва Л. М., Бондарчук Н. В., Бондарчук О. П. Історія бухгалтерського обліку : навч. посібник. Дніпро : Видавничо-поліграфічний центр “Гарант-СВ”, 2017. 224 с.
 15. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік : навч. посібник. Київ : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. 520 с.
 16. Гудзь Н. В., Денчук П. В., Романів Р. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник. Вид.
  2-ге, перероб. і доп. К. : Центр навчальної літератури, 2019. 424 с.
 17. Засоби діагностики знань з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”: [навч. посібник] / Д.В. Долбнєва, М.Т. Костишина, Н.О. Лобода. – Львів: видавництво “Ліга прес”, 2014. – 256 с.
 18. Краєвський В. М., Колісник О. П., Гуріна Н. В. та ін.Бухгалтерський облік : навч. пос. Ірпінь : Університет ДФС України. 2021. – 388 с.
 19. Панасюк В. М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. 330 с.
 20. Скоробогатова Н.Є. Бухгалтерський облік : навч. пос. Київ. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид.-во «Політехніка», 2017. 248с.
 21. Пархоменко В. М., Малюга Н. М. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навч. посібник. К. : 2019. 120 c.
 22. Плиса В. Й., Плиса З. П. Бухгалтерський облік : навч. посібник. К. : Каравела, 2019. 560 с.
 23. Слюсаренко В. Є. Практикум з бухгалтерського обліку. К. : ЦУЛ, 2019. 388 с.
 24. Ткаченко Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. 2-ге вид. доповн. і переробл. К. : Видавництво “АЛЕРТА”, 2020. 192 с.

 

Інтернет ресурси:

http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.

http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

http:// www.bank.gov.ua – Національний банк України.

http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.

http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.

http://www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

http://www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України

http://web/worldbank/org. – сайт Світового банку

Матеріали

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму