Облік і оподаткування на малих підприємствах

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Шевців Л. Ю.УФО-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532УФО-31сдоцент Шевців Л. Ю.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ»

Нормативна дисципліна

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є підприємницька діяльність і оподаткування малих підприємствах, активи, капітал, зобов’язання та господарські процеси.

                                                Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: набуття теоретичних знань та практичних навиків основ організації діяльності суб’єктів малого підприємництва – фізичних і юридичних осіб, побудови і ведення обліку та оподаткуванню суб’єктів малого підприємництва які працюють зазагальною та спрощеною системами обліку й оподаткування в контексті гармонізації законодавчих вимог відносно режимів оподаткування та державної підтримки підприємницької діяльності.

Основні завдання:

 • сприятиформуванню нормативно-правовоїкультуримисленнястудентів,розумінняекономічнихкатегорій для розрахункупоказниківдіяльностімалихпідприємств;
 • вивчити: поняття малого підприємництва; основи організації, ведення і оподаткування діяльності суб’єктів малого підприємництва – фізичних і юридичних осіб; об’єкти обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності;
 • набути знань щодо місця і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій;
 • вміти формувати фінансову звітність на малих підприємствах й аналізувати фінансові та управлінські звіти підприємств різних форм власності та інтерпретувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень.

Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки

Навчальна дисципліна «Облік і оподаткування на  малих підприємствах» формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності», «Аудит», Облік в управлінні суб’єктами економіки».

Вимоги до компетентностей, знаньтаумінь

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі:

загальні компетентності:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК03. Здатність працювати в команді.

ЗК04. Здатність працювати автономно.

ЗК05. Цінування та повага різноманітності ти мультикультурності.

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним.

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.

 

спеціальні компетентності:

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

 

Програмні результати навчання

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР1-1. Демонструвати базові знання поняття малого підприємництва.

ПР1-2. Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій для розрахунку показників діяльності малих підприємств.

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.

ПР2-1. Знати місце і значення облікової системи в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації для обліку розрахунків заробітної плати.

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР3-1. Усвідомлювати сутність обліку доходів та результатів діяльності малих підприємств та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР04. Формувати і аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПР4-1. Знати особливості та вміти формувати фінансову звітність на малих підприємствах.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.

ПР5-1. Володіти методологічними принципами обліку необоротних активів на малих підприємствах.

ПР5-2. Володіти методологічними принципами обліку виробничих запасів на малих підприємствах.

ПР5-3. Володіти методологічними принципами обліку дебіторської заборгованості та зобов’язань на малих підприємствах.

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

ПР6-1. Розуміти особливості обліку витрат суб’єктами малого підприємництва

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.

ПР7-1 Знати механізми функціонування бюджетно-податкової системи України та враховувати її особливості під час сплати податків на малих підприємствах.

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації.

ПР8-1. Розуміти організаційно-економічний механізм діяльності малого підприємництва для формування звітності малих підприємств.

ПР09. Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.

ПР9-1. Ідентифікувати та оцінювати ризики для обліку і оподаткування малого підприємництва.

ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.

ПР10-1.Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його висновки щодо правильності ведення обліку і оподаткування малих підприємств.

ПР11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.

ПР11-1. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподіл на рівні малих підприємств та контроль їх обліку с боку держави за допомогою податків.

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

ПР12-1. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для створення звіту про фінансову діяльність малого підприємництва та його балансу.

ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.

ПР13-1. Усвідомлювати особливості функціонування малого підприємництва відповідно до вимог гармонізації законодавства держави.

ПР14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії.

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.

ПР16. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.

ПР16-1. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі для проведення елементарних розрахунків діяльності малого підприємництва.

ПР16-2. Володіти англомовними термінами для аналізу облікових даних зарубіжних країн.

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.

ПР17-1. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у професійній роботі (бухгалтера-аналітика малого підприємства, головного бухгалтера малого підприємства, фінансиста та ін.) на малих підприємствах, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.

ПР18-1.Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку малого підприємництва на національну рівні.

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.

ПР20-1.Виконувати професійні функції (бухгалтера-аналітика малого підприємства, головного бухгалтера малого підприємства, фінансиста та ін.) з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом на малих підприємствах.

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

ПР21-1. Розуміти вимоги до діяльності малих підприємств (юридичних і фізичних осіб)  для забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПР22-1. Розуміти і реалізувати права і обов’язки кожного члена колективу малого підприємства, як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПР23-1. Зберігати та примножувати досягнення і цінності діяльності малих підприємств у суспільстві на основі розуміння їх значення для: наповнення бюджетів різних рівнів, створення нових робочих місць, розвитку конкуренції, забезпечення залучення інвестицій, подолання бідності; посилення економічного потенціалу регіонів; зменшення обсягу трудової міграції і відтоку активної частини населення за кордон.

 

Вивчення навчальної дисципліни «Облік і оподаткування на малих підприємствах» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівців (бакалаврів), за якого він повинен:

знати: законодавчо – правове регулювання поняття суб’єкта малого підприємництва, економічні категорії для розрахунку показників діяльності малих підприємств; основи організації, ведення і оподаткування  діяльності суб’єктів малого підприємництва – фізичних і юридичних осіб; об’єкти обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності; сутність спрощеної системи обліку й оподаткування; групи платників єдиного податку; основні елементи облікової політики малого підприємства; форми бухгалтерського обліку та регістри обліку суб’єктів малого підприємництва; методику обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат малих підприємств; особливості обліку грошових коштів і розрахунків, запасів, необоротних активів; особливості узагальнення облікових даних і складання бухгалтерської й податкової звітності малих підприємств; особливості методології у підприємницьких структурах; особливості формування фінансової звітності малих підприємств за НП(С)БО і МСФЗ (малого і середнього бізнесу).

уміти: організувати роботу з ведення обліку і оподаткування діяльності малих підприємств різних форм власності за НП(С)БО і МСБО; здійснювати розрахунки податків (єдиного податку, ПДФО та ін.– в т.ч.фізичних і юридичних осіб), проводити групування облікової інформації в системі регістрів бухгалтерського обліку для малих підприємств; складати фінансову звітність малого підприємства згідно вимог НП(С)БО і МСФЗ для малого і середнього бізнесу; аналізувати фінансові та управлінські звіти підприємств різних форм власності та інтерпретувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень щодо сталого розвитку суб’єктів малого підприємництва – фізичних і юридичних осіб.

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

  Тема 1. Організація бухгалтерського обліку та оподаткування на малих підприємствах
  Тема 2. Системи оподаткування, облік юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва і підприємницької діяльності фізичних осіб
  Тема 3. Облікгрошовихкоштів та грошовихдокументів
  Тема 4 Облік розрахунків
  Тема 5. Облік необоротних активів та їх амортизація на малих підприємствах
  Тема 6. Обліквиробничихзапасів, готовоїпродукції і товарів
  Тема 7. Облік розрахунків з оплати праці
  Тема 8.

Тема 9.

Обліквитрат,доходів та результатівдіяльності на малихпідприємствах

Облік суб’єктів малого підприємництва різних видів економічної діяльності

Тема 10.Звітність суб`єктів малого підприємництва за національними та міжнародними

стандартами

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI / зі змінами і доповненнями // http://zakon4.rada.gov.ua
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV / зі змінами і доповненнями // http://zakon4.rada.gov.ua
 3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 05.10.2017 р. № 2164-29 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2164-19.
 4. Господарський Кодекс України 16.01.2003 No 436-IV // http://zakon4.rada.gov.ua.
 5. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 р. № 4618-VI // http://zakon4.rada.gov.ua
 6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 2015р. № 191-VIII / Редакція від 08.2019https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-19
 7. Закон України «Про внесення змін до ПКУ та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій від 01.12.2020, №1017-IX// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-20#Text
 8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 / зі змінами і доповненнями //https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
 9. Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП). //https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_063
 10. Положення «Про порядок обчислення середньої заробітної плати» від 02.1995 р. № 100 (Редакція станом на 07.08.2015) // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT
 11. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою правління Національного банку України від 29.12.17 р. № 148 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (Редакція станом на 29.10.2019) // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT // https://zakon.rada.gov.ua
 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р.    № 242. /rada.gov.ua
 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290 // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTTbvCgK // https://zakon.rada.gov.ua
 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318// https://zakon.rada.gov.ua // https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTTbvCgK
 17. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. Наказ МФУ від 02.09.2014 р. № 879// https://zakon.rada.gov.ua//https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTTbvCgK
 18. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності, затверджене Наказом Міністерства фінансів України №73 від 7.02.2013 р./ Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakonradagov.ua/laws/show/z0336-13.
 19. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 №291.
 20. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, зі змінами і доповненнями//  https://zakon.helplaw › 291 // https://zakon.rada.gov.ua // consultant.parus.ua
 21. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186, зі змінами і доповненнями// https://zakon.rada.gov.ua//
 22. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.06.2003р. №422 // https://zakon0.rada.gov.ua › laws › show › v0422201-03
 23. Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2011 р. № 720 // https://ips.ligazakon.net › document › full
 24. Шевців Л.Ю.Облік на підприємствах малого бізнесу: навч.посіб. / П.Ю. Буряк, Л.Ю. Шевців, Р.Л. Хом‘як. – К. : Професіонал, 2005. – 272 с.// library.cibs.ubs.edu.ua › CGI-BIN › cgiirbis_64 › S21STR
 25. Шевців Л.Ю. Облік на малих підприємствах : навч. посіб. / П.Ю. Буряк, Л.Ю.Шевців – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 440 с. // library.cibs.ubs.edu.ua › CGI-BIN › cgiirbis_64 › S21STR
 26. Верига Ю.А. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: навч. посіб. / Ю. А. Верига,Є. А. Карпенко, Г. О. Соболь, Н. О. Кулявець. Київ : Центр учбової літератури, 2014. URL: http://10.0.2.150/docs/CUL/Oblik_i_zvit_Veryga.pdf.
 27. Гуцаленко Л.В. Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу / Гуцаленко Л.В., Марчук У.О., Мельянкова Л.В.: навч. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, – 390с. https://www.yakaboo.ua/ua/oblik-i-zvitnist-sub-ektiv-malogo-biznesu.html?gclid=Cj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAdtFu-RZuttEF75AltRNfZ6Pw1W3Bd8yJFFBI0-R-U7C-0PcGMIkXzUaAvkOEALw_wcB
 28. Дробязко С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу. Навч. посіб./ Дробязко С. І., Козир Т. М., Холод С. Б. (за заг. ред. П. Й. Атамаса) – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. //https://cul.com.ua/preview/oblik_malogo_biz_Atamas.pdf
 29. Нормативні акти України (НАУ) [Електронний ресурс] / Інформаційно-пошукова правова система Нормативні акти України (НАУ). – Режим доступу : http://www.nau.ua
 30. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] / Статистична інформація. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua
 31. Міністерство економічного розвитку і торгівлі [Електронний ресурс] / Фінансова звітність підприємств. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua
 32. веб-сайт Всеукраїнської професійної газети «Все про бухгалтерський облік» http://www. vobu.com.ua
 33. веб-сайт для бухгалтера «Бухгалтер com.ua» https://buhgalter.com.ua/
 34. веб-сайт практичного журналу «Баланс» http://balance.ua/
 35. http://dtkt.com.ua/. Украинский финансово-бухгалтерский портал Дебет-Кредит
 36. www.rada.gov.ua – Офіційний портал Верховної Ради України
 37. http://mon.gov.ua  – Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України:
 38. www.ukrstat.gov.ua –  Офіційний сайт Державної служби статистики України

Матеріали

 

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус