Офіс-менеджмент в бізнесі

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Петришин Л. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Петришин Л. П.

Опис курсу

Світове суспільство не стоїть на місці, а динамічно розвивається. Кардинальні зміни відбуваються в умовах інтеграції у світовий та європейський простір, де серед організацій та установ виокремлюється сучасний офіс як показник успішної діяльності будь-якої організації. Нові технології та стратегії розвитку стосуються сьогодні усіх без винятку сфер життя та людської діяльності.

Нині все більшої популярності набуває розуміння офісу як комплексного поняття, що обʼєднує багато чинників, з одного боку, місце розташування, приміщення, організаційне та технічне забезпечення, інфраструктура, з іншого – колектив, наявність професійних кадрів, психологічна та емоційна стабільність, наявність системи підбору кадрів та можливостей для підвищення професійного рівня працівників. Це є цілком виправданим, оскільки Україна переймає передовий досвід розвинутих країн та перебуває під впливом процесів глобалізації світу в різних аспектах суспільного життя – культурному, освітньому, інформаційному тощо.

 

Предмет навчальної дисципліни

      Предмет вивчення навчальної дисципліни – методи і методика забезпечення ефективної роботи сучасного офісу в умовах сьогодення.

 

 

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців систематизованого комплексу знань про методи управління сучасним офісом, принципи і підходи щодо ефективної організації роботи сучасного офісу, основні напрямки діяльності офіс-менеджера, документаційне забезпечення офіс-менеджменту, прийоми і засоби роботи з документами, тобто оволодіння студентами теорією і практикою управління офісом для подальшого використання отриманих знань і навичок  в процесі здійснення професійної діяльності.

 

Основні завдання

Основні завдання дисципліни «Офіс-менеджмент в бізнесі» полягають в:

 • ознайомленні із засадами організації сучасного офісу,
 • вивченні загальних положень, принципів та методів організації роботи офіс-менеджера,
 • оволодінні методами організації корпоративних заходів,
 • методами організації прийому ділових партнерів,
 • методами організації та проведення презентацій,
 • формуванні практичних навичок із питань взаємодії офіс-менеджера зі співробітниками офісу.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

Навчальна дисципліна «Офіс-менеджмент в бізнесі» є вибірковою дисципліною професійної та практичної підготовки бакалаврів і пов’язана з такими навчальними дисциплінами: «Бухгалтерський облік (загальна теорія), «Юридичне документування», «Економічний аналіз», «Основи економічного контролю», «Менеджмент» та інші.

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни «Офіс-менеджмент в бізнесі» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати:

 • роль керівника в офісі;
 • методи забезпечення ефективної роботи офісу,
 • типи офісів та принципи їх забезпечення;
 • вимоги ергономіки офісу і охорони праці співробітників офісу;
 • прийоми ділового спілкування;
 • посадові обов’язки і основні напрямки діяльності офіс-менеджера;
 • вимоги до комунікативної та інформаційної діяльності офісу;
 • функції та завдання основних функціональних служб офісу;

 

б) уміти:

 • розрізняти сучасні види офісів, їх специфіку і призначення;
 • розуміти роль і значення офісу в сучасних умовах;
 • планувати робоче місце;
 • організовувати повсякденну офісну діяльність;
 • застосовувати навики безконфліктної комунікації;
 • організовувати наради та презентації;
 • раціонально планувати час;
 • працювати з інформацією та документами;
 • використовувати інформаційні технології в професійній діяльності;
 • використовувати набуті знання в практичній управлінській діяльності.
 • мати уявлення про різноманітність і складності відносин між співробітниками офісу
 • і перспективи розвитку офісу.

 

В результаті вивчення курсу у здобувачів  вищої  освіти  повинні бути сформовані наступні компетентності:

 • здатність організовувати свою роботу та роботу підлеглих, співпрацювати у команді;
 • здатність управляти конфліктами та стресовими ситуаціями;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях і вирішувати ситуаційні завдання;
 • знання та розуміння предметної сфери та розуміння професійної діяльності;
 • здатність визначати та описувати характеристики організації;
 • здатність планувати діяльність організації та управляти часом;
 • здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

 

В   результаті  вивчення  курсу  здобувачі  вищої  освіти  мають  отримати  такі  програмні результати навчання :

 • демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень;
 • демонструвати знання теорій сучасних концепцій лідерства;
 • описувати зміст функціональних сфер діяльності організацій;
 • виявляти навички організаційного проєктування;
 • застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації;
 • демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи;
 • виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера;
 • вирізняти типи та види офісів;
 • планувати робочі зони в офісі;
 • організовувати діяльність офісу;
 • проводити наради та презентації;
 • застосовувати найефективніші стилі поведінки в конфліктній ситуації;
 • раціонально використовувати час;
 • управляти потоком відвідувачів;
 • використовувати технічні засоби управління;
 • складати та оформлювати документи: організаційно-розпорядчі, довідково-інформаційні, кадрового складу, з господарської та зовнішньоекономічної діяльності;
 • формувати потоки документів і організовувати порядок їх проходження і виконання;
 • використовувати комп’ютерні програми автоматизації діловодства;
 • володіти стратегією спілкування.

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

 

Назва рівня сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

Робоча програма складена на 3 кредити.

Форма контролю –   поточний, ПМК, залік.

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1.  Офіс-менеджмент у сучасній системі управління.
Тема 2.  Організація сучасного та безпечного офісу як гарантія успішного бізнесу.
Тема 3.  Офісні ресурси та технології.
Тема 4.  Комунікації в офісі та управління  ними.
Тема 5.  Організація функціонування управління справами.
Тема 6.  Документування управлінської діяльності підприємства.
Тема 7.  Професійні компетентності офіс-менеджера в управлінській діяльності.
Тема 8.  Корпоративна етика та внутрішньоофісні відносини співробітників офісу.

Рекомендована література

 1. Абрамова І. О. Антикризовий менеджмент персоналу в сучасних реаліях розвитку бізнесу. Modern Economics. 2020. № 24(2020). С. 6–11. URL: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/1234567600
 2. Авраменко О. О., Яковенко Л. В., Шийка В. Я. Ділове спілкування : навч. посібник. Івано-Франківськ : «Лілея», 2015. 160 с.
 3. Михаліцька Н. Я., Верескля М. Р., Михаліцький В. С. Адміністративний менеджмент : навч. посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 320 с.
 4. Амеліна С. М., Кубіцький С. О. Корпоративна культура у системі управління персоналом. International Scientific Journal «Іnternauka». Series: «Economic Sciences». 2020. December 17–18th. Р. 59–72. URL: https://doi.org/ 10.25313/2520-2294-2020-7
 5. Асатуллоєва О. Б., Оніпко Т. В. Професійні та психологічні особливості роботи офіс-менеджера. Збірник наукових статей магістрів спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність», «Готельноресторанна справа», «Курортна справа», «Технології в ресторанному господарстві» ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2017. С. 9–15. URL: ttp://dspace.puet. edu.ua/handle/12345678933
 6. Барбара Н. В. Етика ділового спілкування : конспект лекцій. Суми : Сумський державний університет, 2013. 83 с.
 7. Барабанов І. В., Андрєєва Т. Є., Гетьман О. О. Сучасний конфлікт-менеджмент : монографія. Х. : ФОП Панов А. М., 2019. 204 с.
 8. Безверхий К. Організація та методика електронного документообігу на підприємстві: стан та перспективи розвитку. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2013. Вип. 1 (2). С. 16–25. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_6
 9. Верескля М. Р., Леськів Г. З. Безпека життєдіяльності та охорона праці : навч. посібник. Львів : ЛьДУВС, 2018. 264 с.
 10. Березуцький В. В. Ризик орієнтований підхід в охороні праці. LAP Lambert Academic Publishing, 2019. 108 с.
 11. Березуцький В. В., Адаменко М. І. Небезпечні виробничі ризики та надійність : навч. посібник. Х. : ФОП Панов А.М., 2016. 385 с.
 12. Березуцький В. В., Ільїнська О. І. Ергономічні особливості забезпечення умов праці в офісах. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки 15 матеріалів у машинобудуванні та металургії. 2019. № 11(1336). С. 15–21. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ DeBu_2012_1_9.pdf
 13. Бєляєва С. С. Концептуальні основи організації тимбілдінгу як інструменту сприяння комунікативним звʼязкам у колективі. Молодий вчений, 2019. № 1 (65). С. 417–422. URL: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU
 14. Білявська Ю. В., Микитенко Н. В. Тайм-менеджмент як метод управління часом категорійного менеджера. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2018. Вип. 30. Ч. 3. С. 83– 87. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis2
 15. Бірюкова М. В. Мобільні месенджери як технології сучасної SELF-взаємодії у фокусі цифрової соціології. Політологія. Соціологія. Право. Вип. 4 (44). 2019. С. 8–12. URL: http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/199304
 16. Будянська В. А. Формування культури ділового спілкування менеджерів освіти в процесі застосування різних форм спілкування. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика. 2018. № 3. С. 1–3. URL: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19385
 17. Буняк Н. М. Тайм-менеджмент як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства. Економіка і суспільство: електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. 2018. Вип. 14. С. 279–283. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/39.pdf
 18. Васильченко М. І., Гришко В. В. Комунікативний менеджмент : навч. посібник. Полтава : ПолтНТУ, 2018. 228 с.
 1. Верескля М. Р. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з менеджменту економічної безпеки в сучасних умовах : монографія. Львів : ПАІС, 2017. 160 с.
 2. Верескля М. Р. Теоретичні та практичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх фахівців з менеджменту економічної безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Психологічна / гол. ред. Р. І. Благута. Львів : ЛьвДУВС, 2017. Вип. 1. С. 80–88. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64
 3. Гончаренко І. М., Сірченко К. О. Корпоративна культура як стратегічний інструмент управління сучасною організацією. ІІІ всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи». С. 282–291. URL: https://er.knutd.edu.ua/ bi18_P282-291.pdf
 4. Дяченко Т., Франовська В. Місце і роль комунікацій у системі менеджменту. Економічний простір. 2020. № 153. С. 7–10. URL: https://doi.org/ 10.32782/2224-6282/153-1
 1. Жупанова Д. О., Марченко Ю. Г. Стратегії поведінки офісменеджера в конфліктних ситуаціях. Актуальні проблеми соціальноекономічного розвитку України в умовах європейської інтеграції : міжвузівська наук.-практ. конф. Збірник тез ІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції», 23 листопада 2019 р. / відповід. за випуск Ю. Г. 340 Марченко. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2019. С. 85–90. URL: http://vfeu.edu.ua/ uploads/files/default85
 2. Красноруцький О. О., Смігунова О. В. Етичні аспекти проведення ділових переговорів в сучасних умовах. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. Вип. 171. Х. : ХНТУСГ, 2016. С. 21–26. URL: http://dspace.khntusg.com. ua/bitstream/01/1/5.pdf
 1. Крисько Ж. Л., Скишляк O. A. Важливість неформальних комунікацій в управлінні бізнесом. Інфраструктура ринку. Електронний науковопрактичний журнал. 2019. Вип. 32. С. 131–136. URL: http://www.marketinfr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/21.pdf

 

Internet- сайти

 1. Коворкінг в Україні. URL: https://www.coworking. com.ua
 2. Внутрішня комунікація: як ефективно побудувати діалог в колективі. 2019. URL: https://gurt.org.ua/articles/39901/
 3. Електронний документообіг в Україні: як все працює. URL: https://iqusion.com/2019/03/15/3
 4. Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання : Наказ Мінʼюсту від 11.11.2014 р. № 1886/5. URL: https://zakon.rada.gov. ua/go/z1421-14
 5. Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах і організаціях : Наказ Мінʼюсту від 18.06.2015 р. № 1000/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0736-15
 6. Про затвердження Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві електронного міжвідомчого обміну : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/55-2018-%D0%BF 345
 7. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/851-15
 8. 8.Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2155-19 114. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2657-12 Національний класифікатор України.
 9.  Класифікатор професій ДК 003:2010. Наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1574915-20
 10. Нікітченко В. П., Захарова М. В., Люта М. В. Аналіз сучасних систем керування проєктами. Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки». № 3. Квітень. 2019. С. 95–97. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/ 2617-7064/article/download/166/14

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус