Бухгалтерський облік (УФО-21с)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Шевців Л. Ю.УФО-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448УФО-21сдоцент Шевців Л. Ю.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Бухгалтерський облік

(назва навчальної дисципліни)

нормативна дисципліна

(нормативна/вибіркова)

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є методика, організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві відповідно до вимог чинного законодавства та в умовах трансформації національної системи обліку.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної  дисципліни: формування у студентів сучасної системи знань про концептуальні засади бухгалтерського обліку, основи методології та підходи до організації бухгалтерського обліку на підприємстві, форми і техніки бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємства, засади регулювання бухгалтерського обліку в Україні.

 

Основні завдання

Основні завдання: є надання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навиків з організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; розвиток економічного та аналітичного мислення у студентів; вміння приймати виважені рішення в складних та швидкозмінних умовах ведення бізнесу, зміни методик обліку, вдосконалення законодавчих і нормативно-правових актів.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Вивчення навчальної дисципліни формує базу знань для подальшого вивчення таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Історія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік-1»,  «Фінансовий облік-2», «Аудит» та ін.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь:

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності :

загальні:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК03. Здатність працювати в команді.

ЗК04. Здатність працювати автономно.

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним.

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

спеціальні:

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю  забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • предмет і об’єкти бухгалтерського обліку;
 • загальнонаукові та специфічні методи бухгалтерського обліку і їх застосування;
 • принципи бухгалтерського обліку та їх зміст;
 • чинне нормативно-правове законодавство з питань бухгалтерського обліку;
 • порядок оформлення первинних документів;
 • організацію документообігу, технологію обробки облікової інформації;
 • форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • класифікацію та призначення бухгалтерських рахунків;
 • взаємозв’язок між синтетичними і аналітичними рахунками;
 • порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку активів та пасивів підприємства;
 • правила проведення інвентаризації активів і зобов’язань;
 • систему і форми бухгалтерського обліку, звітності і контролю.

б) уміти:

 • застосовувати закони України, інші нормативно-правові акти України, національні стандарти бухгалтерського обліку в практиці роботи підприємств;
 • складати кореспонденцію рахунків та бухгалтерські проведення;
 • робити розноску сум по господарських операціях на рахунки синтетичного та аналітичного обліку;
 • проводити записи в облікові реєстри;
 • складати оборотну відомість за синтетичними та аналітичними рахунками;
 • складати бухгалтерський баланс;
 • проводити звірку даних синтетичного і аналітичного обліку;
 • оформляти первинні та зведені документи, здійснювати їх бухгалтерську обробку;
 • виправляти помилки, використовуючи бухгалтерські методи;
 • вести бухгалтерський облік активів та пасивів підприємства.

 

Програмні результати навчання

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Номер теми Назва теми

1

2

1

Господарський облік, його суть і характеристика
2 Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку
3 Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємстві
4 Бухгалтерський баланс
5 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
6 Документація господарських операцій та інвентаризація
7 Облікові регістри, техніка і форми та організація обліку на  підприємствах
8 Облік основних засобів
9 Облік виробничих запасів та МШП
10 Облік грошових коштів та інших активів
11 Облік статутного капіталу
12 Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
13 Облік розрахунків із заробітної плати

 

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 010. 2017 р.  № 2164-VIII[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19.
 4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
  і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 5. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.99 р.№ 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
 6. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Наказ МФУ від 24.05.1995 р. № 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0168-95#Text
 7. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. Наказ МФУ від 02.09.2014 р. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text
 8. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№ 1-34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24.
 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: [навч. посібник] / [Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та інші]. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, – 2017. – 772 с.
 10. Бухгалтерський облік: у схемах і таблицях / Басараб В. Я., Баланюк І. Ф., Якубів В. М., Шеленко Д. І. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. 240 c.
 11. Бухгалтерський облік : підручник / Крупка Я. Д. та ін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 460 с.
 12. Бухгалтерський облік : [навч. посібник] / Н.О. Лобода, О. М. Чабанюк. К.: АЛЕРТА, 2022. 224 с.
 13. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посібник] / Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.
 14. Бухгалтерський облік (загальна теорія). Практикум : [навч. посібник] / Н. О. Лобода, М. Т. Костишина. – Львів : ЛДФА, 2011. – 252 с.
 15. Засоби діагностики знань з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”: [навч. посібник] / Д.В. Долбнєва, М.Т. Костишина, Н.О. Лобода. – Львів: видавництво “Ліга прес”, 2014. – 256 с.
 16. Бурлан С. А., Каткова Н. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посібник. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. 272 с.
 17. Васільєва Л. М., Бондарчук Н. В., Бондарчук О. П. Історія бухгалтерського обліку : навч. посібник. Дніпро : Видавничо-поліграфічний центр “Гарант-СВ”, 2017. 224 с.
 18. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік : навч. посібник. Київ : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. 520 с.
 19. Верига Ю. А., Гладких Т. В., Орищенко М. М. Фінансовий облік : навч. посібник. К. : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. 438 с.
 20. Гудзь Н. В., Денчук П. В., Романів Р. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник. Вид.
  2-ге, перероб. і доп. К. : Центр навчальної літератури, 2019. 424 с.
 21. Гарасим П. М., Лобода Н. О., Гарасим М. П. Виробничі запаси як технологічний фактор і форма хедж-інвестування (аналітичний аспект). Подільський державний аграрно-технічний університет: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Іванишин В.В., Гаврилянчик Р.Ю. та ін.]. Камянець-Подільський: ПДАТУ, 2014. Вип. 22. Т. 2. С. 75-80.
 22. Жук В. М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: інституціональний аспект : монографія. К. : ННЦ “ІАЕ”, 2018. 408 с.
 23. Куцик П. О., Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : монографія. – К. : Інтерсервіс, 2016. 276 с.
 24. Куцик П. О., Полянська О. А. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. 506 с.
 25. Легенчук С. Ф. Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2021. 336 с.
 26. Лисиченко О. О., Атамас П. Й., Атамас О. П. Фінансовий облік : навч. посібник. К. : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. 356 с.
 27. Лобода Н. О., Ігнатишин В. М., Беднарчук В. В. Розвиток бухгалтерської професії в Україні: сучасні тенденції. Науковий журнал “Молодий вчений”. К., 2019. № 11 (75). С. 534-537.
 28. Лобода Н. О., Петрович А. З., Педченко І. І. Системні трансформації бухгалтерського обліку: праксеологічний аспект. Науковий журнал “Молодий вчений”. К., 2019. № 12 (76). С. 444-447.
 29. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку №№ 1-34. URL: http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya standarti-bukhgalters kogo-obliku?app_id=24
 30. Облік, оподаткування та аудит : навч. посібник. / Плаксієнко В. Я., Верига Ю. А., Кулик В. А., Карпенко Є. А. К. : ЦУЛ, 2019. 509 с.
 31. Організація обліку: [навч. посібник] / Костишина М.Т., Киричук У.М., Лобода Н.О., Демко М.Я. – Львів: ЛДФА, 2011. – 192 с.
 32. Панасюк В. М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. 330 с.
 33. Пархоменко В. М., Малюга Н. М. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навч. посібник. К. : 2019. 120 c.
 34. Плиса В. Й., Плиса З. П. Бухгалтерський облік : навч. посібник. К. : Каравела, 2019. 560 с.
 35. Слюсаренко В. Є. Практикум з бухгалтерського обліку. К. : ЦУЛ, 2019. 388 с.
 36. Ткаченко Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. 2-ге вид. доповн. і переробл. К. : Видавництво “АЛЕРТА”, 2020. 192 с.
 37. Чабанюк О. М., Лобода Н. О. Початок зародження бухгалтерського обліку, здійснення розрахунків у стародавньому світі. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 9 жовтня 2021 р. Вип. 8. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 368-399.
 38. Чабанюк О.М., Лобода Н. О. Оцінка в системі бухгалтерського обліку. Актуальні питання сучасної економічної науки: зб. матеріалів ІІІ  Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю заснування Полтавського державного аграрного університету (8 грудня 2020 р.). Полтава: ПДАУ, 2020. С. 221-222.
 39. Чабанюк О.М., Лобода Н. О. Інформаційні технології в облікових процесах руху запасів. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування  та аналізу в умовах міжнародної інтеграції: ІX Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція (17-18 листопада 2020 р.). Херсон: ХНТУ, 2020. С. 243-245.
 40. Чацкіс Ю. Д. Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2018. 564 с.
 41. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік : навч. посібник. К. : Центр навчальної літератури, 2019. 422 с.

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ

 • http:// www.rada.gov.ua – Верховна Ради України.
 • http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
 • http:// www.bank.gov.ua – Національний банк України.
 • http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.
 • http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
 • http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.
 • http://www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.
 • http://www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України
 • http://web/worldbank/org. – сайт Світового банку

Матеріали

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус